Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Verordening onkostenvergoeding wethouders 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onkostenvergoeding wethouders 2006
CiteertitelVerordening onkostenvergoeding wethouders 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-09-200726-04-200601-07-2016Nieuwe regeling

11-09-2007

Onbekend

11-09-2007

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onkostenvergoeding wethouders 2006

De raad van de gemeente Smallingerland;

 

gelet op de artikelen 44, twede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet,

 

gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.april 2007

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende VERORDENING ONKOSTENVERGOEDING WETHOUDERS

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

a. Regeling rechtspositie wethouders:

de ministeriële regeling van 20 februari 2001, Stcrt. 41 als bedoeld in artikel 23 van het Rechtspositiebesluit wethouders;

b.Verplaatsingskostenregeling 1989

het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken van 20 oktober 1989, nr.

AB87/74/U6DGMP/AV/FAR, Stcrt. 212;

c. Reisregeling binnenland

het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993, nr. AB93/U280, Stcrt. 56;

d. Reisregeling buitenland

het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken van 12 september 1994, nr.

AD94/U1011, Stcrt. 181;

e. gemeentesecretaris

de secretaris, bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet.

 

Artikel 2

Onkostenvergoeding

De vergoeding voor aan de uitoefening van het wethouderschapschap verbonden kosten is gelijk aan het bedrag voor gemeenteklasse met meer dan 18.000 inwoners, vermeld in artikel 25 van het Rechtspositiebesluit wethouders.

Artikel 3

Reiskosten woon-werkverkeer

De tegemoetkoming voor het reizen tussen zijn woning en de plaats van tewerkstelling van de wethouder is gelijk aan de vergoeding bedoeld in artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 4

Vergoeding zakelijke reiskosten

1.Aan de wethouder wordt een vergoeding verleend voor reiskosten die ten behoeve van en namens de gemeente worden gemaakt.

De vergoeding betreft:

 • a.

  bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de reiskosten:

 • b.

  bij gebruik van een eigen personenauto: de vergoeding als bedoeld in artikel 4,onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders;

 • c.

  een vergoeding van de noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte verblijfkosten;

 • d.

  op aanvraag worden de reiskosten voor de zakelijke reizen van de wethouder gesaldeerd overeenkomstig de regeling voor gemeentelijk personeel. Indien geen regeling als bedoeld in deeerste volzin is vastgesteld vindt op aanvraag saldering van de reiskosten voor de zakelijke reizen van de wethouder plaats overeenkomstig artikel 4a van de Reisregeling binnenland, artikel 2a van de Reisregeling buitenland en artikel 13a van de krachtens het Verplaatsingskostenbesluit 1989 vastgestelde Verplaatsingskostenbesluit 1989.

Artikel 5

Cursus, congres, seminar, symposium

 • 1.

  De kosten van deelname van een wethouder aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

 • 2.

  De wethouder die wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de uitoefening van het ambt van wethouder.

Artikel 6

Computer en internetverbinding

 • 1.

  Op aanvraag worden de wethouder ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het ambt een computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking gesteld.

 • 2.

  Voor zover er sprake is van een belastingheffing in verband met een ten laste van de gemeente ter beschikking gestelde computer, bijbehorende apparatuur en software als bedoeld in het eerste lid ontvangt de wethouder ten laste van de gemeente op aanvraag per jaar eentegemoetkoming van 30% van de aanschafwaarde daarvan voor een periode van maximaal drie jaar. Daarbij wordt ten hoogste uitgegaan van de aanschafwaarde van de computer, bijbehorende apparatuur en software welke het college aan wethouders in bruikleen ter beschikking stelt.

 • 3.

  Indien geen computer, bijbehorende apparatuur en software ter beschikking is gesteld, verleent het college de wethouder op aanvraag voor de uitoefening van het ambt voor een periode van maximaal drie jaar een tegemoetkoming van 30% van de aanschafwaarde voor.

  • a.

   aanschaf van een computer, bijbehorende apparatuur en software, of

  • b.

   gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur en software.

   Daarbij wordt ten hoogste uitgegaan van de aanschafwaarde van de computer,bijbehorende apparatuur en software welke door de raad in de geldelijke verordeningraads-encommissieleden is vastgesteld

 • 4.

  Op aanvraag worden de wethouder de aanleg- en abonnementskosten voor de internetverbinding voor de in het eersteof derde lid genoemde computerapparatuur vergoed.

 • 5.

  De wethouder ondertekent voor debruikleen een bruikleenovereenkomst met degemeente.

 • 6.

  Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

Artikel 7

Spaarloonregeling/levensloopregeling

 • 1.

  De wethouder kan op aanvraagdeelnemen aan devoor het gemeentelijk personeel geldende spaarloonregeling.

 • 2.

  De wethouder kan deelnemen aan de levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g vande Wet op de loonbelasting 1964.

 • 3.

  Deelname aan de spaarloonregeling is niet mogelijk indien de wethouder gebruik maakt van de wettelijke levensloopregeling.

 • 4.

  Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van de gemeente.

Artikel 8 Fietsregeling

 • 1.

  De wethouder kan deelnemen aan de fietsregeling als bedoeld in artikel 37 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001. Naar keuze van de wethouder wordt debezoldiging dan wel vaste onkostenvergoeding dan wel eindejaarsuitkering verminderd met de vergoeding voor de fiets als bedoeld in de Uitvoeringsregeling.

 • 2.

  Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van de gemeente.

Artikel 9

Reis- pensionkosten en verhuiskosten bijbenoeming

De wethouder die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt heeft ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:

  • a.

   reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling rechtspositie wethouders;

  • b.

   verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 10

Uitgaven ten laste van de gemeente

Declaraties worden afgewikkeld volgens de vastgestelde notitie "Declaratieregels voor de burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris".

Artikel 11

Slotbepaling

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ''Verordening onkostenvergoeding wethouders 2006", onder gelijktijdige intrekking van de "Verordening onkostenvergoeding wethouders 2001".

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 26 april 2006.

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd in zijn vergadering van 11 september 2007

griffier, voorzitter