Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017
CiteertitelVerordening marktgelden 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 10 bevat een overgangsbepaling.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

De "Verordening marktgelden 2016" wordt ingetrokken per 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201601-01-2018Nieuwe regeling

13-12-2016

Elektronisch gemeenteblad, 20-12-2016

13-12-2016, volgnr. 13

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017

De raad van de gemeente Smallingerland;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van november 2016;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2017

Artikel 1

Belastbaar feit

Onder de naam "marktgeld" wordt een recht geheven voor het gebruik op marktdagen van het marktterrein te Drachten en andere voor de openbare dienst bestemde als markten aan te wijzen terreinen.

Artikel 2

Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, die een standplaats inneemt of aan wie een vaste standplaats is toegewezen.

Artikel 3

Heffingsgrondslag

Het marktgeld wordt geheven naar de frontbreedte in strekkende meters, die voor het uitstallen en/of verkopen van koopwaren of goederen wordt ingenomen met een kraam, tent, wagen, kar of andere soortgelijke inrichting of op de begane grond.

Artikel 4

Tarieven

Het recht als bedoeld in artikel 1 wordt geheven naar de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5

Wijze van heffing

 • 1.

  Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende nota, waarop het verschuldigde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt het model van de in het eerste lid bedoelde nota vast.

Artikel 6

Tijdstip van betaling

 • 1.

  Het in de bij deze verordening behorende tarieventabel, letter a, bedoelde marktgeld wordt verschuldigd en moet worden voldaan op het tijdstip, waarop een standplaats op de markt wordt ingenomen.

 • 2.

  Het in de bij deze verordening behorende tarieventabel, letters b en c, bedoelde marktgeld moet worden voldaan op het tijdstip, waarop een vaste standplaats wordt toegewezen.

Artikel 7

Belastingtarief indien de belastingplicht in de

loop van het belastingjaar aanvangt

Ingeval van een vaste standplaats wordt, indien de belastingplicht in de loop van een kalenderkwartaal of een kalenderjaar aanvangt, het marktgeld geheven over zoveel derde gedeelten, respectievelijk zoveel twaalfde gedeelten van het ingevolge de bijbehorende tarieventabel, letters b en c verschuldigde bedrag, als na de aanvang van de belastingplicht volle kalendermaanden in vermelde tijdvakken overblijven.

Artikel 8

Restitutie

Indien de belastingplichtige, door overmacht, geen gebruik kan maken van een vaste standplaats, waarvoor het marktgeld voor ten minste een kalenderkwartaal is voldaan, wordt voor het tijdvak, waarin de vaste standplaats door de rechthebbende niet is gebruikt het betaalde marktgeld terugbetaald naar evenredigheid van de duur van het niet gebruik maken, met dien verstande, dat bij het bepalen van het tijdvak uitsluitend volle kalendermaanden in aanmerking worden genomen.

Artikel 9

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 10

Inwerkingtreding en citeertitel

1 De "Verordening marktgelden 2016" van 15 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3 In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

4 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

5 Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden 2017”.

 

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd

in zijn vergadering van 13 december 2016,

 

griffier, voorzitter,

 

 

 

Tarieventabel 2017

Behorende bij de "Verordening marktgelden 2017".

 

Het marktgeld bedraagt per strekkende meter:

 

 • a.

  per dag € 1,90

  met een minimum van € 12,20

 • b.

  per kalenderkwartaal € 18,90

  met een minimum van € 94,60

 • c.

  per kalenderjaar € 63,50

  met een minimum van € 317,50

 

Bij de toepassing van de tarieven wordt een gedeelte van een dag als een gehele dag gerekend, een gedeelte van een strekkende meter als een gehele strekkende meter aangemerkt en worden voor de toepassing van de onder b. en c. genoemde tarieven de donderdagmarkt en de zaterdagmarkt als twee afzonderlijke markten beschouwd, waarbij de tarieven per marktdag gelden.

 

Behoort bij raadsbesluit van 13 december 2016.

de griffier van de gemeente Smallingerland,