Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017
CiteertitelVerordening reclamebelasting 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 14 bevat overgangsrecht.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

De "Verordening reclamebelasting 2016" wordt ingetrokken per 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 227

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201601-01-2018Nieuwe regeling

13-12-2016

Elektronisch gemeenteblad

13-12-2016, volgnr. 13

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017

De raad van de gemeente Smallingerland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN

RECLAMEBELASTING 2017

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.

Jaar

:

een kalenderjaar;

b.

maand

:

een kalendermaand;

c.

onroerende zaak

:

een onroerende zaak als bedoeld onder hoofdstuk III van de "Wet waardering onroerende zaken";

d.

eigenaar

:

degene die aan het begin van het kalenderjaar het genot heeft van de onroerende zaak krachtens eigendom, bezit of beperkt recht als bedoeld in hoofdstuk IV van de "Wet waardering onroerende zaken"

e.

gebruiker

:

degene die aan het begin van het kalenderjaar de onroerende zaak al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt als bedoeld in hoofdstuk IV van de "Wet waardering onroerende zaken";

f.

exploitant

:

een natuurlijk- of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het ten behoeve van derden aanbrengen van openbare aankondigingen op door hem daartoe beschikbaar staande c.q. gestelde onroerende zaken, werken, ruimten en/of terreinen;

g.

tussenpersoon

:

een natuurlijk- of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen en sluiten van een overeenkomst in opdracht en op naam van personen tot wie hij niet in vaste dienst staat.;

h.

openbare aankondiging

:

alle tot het publiek gerichte mededelingen die erop zijn gericht de belangstelling van het publiek te trekken voor hetgeen wordt aangekondigd.

Artikel 2

Gebiedsomschrijving

Deze verordening is van toepassing op de straten en het gebied binnen het centrumgebied van Drachten zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart. Het betreft de volgende straten:

Museumplein 1 t/m 3 2 t/m 8

Zuiderbuurt 1 t/m 65 2 t/m 82

Noorderbuurt 1 t/m 95 2 t/m 78b

Moleneind NZ 2 t/m 34 (doorlopend)

Moleneind ZZ 3 t/m 69a (doorlopend)

Noordkade 1 t/m 22a (doorlopend)

Zuidkade 1 t/m 18 (doorlopend)

Pier Panderstraat 4

JG van Blomstraat 4 t/m 22

Oude Nering 1 t/m 5

Markt 1 t/m 67 2 t/m 134

Oudeweg 19 t/m 25 4 t/m 34A

Westerstraat 1 2 t/m 58

Houtlaan 1 t/m 31a 2 t/m 26

Kleine Beurs 3 t/m 3b 2

Oosterstraat 1 t/m 27 2 t/m 24

Kerkstraat 13 t/m 13a

Raadhuisplein 1 t/m 91

De Marke 1 t/m 49

Artikel 3

Belastbaar feit

Onder de naam reclamebelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Artikel 4

Belastingplicht

 • 1.

  De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie de openbare aankondiging wordt aangetroffen.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting voor een openbare aankondiging, die met vermelding van de naam van een tussenpersoon is gedaan in verband met de verhuur of de verkoop van roerende en onroerende zaken, geheven van die tussenpersoon.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste en tweede lid wordt reclamebelasting voor een openbare aankondiging die is aangebracht door tussenkomst van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zijn beroep of bedrijf maakt van ten behoeve van derden tegen vergoeding aanbrengen van openbare aankondigingen op daartoe beschikbaar gestelde oppervlakken, geheven van die natuurlijk persoon of rechtspersoon.

Artikel 5

Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak.

 • 2.

  Indien de belastingplicht aanvangt in de loop van het belastingtijdvak, bedraagt de belasting zoveel twaalfde gedeelte van het over het tijdvak verschuldigde bedrag als er na aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden resteren.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelte van de voor het tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden resteren.

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing als de belastingplichtige binnen het gebied dat aan de reclamebelasting onderhevig is, verhuist en aldaar een andere onroerende zaak in gebruik neemt waarvoor de belastingplicht geldt.

Artikel 7

Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting voor het hebben van een openbare aankondiging wordt geheven naar een vast bedrag per onroerende zaak.

 • 2.

  Het tarief is opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 8

Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor:

 • 1.

  het hebben van openbare aankondigingen, waarvan de aanwezigheid ingevolge wettelijk voorschrift moet worden gedoogd;

 • 2.

  een openbare aankondiging die uitsluitend dient ten behoeve van de regulering van het verkeer over openbare land- en waterwegen;;

 • 3.

  een openbare aankondiging door pupliekrechtelijke rechtspersonen gedaan in de uitoefening van hun publieke taak;

 • 4.

  Openbare aankondigingen die door (semi) overheden of cultureel-maatschappelijke instellingen of politieke partijen zijn aangebracht of geplaatst en die betrekking hebben op door hen georganiseerde tijdelijke activiteiten met een cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang;

 • 5.

  Openbare aankondigingen van religieuze, cultureel- maatschappelijke, ideële of charitatieve aard, aangebracht of geplaatst op onroerende zaken die in gebruik zijn bij de religieuze, cultureel-maatschappelijke, ideële of charitatieve instellingen die de aankondiging doen;

 • 6.

  Openbare aankondigingen van scholen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, en daarmee vergelijkbare instellingen;

 • 7.

  Openbare aankondigingen die zijn aangebracht op bouwterreinen voor zover deze opschriften rechtstreeks betrekking hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden;

 • 8.

  Openbare aankondigingen die zijn aangebracht door een tussenpersoon in verband met de verkoop of verhuur van onroerende zaken, indien deze aanwezig zijn in de onmiddellijke nabijheid van de te verkopen of de te verhuren zaak.

Artikel 9

Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 10

Betalingstermijn

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen, mits het totaalbedrag van de aanslag meer bedraagt dan € 80. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  Indien de machtiging wordt ingetrokken, de rekening waarvoor de machtiging is afgegeven onvoldoende saldo bevat of als afschrijvingen worden geweigerd of gestorneerd, wordt het restant van de belastingschuld conform de termijnen genoemd onder 1, direct opeisbaar.

 • 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11

Kwijtschelding

Bij de invordering van de reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12

Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige bedoeld in artikel 4 is gehouden, indien hij na het in werking treden van deze verordening belastingplichtig wordt, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.

Artikel 13

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de reclamebelasting.

Artikel 14

Overgangsrecht

De "Verordening reclamebelasting 2016" wordt ingetrokken met ingang van de in het artikel 15, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 15

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari2017.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening reclamebelasting2017.

 

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd in zijn vergadering van 13 december 2016

 

griffier, voorzitter,

 

TARIEVENTABEL 2017

Behorende bij de “Verordening reclamebelasting 2017”.

 

De belasting als bedoeld in artikel 3, bedraagt per onroerend zaak € 403,00

 

Behoort bij raadsbesluit van 13 december 2016.

De griffier van de gemeente Smallingerland.