Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Gemeenschappelijke regeling voor de bekostiging, instandhouding en exploitatie van een asiel voor zwerfdieren in Drachten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeenschappelijke regeling voor de bekostiging, instandhouding en exploitatie van een asiel voor zwerfdieren in Drachten
CiteertitelGemeenschappelijke regeling asiel voor zwerfdieren Drachten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen, BW art. 5:5

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-200301-09-2013Nieuwe regeling

07-01-2003

Onbekend

07-01-2003, volgnr. 15

Tekst van de regeling

Intitulé

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VOOR DE BEKOSTIGING, INSTANDHOUDING EN EXPLOITATIE VAN EEN ASIEL VOOR ZWERFDIEREN IN DRACHTEN

De gemeenteraden van de gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf en Smallingerland, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn;

overwegende dat nieuwbouw van een dierenasiel noodzakelijk is in verband met de technische staat van het bestaande asiel;

dat een nieuw asiel is gebouw aan het Grasland te Drachten;

dat de gemeenteraden de bouw, instandhouding en exploitatie van het asiel voor zwerfdieren aan het Grasland te Drachten gezamenlijk op zich willen nemen;

dat het in verband hiermee gewenst is een gemeenschappelijke regeling te sluiten;

gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen en op artikel 5:5 BW; Besluiten:

de volgende gemeenschappelijke regeling te treffen:

Gemeenschappelijke regeling voor de bekostiging, instandhouding en exploitatie van een asiel voor zwerfdieren in Drachten

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  de regeling - deze gemeenschappelijke regeling;

 • b.

  de raden - de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;

 • c.

  de colleges - de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten;

 • d.

  gedeputeerde staten - gedeputeerde staten van de provincie Fryslán;

 • e.

  de vereniging - de Vereniging Dierenbescherming afdeling Drachten en omstreken;

 • f.

  zwerfdiereenheid - een opgevangen zwerfdier (kat = 1 zwerfdiereenheid; hond = 1,5 zwerfdiereenheid); g. de overeenkomst - de overeenkomst met betrekking tot de opvang van zwerfdieren.

Artikel 2 Belang

De gemeenschappelijke regeling wordt getroffen ter behartiging van het volgende belang: de bouw, instandhouding en exploitatie van het asiel voor zwerfdieren aan het Grasland te Drachten;

Artikel 3 Financiën

 • a.

  De totale stichtingskosten van het asiel bedragen € 1.052.770,--. De stichtingskosten worden als volgt verdeeld over de gemeenten:

  • -

   Gemeente Opsterland € 103.734,--;

  • -

   Gemeente Ooststellingwerf € 62.395,--;

  • -

   Gemeente Smallingerland € 773.196,-- (inclusief 113.445,-- grondkosten).

De huurprijs, die door de gemeente Smallingerland in rekening zal worden gebracht bij de vereniging, is gebaseerd op een boekwaarde van € 113.445,--.

 • b.

  De gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf maken voor 1 januari 2003 hun bijdrage over aan de gemeente Smallingerland

 • c.

  Voor de uit te voeren taken met betrekking tot zwerfdieren betalen de deelnemende gemeenten jaarlijks een vergoeding aan de vereniging conform de daarvoor met de vereniging gesloten overeenkomst.

Artikel 4 Duur, wijziging en opheffing van de regeling

a.De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij kan bij eensluidend schriftelijk besluit door de raden van de deelnemende gemeenten worden gewijzigd of opgeheven. Een afschrift hiervan wordt aan deze regeling gehecht.

In geval van opheffing is artikel 6 van overeenkomstige toepassing. Er vindt een financiële afrekening plaats (bijdragen gemeenten, opbrengsten en boekwaarde).

Artikel 5 Toetreding andere gemeenten

 • a.

  Indien een andere gemeente toe wil treden tot de regeling dient zij hiervoor een schriftelijk verzoek te richten aan de deelnemende gemeenten. De beslissing op het verzoek tot toetreding wordt door de deelnemende gemeenten in unanimiteit genomen.

 • b.

  De toetreding gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de voor toetreding noodzakelijke wijziging van de regeling in werking is getreden. Nieuwe gemeenten kunnen gebruik maken van het dierenasiel nadat het voorlopig verschuldigde inkoopbedrag aan de deelnemende gemeenten is betaald. Het voorlopig verschuldigde inkoopbedrag wordt bepaald op basis van een indicatief aantal zwerfdieren uit de nieuwe gemeente, vermenigvuldigd met het bedrag zoals is berekend in lid c.

Na de periode van 3 jaar, gerekend vanaf de datum van toetreding, wordt het definitieve inkoopbedrag bepaald op basis van het werkelijk aantal opgevangen zwerfdieren.

 • c.

  Het bedrag per zwerfdiereenheid bedraagt € 1.440,= en is berekend door de totale gemeentelijke bedragen (exclusief grondkosten), derhalve € 825.880,--, te delen door het basis aantal diereenheden. d. De meerkosten ad € 301.000,-- zijn door de gemeente Smallingerland betaald. Bij toetreding van nieuwe leden worden deze meerkosten eerst verrekend. Daarna worden de inkoopbedragen verdeeld overeenkomstig de in het volgende lid genoemde percentages.

 • e.

  De inkoopbedragen worden onder de gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf en Smallingerland verdeeld in de verhouding 20%, 11,5% en 68,5%. De percentages zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal diereenheden over de periode 1995 t/m 2000 en bedragen respectievelijk 114, 66 en 391.

  f. Toetredende gemeenten binden zich middels het ondertekenen van deze regeling aan de bijbehorende overeenkomst met de vereniging.

 • g.

  In afwijking van het vorige lid kunnen de deelnemende gemeenten — in unanimiteit en eventueel onder het stellen van nadere voorwaarden — overeenkomen dat een andere gemeente partij wordt in de overeenkomst zonder toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling.

Artikel 6 Uittreding gemeenten

 • a.

  De gemeente die wenst uit te treden doet hiervan schriftelijk mededeling aan zowel de deelnemende gemeenten als de vereniging.

 • b.

  Een deelnemende gemeente kan uittreden, met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden, als ze haar aandeel in de resterende boekwaarde aan de gemeente Smallingerland vergoedt. De deelnemingspercentages in artikel 5e. worden navenant aangepast.

 • c.

  De boekwaarde bedraagt op 1 januari 2003 € 113.445,=. Deze wordt in 40 jaar annuïtair afgeschreven tegen een rente van 6%. Afschrijving vindt ieder jaar plaats op 1 juli.

 • d.

  Als een gemeente uittreedt, wordt de bijbehorende overeenkomst met de vereniging beëindigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 van de overeenkomst.

Artikel 7 Registers

 • a.

  De colleges nemen de regeling op in de door hen bij te houden registers, bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • b.

  Het college van Smallingerland zendt de regeling, alsmede besluiten tot wijziging of opheffing van de regeling, toe aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 8 Overige afspraken

 • a.

  De afspraken omtrent de exploitatie van het dierenasiel zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de deelnemende gemeenten en de vereniging. Deelnemers aan deze regeling dienen de aangegeven overeenkomst eveneens te ondertekenen.

 • b.

  Voor het gebouw en het betreffende perceel is een huurovereenkomst gesloten tussen de gemeente Smallingerland (eigenaar) en de vereniging (huurder). De huurprijs is gebaseerd op de boekwaarde genoemd in artikel 6c.

 • c.

  Deze huurovereenkomst blijft ook bij opheffing van deze gemeenschappelijke regeling gehandhaafd. De huurovereenkomst kan zonder de instemming van de deelnemende gemeenten niet door de gemeente Smallingerland worden opgezegd

Artikel 9 Slotbepalingen

a.In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, wordt door de colleges een voorziening getroffen. b. De regeling kan worden aangehaald als:

"gemeenschappelijke regeling asiel voor zwerfdieren Drachten"

Aldus vastgesteld door:

De raad van de gemeente Opsterland dd. 2002

voorzitter, Griffier

De raad van gemeente Ooststellingwerf dd. 17 december 2002,

voorzitter, Griffier

De raad van de gemeente Smallingerland dd 7 januari 2002

voorzitter, Secretaris

Toelichting

Artikel 2 Belang

De gemeenschappelijke regeling wordt in het leven geroepen om heldere afspraken te maken voor de financiering van de bouw van een nieuw dierenasiel in de wijk Himsterhout in Drachten. Bij de start zijn de gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf en Smallingerland betrokken. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de exploitatie van het asiel die wordt uitgevoerd door de Vereniging Dierenbescherming Drachten en omstreken. Dit wordt nader uitgewerkt in een overeenkomst.

Artikel 3 Financiën

In eerste instantie was het de bedoeling dat ook de gemeente Achtkarspelen zou participeren in het nieuwe asiel. De bouwkosten zouden worden verdeeld onder de deelnemende gemeenten op basis van het gemiddelde aantal zwerfdieren over de periode 1995 t/m 2000. Na het afhaken van Achtkarspelen en het wegvallen van de mogelijkheid om de BTW deels te compenseren is afgesproken dat de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf het bedrag betalen dat was berekend voor de situatie waarbij wel rekening werd gehouden deelname van Achtkarspelen en BTW compensatie. De meerkosten worden door de gemeente Smallingerland

betaald.

De meerkosten bedragen € 301.000,--, als volgt gespecificeerd: - wegvallen Achtkarspelen € 201.000,

-wegvallen BTW terugvordering € 68.000,- meerkosten bouw € 32000,

De meerkosten kunnen lager uitvallen indien de gemeente Achtkarspelen alsnog bijdraagt in de gemaakte voorbereidingskosten.

Het bedrag dat over de deelnemende gemeenten wordt verdeeld bedraagt € 825.880,--. De deelnamepercentages zijn respectievelijk 20% voor de gemeente Opsterland, 11,5% voor de gemeente Ooststellingwerf en 68,5,% voor de gemeente Smallingerland.

Artikel 4 Duur, wijziging en opheffing van de regeling

Als de gemeenschappelijke regeling wordt opgeheven vindt een financiële afrekening plaats. Bij een liquidatie vindt verrekening van het saldo plaats — na aftrek van de meerkosten van de gemeente Smallingerland — overeenkomstig de in artikel 3 genoemde percentages.

Artikel 5 Toetreding andere gemeenten

Andere gemeenten kunnen toetreden als zij een aandeel in bouwkosten voor hun rekening nemen die door de startende gemeenten zijn betaald. Het entreebedrag van afgerond

€ , 1.440,-= is gebaseerd op het te verdelen bedrag van € 825.880,-- gedeeld door het gemiddeld aantal zwerfdieren van de startende gemeenten (= 571 diereenheden; kat = 1 diereenheid, hond = 1,5 diereenheid). De opbrengt hiervan wordt in principe verdeeld onder de deelnemende gemeenten met dien verstande dat de meerkosten in de bouw die Smallingerland heeft betaald bij voorrang worden terugbetaald. Het gebouw wordt afgeschreven in een periode van 40 jaar. Dit leidt tot een jaarlast van € 7.540,--. Deze wordt in de huur van de vereniging doorberekend.

Artikel 6 Uittreding gemeenten

In dit artikel worden de voorwaarden beschreven waaronder een deelnemende gemeente kan uittreden. Daarbij is ook bepaald dat de uittredende gemeente haar aandeel in de resterende boekwaarde aan de gemeente Smallingerland vergoedt.

Deze bepaling vloeit voort uit het feit dat de gemeentelijke bijdragen niet de totale kosten afdekken. Er resteert immers een boekwaarde van € 113.445. Deze kosten worden terugverdiend door de huur, maar het risico ligt formeel voor 100% bij Smallingerland. Voortijdig uitstappen betekent dus dat een gemeente zich aan een deel van haar verplichtingen onttrekt. Dat wordt met dit artikel ondervangen.

Artikel 8 Overige afspraken

Naast de gemeenschappelijke regeling worden de afspraken over de exploitatie van het asiel vastgelegd in een overeenkomst tussen de deelnemende gemeenten en het bestuur van de dierenbescherming. Verder wordt tussen de gemeente Smallingerland, als eigenaar van het gebouw en de grond, en het bestuur van de dierenbescherming, als huurder, een huurovereenkomst gesloten.

Volmacht uitoefening bevoegdheid ingevolge artikel 5:8, lid 3 BW.

De burgemeesters, voornoemd, wensen dat de vereniging hun bevoegdheden genoemd in artikel 5:8, lid 3 BW (bewaring e.d. van een dier) uitoefent, hetgeen de vereniging accepteert, zoals in de overeenkomst nader is aangegeven.

Burgemeester van Opsterland

Burgemeester van Ooststellingwerf Burgemeester van Smallingerland