Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Drank- en horecaverordening Smallingerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDrank- en horecaverordening Smallingerland
CiteertitelDrank- en horecaverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Drank- en Horecaverordening (1994).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Drank- en Horecawet
 2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-2016Toevoeging artikel 2A

21-06-2016

Gemeenteblad, 20 oktober 2016, nr. 143565

21-06-2016, volgnr. 10
22-02-200821-10-2016Nieuwe regeling

05-02-2008

Breeduit, 14 februari 2008

05-02-2008, volgnr. 6

Tekst van de regeling

Intitulé

DRANK- EN HORECAVERORDENING SMALLINGERLAND

De raad van de Gemeente Smallingerland: gelezen het voorstel van de burgemeester;

gelet op het bepaalde in de Drank- en Horecawet en de Gemeentewet;

gezien het advies van de Voedsel en Waren Autoriteit d.d. 12 november 2007

BESLUIT:

vast te stellen de volgende Drank- en Horecaverordening Smallingerland

HOOFDSTUK I

Begripsbepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Drank- en Horecawet;

 • b.

  artikel 1 van de wet is van overeenkomstige toepassing op deze verordening.

HOOFDSTUK II

Beperking verstrekking sterke drank

Artikel 2

 • 1.

  Het is verboden sterke drank aanwezig te hebben en/of anders dan om niet voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting waarin in hoofdzaak geringe eetwaren worden verkocht zoals een snackbar, broodjeshuis of cafetaria.

 • 2.

  Het is tevens verboden sterke drank aanwezig te hebben en/of anders dan om niet voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting die deel uitmaakt van een gebouw:

  • a.

   waarin uitsluitend of in hoofdzaak onderwijs wordt gegeven;

  • b.

   welke uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij een of meer jeugdorganisaties of jongereninstellingen, sportorganisaties of sportinstellingen, kerkelijke organisaties of kerkelijke instellingen.

  • c.

   welke uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is als dorpshuis, wijkcentrum, buurthuis.

  • d.

   welke in gebruik is als wachtruimte voor passagiers van een openbaar vervoerbedrijf.

 • 3.

  De burgemeester kan op schriftelijk verzoek ontheffing verlenen van het in lid 2 gestelde verbod.

Regels voor paracommerciële rechtspersonen

Artikel 2A  

 • 1.

  Een paracommerciële rechtspersoon die zich richt op het organiseren van activiteiten van sportieve aard kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken op:

  a. maandag tot en met vrijdag na 16:00 uur en tot 24:00 uur;

  b. zaterdag en zondag na 14:00 uur en tot 24:00 uur.

 • 2.

  Een paracommerciële rechtspersoon die zich richt op het organiseren van activiteiten waarbij het faciliteren van sociale interactie een voorname rol speelt, zoals dorpshuizen, multifunctionele centra en wijkcentra, kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken op:

  a. maandag tot en met vrijdag na 16:00 uur en tot 24:00 uur;

  b. zaterdag en zondag na 14:00 uur en tot 24:00 uur.

 • 3.

  Overige paracommerciële rechtspersonen, zoals musea, pop-podia, kerken en jongerencentra, verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de periode met één uur voor aanvang en eindigende één uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

 • 4.

  Een paracommerciële rechtspersoon die zich richt op het organiseren van activiteiten waarbij het faciliteren van sociale interactie een voorname rol speelt en buiten Drachten ligt, zoals dorpshuizen, multifunctionele centra, kan alcoholhoudende drank verstrekken tijdens per jaar ten hoogste 25 bijeenkomsten van persoonlijke aard of bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

 • 5.

  Een paracommerciële rechtspersoon stelt uiterlijk één week voor aanvang van een bijeenkomst als bedoeld in het vorige lid, de burgemeester in kennis.

   

Leeftijdsgrens toegang in een horecalokaliteit

Artikel 3
 • 1.

  Het is de houder van een discotheek/dancing verboden bezoekers jonger dan 16 jaar toe te laten.

 • 2.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

HOOFDSTUK III
 • Verstrekking van alcoholvrije drank

Artikel 4

Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester in een inrichting aan het publiek bedrijfsmatig alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken.

 • 1.

  Het eerste lid geldt niet:

  • a.

   indien de verstrekking geschiedt op een plaats waarvoor een vergunning ingevolge de wet tot het uitoefenen van een horecabedrijf geldt;

  • b.

   indien deze verstrekking geschiedt als dienstverlening van bijkomstige aard aan personen die in de besloten ruimte vertoeven anders dan voor het gebruiken van consumpties;

  • c.

   bedrijfskantines;

  • d.

   voor legerplaatsen en aan het militair gezag onderworpen lokaliteiten;

  • e.

   voor middelen van vervoer tijdens hun gebruik als zodanig.

 • 2.

  Aan een vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 

Vereisten verstrekking alcoholvrije drank

Artikel 5
 • 1.

  Voor het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in artikel 4,dient een natuurlijk persoon ouder dan 21 jaar te zijn en te voldoen aan de eisen die bij en krachtens artikel 8 van de wet worden gesteld aan leidinggevenden.

 • 2.

  Voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4, dient de inrichting overeenkomstig artikel 10 van de wet te voldoen aan de eisen genoemd in het Besluit eisen inrichting Drank- en Horecawet.

 • 3.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van de eisen genoemd in artikel 3 tot en met 7 van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

 

Weigering vergunning verstrekking alcoholvrije drank

Artikel 6
 • 1.

  De burgemeester weigert een vergunning als bedoeld in artikel 4 :

  • a.

   indien niet wordt voldaan aan de in artikel 8 van de wet gestelde eisen;

  • b.

   onverminderd het derde lid van artikel 5 – indien niet wordt voldaan aan de in artikel 5 tweede lid gestelde eisen.

 

Intrekking vergunning verstrekking alcoholvrije drank

 

Artikel 7
 • 1.

  een vergunning als bedoeld in artikel 4 wordt ingetrokken, indien:

  • a.

   niet langer wordt voldaan aan de in artikel 5 tweede lid gestelde eisen en terzake geen ontheffing als bedoeld in artikel 5, derde lid is verleend;

  • b.

   gedurende twaalf weken of langer, anders dan wegens overmacht of wanneer een seizoenbedrijf wordt uitgeoefend, geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;

  • c.

   zich in het bedrijf waarvoor vergunning is verleend feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid;

  • d.

   de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig blijken;

  • e.

   indien de vergunninghouder schriftelijk aan de burgemeester te kennen geeft dat hij afstand doet van de vergunning.

HOOFDSTUK IV

Orde in openbare gelegenheden

Artikel 8
 • 1.

  Het is verboden in een openbare gelegenheid de orde te verstoren of zich in kennelijke staat van dronkenschap in een dergelijke gelegenheid te bevinden.

 • 2.

  Een ieder die zich in een openbare gelegenheid bevindt, is verplicht op eerste vordering van een ambtenaar van de politie of op eerste verzoek van de beheerder van die gelegenheid, gedaan in het belang van de handhaving van de orde, zich terstond uit de gelegenheid te verwijderen.

HOOFDSTUK V

Strafbepalingen

Artikel 9
 • 1.

  Overtreding van enig artikel van deze verordening en van de krachtens enig artikel van deze verordening gegeven voorschriften en beperkingen, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet wanneer het bepaalde in de Wet op de economische delicten van toepassing is.

HOOFDSTUK VI

Slotbepalingen

Artikel 10
 • 1.

  Met het toezicht op het bepaalde bij of krachtens deze verordening, zijn belast de bij besluit van de burgemeester aangewezen personen.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet indien artikel 41 van de Drank- en Horecawet van toepassing is.

Artikel 11

Burgemeester is bevoegd nadere regels te stellen in het belang van een goede uitvoering van de in deze verordening geregelde onderwerpen.

Artikel 12
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Drank- en Horecaverordening.

 • 2.

  De verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 3.

  De Drank- en Horecaverordening van de gemeente Smallingerland van 7 januari 1992 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum.

 • 4.

  Vergunningen of ontheffingen verleend krachtens de verordening bedoeld in lid 3, blijven van kracht indien en voor zover de bepaling waarop de vergunning of ontheffing betrekking heeft, ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

 • 5.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag of ontheffing op grond van de verordening bedoeld in lid 3 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op de aanvraag is beslist, wordt de daarop overeenkomstige bepaling van de onderhavige verordening toegepast.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 februari 2008 De raad van de gemeente Smallingerland,

De griffier,de voorzitter,