Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Telecommunicatie verordening gemeente Smallingerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTelecommunicatie verordening gemeente Smallingerland
CiteertitelTelecommunicatie verordening gemeente Smallingerland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit is 24-09-2007

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Telecommunicatiewet, art. 5.2, lid 4
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-200417-06-2011Nieuwe regeling

02-04-2002

Drachtster Courant, 12-04-2002

02-04-2002, volgnr. 15

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING INZAKE WERKZAAMHEDEN IN VERBAND MET DE AANLEG, INSTANDHOUDING EN OPRUIMING VAN TELECOMMUNICATIEKABELS

De raad van de gemeente Smallingerland;

gelet op artikel 5.2, vierde lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende: VERORDENING INZAKE WERKZAAMHEDEN IN VERBAND MET DE AANLEG, INSTANDHOUDING EN OPRUIMING VAN TELECOMMUNICATIEKABELS;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet : Telecommunicatiewet;

 • b.

  openbaar telecom- : telecommunicatienetwerk als genoemd in artikel 1.1, municatienetwerk onder g, van de wet;

 • c.

  omroepnetwerk : omroepnetwerk als genoemd in artikel 1.1, onder o, van de wet;

 • d.

  kabels : kabels, genoemd in artikel 1.1, onder r, van de wet;

 • e.

  openbare gronden : openbare wegen en wateren, als genoemd in artikel 1.1, onder s, van de wet;

 • f.

  aanbieder : aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een omroepnetwerk;

 • g.

  werkzaamheden : werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in en op openbare gronden;

 • h.

  gedoogplichtige : degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van de wet;

 • i.

  college : college van burgemeester en wethouders;

 • j.

  melding : melding als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, aanhef en onder a, van de wet;

 • k.

  instemmingsbesluit : besluit van het college als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, aanhef en onder b, van de wet.

Artikel 2 Tijdstip van melding van voorgenomen werkzaamheden

Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt in ieder geval acht weken voor de aanvang van de werkzaamheden het voornemen daartoe bij het college.

Artikel 3 Melding werkzaamheden

 • 1.

  Bij de melding verstrekt de aanbieder in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   de door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit afgegeven registratie;

  • b.

   een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • c.

   naam, adres en telefoonnummer van degene die de kabel in eigendom heeft, degene die de kabel beheert en degene die de kabel exploiteert;

  • d.

   een opgave van de soort kabel en het beoogde gebruik;

  • e.

   welke belanghebbenden en instanties vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaamheden;

  • f.

   een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

   • -

    een opgave van het gewenste tracé;

   • -

    een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de situering daarvan;

   • -

    een omschrijving van eventuele opbrekingen;

   • -

    de doorsnede van de kabel of kabelgoot;

   • -

    de lengte en breedte van de kabelsleuf;

   • -

    de maatregelen voor de bereikbaarheid van in de openbare gronden aanwezige kabels en leidingen;

   • -

    het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;

   • -

    naam, adres en telefoonnummer van de aannemer(s) of onderaannemers(s) die belast is (zijn) met de werkzaamheden en van een contactpersoon ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 3.

  Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding, als genoemd in het eerste lid, het college schriftelijk in kennis gesteld van de uitkomsten van het overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige.

 • 4.

  Het college kan nadere regels stellen inzake de gegevens die bij de melding worden verstrekt.

Artikel 4 Voorschriften en beperkingen bij instemming

1 Het college kan aan het instemmingsbesluit voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van de:

 • a.

  openbare orde;

 • b.

  het voorkomen of beperken van schade of overlast;

 • c.

  de bruikbaarheid van de openbare gronden;

 • d.

  het veilig en doelmatig gebruik van de openbare gronden;

 • e.

  het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden;

 • f.

  de belemmering van doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden; g. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

 • h.

  de bescherming van groenvoorzieningen.

  • 2.

   Ter bescherming van de belangen als genoemd in het eerste lid, kan het college in ieder geval aan het instemmingsbesluit voorschriften of beperkingen verbinden over het medegebruik van voorzieningen, zoals kabelgoten en geleidingen, en een zekerheidsstelling voor de nakoming van verplichtingen die gesteld zijn bij de voorschriften en beperkingen aan het instemmingsbesluit.

  • 3.

   De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en medegebruik van voorzieningen dient te geschieden conform de leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her-) straatwerkzaamheden (VNG en overlegorgaan nutsvoorzieningen 1990).

Artikel 5 Zakelijk karakter instemmingsbesluit

Indien de kabel wordt overgedragen aan een nieuwe aanbieder gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de kabel van de oude aanbieder over op de nieuwe aanbieder.

Artikel 6 Melding wijziging

De aanbieder stelt het college onverwijld in kennis van het feit dat het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel verandert of het feit dat de kabel niet langer ten dienste staat van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in of op openbare gronden.

Artikel 7 Overgangsbepaling

De aanwezigheid van kabels en kabelwerken in of op openbare gronden, voor zover deze zijn aangelegd met toepassing van hoofdstuk VI van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, dient door de aanbieders binnen een jaar na inwerkingtreding van deze verordening te worden gemeld aan het college via het aanmeldingsformulier als genoemd in artikel 3, tweede lid.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Telecommunicatieverordening gemeente Smallingerland.

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd in zijn vergadering van 2 april 2002,

secretaris, voorzitter,