Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Verordening op de auditcommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de auditcommissie
CiteertitelVerordening op de auditcommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 213
 2. Controleverordening, art. 4, lid 3
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-08-2008Nieuwe regeling

12-08-2008

Breeduit 25-09-2008

12-08-2008 volgnr. 5

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE AUDITCOMMISSIE

De raad van de gemeente Smallingerland;

gelet op artikel 213 van de Gemeentewet en artikel, lid en artikel 4, 3e lid van de Controleverordening gemeente Smallingerland;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende: VERORDENING OP DE AUDITCOMMISSIE

Artikel 1

Definities

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

a.de wet

de Gemeentewet;

b.de commissie

de auditcommissie;

c.de raad

de gemeenteraad;

d.fractie

de de leden van de gemeenteraad die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard;

e.de voorzitter

voorzitter van de auditcommissie;

f.de secretaris

secretaris van de auditcommissie;

g.het college

het college van burgemeester en wethouders;

h.de accountant

de in de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente bedoelde accountant die is belast met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening

i.het controleprotocol

het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening;

j.de Controleverordening

de verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Smallingerland.

Artikel 2

Doel van de commissie

1. De commissie treedt op als vertegenwoordiger van de raad en draagt zorg voor hetmogelijk maken van een open communicatie en afstemming tussen onder andere de accountant, de rekenkamercommissie, de raad, het college van burgemeester en wethouders en het management.

2.De commissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van raad en college.

Artikel 3

Taken van de commissie

Tot de taken van de commissie worden in ieder geval gerekend:

 • a.

  het voeren van afstemmingsoverleg als bedoeld in artikel 4, 3e lid van de Controleverordening;

 • b.

  de jaarlijkse voorbereiding van het door de gemeenteraad vast te stellen controleprotocol;

 • c.

  het zijn van eerste aanspreekpunt voor de accountant richting de raad betreffende de opzet en uitvoering van de accountantscontrole;

 • d.

  het voorbereiden van de aanbesteding van de accountantscontrole;

 • e.

  het voeren van een technisch overleg over de jaarrekening.

Artikel 4
 • Samenstelling

  • 1.

   De commissie telt maximaal één lid per fractie.

  • 2.

   De commissie benoemt uit haar midden de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter.

  • 3.

   Op uitnodiging van de commissie kunnen derden zoals de accountant, de voorzitter vande rekenkamercommissie, het college van burgemeester en wethouders en vertegenwoordigers vanuit de organisatie deelnemen aan de vergaderingen van decommissie.

 • 4. De griffier of zijn plaatsvervanger is secretaris van de commissie.

Artikel 5

Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert afhankelijk van de behoefte tot een vergadering, maar in ieder geval tweemaal per jaar.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt in samenspraak met de secretaris plaats, datum, uur en agenda van de vergadering.

 • 3.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op.

 • 4.

  De oproepingen worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste één week voor de aanvang van de vergadering bezorgd.

 • 5.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

 • 6.

  De secretaris maakt van het verhandelde in de vergaderingen een kort verslag en zendt dit toe aan de leden van de commissie en de overige deelnemers als genoemd in artikel 4, voor zover zij hebben deelgenomen aan de vergadering.

Artikel 6

Uitleg verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing ervan, beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 7

Slotbepaling

 • 1.

  De verordening kan worden aangehaald als Verordening op de auditcommissie.

 • 2.

  De Verordening op de auditcommissie treedt in werking met ingang van 13 augustus 2008.

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd in zijn vergadering van 12 augustus 2008,

griffer, voorzitter,