Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

De verordening ex artikel 162 Wet geluidhinder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe verordening ex artikel 162 Wet geluidhinder
CiteertitelDe verordening ex artikel 162 Wet geluidhinder
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149 Onbekend
 2. Wet geluidhinder art. 162
 3. Gemeenschappelijke regeling regio De Friese Wouden, art. 5 lid 4
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-199531-12-2013Onbekend

04-07-1995

Drachtster Courant, 12-7-1995

04-07-1995, volgnr. 8

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING EX ARTIKEL 162 WET GELUIDHINDER

 

 

HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen

Artikel 1
 • a.

  de gemeenten - de gemeenten die op basis van artikel 5, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling regio "De Friese Wouden" bepaalde bevoegdheden hebben overgedragen;

 • b.

  Commissie van Zeven - het Dagelijks Bestuur van de regio;

 • c.

  Overlegorgaan - het Algemeen Bestuur van de regio;

 • d.

  het bureau - het Milieu-adviesbureau van de regio "De Friese Wouden".

HOOFDSTUK 2 Doelstelling

Artikel 2

Met behoud van de eigen verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten voor de goede uitvoering van de taken hun door de wet opgedragen, wordt door de gemeentebesturen een samenwerking aangegaan ter uitvoering van de akoestische onderzoeken ten dienste van de deelnemende gemeenten.

HOOFDSTUK 3 Het bureau

Artikel 3
 • 1.

  Er is voor de samenwerking een bureau ingesteld.

 • 2.

  Akoestisch onderzoek, zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid onder a, wordt in principe verricht door het bureau in overleg met de gemeente waarvoor de meet- en rekenwerkzaamheden plaatsvinden.

 • 3.

  Indien door het bureau geen uitvoering aan een akoestisch onderzoek kan worden gegeven, kunnen, na overleg tussen de gemeente waar dit onderzoek dient plaats te vinden en de regiosecretaris of diens gemachtigde, derden worden ingeschakeld voor de uitvoering van de wet.

HOOFDSTUK 4 Taken van het bureau

Artikel 4

1. Het bureau verricht, op basis van de Wet Geluidhinder, akoestisch onderzoek na een daartoe strekkend verzoek van of vanwege het college van burgemeester en wethouders van een deelnemende gemeente.

2. Het bureau kan op verzoek van of vanwege het college van burgemeester en wethouders van een deelnemende gemeente akoestisch onderzoek verrichten verband houdende met overige wetgeving.

Artikel 5
 • 1.

  De Commissie van Zeven is verantwoordelijk voor het functioneren van het bureau en brengt in ieder geval jaarlijks, door tussenkomst van de colleges van burgemeester en wethouders, aan de raden verslag uit over de verrichte werkzaamheden.

 • 2.

  Het Overlegorgaan stelt de verrekeningstarieven vast en besluit over de aanschaf van gezamenlijke apparatuur.

Artikel 6

Het bureau functioneert onder dagelijkse verantwoordelijkheid van het hoofd.

HOOFDSTUK 5 Werkwijze

Artikel 7

Het bureau verricht zijn werkzaamheden overeenkomstig de meet- en rekenvoorschriften en aanwijzingen voor de uitvoering van akoestisch onderzoek, gegeven op grond van de artikelen 73, 102, 116 en 163 van de Wet Geluidhinder.

HOOFDSTUK 6 Financiën

Artikel 8
 • 1.

  Jaarlijks worden in de begroting van de regio de kosten verbonden aan de taken in het kader van de Wet Geluidhinder opgenomen.

 • 2.

  In de begroting wordt in ieder geval een onderscheid gemaakt tussen overheadkosten, kosten apparatuur en projectkosten.

 • 3.

  De kosten verbonden aan de taken in het kader van de Wet Geluidhinder worden verrekend via een bedrag per wooneenheid.

HOOFDSTUK 7 Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 9
 • 1.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, is de Gemeenschappelijke Regeling van de regio "De Friese Wouden" van toepassing.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening ex artikel 162 Wet Geluidhinder".

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgende op de beslissing van de raden van de deelnemende gemeenten.

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd in zijn vergadering d.d. 4 juli 1995,

secretaris, voorzitter,