Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Verordening Het gebruik van de Friese taal in het schriftelijk verkeer bij de gemeente Smallingerland.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Het gebruik van de Friese taal in het schriftelijk verkeer bij de gemeente Smallingerland.
CiteertitelVerordening Fries in het schriftelijk verkeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van inwerkingtreding is niet precies te achterhalen en daarom bij benadering aangegeven .

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 2.9

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-200711-05-2019Toegevoegd art. 4f

03-04-2007

Onbekend

3-4-2007, volgnr. 10
18-01-200712-04-2007Nieuwe regeling

09-01-2007

Onbekend

09-01-2007, volgnr. 5

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDERING "HET GEBRUIK VAN DE FRIESE TAAL IN HET SCHRIFTELIJK VERKEER BIJ DE GEMEENTE SMALLINGERLAND"

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Smallingerland;

overwegende dat het gebruik van de Friese taal in het officiële verkeer wordt gesteund door de gemeente Smallingerland;

dat artikel 2:9 Algemene wet bestuursrecht de bestuursorganen de bevoegdheid geeft om regels te stellen over het gebruik van de Friese taal in schriftelijke stukken;

dat de bestuursorganen van de gemeente Smallingerland van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 december 2006; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuurswet en de Gemeentewet; B E S L U I T:

vast te stellen de volgende VERORDERING "HET GEBRUIK VAN DE FRIESE TAAL IN HET SCHRIFTELIJK VERKEER BIJ DE GEMEENTE SMALLINGERLAND"

Artikel 1

Definities

 • a.

  tweetaligheid : keuze voor de Nederlandse of de Friese taal;

 • b.

  bestuursorganen : gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Artikel 2

Bereik van de verordening

Deze verordening regelt het gebruik van de Friese taal in schriftelijke stukken van de gemeente Smallingerland.

Artikel 3

Taalkeuze

De bestuursorganen kiezen voor het beginsel van tweetaligheid

Artikel 4

Criteria taalkeuze

Bij de taalkeuze wordt in ieder geval rekening gehouden met:

 • a.

  de taalcriteria zoals die zijn opgenomen in artikel 2:10 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  het belang om dezelfde taal te gebruiken als waarin het bestuursorgaan is aangeschreven (volgend taalbeleid);

 • c.

  de continuïteit van de taalkeuze;

 • d.

  de bestemming van de schriftelijke stukken;

 • e.

  de considerans van afdeling 2.2. van de Algemene wet bestuursrecht: “groter gewicht toe te kennen aan de beginselen van gelijke behandeling en gelijkwaardigheid van de Friese taal in de provincie Fryslân.”

 • f.

  bijzondere gevallen welke per definitie niet voorzienbaar zijn en waarbij het Fries zodanig het onderwerp is dat bij wijze van uitzondering de tekst in het Fries wordt vermeld of een Friese vertaling wordt verstrekt.

Artikel 5

Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van……..

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Fries in het schriftelijk verkeer".

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd in zijn vergadering van 9 januari 2007

griffier, voorzitter,

TOELICHTING

2. Friese taal in het schriftelijk verkeer

 

In Afdeling 2.2. van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn bepalingen opgenomen over het gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer. Artikel 2:7 legt als hoofdregel vast, dat iedereen het recht heeft om in de onderlinge en schriftelijke communicatie met Friese overheden Fries te spreken of te schrijven. Artikel 2:9 verschaft aan Friese bestuursorganen regelgevende bevoegdheid om naar eigen inzicht regels te stellen over het gebruik van de Friese taal in de van hen zelf uitgaande stukken. In deze verordening wordt daar inhoud aan gegeven.

 

Gekozen is voor tweetaligheid, hetgeen betekent dat stukken in het Nederlands óf in het Fries worden opgesteld. Er wordt dus afgezien van dubbeltaligheid, hetgeen betekent dat stukken in het Nederlands én in het Fries worden opgesteld. De Awb kent in artikel 2:10 enkele gevallen, waarin sprake is van verplichte dubbeltaligheid. Als sprake is van een stuk dat in de Friese taal is opgesteld moet het ook in de Nederlandse taal worden opgesteld indien het bijv. bestemd is voor buiten de provincie Friesland gevestigde bestuursorganen en als spraken is van algemeen verbinden voorschriften of beleidsregels.

 

In artikel 2:11 is bepaald, dat op verzoek een in de Friese taal opgesteld schriftelijk stuk daarvan op verzoek een vertaling in de Nederlandse taal wordt verstrekt. De kosten kunnen hiervoor in rekening worden gebracht tot maximaal de werkelijk gemaakte kosten. Hiervoor zal een bepaling in de legesverordening worden opgenomen. De kosten kunnen niet in rekening worden gebracht indien het de vertaling van de notulen van een vergadering van één van de bestuursorganen betreft en de verzoeker een rechtstreeks belang bij de notulen heeft.