Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Algemene plaatselijke verordening Smallingerland 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene plaatselijke verordening Smallingerland 2010
CiteertitelAlgemene plaatselijke verordening Smallingerland 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageInhoudsopgave

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De wijziging van artikel 2:11 treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 oktober 2010. De wijziging van artikel 2:29 treedt in werking op 29 oktober 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-10-201001-10-201022-03-2013Wijziging artikel 2:11 en 2:29

05-10-2010

Breeduit, 28-10-2010

05-10-2010, volgnr. 12
01-10-201029-10-2010Wijziging art. 1:8, 1:10, 2:1, 2:10, 2:11, 4:10B

29-06-2010

Breeduit, 30-09-2010

29-06-2010, volgnr. 9
04-06-201001-10-2010Nieuwe regeling

02-02-2010

Breeduit, 03-06-2010

02-02-2010, volgnr. 6

Tekst van de regeling

Intitulé

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING SMALLINGERLAND 2010
HOOFDSTUK 1

Algemene bepalingen

Artikel 1.1

Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

openbare plaats

:

een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg als bedoeld onder b;

b.

weg

:

weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994;

c.

openbaar water

:

wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn

d.

bebouwde kom

:

de bebouwde kom of kommen waarvan gedeputeerde staten de grenzen hebben vastgesteld overeenkomstig artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet;

e.

rechthebbende

:

degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of persoonlijk recht;

f.

bouwwerk

:

bouwwerk als bedoeld in artikel 1 van de Bouwverordening Smallingerland;

g.

gebouw

:

gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woningwet;

h.

handelsreclame

:

iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

i.

bevoegd gezag

:

bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

j.

vaartuigen

:

alle vaartuigen, waaronder mede begrepen drijvende werktuigen, alsmede glijboten, ponten, een vaartuig zonder water-verplaatsing, een vaartuig in aanbouw en een vaartuig, dat de geschiktheid tot het drijven of varen heeft verloren;

k.

beroepsvaartuig

:

een vaartuig ingericht of bestemd om voor de uitoefening van een beroep of bedrijf te worden gebruikt en overeenkomstig die inrichting of bestemming wordt gebruikt;

l.

woonschip

:

elk vaartuig dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebezigd als, of te beoordelen naar zijn constructie of inrichting uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is tot dag- of nachtverblijf van één of meer personen;

m

aanleggen

:

het afmeren en vervolgens doen of laten liggen van een vaartuig aan of op een oever aan de oeverbescherming, aan of op een natuurlijke of voor dit doel aangebrachte voorziening of aan een ander vaartuig, gedurende de tijd die daadwerkelijk gebruikt wordt voor een recreatief verblijf op of in de omgeving van het vaartuig;

n.

ligplaats innemen

:

het afmeren en vervolgens doen of laten liggen van een vaartuig aan of op de oever, aan de oeverbescherming, aan of op een natuurlijke voor dat doel aangebrachte voorziening, of aan een ander vaartuig, anders dan voor het aanleggen.

Artikel 1:2

Beslistermijn

 • 1.

  Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan de termijn voor ten hoogste acht weken verlengen.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing indien beslist wordt op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:11, 2:12, 4:10B of 4:15.

Artikel 1:3

Indiening aanvraag

 • 1.

  Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan drie weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen.

 • 2.

  Voor bepaalde, door het bestuursorgaan aan te wijzen, vergunningen of ontheffingen kan de in het eerste lid genoemde termijn worden verlengd tot ten hoogste acht weken.

Artikel 1:4

Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Aan een vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2.

  Degene aan wie een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

Artikel 1:5

Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing is persoonsgebonden, tenzij bij of krachtens deze verordening anders is bepaald of de aard van de vergunning zich daartegen verzet.

Artikel 1:6

Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

 • a.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing of vergunning, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;

 • c.

  indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • d.

  indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn;

 • e.

  indien de houder dit verzoekt.

Artikel 1:7

Termijnen

De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

Artikel 1:8

Weigeringsgronden

De vergunning of ontheffing kan door het bevoegde gezag of het bevoegde bestuursorgaan o.a. worden geweigerd in het belang van:

 • a.

  de openbare orde;

 • b.

  de openbare veiligheid;

 • c.

  de volksgezondheid;

 • d.

  de bescherming van het milieu.

Artikel 1:9

Vergunning van rechtswege

Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is van toepassing voor de volgende artikelen in deze verordening:

 • -

  artikel 2:9 Ontheffing van het verbod op te treden als straatartiest;

 • -

  artikel 2:10A Vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie daarvan;

 • -

  artikel 5:23 Vergunning organisatie snuffelmarkt.

Artikel 1:10

Geen vergunning van rechtswege

Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing voor de volgende artikelen in deze verordening:

 • -

  artikel 2:25 Vergunning evenementen;

 • -

  artikel 2:28 Exploitatievergunning horeca;

 • -

  Artikel 2:39 Exploitatievergunning speelgelegenheid;

 • -

  Artikel 3:4 Vergunning seksinrichting;

 • -

  artikel 4:15 Vergunningsplicht handelsreclame;

 • -

  Artikel 4:18 Ontheffing van het verbod tot recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen;

 • -

  Artikel 5:31G Ligplaatsvergunning woonschepen.

Artikel 1:11

Vervanging vergunning door melding

 • 1.

  Het college c.q. de burgemeester kan - ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft - nadere regels vaststellen voor daarbij aan te wijzen categorieën activiteiten.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in deze verordening is geen vergunning vereist voor een activiteit, die voldoet aan de daarvoor vastgestelde nadere regels, mits:

  • a.

   het voornemen tot het houden van de activiteit schriftelijk bij het bevoegde bestuursorgaan is gemeld en

  • b.

   het bevoegde bestuursorgaan binnen twee weken na de dag waarop de melding is ontvangen de melding heeft geaccepteerd, dan wel deze termijn ongebruikt heeft laten verstrijken.

HOOFDSTUK 2

Openbare orde

AFDELING 1

Bestrijding van ongeregeldheden

Artikel 2:1

Samenscholing en ongeregeldheden

 • 1.

  Het is verboden op de weg zich samen met anderen te begeven naar of al dan niet samen met anderen deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden dan wel te vechten.

 • 2.

  Hij die op een openbare plaats aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, of bij een tot toeloop van publiek aanleiding gevende gebeurtenis waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, dan wel zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing, is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen.

 • 3.

  Het is verboden zich te begeven of te bevinden op openbare plaatsen die door of vanwege het bevoegde bestuursorgaan in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van wanordelijkheden zijn afgezet.

 • 4.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het derde lid gestelde verbod.

 • 5.

  Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

AFDELING 2

Betoging

Artikel 2:2

Optochten

[gereserveerd]

Artikel 2:3

Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

 • 1.

  Hij die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, geeft daarvan voor de openbare aankondiging en ten minste 48 uur voordat de betoging wordt gehouden, schriftelijk kennis aan de burgemeester.

 • 2.

  De kennisgeving bevat:

 • 3.

  naam en adres van degene die de betoging houdt;

 • 4.

  het doel van de betoging;

 • 5.

  de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;

 • 6.

  de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;

 • 7.

  voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling;

 • 8.

  maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.

 • 9.

  Hij die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de kennisgeving is vermeld.

 • 10.

  Indien het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk 12.00 uur op de aan de dag van dat tijdstip voorafgaande werkdag.

 • 11.

  De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden de in het eerste lid, genoemde termijn verkorten en een mondelinge kennisgeving in behandeling nemen.

Artikel 2:4

Afwijking termijn

(Vervallen; opgenomen in artikel 2:3)

Artikel 2:5

Te verstrekken gegevens

(Vervallen; opgenomen in artikel 2:3)

AFDELING 3

Verspreiden van gedrukte stukken

Artikel 2:6

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of

gedrukte stukken of afbeeldingen

 • 1.

  Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden op door het college aangewezen openbare plaatsen.

 • 2.

  Het college kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of geschreven stukken en afbeeldingen.

 • 4.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

AFDELING 4

Vertoningen e.d. op de weg

Artikel 2:7

Feest, muziek en wedstrijd e.d.

[gereserveerd]

Artikel 2:8

Dienstverlening

[gereserveerd]

Artikel 2:9

Straatartiest

 • 1.

  Het is verboden ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden op door de burgemeester in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en het milieu aangewezen openbare plaatsen.

 • 2.

  De burgemeester kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.

 • 3.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod.

AFDELING 5

Bruikbaarheid en aanzien van de weg

Artikel 2: 10A

(Omgevings)vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg

in strijd met de publieke functie van de weg

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

 • 2.

  Het bevoegde gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j. of k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 3.

  Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:

  • a.

   indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

  • b.

   indien het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

  • c.

   in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

Artikel 2:10B

Uitzonderingen en afbakeningsbepalingen

 • 1.

  Het verbod in het eerste lid van het vorige artikel geldt niet voor:

  • a.

   evenementen als bedoeld in artikel 2:24;

  • b.

   terrassen als bedoeld in artikel 2:28;

  • c.

   standplaatsen als bedoeld in artikel 5:18.

 • 2.

  Het verbod in het eerste lid van het vorige artikel geldt tevens niet voor voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard.

 • 3.

  Het verbod in het vorige artikel geldt niet voor wat betreft:

  • a.

   het eerste lid voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal wegenreglement;

  • b.

   de weigeringsgrond van het tweede lid, onder a, voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet;

  • c.

   de weigeringsgrond van het tweede lid, onder b geldt niet voor bouwwerken;

  • d.

   de weigeringsgrond van het tweede lid onder c geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer. terrassen als bedoeld in artikel 2:28, vijfde lid;

Artikel 2:10C

Vrij te stellen categorieën

Het college kan categorieën van voorwerpen aanwijzen waarvoor het verbod in het eerste lid van artikel 2:10A niet geldt.

Artikel 2:11

(Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen

en veranderen van een weg

 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.

 • 2.

  De vergunning wordt verleend:

  • a.

   als de omgevingsvergunning door het bevoegde gezag, indien de activiteiten zijn verboden bij een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit;

  • b.

   door het college in de overige gevallen.

 • 3.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor overheden bij het uitvoeren van hun publieke taak.

 • 4.

  Het verbod geldt voorts niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, het Provinciaal wegenreglement, de Waterschapskeur, de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde Telecommunicatieverordening

Artikel 2:12

Maken, veranderen van een uitweg

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag:

 • a.

  een uitweg te maken naar de weg;

 • b.

  van de weg gebruik te maken voor het hebben van een uitweg;

 • c.

  verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder weg verstaan wat artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 daar onder verstaat, alsmede alle niet-openbare ontsluitingswegen van gebouwen.

 • 3.

  Een vergunning als bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd in het belang van:

 • a.

  de bruikbaarheid van de weg;

 • b.

  het veilig en doelmatig gebruik van de weg;

 • c.

  de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

 • 4.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of het Provinciaal wegenreglement.

AFDELING 6

Veiligheid op de weg

Artikel 2:13

Veroorzaken van gladheid

[gereserveerd]

Artikel 2:14

Winkelwagentjes

 • 1.

  De rechthebbende op een bedrijf die winkelwagentjes ter beschikking stelt, mede ten behoeve van het vervoer van winkelwaren over de weg, is verplicht ze te voorzien van de naam van het bedrijf of een ander herkenningsteken, en de in de omgeving van dat bedrijf door het publiek op een openbare plaats achtergelaten winkelwagentjes terstond te verwijderen of te doen verwijderen.

 • 2.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 2:15

Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp

Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of daaraan op andere wijze hinder of gevaar oplevert.

Artikel 2:16

Openen straatkolken e.d.

Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een straatkolk, rioolput, brandkraan of een andere afsluiting die behoort tot een openbare nutsvoorziening, te openen, onzichtbaar te maken of af te dekken.

Artikel 2:17

Kelderingangen e.d.

[gereserveerd]

Artikel 2:18

Rookverbod in bossen en natuurterreinen

 • 1.

  Het is verboden te roken in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan gedurende een door het college aangewezen periode.

 • 2.

  Het is verboden in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden of binnen een afstand van honderd meter daarvan, voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen.

 • 3.

  Het in het eerste en tweede lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 3, van het Wetboek van Strafrecht.

 • 4.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet voor zover het roken plaatsvindt in gebouwen en aangrenzende erven.

Artikel 2:19

Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp

 • 1.

  Het is verboden op, aan of boven het voor voetgangers of (brom)fietsers bestemde deel van de weg op enigerlei wijze prikkeldraad, schrikdraad, puntdraad of andere scherpe voorwerpen aan te brengen of te hebben hangenlager dan 2,20 meter boven dat gedeelte van de weg.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor prikkeldraad, schrikdraad, puntdraad of andere scherpe voorwerpen, die op grotere afstand dan 0,25 m uit de uiterste boord van de weg, op van de weg af gerichte delen van een afscheiding zijn aangebracht.

 • 3.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder weg verstaan wat artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.

 • 4.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2:20

Vallende voorwerpen

[gereserveerd]

Artikel 2:21

Voorzieningen voor verkeer en verlichting

 • 1.

  De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat bouwwerk voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het verkeer of de openbare verlichting worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2.

  Het bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Waterstaatswet 1900, de Onteigeningswet, of de Belemmeringenwet Privaatrecht.

Artikel 2:22

Objecten onder hoogspanningslijn

 • 1.

  Het is verboden binnen een afstand van zes meter aan weerszijden van voor stroomgeleiding bestemde draden van bovengrondse hoogspanningslijnen voorwerpen, opgaand houtgewas of andere objecten, die niet zijn aan te merken als bouwwerken, hoger dan twee meter te plaatsen of te hebben.

 • 2.

  Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen indien de elektrische spanning van de bovengrondse hoogspanningslijn dat toelaat.

 • 3.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor objecten die deel uitmaken van de hoogspanningslijn.

Artikel 2:23

Veiligheid op het ijs

 • 1.

  Het is verboden:

 • a.

  voor het publiek toegankelijke ijsvlakten te beschadigen, te verontreinigen, te versperren of het verkeer daarop op enige andere wijze te belemmeren of in gevaar te brengen;

 • b.

  bakens of andere voorwerpen ten behoeve van de veiligheid geplaatst op de onder a bedoelde ijsvlakten te verplaatsen, weg te nemen, te beschadigen of op enige andere wijze het gebruik daarvan te verijdelen of te belemmeren.

 • 2.

  Een ieder is verplicht op eerste vordering van een ambtenaar van politie onmiddellijk het ijs te verlaten ter voorkoming van gevaar voor personen of goederen.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale vaarwegenverordening.

AFDELING 7

Evenementen

Artikel 2:24

Begripsbepaling

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder evenement verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

 • a.

  bioscoopvoorstellingen;

 • b.

  markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22 van deze verordening;

 • c.

  kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

 • d.

  het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

 • e.

  betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

 • f.

  activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 2:39 van deze verordening.

 • 2.

  Onder evenement wordt mede verstaan:

 • a.

  een herdenkingsplechtigheid;

 • b.

  een braderie;

 • c.

  een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening, op de weg;

 • d.

  een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

Artikel 2:25

Evenement

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

 • 2.

  Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voor zover in het geregeld onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2:26

Ordeverstoring

Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

AFDELING 8

Toezicht op horecabedrijven

Artikel 2:27

Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

a.

horecabedrijf

:

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Onder horecabedrijf wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden;

b.

terras

:

een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt;

c.

verlof

:

onder verlof wordt verstaan de vergunning, die de burgemeester op grond van de Drank- en horecaverordening verleend, om in een inrichting bedrijfsmatig uitsluitend alcoholvrije drank voor het gebruik ter plaatse te verstrekken.

Artikel 2:28

Exploitatievergunning horecabedrijf

 • 1.

  Het is verboden een horecabedrijf en terras te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.

 • 2.

  De burgemeester weigert de vergunning indien de vestiging of exploitatie van het horecabedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan.

 • 3.

  In afwijking van artikel 1:8 kan de burgemeester kan de vergunning geheel of gedeeltelijk weigeren, indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in de leden 2 en 3 kan de burgemeester de vergunning voor het terras weigeren indien het beoogde gebruik:

 • -

  schade toebrengt aan de weg dan wel gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het veilig en doelmatig gebruik ervan;

 • -

  een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

 • 5.

  Bij de toepassing van de in het derde lid genoemde weigeringsgrond houdt de burgemeester rekening met het karakter van de straat en de wijk, waarin het horecabedrijf is gelegen of zal zijn gelegen, de aard van het horecabedrijf en de spanning, waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te staan door de exploitatie.

 • 6.

  Het eerste lid geldt niet voor een horecabedrijf in een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de horeca een nevenactiviteit is van de winkelactiviteit;

 • 7.

  De exploitant van een horecabedrijf laat niet toe dat een handelaar of een voor hem handelend persoon in dat bedrijf enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enig andere wijze overdraagt.

 • 8.

  Voorts geldt het eerste lid niet voor een of meer door de burgemeester aan te wijzen soorten horecabedrijven in de gehele gemeente of gedeelten daarvan.*

Artikel 2:29

Sluitingstijd

 • 1.

  Het is de exploitant van een horecabedrijf verboden de inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in de inrichting toe te laten:

 • -

  op maandag tot en met donderdag tussen 01.00 uur en 08.00 uur;

 • -

  op vrijdag tussen 02.00 uur en 08.00 uur;

 • -

  op zaterdag en zondag tussen 03.00 uur en 08.00 uur.

 • 2.

  Het is de exploitant van een horecabedrijf verboden bezoekers in de inrichting te laten verblijven:

 • -

  op maandag tot en met donderdag tussen 01.00 uur en 08.00 uur;

 • -

  op vrijdag tussen 02.00 uur en 08.00 uur;

 • -

  op zaterdag en zondag tussen 5.00 uur en 08.00 uur.

 • 3.

  Het is de exploitant van een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 4 van de Drank- en horecawet verboden de inrichting voor bezoekers geopend te hebben of bezoekers in de inrichting toe te laten tussen 24.00 en 08.00 uur.

 • 4.

  Het is de houder van een verlof verboden bezoekers in de inrichting toe te laten:

 • -

  op maandag tot en met donderdag tussen 01.00 uur en 08.00 uur;

 • -

  op vrijdag tussen 02.00 uur en 08.00 uur;

 • -

  op zaterdag en zondag tussen 04.30 uur en 08.00 uur.

 • 5.

  Het is de houder van een verlof verboden bezoekers in de inrichting te laten verblijven:

 • -

  op maandag tot en met donderdag tussen 01.00 uur en 08.00 uur;

 • -

  op vrijdag tussen 02.00 uur en 08.00 uur;

 • -

  op zaterdag en zondag tussen 05.00 uur en 08.00 uur.

 • 6.

  Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is het verboden een terras geopend te hebben en/of bezoekers daarop te laten verblijven tussen 01.00 uur en 08.00 uur

 • 7.

  De burgemeester kan door middel van een vergunningvoorschrift andere sluitingstijden vaststellen voor een afzonderlijk horecabedrijf of een daartoe behorend terras.

 • 8.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd.

 • 9.

  Het in de leden 1 tot en met 6 lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

Artikel 2:30

Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

 • 1.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid of in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer horecabedrijven tijdelijk andere dan de krachtens artikel 2:29 geldende sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

 • 2.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 13b van de Opiumwet.

Artikel 2:31

Aanwezigheid in gesloten horecabedrijf

Het is bezoekers verboden zich in een horecabedrijf te bevinden gedurende de tijd dat het bedrijf krachtens artikel 2:29 of ingevolge een op grond van artikel 2:30 genomen besluit gesloten dient te zijn.

Artikel 2:32

Handel in horecabedrijven

 • 1.

  In dit artikel wordt onder handelaar verstaan: de handelaar als bedoeld in artikel 1 van de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

 • 2.

  De exploitant van een horecabedrijf laat niet toe dat een handelaar of een voor hem handelend persoon in dat bedrijf enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enig andere wijze overdraagt.

Artikel 2:33

Ordeverstoring

Het is verboden in een horecabedrijf de orde te verstoren.

Artikel 2:34

Het college als bevoegd bestuursorgaan

Indien een horecabedrijf geen inrichting is in de zin van artikel 174 van de Gemeentewet, treedt het college op als bevoegd bestuursorgaan voor de toepassing van artikel 2:28 tot en met 2:31

AFDELING 9

Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf

Artikel 2:35

Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder inrichting: elke al dan niet besloten ruimte waarin, in de uitoefening van beroep of bedrijf, aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen wordt verschaft

Artikel 2:36

Kennisgeving exploitatie

Degene die een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of de exploitatie of feitelijke leiding van een inrichting staakt, is verplicht binnen drie dagen daarna daarvan schriftelijk kennis te geven aan de burgemeester.

Artikel 2:37

 

Artikel 2:37

Nachtregister

[gereserveerd]

Artikel 2:38

Verschaffing gegevens nachtregister

Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is verplicht de exploitant of feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig en naar waarheid naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, betrekking, dag van aankomst en de dag van vertrek te verstrekken.

AFDELING 10

Toezicht op speelgelegenheden

Artikel 2:39

Speelgelegenheden

 • 1.

  Dit artikel verstaat onder speelgelegenheid: een voor het publiek toegankelijke gelegenheid waar bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt geboden enig spel te beoefenen, waarbij geld of in geld inwisselbare voorwerpen kunnen worden gewonnen of verloren.

 • 2.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelgelegenheid te exploiteren of te doen exploiteren. Het verbod is niet van toepassing op:

 • a.

  speelautomatenhallen waarvoor op grond van artikel 30c, eerste lid, onder c, van de Wet op de Kansspelen vergunning is verleend;

 • b.

  speelgelegenheden waarvoor de minister van Justitie of de Kamer van Koophandel bevoegd is vergunning te verlenen;

 • c.

  speelgelegenheden waar de mogelijkheid wordt geboden om het kleine kansspel als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen te beoefenen, of te spelen op speelautomaten als bedoeld in artikel 30 van de Wet op de kansspelen, of de handeling als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet op de kansspelen te verrichten.

 • 3.

  De burgemeester weigert de vergunning:

 • a.

  indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon en leefsituatie in de omgeving van de speelgelegenheid of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de exploitatie van de speelgelegenheid;

 • b.

  indien de exploitatie van de speelgelegenheid in strijd is met een geldend bestemmingsplan.

Artikel 2:40

Speelautomaten

 • 1.

  In dit artikel wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: de Wet op de kansspelen;

 • b.

  speelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder a, van de Wet;

 • c.

  kansspelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder c, van de Wet;

 • d.

  hoogdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d, van de Wet;

 • e.

  laagdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder e, van de Wet.

 • 2.

  In hoogdrempelige inrichtingen zijn 2 speelautomaten toegestaan, waarvan maximaal twee kansspelautomaten.

 • 3.

  In laagdrempelige inrichtingen zijn 2 speelautomaten toegestaan, met dien verstande dat kansspelautomaten in het geheel niet zijn toegestaan.

AFDELING 11

Maatregelen tegen overlast en baldadigheid

Artikel 2:41

Betreden gesloten woning of lokaal

 • 1.

  Het is verboden zonder ontheffing van de burgemeester een krachtens artikel 174a van de Gemeentewet gesloten woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te betreden.

 • 2.

  Het is verboden zonder ontheffing van de burgemeester een krachtens artikel 13b van de Opiumwet gesloten woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal, een bij die woning of dat lokaal behorend erf, een voor het publiek toegankelijk lokaal of bij dat lokaal behorend erf te betreden.

 • 3.

  Deze verboden gelden niet voor personen wier aanwezigheid in de woning of het lokaal wegens dringende reden noodzakelijk is.

Artikel 2:42

Plakken en kladden

 • 1.

  Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.

 • 2.

  Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:

 • a.

  een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;

 • b.

  met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.

 • 3.

  Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing indien gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift.

 • 4.

  Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.

 • 5.

  Het is verboden de in het vierde lid bedoelde aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.

 • 6.

  Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen.

 • 7.

  De houder van de in het tweede lid bedoelde schriftelijke toestemming is verplicht die aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven.

Artikel 2:43

Vervoer plakgereedschap e.d.

 • 1.

  Het is verboden op de weg of openbaar water te vervoeren of bij zich te hebben enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur of verfstof of verfgereedschap.

 • 2.

  Dit verbod is niet van toepassing, indien de genoemde materialen of gereedschappen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als verboden in artikel 2:42.

Artikel 2:44

Vervoer inbrekerswerktuigen

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats tussen 22.00 en 6.00 uur inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing indien de genoemde gereedschappen, voorwerpen of middelen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor de in het eerste lid bedoelde handelingen.

Artikel 2:45

Betreden van plantsoenen e.d.

 • 1.

  Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden zonder ontheffing van het college zich te bevinden in of op bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken, buiten de daarin gelegen wegen of paden.

 • 2.

  Het college is bevoegd ter voorkoming of opheffing van overlast of schade, tijde vast te stellen, waarbinnen het verboden zich in daartoe door het college aangewezen parken of plantsoenen te begeven of te bevinden.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste en tweede lid gestelde verbod.

Artikel 2:46

Rijden over bermen e.d.

 • 1.

  Het is verboden met voertuigen die niet voorzien zijn van rubberbanden te rijden over de berm, de glooiing of de zijkant van een weg, tenzij dit door de omstandigheden redelijkerwijs wordt vereist.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal wegenreglement.

Artikel 2:47

Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

 • 1.

  Het is verboden:

 • a.

  op een openbare plaats te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hekheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair en daarvoor niet bestemd straatmeubilair;

 • b.

  zich op een openbare plaats zodanig op te houden dat aan weggebruikers of bewoners van nabij de weg gelegen woningen onnodig overlast of hinder wordt veroorzaakt

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 424, 426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2:47a

Verplichte route

(vervallen)

Artikel 2:48

Verboden drankgebruik

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:

 • a.

  een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet;

 • b.

  de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank en Horecawet.

Artikel 2:49

Verboden gedrag bij of in gebouwen

 • 1.

  Het is verboden:

 • a.

  zich zonder redelijk doel in een portiek of poort op te houden;

 • b.

  zonder redelijk doel in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een gebouw te zitten of te liggen.

 • 2.

  Het is aan anderen dan bewoners of gebruikers van flatgebouwen, appartementsgebouwen en soortgelijke meergezinshuizen en van gebouwen die voor publiek toegankelijk zijn, verboden zich zonder redelijk doel te bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van zo'n gebouw.

Artikel 2:50

Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten

Het is verboden zich zonder redelijk doel op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek toegankelijk portaal, telefooncel, wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling of een andere soortgelijke, voor het publiek toegankelijke ruimte dan wel deze te verontreinigen of te bezigen voor een ander doel dan waarvoor de desbetreffende ruimte is bestemd.

Artikel 2:51

Neerzetten van fietsen e.d.

Het is verboden op een openbare plaats een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten staan tegen een raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw dan wel in de ingang van een portiek indien:

 • a.

  dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of dat portiek;

 • b.

  daardoor die ingang versperd wordt.

Artikel 2:52

Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d.

Het is verboden op de door het college of de burgemeester aangewezen uren en plaatsen zich met een fiets of bromfiets te bevinden op een door het college of de burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid gehouden wordt die publiek trekt, mits dit verbod kenbaar is aan de bezoekers van het terrein.

Artikel 2:53

Bespieden van personen

[gereserveerd]

Artikel 2:54

Bewakingsapparatuur

[gereserveerd]

Artikel 2:55

Nodeloos alarmeren

[gereserveerd]

Artikel 2:56

Alarminstallaties

[gereserveerd]

Artikel 2:57

Loslopende honden

 • 1.

  Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

 • a.

  binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond onder direct toezicht staat van de eigenaar of houder en gecorrigeerd kan worden als dat nodig is;

 • b.

  op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak, speelweide, bloemperk of andere beplantingsstrook of op een andere door het college aangewezen plaats;

 • c.

  op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.

 • 2.

  Het college kan plaatsen aanwijzen waar een hond in afwijking van het eerste lid onder a., aangelijnd moet zijn.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor zover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden en de hond als zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is of indien de eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar opleidt tot geleidehond.

Artikel 2:58

Verontreiniging door honden

 • 1.

  Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond zich van zijn uitwerpselen te laten ontdoen in nader door het college aangewezen gebieden.

 • 2.

  De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde verbod wordt opgeheven indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.

 • 3.

  De eigenaar of houder van een hond – met uitzondering van degene die vanwege een handicap aangewezen is op een geleidehond - is verplicht, indien hij zich met een hond in het eerste lid bedoelde gebieden bevindt, een doeltreffend hulpmiddel bij zich te hebben dat geschikt is voor het verwijderen van de uitwerpselen.

 • 4.

  Het college stelt de eisen vast waaraan een doeltreffend hulpmiddel voldoet.

 • 5.

  De eigenaar of houder van een hond die zich met de hond in een in het eerste lid bedoeld gebied bevindt, laat dit hulpmiddel op eerste vordering zien aan een toezichthouder.

Artikel 2:59

Gevaarlijke honden

 • 1.

  Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen op een openbare plaats of op het terrein van een ander:

 • 2.

  anders dan kort aangelijnd nadat het college aan de eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijngebod in verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt;

 • a.

  anders dan kort aangelijnd en voorzien van een muilkorf nadat het college aan de eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijn en muilkorfgebod in verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt.

 • 3.

  In afwijking van artikel 2:57, eerste lid onder c, geldt voor het bepaalde in het eerste lid bovendien dat de hond voorzien moet zijn van een optisch leesbaar, niet- verwijderbaar identificatiekenmerk in het oor of de buikwand.

 • 4.

  In het eerste lid wordt verstaan onder:

 • b.

  muilkorf: een muilkorf vervaardigd van stevig kunststof, of van stevig leer of van beide stoffen, die door middel van een stevige leren riem rond de hals zodanig is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is en die zodanig is ingericht dat de drager geen mens of dier kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen in de korf aanwezig zijn;

 • c.

  kort aanlijnen: aanlijnen van een hond met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, die niet langer is dan 1,50 meter.

Artikel 2:60

Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

(gereserveerd)

Artikel 2:61

Wilde dieren

[gereserveerd]

Artikel 2:62

Loslopend vee

(gereserveerd)

Artikel 2:63

Duiven

[gereserveerd]

Artikel 2:64

Bijen

[gereserveerd]

Artikel 2:65

Bedelarij

[gereserveerd]

AFDELING 12

Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen

[gereserveerd]

AFDELING 13

Vuurwerk

Artikel 2:71

Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder consumentenvuurwerk: Consumentenvuurwerk waarop het Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit) van toepassing is.

Artikel 2:72

Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk

tijdens de verkoopdagen

Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk ter beschikking te stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden, zonder een vergunning van het college van de gemeente waar het bedrijf is of zal worden gevestigd.

Artikel 2:73

Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

 • 1.

  Het is verboden consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

 • 2.

  Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te bezigen als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

 • 3.

  De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:73a

Bezigen van carbid

 • 1.

  Het is verboden acetyleen afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.

 • 2.

  Het verbod gestelde in het eerste lid geldt niet indien:

 • a.

  gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen; en

 • b.

  het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur; en

 • c.

  hiervan tenminste 14 dagen voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan aan het college van burgemeester en wethouders; en

 • d.

  de melding is vergezeld van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt; en

 • e.

  de melding tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend en waarop de schootsrichting is aangegeven; en

 • f.

  de plaats vanwaar geschoten ligt is gelegen op een afstand van 75 meter van woonbebouwing; en

 • g.

  op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te bezigen als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

AFDELING 14

Drugsoverlast

Artikel 2:74

Drugshandel op straat

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden op of aan de weg post te vatten of zich daar heen en weer te bewegen en zich op of aan wegen in of op een voertuig te bevinden of daarmee heen en weer of rond te rijden, met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

AFDELING 15

Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden

encameratoezicht op openbare plaatsen

Artikel 2:75

Bestuurlijke ophouding

(vervallen)

Artikel 2:76

Veiligheidsrisicogebieden

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151b van de Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.

Artikel 2:77

Cameratoezicht op openbare plaatsen

 • 1.

  De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

 • 2.

  De burgemeester heeft de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid eveneens ten aanzien van andere openbare plaatsen:

 • -

  parkeerterreinen;

 • -

  bedrijfsterreinen;

 • -

  winkelcentra;

 • -

  busstations.

HOOFDSTUK 3

Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d.

AFDELING 1

Begripsbepalingen

Artikel 3:1

Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a.

prostitutie

:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

b.

prostituee

:

degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

c.

seksinrichting

:

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

d.

escortbedrijf

:

de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;

e.

sekswinkel

:

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van erotisch-pornografische aard aan particulieren plegen te worden verkocht of verhuurd;

f.

exploitant

:

de natuurlijke persoon of personen of rechtspersoon of rechtspersonen die een seksinrichting of escortbedrijf exploiteert, dan wel exploiteren en de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of rechtspersonen bevoegde natuurlijke persoon of personen

g.

beheerder:

:

de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent, dan wel uitoefenen in een seksinrichting of escortbedrijf;

h.

bezoeker

:

degene die aanwezig is in een seksinrichting, met uitzondering van:

-de exploitant;

-de beheerder;

-de prostituee;

-het personeel dat in de seksinrichting werkzaam is;

-toezichthouders die zijn aangewezen op grond van artikel 6.2 van deze verordening;

-andere personen wier aanwezigheid in de seksinrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is.

Artikel 3:2

Bevoegd bestuursorgaan

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor zover het betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester.

Artikel 3:3

Nadere regels

Met het oog op de in artikel 3:13 genoemde belangen, kan het college over de uitoefening van de bevoegdheden zoals genoemd in dit hoofdstuk nadere regels vaststellen.

AFDELING 2

Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels endergelijke

Artikel 3:4

Seksinrichtingen

 • 1.

  Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan.

 • 2.

  In de aanvraag om vergunning en in de vergunning wordt in ieder geval vermeld:

 • a.

  de persoonsgegevens van de exploitant;

 • b.

  de persoonsgegevens van de beheerder; en

 • c.

  de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf.

Artikel 3:5

Gedragseisen exploitant en beheerder

 • 1.

  De exploitant en de beheerder:

 • a.

  staat niet onder curatele en is niet ontzet uit de ouderlijke macht of de voogdij;

 • b.

  is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag; en

 • c.

  heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.

 • 2.

  Naast de gestelde eisen in het eerste lid, is de exploitant en de beheerder niet:

 • a.

  met toepassing van de artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of met toepassing van artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht ter beschikking gesteld;

 • b.

  binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes maanden of meer door de rechter in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba, dan wel door een andere rechter wegens een misdrijf waarvoor naar Nederlands recht een bevel tot voorlopige hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering is toegelaten;

 • c.

  binnen de laatste vijf jaar bij tenminste twee rechterlijke uitspraken onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete van 500 euro of meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede wegens overtreding van:

 • -

  bepalingen gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen;

 • -

  de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b, 242 tot en met 249, 252, 250a (oud), 273a, 300 tot en met 303, 416, 417, 417bis, 426, 429quater en 453 van het Wetboek van Strafrecht;

 • -

  de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • -

  de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 en 30b van de Wet op de kansspelen;

 • -

  de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen;

 • -

  de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie.

 • 3.

  Met een veroordeling als bedoeld in het tweede lid wordt gelijk gesteld:

 • a.

  vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid onder a van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, derde lid onder a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan 375 euro bedraagt;

 • b.

  een bevel tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf.

 • 4.

  De periode van vijf jaar, genoemd in het tweede lid, wordt:

 • a.

  bij de weigering van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van beslissing op de aanvraag van de vergunning;

 • b.

  bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de intrekking van deze vergunning.

 • 5.

  De exploitant of de beheerder is binnen de laatste vijf jaar geen exploitant of beheerder geweest van een seksinrichting of escortbedrijf die voor ten minste een maand door het bevoegde bestuursorgaan is gesloten, of waarvan de vergunning bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, is ingetrokken, tenzij aannemelijk is dat hem ter zake geen verwijt treft.

Artikel 3:6

Sluitingstijden

 • 1.

  Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben en daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven:

 • a.

  op maandag tot en met donderdag tussen 01.00 en 08.00 uur;

 • b.

  op vrijdag tussen 02.00 en 08.00 uur

 • c.

  op zaterdag en zondag tussen 03.00 en 08.00 uur.

 • 2.

  Het bevoegd bestuursorgaan kan door middel van een voorschrift als bedoeld in artikel 1:4 voor een afzonderlijke seksinrichting andere sluitingstijden vaststellen.

 • 3.

  Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedurende de tijd dat die seksinrichting krachtens het eerste lid of tweede lid, dan wel krachtens artikel 3:7, eerste lid, gesloten dient te zijn.

 • 4.

  Het in het eerste tot en met derde lid bepaalde geldt niet voor zover in de daarin geregelde onderwerpen wordt voorzien door de op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

Artikel 3:7

Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting

 • 1.

  Met het oog op de in artikel 3:13, tweede lid, genoemde belangen of in geval van strijdigheid met de bepalingen in dit hoofdstuk kan het bevoegd bestuursorgaan:

 • a.

  tijdelijk andere dan de krachtens artikel 3:6, eerste of tweede lid, geldende sluitingsuren vaststellen;

 • b.

  van een afzonderlijke seksinrichting al dan niet tijdelijk de gedeeltelijke of algehele sluiting bevelen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht, maakt het bevoegd bestuursorgaan het in het eerste lid bedoelde besluit openbaar bekend overeenkomstig artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3:8

Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder

 • 1.

  Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat de ingevolge artikel 3:4 op de vergunning vermelde exploitant of beheerder in de seksinrichting aanwezig is.

 • 2.

  De exploitant en de beheerder zien er voortdurend op toe dat in de seksinrichting:

 • a.

  geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder geval de feiten genoemd in de titels XIV (misdrijven tegen de zeden), XVIII (misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid), XX (mishandeling), XXII (diefstal) en XXX (heling) van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, in de Opiumwet en in de Wet wapens en munitie; en

 • b.

  geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.

Artikel 3:9

Straatprostitutie

 • 1.

  Het is verboden, door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze, passanten tot prostitutie te bewegen, uit te nodigen dan wel aan te lokken.

 • 2.

  Met het oog op de naleving van het in het eerste lid gestelde verbod, kan door politieambtenaren het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen.

Artikel 3:10

Sekswinkels

Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin een sekswinkel te exploiteren in door het college in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving aangewezen gebieden of delen van de gemeente.

Artikel 3:11

Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische

goederen, afbeeldingen en dergelijke

 • 1.

  Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van erotisch-pornografische aard openlijk ten toon te stellen, aan te bieden of aan te brengen:

 • a.

  indien het bevoegd bestuursorgaan aan de rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving in gevaar brengt;

 • b.

  anders dan overeenkomstig de door het bevoegd bestuursorgaan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving gestelde regels.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op het tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen van goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen, die dienen tot het openbaren van gedachten en gevoelens als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.

AFDELING 3

Beslissingstermijn; weigeringsgronden

Artikel 3:12

Beslissingstermijn

 • 1.

  Het bevoegd bestuursorgaan neemt het besluit op de aanvraag om vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, binnen twaalf weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.

 • 2.

  Het bevoegd bestuursorgaan kan zijn besluit voor ten hoogste twaalf weken verdagen.

Artikel 3:13

Weigeringsgronden

 • 1.

  De vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, wordt geweigerd indien:

 • a.

  de exploitant of de beheerder niet voldoet aan de in artikel 3:5 gestelde eisen;

 • b.

  de vestiging of de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan, stadsvernieuwingsplan of leefmilieuverordening;

 • c.

  er aanwijzingen zijn dat in de seksinrichting of het escortbedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht of met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1:8 kan de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, dan wel de aanwijzing of vaststelling bedoeld in artikel 3:9, eerste lid, worden geweigerd in het belang van:

 • a.

  de openbare orde;

 • b.

  het voorkomen of beperken van overlast;

 • c.

  het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- en leefklimaat;

 • d.

  de veiligheid van personen of goederen;

 • e.

  de verkeersvrijheid of -veiligheid;

 • f.

  de gezondheid of zedelijkheid;

 • g.

  de arbeidsomstandigheden van de prostituee.

AFDELING 4

BEËINDIGING EXPLOITATIE; WIJZIGING BEHEER

Artikel 3:14

Beëindiging exploitatie

 • 1.

  De vergunning vervalt zodra de ingevolge artikel 3:4 op de vergunning vermelde exploitant, de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd.

 • 2.

  Binnen een week na de feitelijke beëindiging van de exploitatie, geeft de exploitant daarvan schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

Artikel 3:15

Wijziging beheer

 • 1.

  Indien een beheerder als bedoeld in artikel 3:1, onder g, het beheer in de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd, geeft de exploitant daarvan binnen een week na de feitelijke beëindiging van het beheer schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

 • 2.

  Het beheer kan worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder, indien het bevoegd bestuursorgaan op aanvraag van de exploitant heeft besloten de verleende vergunning overeenkomstig de wijziging in het beheer te wijzigen. Het bepaalde in artikel 3:13, eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  In afwachting van het besluit bedoeld in het tweede lid, kan het beheer worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder zodra de exploitant een aanvraag als bedoeld in het tweede lid heeft ingediend, totdat over de aanvraag is besloten.

AFDELING 5

Overgangsbepaling

Artikel 3:16

Overgangsbepaling

 • 1.

  Op het exploiteren van een bestaande seksinrichting of escortbedrijf is het gestelde in artikel 3:4, eerste lid, niet van toepassing:

 • a.

  gedurende twaalf weken na het in werking treden daarvan;

 • b.

  na afloop van de onder a gestelde termijn, indien de exploitant binnen deze termijn een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, heeft ingediend, totdat op die aanvraag door het bevoegd bestuursorgaan een besluit is genomen.

 • 2.

  Gedurende de periode bedoeld in het eerste lid, kan het bevoegd bestuursorgaan met het oog op de in artikel 3:13, tweede lid, genoemde belangen de exploitant aanschrijven tot het treffen van in die aanschrijving vermelde voorzieningen.

HOOFDSTUK 4

Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het

uiterlijk aanzien van de gemeente

AFDELING 1

Geluidhinder en verlichting

Artikel 4:1

Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

a.

Besluit

:

het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;

b.

inrichting

:

inrichting type A of type B als bedoeld in het Besluit;

c.

houder van een inrichting

:

degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een inrichting drijft;

d.

collectieve festiviteit

:

festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden;

e.

incidentele festiviteit

:

festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een klein aantal inrichtingen;

f.

geluidsgevoelige gebouwen

:

woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet Geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige gebouwen met uitzondering van gebouwen behorende bij de betreffende inrichting;

g.

geluidsgevoelige terreinen

:

terreinen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige terreinen met uitzondering van terreinen behorende bij de betreffende inrichting;

h.

onversterkte muziek

:

muziek die niet elektronisch is versterkt;

i.

landelijke vrije dag

:

zaterdag, zondag en een algemeen erkende feestdag als bedoeld in de Algemene termijnenwet;

Artikel 4:2

Aanwijzing collectieve festiviteiten

 • 1.

  De geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17 en 2.20 van het Besluit gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

 • 2.

  De voorwaarden met betrekking tot de verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de buitenlucht als bedoeld in artikel 4.113, eerste lid, van het Besluit gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

 • 3.

  In een aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid, kan het college bepalen dat de aanwijzing slechts geldig is in één of meer delen van de gemeente.

 • 4.

  Het college maakt de aanwijzing ten minste vier weken voor het begin van een nieuw kalenderjaar bekend.

 • 5.

  Het college kan, wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, een festiviteit terstond als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen.

 • 6.

  Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door de inrichting, bedraagt op de gevel van een gevoelig gebouw en op de perceelsgrens van een gevoelig terrein niet meer dan:

 • a.

  75 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode), gemeten op 1,5 meter hoogte,

 • b.

  75 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode), gemeten op 5,0 meter hoogte,

 • c.

  50 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode), gemeten op 5,0 meter hoogte.

 • 7.

  In afwijking van lid 6 gaat op dagen voorafgaand aan een landelijke vrije dag de nachtperiode in om 01.00 uur.

 • 8.

  De geluidswaarde als bedoeld in het zesde lid is exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. De bedrijfsduurcorrectie wordt buiten beschouwing gelaten.

Artikel 4:3

Kennisgeving incidentele festiviteiten

 • 1.

  Het is een inrichting toegestaan maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:5 van deze verordening niet van toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.

 • 2.

  Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 4.113 , eerste lid, van het Besluit niet van toepassing is, mits de houder van de inrichting ten minste tien werkdagen voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.

 • 3.

  Het college stelt een formulier vast voor het doen van een kennisgeving.

 • 4.

  De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan wanneer het formulier, volledig en naar waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd op de plaats op dat formulier vermeld.

 • 5.

  De kennisgeving wordt tevens geacht te zijn gedaan wanneer het college op verzoek van de houder van een inrichting een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond toestaat.

 • 6.

  Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting bedraagt op de gevel van geluidgevoelig gebouw en op de perceelsgrens van een gevoelig terrein niet meer dan:

 • a.

  75 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode), gemeten op 1,5 meter hoogte,

 • b.

  75 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode), gemeten op 5,0 meter hoogte,

 • c.

  50 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode), gemeten op 5,0 meter hoogte.*

 • 7.

  In afwijking van lid 6 gaat op de dagen voorafgaand aan een landelijke vrije dag de nachtperiode pas in om 01.00 uur.

 • 8.

  De geluidswaarde is exclusief 10 dB(A) aftrek vanwege muziekcorrectie. De bedrijfsduurcorrectie wordt buiten beschouwing gelaten.

 • 9.

  Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Artikel 4:4

Verboden incidentele festiviteiten

[gereserveerd]

Artikel 4:5

Onversterkte muziek

(gerserveerd)

Artikel 4:6

Overige geluidhinder

 • 1.

  Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer in de openlucht een geluidsapparaat, een (recreatie)toestel of een (bouw)machine in werking te hebben op een zodanige wijze dat voor een omwonenden of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

 • 3.

  Het college kan terreinen of wateren aanwijzen, waar het verbod, vervat in het eerste lid, niet van toepassing is op het in werking hebben van bepaalde in de aanwijzing aangewezen categorieën van geluidsapparaten, voorschriften ter voorkoming of beperking van geluidhinder.

 • 4.

  De in hert derde lid bedoelde voorschriften kunnen onder meer betreffen:

 • a.

  het maximale geluidsniveau;

 • b.

  de situering van de geluidsbronnen;

 • c.

  de frequentie en tijden van gebruik.

AFDELING 2

Bodem-, weg- en milieuverontreiniging

Artikel 4:7

Straatvegen

Het is verboden op een door het college ten behoeve van de werkzaamheden van de gemeentelijke reinigingsdienst aangewezen weggedeelte, een voertuig te parkeren of enig ander voorwerp te laten staan gedurende een daarbij aangeduide tijdsperiode.

Artikel 4:8

Natuurlijke behoefte doen

Het is verboden binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zijn natuurlijke behoefte te doen buiten daarvoor bestemde plaatsen.

Artikel 4:9

Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen

en putten buiten gebouwen

Sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen mogen zich niet bevinden in een toestand die gevaar oplevert voor de veiligheid, nadeel voor de gezondheid of hinder voor de gebruikers van de gebouwen of voor anderen.

AFDELING 3

Het bewaren van houtopstanden

Artikel 4:10A

Begripsbepaling

 • 1.

  In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  boom: een houtachtig, overblijvend gewas;

 • b.

  houtopstand: hakhout, een houtwal of een of meer bomen;

 • c.

  hakhout: een of meer bomen die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen;

 • d.

  houtwal: een afscheiding in het landschap, die wordt gevormd door een, al dan niet verhoogde, smalle strook grond met daarop volgroeide beplanting in de vorm van bomen, hakhout en struiken;

 • e.

  bebouwde kom: de bebouwde kom van de gemeente, vastgesteld ingevolge artikel 1, vijfde lid, van de Boswet;

 • f.

  boomwaarde: De financiële waarde van een boom zoals getaxeerd volgend de meest recente richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen;

 • g.

  iepziekte: de aantasting van iepen door de schimmel Ophiostoma ulmi (Buism.) Nannf. (syn. Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau);

 • h.

  iepenspintkever: het insect, in elk ontwikkelingsstadium, behorende tot de soorten Scolytus scolytus (F.) en Scolytus multistriatus (Marsh) en Scolytus pygmaeus;

 • i.

  vruchtbomen: bomen die aantoonbaar in hoofdzaak uit economische motieven omwille van de vruchten worden geteeld.

 • 2.

  In deze afdeling wordt onder vellen mede verstaan: rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben.

Artikel 4:10B

Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag een houtopstand te vellen of te doen vellen.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor:

 • a.

  een boom met stamomtrek van minder dan 63 cm gemeten op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld, tenzij het een boom betreft die ter herdenking aan een bepaalde persoon of gebeurtenis is geplant of een boom die is geplant in het kader van een herplantplicht. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam;

 • b.

  wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide voor zover bestaande uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot;

 • c.

  fruitbomen, voor zover economisch benut, en windschermen om boomgaarden;

 • d.

  fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;

 • e.

  kweekgoed;

 • f.

  een houtopstand die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde bosbouwondernemingen en gelegen is buiten een bebouwde kom, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die:

 • -

  ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are;

 • -

  ofwel bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend over het totale aantal rijen;

 • g.

  een houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektenwet of krachtens een aanschrijving of last van het college, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 4.10G.

Artikel 4.10C

Aanvraag vergunning

 • 1.

  De vergunning moet worden aangevraagd door of namens dan wel met toestemming van degene die krachtens zakelijk recht of door degene die krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de houtopstand te beschikken.

 • 2.

  Wanneer een afschrift is ontvangen van de bevestiging van ontvangst van de kennisgeving als bedoeld in artikel 2 van de Boswet, beschouwt het college dit afschrift mede als een vergunningaanvraag.

Artikel 4:10D

Weigeringsgronden

 • 1.

  De vergunning kan in ieder geval worden geweigerd op grond van:

 • a.

  de landschappelijke waarde van de houtopstand;

 • b.

  de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;

 • c.

  de beeldbepalende waarde van de houtopstand;

 • d.

  de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;

 • e.

  waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

 • 2.

  Het bevoegd gezag kan bij het weigeren of onder voorwaarden verlenen van een vergunning tevens de boomwaarde als motivering hanteren.

Artikel 4.10E

Gevaar of spoedeisend belang

Het bevoegd gezag kan toestemming geven tot het direct vellen, indien sprake is van groot gevaar of vergelijkbaar spoedeisend belang.

Artikel 4.10F

Bijzondere vergunningsvoorschriften

 • 1.

  Tot de aan de vergunning te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen moet worden herplant.

 • 2.

  Wordt een voorschrift als bedoeld in het eerste lid gegeven, dan kan daarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze niet-geslaagde beplanting moet worden vervangen.

 • 3.

  Tot de aan de vergunning te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat de kapvergunning van rechtswege vervalt indien niet binnen 1 jaar na onherroepelijk worden van de vergunning gebruik is gemaakt.

 • 4.

  Tot de aan de vergunning te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat van de vergunning feitelijk geen gebruik mag worden gemaakt totdat op een met de kapvergunning samenhangende aanvraag voor een bouwvergunning of enig ander werk positief is beslist;

 • 5.

  Een vergunning wordt verleend onder de standaardvoorwaarde dat niet tot vellen mag worden overgegaan (feitelijk niet-gebruik) tot het moment dat:

 • a.

  er twee weken zijn verstreken na de bekendmaking van de vergunning en er geen voorlopige voorziening is gevraagd binnen deze twee weken;

 • b.

  beslist is op een verzoek om een voorlopige voorziening dat binnen twee weken na bekendmaking van de vergunning is ingediend;

 • 6.

  Het bevoegd gezag kan afwijken van lid 5 indien sprake is van gevaar of spoedeisend belang.

Artikel 4:10G

Herplant-/instandhoudingsplicht

 • 1.

  Indien een houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze afdeling van toepassing is, zonder vergunning van het bevoegd gezag is geveld dan wel op andere wijze tenietgegaan, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herbeplanten overeenkomstig de door hem te geven aanwijzingen binnen een door hem te stellen termijn.

 • 2.

  Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij worden bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze niet geslaagde beplanting moet worden vervangen.

 • 3.

  Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze afdeling van toepassing is, ernstig in het voortbestaan wordt bedreigd, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevindt dan wel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om overeenkomstig de door hem te geven aanwijzingen binnen een door hem te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen.

 • 4.

  Degene aan wie een verplichting als bedoeld in het eerste tot en met derde lid is opgelegd, alsmede zijn rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.

Artikel 4.10H

Bestrijding (iep)ziekte

 • 1.

  Indien zich op een terrein een of meer iepen bevinden die naar het oordeel van het college gevaar opleveren voor verspreiding van de iepziekte of voor vermeerdering van iepenspintkevers, is de rechthebbende, indien hij daartoe door het college is aangeschreven, verplicht binnen de bij de aanschrijving vast te stellen termijn:

 • a.

  indien de iepen in de grond staan, deze te vellen;

 • b.

  de iepen te ontschorsen en de schors te vernietigen;

 • c.

  of de niet-ontschorste iepen of delen daarvan te vernietigen of zodanig te behandelen dat verspreiding van de iepziekte wordt voorkomen.

 • 2.

  Het is verboden gevelde iepen of delen daarvan, met uitzondering van geheel ontschorst iepenhout en iepenhout met een doorsnede kleiner dan 4 cm, voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren. Het college kan ontheffing verlenen van dit verbod.

 • 3.

  Onverminderd het in de leden 1 en 2 van dit artikel bepaalde, het bepaalde bij of krachtens de Plantenziektenwet en het bepaalde in artikel 4.10G kan aan degene die krachtens zakelijk of persoonlijk recht of krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is te beschikken over een houtopstand, en welke houtopstand door het college is aangewezen als ziek en naar hun oordeel gevaar oplevert voor de verspreiding van die ziekte, door het college de verplichting worden opgelegd die houtopstand te vellen of op een andere door het college te bepalen wijze te behandelen, een en ander overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen en binnen een door hen te bepalen termijn.

Artikel 4.11

Afstand heesters, heggen en bomen tot de erfgrenslijn

De afstand als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op 0,5 meter voor bomen en op nihil voor heggen en heesters.

Artikel 4:12

Schadevergoeding

(gereserveerd)

AFDELING 2

Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast

Artikel 4:13

Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

 • 1.

  Het is verboden op een door het college aangewezen plaats buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht en buiten de weg gelegen in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:

 • a.

  onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of onderdelen daarvan;

 • b.

  bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan;

 • c.

  kampeermiddelen als bedoeld in artikel 4:17 of onderdelen daarvan, indien het plaatsen of aanwezig hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins voor een commercieel doel;

 • d.

  mestopslag, gierkelder of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen.

 • 2.

  Het is verboden op een door het college aangewezen plaats een bepaald voorwerp of bepaalde stof op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben.

 • 3.

  Het college kan bij de aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid nadere regels stellen.

 • 4.

  Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet ruimtelijke ordening of de Provinciale Milieuverordening.

Artikel 4:14

Stankoverlast door gebruik van meststoffen

[gereserveerd]

Artikel 4:15

Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg zichtbaar is.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor onverlichte:

 • a.

  opschriften, aankondigingen of afbeeldingen in het inwendig gedeelte van een onroerende zaak, die niet kennelijk gericht zijn op zichtbaarheid vanaf de weg;

 • b.

  opschriften of aankondigingen op of aan onroerende zaken, daartoe aangewezen door de overheid;

 • c.

  opschriften of aankondigingen kleiner dan 0,50 m2 en de langste zijde korter dan 1 meter die betrekking hebben op:

  • -

   een openbare verkoping of een aanbieding ter verkoop, verhuur of verpachting van een onroerende zaak, zulks voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;

  • -

   het beroep, de dienst of het bedrijf dat in of op de onroerende zaak wordt uitgeoefend of waarvoor die zaak is bestemd;

  • d.

   opschriften die betrekking hebben op de naam of aard van in uitvoering zijnde bouwwerken of op de namen van degenen die bij het ontwerp of de uitvoering van het bouwwerk betrokken zijn, mits deze opschriften zijn aangebracht op borden bij of op de in uitvoering zijnde bouwwerken zelf, zulks voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;

  • e.

   opschriften of aankondigingen op of aan onroerende zaken dienstbaar aan het openbaar vervoer, indien deze zijn aangebracht ten dienste van dat vervoer.

  • 3.

   Het verbod in het eerste lid geldt niet voor opschriften of aankondigingen van kennelijk tijdelijke aard, voor zolang zij feitelijke betekenis hebben, mits:

  • a.

   van het aanbrengen ervan tevoren schriftelijk kennisgeving is gedaan aan het college;

  • b.

   het college niet binnen twee weken na ontvangst van die kennisgeving van enig bezwaar heeft doen blijken;

  • c.

   deze opschriften of aankondigingen niet langer dan negen weken op de onroerende zaak aanwezig zijn.

  • 4.

   Het is verboden door een opschrift, aankondiging of afbeelding als bedoeld in het tweede en derde lid de veiligheid van het verkeer in gevaar te brengen of ernstige hinder voor de omgeving te veroorzaken.

  • 5.

   Een vergunning als bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:

  • a.

   indien de handelsreclame, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

  • b.

   in het belang van de verkeersveiligheid;

  • c.

   in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van een in de nabijheid gelegen onroerende zaak;

  • 6.

   De weigeringsgrond van het vijfde lid, onder c, geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

  • 7.

   Het verbod in het eerste lid geldt niet voorzover:

  • a.

   er sprake is van een bouwvergunningplichtig bouwwerk in de zin van de Woningwet;

  • b.

   in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Provinciale landschapsverordening;

Artikel 4:16

Vergunningsplicht lichtreclame

[gereserveerd]

AFDELING 5

Kamperen buiten kampeerterreinen

Artikel 4:17

Begripsbepaling

In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan: Een onderkomen of voertuig waarvoor geen bouwvergunning in de zin van artikel 40 van de Woningwet is vereist, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

Artikel 4:18

Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen*

 • 1.

  Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de rechthebbende op een terrein.

 • 3.

  Met uitzondering van door het college aangewezen plaatsen geldt het verbod op kamperen niet voor het gedurende een korte periode plaatsen en geplaatst houden van een eenvoudig (nachtelijk) onderkomen van maximaal 7 m2 voor het gebruik door sportvissers tijdens de uitoefening van de hengelsport.

 • 4.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid.

 • 5.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8. kan de ontheffing worden geweigerd in het belang van:

 • a.

  de bescherming van natuur en landschap;

 • b.

  de bescherming van een stadsgezicht.

Artikel 4:19

Aanwijzing kampeerplaatsen

 • 1.

  Het college kan plaatsen aanwijzen waarop het verbod van artikel 4:18, eerste lid niet geldt.

 • 2.

  Het college kan daarbij nadere regels stellen in het belang van de gronden, genoemd in artikel 4:18, vierde lid.

HOOFDSTUK 5

Andere onderwerpen betreffende de huishouding der gemeente

AFDELING 1

Parkeerexcessen

Artikel 5:1

Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder:

a.

voertuigen

:

voertuigen als bedoeld in artikel 1, onder al, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) met uitzondering van kleine wagens zoals: kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen;

b.

parkeren

:

parkeren als bedoeld in artikel 1, onder ac, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990).

Artikel 5:2

Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.

 • 1.

  Onder verhuren als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan:

 • a.

  het gebruiken van een voertuig voor het geven van lessen;

 • b.

  het gebruiken van een voertuig voor het vervoeren van personen tegen betaling.

 • 2.

  Tot de voertuigen als bedoeld in dit artikel worden niet gerekend:

 • a.

  voertuigen waaraan herstel- of onderhoudswerkzaamheden worden verricht die in totaal niet meer dan een uur vergen, en dit gedurende de tijd die nodig is en gebruikt wordt voor deze werkzaamheden;

 • b.

  voertuigen voor persoonlijk gebruik van de in het derde lid bedoelde persoon.

 • 3.

  Het is degene die er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen, verboden:

 • a.

  drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op de weg te parkeren binnen een cirkel met een straal van 25 meter met als middelpunt een van deze voertuigen;

 • b.

  de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken.

 • 4.

  Het college kan ontheffing van het verbod verlenen.

Artikel 5:3

Te koop aanbieden van voertuigen

 • 1.

  Het is verboden op een door het college aangewezen weg een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

 • 2.

  Het college kan ontheffing van het verbod verlenen.

Artikel 5:4

Defecte voertuigen

Het is verboden een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.

Artikel 5:5

Voertuigwrakken

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg te parkeren.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 5:6

Kampeermiddelen, aanhangwagens e.a.

 • 1.

  Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen, camper, caravan of een ander dergelijk voertuig langer dan zeven achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te hebben.

 • 2.

  Het is verboden een magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te hebben.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod.

 • 4.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Provinciaal wegenreglement of de Provinciale landschapsverordening.

Artikel 5:7

Parkeren van reclamevoertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

 • 2.

  Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

Artikel 5:8

Parkeren van grote voertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren buiten een door het college aangewezen plaats.

 • 2.

  Het verbod geldt niet gedurende de tijd die nodig is en gebruikt wordt voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.

 • 3.

  Het college kan van het in het eerste lid gestelde verboden ontheffing verlenen.

Artikel 5:9

Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hun anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.

 • 2.

  Het verbod geldt niet gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.

Artikel 5:10

Parkeren van voertuigen met stankverspreidende stoffen

[gereserveerd]

Artikel 5:11

Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

 • 1.

  Het is verboden met een voertuig te rijden door of deze te doen of te laten staan in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook.

 • 2.

  Dit verbod is niet van toepassing:

 • a.

  op de weg;

 • b.

  op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden door of vanwege de overheid;

 • c.

  op voertuigen, waarmee standplaats wordt of is ingenomen op terreinen die voor dit doel zijn bestemd.

 • 3.

  Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

Artikel 5:12

Overlast van fiets of bromfiets

 • 1.

  Het college kan op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

 • 2.

  Het is verboden fietsen of bromfietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren, op een openbare plaats te laten staan

AFDELING 2

Collecteren

Artikel 5:13

Inzameling van geld of goederen

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden.

 • 2.

  Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het aanbieden van goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen, indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor een inzameling die in besloten kring gehouden wordt.

AFDELING 3

Venten

Artikel 5:14

Begripsbepaling

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder venten verstaan: het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis.

 • 2.

  Onder venten wordt niet verstaan:

 • a.

  het aan huis afleveren van goederen door of vanwege degene die dit doet ter exploitatie van zijn winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;

 • b.

  het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet of op snuffelmarkten als bedoeld in artikel 5:22;

 • 3.

  het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een standplaats als bedoeld in artikel 5:17.

Artikel 5:15

Ventverbod

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders in de uitoefening van de handel op of aan de weg of aan een openbaar water, aan een huis dan wel op een andere - al dan niet met enige beperking - voor het publiek toegankelijke en in de openlucht gelegen plaats goederen te koop aan te bieden, te verkopen of af te geven dan wel diensten aan te bieden.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet:

 • a.

  voor het aan de huizen van vaste afnemers afleveren van goederen door - of door huisgenoten of personeel van - hem die dit mede doet ter exploitatie van zijn winkel, bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;

 • b.

  voor het te koop aanbieden of verkopen van goederen op de plaats die is aangewezen voor het houden van een door de gemeenteraad ingestelde markt, zulks gedurende de tijden waarop die markt gehouden wordt;

 • 3.

  Naast de gronden genoemd in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd wanneer als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel der gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning een redelijk verzorgingsniveau voor de consumenten ter plaatse in gevaar komt.

Artikel 5:16

Venten met gedrukte stukken

 • 1.

  Het verbod als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid geldt niet voor venten met gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.

 • 2.

  Het college kan de vrijheid van meningsuiting als bedoeld in het eerste lid beperken door een verbod in te stellen:

 • a.

  op door het college aangewezen openbare plaatsen, of

 • b.

  voor bepaalde dagen en uren.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het tweede lid.

AFDELING 4

Standplaatsen

Artikel 5:17

Begripsbepaling

 • 1.

  In deze afdeling wordt verstaan onder standplaats: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

 • 2.

  Onder standplaats wordt niet verstaan:

 • a.

  een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

 • b.

  een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2:24.

Artikel 5:18

Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben.

 • 2.

  Het college weigert de vergunning wegens strijd met een geldend bestemmingsplan.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd:

 • a.

  indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan eisen van redelijke welstand;

 • b.

  indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning voor een standplaats voor het verkopen van goederen een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt.

Artikel 5:19

Toestemming rechthebbende

Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder vergunning van het college standplaats wordt of is ingenomen.

Artikel 5:20

Afbakeningsbepalingen

 • 1.

  Het verbod van artikel 5:18, eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal wegenreglement.

 • 2.

  De weigeringsgrond van artikel 5:18, derde lid, onder a, geldt niet voor bouwwerken.

Artikel 5:21

Aanhoudingsplicht

(vervallen)

AFDELING 5

Snuffelmarkten

Artikel 5:22

Begripsbepaling

 • 1.

  In deze afdeling wordt verstaan onder snuffelmarkt: een markt in een voor het publiek toegankelijk gebouw waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats.

 • 2.

  Onder een snuffelmarkt wordt niet verstaan:

 • a.

  een markt of jaarmarkt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

 • b.

  een evenement als bedoeld in artikel 2:24.

Artikel 5:23

Organiseren van een snuffelmarkt

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een snuffelmarkt te organiseren.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor ruimten die uitsluitend dan wel nagenoeg geheel en voortdurend in gebruik zijn als winkel in de zin van de Winkeltijdenwet.

 • 3.

  De burgemeester weigert de vergunning wegens strijd met een geldend bestemmingsplan.

AFDELING 6

Openbaar water

Artikel 5:24

Voorwerpen op, in of boven openbaar water

 • 1.

  Het is in verband met de veiligheid op het openbaar water verboden een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in of boven openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien dit door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van het openbaar water of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van het openbaar water.

 • 2.

  Degene die voornemens is een steiger, een meerpaal of een ander voorwerp met een permanent karakter op, in of boven openbaar water te plaatsen, doet daarvan uiterlijk twee weken tevoren een melding aan het college.

 • 3.

  De melding bevat in ieder geval naam, adres en contactgegevens van de melder, en een beschrijving van de aard en omvang van het voorwerp.

 • 4.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in de daarin geregelde onderwerpen wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Provinciale vaarwegenverordening, de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde Telecommunicatieverordening.

Artikel 5:25

Innemen ligplaats

 • 1.

  Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op het innemen van ligplaats met een vaartuig aan een aangewezen ligoever of een bij bestemmingsplan aangewezen ligoever dan wel in een bij bestemmingsplan aangewezen haven of andere bij bestemmingsplan aangewezen gelegenheid die bestemd is om schepen onder te brengen.

 • 3.

  Het college kan (categorieën) vaartuigen aanwijzen waarop het in het eerste lid gestelde verbod niet van toepassing is.

 • 4.

  Het college kan van het verbod in het eerste lid ontheffing verlenen.

Artikel 5:25A

Aanleggen

 • 1.

  Het is verboden met een vaartuig langer dan gedurende ten hoogste drie dagen achtereenvolgende dagen of gedeelten daarvan aan dezelfde plaats aan te leggen.

 • 2.

  Een vaartuig wordt geacht gedurende drie achtereenvolgende dagen of gedeelten daarvan op dezelfde plaats te hebben gelegen, indien dat vaartuig op die plaats wordt aangetroffen op enig tijdstip van de eerste van de drie dagen en op enig tijdstip van de eerste dag na die drie dagen.

 • 3.

  Het vaartuig wordt geacht op dezelfde plaats te zijn gebleven indien het vaartuig binnen een straal van 500 meter gerekend vanaf de in lid 1 bedoelde aanlegplaats wordt aangetroffen.

 • 4.

  Het is de rechthebbende op een vaartuig verbonden, met enig vaartuig binnen vijf dagen nadat het is verplaatst op de in lid 1 bedoelde plaats opnieuw aan te leggen.

 • 5.

  Het college kan van het verbod in het eerste lid ontheffing verlenen.

Artikel 5:26

Aanwijzingen ligplaats

 • 1.

  Onverminderd het krachtens het tweede lid van artikel 5:25 bepaalde kan het college aan de rechthebbende op een vaartuig aanwijzingen geven met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, de milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente.

 • 2.

  De rechthebbende op een vaartuig is verplicht alle door of vanwege het college gegeven aanwijzingen met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats op te volgen.

 • 3.

  Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in de daarin geregelde onderwerpen wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Provinciale vaarwegenverordening of de Provinciale landschapsverordening.

Artikel 5:27

Verbod innemen ligplaats

Het is verboden een ligplaats in te nemen, te hebben of beschikbaar te stellen in strijd met het krachtens artikel 5:26, tweede lid bepaalde.

Artikel 5:27A

Procedure voor de aanwijzing van ligoevers

 • 1.

  Het college is bevoegd ligoevers aan te wijzen als bedoeld in artikel 5:25, lid 2.

 • 2.

  Bij de aanwijzing kan worden bepaald, dat deze slechts gedurende een bepaalde periode van kracht is en/of slechts voor één of meer categorieën vaartuigen zal gelden.

Artikel 5:28

Beschadigen van waterstaatswerken

 • 1.

  Het is verboden schade toe te brengen aan of veranderingen aan te brengen in de toestand van bij de gemeente in beheer zijnde openbare wateren, havens, dijken, wallen, kaden, trekpaden, beschoeiingen, oeverbegroeiing, bruggen, zetten, duikers, pompen, waterleidingen, gordingen, aanlegpalen, stootpalen, bakens of sluizen.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Provinciale vaarwegenverordening.

Artikel 5:29

Reddingsmiddelen

Het is verboden een voor het redden van drenkelingen bestemd en daartoe bij het water aangebracht voorwerp te gebruiken voor een ander doel dan wel voor dadelijk gebruik ongeschikt te maken.

Artikel 5:30

Veiligheid op het water

 • 1.

  Het is aan een ieder die zich als bader of zwemmer in het openbaar water ophoudt, verboden zich zodanig te gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of gevaar kan ondervinden.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Provinciale vaarwegenverordening.

Artikel 5:31

Overlast aan vaartuigen

 • 1.

  Het is verboden zonder redelijk doel zich vast te houden aan een vaartuig in openbaar water, daarop te klimmen of zich daarop of daarin te begeven of te bevinden.

 • 2.

  Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een vaartuig, liggend in of aan een openbaar water, los te maken.

AFDELING 6A

Industriehaven

Artikel 5:31A

Verblijf in industriehaven

 • 1.

  Het is verboden met een beroepsvaartuig langer dan 6 weken (inclusief onderbreking(en) van minder dan 1 week) achtereen ligplaats in te nemen aan een bij de gemeente in beheer en onderhoud zijnde kade of wal in de industriehaven.

 • 2.

  Het is verboden met een vaartuig, niet zijnde een beroepsvaartuig, ligplaats in te nemen aan een bij de gemeente in beheer en onderhoud zijnde kade of wal in de industriehaven.

 • 3.

  Het is verboden met een vaartuig op meer dan drie achtereenvolgende dagen aan te leggen aan een bij de gemeente in beheer en onderhoud zijnde kade of wal in de industriehaven.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de in de leden 1, 2 en 3 gestelde verboden.

Artikel 5.31B

Ligplaats aan laad- of losplaats

 • 1.

  Het is verboden aan een bij de gemeente in beheer en onderhoud zijnde laad- en losplaats met een vaartuig ligplaats in te nemen anders dan ter onmiddellijke lading of lossing.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in het eerste lid vervatte verbod.

Artikel 5.31C

Laad- en losplaats

 • 1.

  Het is verboden op een gemeentelijke laad- en losplaats:

 • a.

  andere goederen aanwezig te hebben dan die, welke bestemd zijn voor inladen in een vaartuig of welke aldaar uit een vaartuig gelost zijn;

 • b.

  levende dieren langer dan een uur en goederen en stoffen langer dan vierentwintig uren te doen verblijven;

 • c.

  goederen, die niet voor onmiddellijk inladen bestemd zijn, op te slaan binnen een afstand van twee meter uit de waterkant;

 • d.

  goederen zodanig aanwezig te hebben dat deze het laden of lossen van andere goederen belemmeren;

 • e.

  agressieve stoffen zoals onverpakte kunstmest en dergelijke te laden of te lossen;

 • f.

  langer dan twee etmalen aaneengesloten te laden of te lossen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de in het eerste lid vervatte verboden.

Artikel 5.31D

Hinder of gevaar door laden of lossen

 • 1.

  Wanneer naar het oordeel van burgemeester en wethouders door het laden of lossen van een vaartuig schade, hinder of verontreiniging voor de omgeving wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt, kunnen burgemeester en wethouders schriftelijk te kennen geven dat het laden of lossen dient te worden stopgezet dan wel voorschriften aangeven waaronder deze werkzaamheden dienen plaats te vinden. In spoedeisende gevallen kan de schriftelijke mededeling worden voorafgegaan door een mondelinge, die dezelfde kracht heeft.

 • 2.

  Het is verboden in strijd te handelen met een in het eerste lid bedoelde mededeling.

Artikel 5.31E

Ligplaats met gevaarlijke of hinderlijke stoffen

 • 1.

  Het is verboden in een water binnen de bebouwde kom ligplaats in te nemen of aan te leggen met een vaartuig, waarvan de lading naar het oordeel van burgemeester en wethouders gevaar, schade, hinder of verontreiniging voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken.

 • 2.

  Het in het eerste lid vervatte verbod lijdt slechts uitzondering indien en zolang door slechte weersomstandigheden, een calamiteit of door andere oorzaken de gevaren door de verplaatsing zouden worden vergroot.

AFDELING 6B

Woonschepenhaven

Artikel 5.31F

Ligplaatsverbod buiten woonschepenhaven

 • 1.

  Het is verboden met een woonschip een ligplaats in te nemen of een ligplaats voor een woonschip beschikbaar te stellen buiten de door de gemeenteraad aangewezen gedeelten van het openbaar water (woonschepenhaven) in de gemeente.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op een woonschip dat op doorreis is en/of niet langer dan zeven dagen binnen de gemeente ligplaats inneemt op een door of namens het college daartoe aangewezen plaats. De periode van zeven dagen wordt verlengd met het aantal dagen waarop wegens de toestand van het vaarwater of van het weer de reis niet kan worden voortgezet.

Artikel 5.31G

Ligplaatsvergunning

 • 1.

  Op de op grond van artikel 5.31F, eerste lid, aangewezen plaatsen mag een woonschip ligplaats innemen en hebben, mits de eigenaar van het woonschip beschikt over een vergunning van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Een ligplaatsvergunning wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de eigenaar al een ligplaatsvergunning op naam heeft;

 • b.

  voor de ligplaats al vergunning is verleend;

 • c.

  het woonschip korter is dan 15 meter, langer is dan 20 meter of breder dan 5,5 meter;

 • d.

  gemeten vanaf de waterlijn de goothoogte hoger is dan 5.00 meter en de nokhoogte bij een woonschip met een bol of schuin dak hoger is dan 5.50 meter;

 • e.

  als gevolg van de plaatsing van het woonschip minder dan 3,5 meter vrije ruimte resteert tussen het te plaatsen woonschip en de naastliggende woonschepen;

 • f.

  het uiterlijk van het woonschip afbreuk doet aan het aanzien van de gemeente;

 • g.

  het woonschip niet voldoet aan eisen van veiligheid en gezondheid;

 • h.

  redelijkerwijs moet worden aangenomen dat het woonschip niet wordt gebruikt voor permanente bewoning;

 • i.

  het niet aannemelijk is dat de aanvrager binnen vier weken na het indienen van de aanvraag met het woonschip de plaats waarvoor de ligplaatsvergunning is aangevraagd, kan innemen;

 • 3.

  De eigenaar dient het schip zelf permanent te bewonen en op grond daarvan ook ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie.

 • 4.

  Het college kan aan de vergunning voorschriften en beperkingen verbinden, alsmede nadere regels stellen met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats in het belang van de openbare orde, de volksgezondheid, de veiligheid, de milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente.

 • 5.

  De ligplaatsvergunning wordt gesteld op naam van de eigenaar en vermeld de plaatsaanduiding van de desbetreffende ligplaats, de bijbehorende voorzieningen en de kenmerken van het woonschip.

 • 6.

  Het bepaalde in artikel 2, lid a is niet van toepassing indien het een aanvraag betreft voor een woonschip, waarvan het eigendom is verkregen via vererving.

 • 7.

  Het college kan ontheffing verlenen van het lid 2 en 3 bepaalde. Het college kan aan de ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden.

Artikel 5.31H

Overdragen ligplaatsvergunning

 • 1.

  De vergunninghouder kan de ligplaatsvergunning niet overdragen aan een opvolgend eigenaar.

 • 2.

  Op aanvraag van de vergunninghouder en van de rechtverkrijgende schrijft het college de vergunning over op de naam van de opvolgend eigenaar.

Artikel 5.31I

Verandering, verbouwing, vervanging – wijziging ligplaatsvergunning

 • 1.

  Indien de eigenaar voornemens is het woonschip te vervangen dan wel het woonschip uitwendig te veranderen of bouwsels of opbouwen aan te brengen, dient vooraf bij het college een aanvraag tot wijziging van de ligplaatsvergunning te worden ingediend.

 • 2.

  De vergunninghouder is verplicht op eerste aanzegging door het college, de veranderingen, die zonder of in strijd met de ligplaatsvergunning zijn aangebracht te verwijderen en het woonschip in oorspronkelijke staat te herstellen.

Artikel 5.31 J

Aansluiting aan drinkwaterleiding

De vergunninghouder is verplicht ervoor te zorgen dat het woonschip is aangesloten aan het distributienet van de openbare waterleiding.

Artikel 5.31K

Aansluiting aan de riolering

De vergunninghouder is verplicht ervoor te zorgen dat het woonschip is aangesloten aan een openbaar riool.

Artikel 5.31L

Intrekken ligplaatsvergunning

 • 1.

  Het college kan de ligplaatsvergunning intrekken indien:

 • a.

  de ligplaatsvergunning ten gevolge van onjuiste opgaven of informatie is verleend;

 • b.

  de gegevens in de ligplaatsvergunning niet meer overeenstemmen met de werkelijke situatie;

 • c.

  niet wordt voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften;

 • d.

  het woonschip waarop de vergunning betrekking heeft afbreuk doet aan het aanzien van de gemeente;

 • e.

  het woonschip waarop de vergunning betrekking heeft niet voldoet aan eisen van veiligheid en gezondheid;

 • f.

  het woonschip waarop de vergunning betrekking heeft zonder toestemming van het college gedurende een langere periode dan 8 aaneengesloten weken niet op de vergunde ligplaats is gelegen;

 • g.

  op de ligplaats voorzieningen aanwezig zijn die niet zijn vermeld op de ligplaatsvergunning.

 • h.

  de boot wordt verhuurd en de eigenaar niet zelf op het woonschip woont.

Artikel 5.31M

Tijdelijke ontheffing

 • 1.

  Het college kan voor het innemen of hebben van een ligplaats buiten de woonschepenhaven slechts een tijdelijke ontheffing verlenen ten behoeve van:

 • a.

  een woonschip waarvan de gebruiker een functie vervult bij de uitvoering van werken van tijdelijke aard in de gemeente, mits de gebruiker voor de aanvang van het werk geen inwoner was van de gemeente Smallingerland;

 • b.

  een woonschip waarvan naar het oordeel van het college genoegzaam is aangetoond dat het bestemd is ter vervanging van een woonschip waarvoor op grond van artikel 5:31G een vergunning is verleend.

 • 2.

  Het bepaalde in artikel 5:31G, lid 4, is van overeenkomstige toepassing.

AFDELING 7

Crossterreinen en gemotoriseerd verkeer

en ruiterverkeer innatuurgebieden

Artikel 5:32

Crossterreinen

 • 1.

  Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, onderdeel z, en een bromfiets als bedoeld in artikel 1, onderdeel i van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een wedstrijd, een trainings- of proefrit te houden of te doen houden dan wel daaraan deel te nemen, dan wel een motorvoertuig of een bromfiets met het kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben.

 • 2.

  Het college kan terreinen aanwijzen waarvoor het verbod niet van toepassing is. Het kan daarbij regels stellen voor het gebruik van deze terreinen:

 • a.

  in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;

 • b.

  in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving en ter bescherming van andere milieuwaarden;

 • c.

  in het belang van de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste lid bedoelde wedstrijden en ritten of van het publiek.

 • 3.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt dat onder weg verstaan wat artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.

 • 4.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer of het Besluit geluidproductie sportmotoren.

Artikel 5:33

Beperking verkeer in natuurgebieden

 • 1.

  Het is verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, onder z, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een bromfiets als bedoeld in artikel 1, onder i, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of met een fiets of een paard.

 • 2.

  Het college kan terreinen aanwijzen waarvoor het in het eerste lid gestelde verbod niet van toepassing is. Het kan daarbij regels stellen ten aanzien van het gebruik van deze terreinen:

 • a.

  in het belang van het voorkomen van overlast;

 • b.

  in het belang van de bescherming van natuur- of milieuwaarden;

 • c.

  in het belang van de veiligheid van het publiek.

 • 3.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor bestuurders van motorvoertuigen en bromfietsen en voor fietsers of berijders van paarden:

 • a.

  ten dienste van politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en van andere krachtens artikel 29, eerste lid, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 door de minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen hulpverleningsdiensten;

 • b.

  die worden gebruikt in verband met beheer, onderhoud of exploitatie van de terreinen als in het eerste lid bedoeld;

 • c.

  die worden gebruikt in verband met werken die krachtens wettelijk voorschrift moeten worden uitgevoerd;

 • d.

  van de zakelijk gerechtigden, huurders en pachters van percelen die gelegen zijn binnen de terreinen als in het eerste lid bedoeld;

 • e.

  voor het verkeer ten behoeve van bezoek en van de verzorging van de onder d bedoelde personen.

 • 4.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet:

 • a.

  op wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • b.

  binnen de bij of krachtens de Provinciale verordening 'Stiltegebieden' aangewezen stiltegebieden, ten aanzien van motorrijtuigen die bij of krachtens die verordening zijn aangewezen als "toestel".

 • 5.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

AFDELING 8

Verbod vuur te stoken

Artikel 5:34

Verbod afvalstoffen te verbranden

buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

 • 1.

  Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben, waarbij in de openlucht afvalstoffen worden verbrand.

 • 2.

  Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de flora en fauna.

 • 4.

  Het verbod geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale milieuverordening.

AFDELING 9

verstrooiing van as

Artikel 5:35

Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder incidentele asverstrooiing: het verstrooien van as als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek buiten een permanent daartoe bestemd terrein.

Artikel 5:36

Verboden plaatsen

 • 1.

  Incidentele asverstrooiing is verboden op:

 • a.

  verharde delen van de weg;

 • b.

  gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.

 • 2.

  Het college kan een besluit nemen waarin voor een bepaalde termijn wordt verboden dat op andere plaatsen dan genoemd in het eerste lid asverstrooiing plaatsvindt.

 • 3.

  Het college kan op verzoek van de nabestaande die zorg draagt voor de asbus op grond van bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het verbod uit het eerste lid, behoudens de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.

Artikel 5:37

Hinder of overlast

Incidentele asverstrooiing is verboden indien daardoor hinder of overlast wordt veroorzaakt voor derden.

HOOFDSTUK 6

Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6:1

Strafbepaling

Overtreding van enig artikel van deze verordening en van de bij of krachtens enig artikel van deze verordening gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien gestraft worden met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 6:2

Toezichthouders

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:

 • a.

  de medewerkers, krachtens de Wet milieubeheer belast met het toezicht op de naleving van voorschriften gegeven krachtens de Wet milieubeheer;

 • b.

  de parkeercontroleurs/handhavers publiek domein;

 • c.

  de opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering;

 • d.

  de surveillanten, die zijn aangesteld bij de Stichting Veiligheidszorg Smallingerland.

 • 2.

  Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen.

Artikel 6:3

Binnentreden woningen

Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften welke strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 6:4

Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

 • 1.

  De Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Smallingerland 2005 wordt ingetrokken

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 6:5

Overgangsbepaling

 • 1.

  Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 6:4, eerste lid, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2.

  Aanvragen om een vergunning als bedoeld in de artikelen 2:11, 2:12 en 4:10B die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening worden afgehandeld volgens het recht dat gold vóór het tijdstip waarop artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking is getreden.

 • 3.

  Artikel 1.2, lid 3 en artikel 6:5, lid 2 treden in werking op het tijdstip waarop artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking treedt.

Artikel 6:6

Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene plaatselijke verordening Smallingerland 2010.

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd

in zijn vergadering van 2 februari 2010

griffier, voorzitter,

drs. Eric Meurs drs. Bert Middel

Inhoudsopgave