Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

MANDAATREGELING GEMEENTE SMALLINGERLAND 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMANDAATREGELING GEMEENTE SMALLINGERLAND 2010
CiteertitelMandaatregeling gemeente Smallingerland 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit is de dertiende herziening van het besluit tot overdragen van bevoegdheden.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 168
 2. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-201701-07-2019Wijzigiging mandaat afdeling Publiek. Toevoeging ondermandaat Eenheid Vergunningen en Handhaving, nr. 78

08-03-2017

Breeduit, 09-03-2017

08-03-2017
15-09-201609-03-2017Wijzigiging mandaat afdeling Samenlevingszaken. Toevoeging mandaat spoedmachtiging buiten kantooruren, nr. 18 en 19

15-09-2016

Breeduit, 03-11-2016

15-09-2016, nr. 4
17-03-201613-01-2015Wijziging afdeling Belastingen en Financiële Administratie, nr. 7

11-03-2016

Breeduit, 17-03-2016

11-03-2016
10-03-201617-03-2016Wijziging afdeling Publiek nrs. 32, 34, 35, 41, 71, 77, 80 en 90

04-03-2016

Breeduit, 10-03-2016

04-03-2016
30-10-201510-03-2016Wijziging afdeling Bestuursondersteuning

05-10-2015

Breeduit, 22-01-2015

05-10-2015
06-02-201530-10-2015Wijziging afdeling Brandweer en afdeling Publiek

06-01-2015

Breeduit, 29-01-2015

06-01-2015, nr. 6
01-01-201506-02-2015Wijziging mandaat bestuur, afdeling samenlevingszaken en afdeling sociale zaken

19-12-2014

Breeduit, 24-12-2014

19-12-2014, nr. 17
23-12-201101-01-2015Wijziging afdeling Ontwikkeling

14-11-2011

Breeduit, 15-12-2011

14-11-2011, nr. 3
01-02-201123-12-2011Wijzigingen afdeling Publiek

26-01-2011

Breeduit, 10-03-2011

26-01-2011, nr. 13
05-11-201001-10-201001-02-2011Wijzigingen afdeling Publiek

07-10-2010

Breeduit, 28-10-2010

07-10-2010, nr. 4
28-05-201001-10-2010Wijziging pag. 19

28-04-2010

Breeduit, 20-05-2010

28-04-2010, nr. 15
18-03-201028-05-2010Wijziging pag. 3, 11 en 35-48

22-02-2010

Breeduit, 18-03-2010

22-02-2010, nr. 2
17-12-200918-03-2010Nieuwe regeling

17-12-2009

Breeduit, 21-01-2010

17-12-2009

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAATREGELING GEMEENTE SMALLINGERLAND 2010

 

 

Inhoudsopgave

 • -

  Algemene instructie en ondertekening 03

 • -

  Bestuur 05

-Algemeen, van toepassing op alle afdelingen 06

-Afdeling Belastingen en Financiële Administratie en heffingsambtenaar 07

-Afdeling Bestuursondersteuning 10

-Afdeling Brandweer 12

-Afdeling Interne zaken 13

-Afdeling Ontwikkeling 14

-Afdeling Openbare werken 16

-Afdeling Personeelsmanagement 19

-Afdeling Publiek

-- burgerzaken 20

-vergunning en handhaving 23

-geo-informatie 32

-publiekscontacten 33

-Afdeling Regon 35

-Afdeling Samenlevingszaken 36

-Afdeling Sociale Zaken 37

-Ondertekening 51

 

Algemene instructie en ondertekening

Begripsomschrijving

-mandaat: de bevoegdheid om in naam van bestuursorgaan besluiten te nemen in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht;

-volmacht: de bevoegdheid tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen;

-machtiging: de bevoegdheid tot het verrichten van handelingen, die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.*

 

Algemene instructie

 • 1.

  De beslissing op de in mandaat verleende bevoegdheid wordt voorbehouden aan het gehele college indien:

  • -

   het om onderwerpen c.q. beslissingen gaat, waarover geen bestaande beleid of bestendige bestuurspraktijk bestaat of nog geen wettelijke beleidsregel is geformuleerd of welke het vaststellen van nieuwe beleidsregels noodzakelijk maken;

  • -

   het om onderwerpen c.q. beslissingen gaat, waarvoor weliswaar beleid of anderszins beleidsregels zijn vastgesteld, doch welke vanwege omstandigheden van bijzondere aard, afwijken van normale gevallen en als zodanig niet als routinebeslissing kunnen worden aangemerkt;

  • -

   het redelijk vermoeden bestaat dat inwilliging of weigering belangrijke politieke of maatschappelijke gevolgen kan hebben;

  • -

   het zaken betreffen, waarbij standpunten van de portefeuillehouder, de (aangewezen) ambtenaar en/of adviserende instanties uiteenlopen;

  • -

   de mandataris, het afdelingshoofd of de gemeentesecretaris daartoe de wens te kennen geeft;

  • -

   de mandataris zelf belanghebbende is bij de uitoefening van de bevoegdheid;

  • -

   sprake is van een bezwaarschrift in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (m.u.v. bezwaarschriften n.a.v. besluiten op grond van de WMO en WWB waarbij de bevoegdheid is gemandateerd aan een lid van het college).

 • 2.

  Tenzij anders is aangegeven omvat de bevoegdheid om vergunningen c.a. te verlenen ook de bevoegdheid om deze te weigeren.

 • 3.

  De bij mandaat door de portefeuillehouders genomen besluiten worden opgenomen in besluitenlijsten, die wekelijks in de eerstvolgende vergadering van het college van burgemeester en wethouders ter kennisname wordt aangeboden.

 • 4.

  In geval van afwezigheid van het afdelingshoofd is de gemeentesecretaris of diens vervanger bevoegd.

 • 5.

  In geval van ondermandaat is bij afwezigheid of persoonlijk belang van de mandataris zijn/haar afdelingshoofd bevoegd.

 • 6.

  Mandaat wordt verleend aan het afdelingshoofd of een andere genoemde functionaris. In de lijst is eveneens opgenomen of het afdelingshoofd ondermandaat mag verlenen. Vervolgens is aangegeven aan wie ondermandaat is verleend.

 

Ondertekening van stukken

 • 1.

  Daar waar het college c.q. de burgemeester een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit of het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandelingen, wordt ook de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit hieronder niet is uitgesloten.

 • 2.

  Tenzij anders is aangegeven is het afdelingshoofd of de aangewezen medewerker, die bevoegd is tot afdoening tevens bevoegd tot ondertekening.

 • 3.

  De bij de beslissingsmandaten behorende bijzonderheden zijn eveneens van toepassing op de ondertekeningsmandaten.

 • 4.

  Behoudens in zaken met een routinematig karakter geldt het ondertekeningsmandaat niet ten aanzien van correspondentie gericht aan Kroon, Minister, Commissaris van de Koningin, Gedeputeerde Staten, de gemeenteraad en besturen van andere gemeenten.

 • 5.

  Voor de ondertekening van brieven namens het college geldt (ook in geval van ondermandaat) standaard de volgende tekst: Namens burgemeester en wethouders, ………………………………………….. naam functie

 • 6.

  Voor ondertekening van brieven namens de heffingsambtenaar (betaling leges e.d.) geldt standaard de volgende tekst: Namens het hoofd van de afdeling belastingen en financiële administratie, ………………………………………….. naam functie

 

 

BESTUUR

mandaat van college aan wethouder

 

bevoegdheid

bijzondere instructies

Aan

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Beslissen op bezwaar inzake besluiten o.g.v. de Wwb

Beslissingen tk naar college.

Ph Sozawe

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Beslissen op bezwaar inzake besluiten o.g.v. Wmo

Beslissingen tk naar college

Ph WMO

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Beslissen op bezwaar inzake besluiten o.g.v. de Participatiewet

Beslissingen tkn naar college

Ph Participatiewet

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Beslissen op bezwaar inzake besluiten o.g.v. Jeugdwet

Beslissingen tkn naar college

Ph Jeugdwet

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Het nemen van besluiten gedurende de zomervakantie

Alleen voor zover:

a.het zaken betreft waarvan objectief bepaalbaar is dat ze niet kunnen worden aangehouden tot na de vakantieperiode (spoedeisendheid);

b.de regeling waarop de voorgelegde zaak steunt of de aard en inhoud zich niet tegen afdoening in mandaat verzet;

c.de aanwezige leden van het college allen voor akkoord paraferen.

Besluiten na de vakantieperiode tk naar het college.

Het/de in die periode aanwezige collegelid/leden.

 

 

Algemeen van toepassing op alle afdelingen

mandaat van college/burgemeester aan afdelingshoofd

ondermandaat van afdelingshoofd aan medewerk(st)ers

bevoegdheid

bijzondere instructies

toegestaan?

verleend aan

bijzondere instructies

1

het schriftelijk (ook per e-mail) beantwoorden van verzoeken om informatie over zaken die tot het takenpakket van de afdeling behoren.

mits op louter informatieve en mede-delende wijze, niet gericht op enig rechtsgevolg en niet blijk gevend van persoonlijke beleidsopvattingen

ja

alle medewerkers voor zover het het eigen takenpakket betreft

mits op louter informatieve en mede-delende wijze, niet gericht op enig rechtsgevolg en niet blijk gevend van persoonlijke beleidsopvattingen

2

het afwikkelen van administratieve procedures ter behandeling van aan-vragen om vergunning, ontheffing e.d. op grond van die administratieve regelingen, waarvan de beslissings-voorbereiding en de administratieve uitvoering tot het takenpakket van de afdelingen behoort

 

ja

Behandelend medewerkers

 

3

het geven van toestemming voor deelname aan studiebijeenkomsten, congressen e.d.

 

nee

 

 

4

Het doen van uitgaven, aangaan van verplichtingen, verlenen van opdrachten, aangaan van overeenkomsten, accorderen van rekeningen.

Voor zover dit valt binnen de financiële ruimte van de producten en projecten die in de begroting aan het afdelingshoofd zijn toegewezen en in het financiële pakket (Decade) zijn vastgelegd op de economische kostencategorie goederen en diensten (4.3 ). Andere categorieën niet, tenzij dat expliciet anders is geregeld.

Ja

Medewerkers opgenomen op de lijst met tekenbevoegden.

Ondermandaat kan betrekking hebben op gehele producten/projecten, maar ook op (expliciet gemaakte) delen daarvan. Het verleende ondermandaat blijkt uit de door afd. BFA periodiek geverifieerde lijst tekenbevoegdheden.

5

het beslissen op verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet Openbaarheid van Bestuur

Voorbehouden aan hoofd afdeling Communicatie in overleg met afdeling Bestuursondersteuning

Nee

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Invullen van enquêtes, die geen beleidsvisie inhouden.

 

ja

Medewerker tot wie zijn takenpakket het onderwerp behoort

Mits na overleg met leidinggevende

AFDELING BELASTINGEN & FINANCIËLE ADMINISTRATIE

mandaat van college/burgemeester aan afdelingshoofd

ondermandaat van afdelingshoofd aan medewerk(st)ers

bevoegdheid

bijzondere instructies

toegestaan?

verleend aan

bijzondere instructies

 

1

het uitvoeren van verzekerings-aangelegenheden

 

ja

medewerker verzekeringen

Bevoegd tot toekenning van schade tot maximaal het eigen risico.

2

-het opnemen van kasgeldmiddelen, hetzij in rekening-courant, hetzij in de vorm van call- en/of kasgeldleningen

-het uitzetten van kasgeldleningen

-het afsluiten van vaste geldleningen

Mits in overeenstemming met art. 13 van de Financiële verordening.

ja

coördinator BRI

Alleen indien afdelingshoofd afwezig is.

3

het beslissen over aanvragen om vergunning of ontheffing als bedoeld in de Parkeerverordening

mits passend binnen vastgesteld beleid

ja

Medewerkers belastingen

mits passend binnen vastgesteld beleid

AFDELING BELASTINGEN EN FINANCIËLE ADMINISTRATIE

mandaat van heffingsambtenaar

ondermandaat van afdelingshoofd aan medewerk(st)ers

Bevoegdheid

mandataris

toegestaan?

verleend aan

bijzondere instructies

 

 

 

 

 

 

 

1

Alle handelingen ter uitvoering van de heffing en invordering van leges en begraafrechten

Afdeling Publiek, Hoofd eenheid burgerzaken

ja

Alle medewerkers

m.u.v. de bevoegdheden als bedoeld in art. 25 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en Invorderingswet:

art. 12 (dwangbevel)

art. 19 (loonbeslag)

art. 25 (uitstel of kwijtschelding)

art. 49 (aansprakelijkheid) en

art. 51 (conservatoir beslag)

2

Alle handelingen ter zake van de heffing en invordering van, voor de afdeling relevante, leges, marktgelden

Hoofd afdeling Ontwikkeling

ja

Alle medewerkers

Idem

3

Alle handelingen ter zake van de heffing en invordering van, voor de afdeling relevante, leges en straat-, kade- en havengeld

Hoofd afdeling Openbare werken

ja

Alle medewerkers

Idem

4

Alle handelingen ter zake van de heffing en invordering van, voor de afdeling relevante, leges

Afdeling Publiek, hoofd eenheid vergunningen en handhaving

ja

Alle medewerkers

Idem

5

Alle handelingen ter zake van de heffing en invordering van, voor de afdeling relevante, leges

Hoofd afdeling Brandweer

ja

Alle medewerkers

Idem

6

Alle handelingen ter zake van de heffing en invordering van, voor de afdeling relevante, leges en straat-, kade- en havengeld.

Hoofd afdeling Bestuursondersteuning

Ja

Alle medewerkers

Idem

7

Alle handelingen als bedoeld in art. 25 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen terzake onroerende zaakbelasting, hondenbelasting, forensenbelasting, parkeerbelasting, recognities, reinigingsrechten en de afvalstoffenheffing

 

Ja

Coördinator heffingen van de Afdeling BFA.

Alle aangewezen medewerkers en stagiaires belast met het uitoefenen van parkeertoezicht

Ondertekening namens heffingsambtenaar.

Het ondermandaat voor de aangewezen medewerkers en stagiaires voor parkeertoezicht geldt alleen voor alle handelingen ter zake van de heffing van parkeerbelasting, met uitzondering van de bevoegdheden bedoeld in artikel 25 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Het ondermandaat voor de stagiaires geldt alleen als de stagiair het parkeertoezicht met een medewerker in de functie parkeertoezicht uitvoert.

9

Alle handelingen terzake van de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken

 

Ja

Coördinator waardering onroerende zaken

Idem

 

 

 

 

 

 

NB De mandaten voor handelingen voor de heffing en invordering van leges, begraafrechten, straat-, haven- en kadegelden vergen bij ondertekening de volgende vermelding: Namens het hoofd van de afdeling Belastingen en financiële administratie ……………………………. naam functie

 

 

AFDELING BESTUURSONDERSTEUNING

mandaat van college/burgemeester aan afdelingshoofd

ondermandaat van afdelingshoofd aan medewerk(st)ers

bevoegdheid

bijzondere instructies

toegestaan?

verleend aan

bijzondere instructies

 

 

 

 

 

 

1

Algemene Plaatselijke Verordening Smallingerland voor zover het betreft het verlenen van vergunningen o.g.v. de volgende artikelen:

 

 

 

 

 

hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

art. 1.6 sub e. intrekking vergunning op verzoek.

 

Ja

a. bestuurlijk juridisch medewerkers

b. juridisch medewerkers van de eenheid Vergunningen en handhaving van de afdeling Publiek

 

 

hoofdstuk 2 Openbare orde

2.1.2.1 optochten

2.1.4.1 feest, muziek en wedstrijd e.d.

2.1.4.2 dienstverlening

2.1.4.3 straatartiest

2.1.5.1 voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

2.2.2 evenementenvergunning

2.3.1.2 exploitatievergunning horeca

2.3.1.4 ontheffing sluitingstijden

2.6.2 consumentenvuurwerk tijdens verkoopdagen

2.6.4 bezigen van carbid

 

ja

idem.

medewerkers onder b: m.u.v. 2.3.1.2, 2.3.1.4, 2.6.2, 2.6.4

 

Hfst. 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouden van de gemeente

5.2.2 venten e.d.

5.2.3 standplaatsen

5.5B.2 ligplaatsvergunning woonschepen

 

ja

ja

nee

idem

idem

medewerkers onder b: m.u.v. 5.2.3

 

 

 

 

 

 

2

Uitvoering Drank- en horecawet

Beslissen op aanvragen om vergunning, ontheffing e.d.

 

Ja

idem

Weigering door afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

3

Uitvoering Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen:

Oplaten luchtballonnen en overig vliegverkeer op niet als luchtvaartterrein aangewezen terreinen

 

Ja

Idem

 

 

 

 

 

 

 

4

Uitvoering Winkeltijdenwet:

Beslissen op aanvragen om ontheffingen

 

Ja

Idem

Weigering door afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

5

Algemene wet bestuursrecht:

Afdoening Awb-procedures. Beslissingsbevoegdheid berust bij het college m.u.v. bezwaren op het gebied van de WWB en WMO, waarvoor de portefeuillehouder bevoegd is om op bezwaren te beslissen.

 

Ja

Juridisch beleids-medewerkers en bestuurlijk juridisch medewerkers.

Best. jur. medew. behandelen de bezwaren op het gebied van WWB en Wmo. Overige bezwaren worden behandeld door de juridisch beleidsmedewerkers

6*

Vertegenwoordiging van het bestuursorgaan bij (hoger)beroepsprocedures.

 

Ja

idem

 

 

 

 

 

 

 

7

Wegenverkeerswet:

Het verlenen van ontheffing voor een wedstrijd met voertuigen (art. 10 juncto art. 148).

 

Ja

best. jur. med.

Alleen indien de wedstrijd binnen de gemeentegrens wordt gehouden anders provincie.

 

 

 

 

 

 

8

Wet op de kansspelen:

Vergunningen voor het houden van kansspelen en het plaatsen van kansspelautomaten

 

Ja

Idem

 

 

AFDELING INTERNE ZAKEN

mandaat van college/burgemeester aan afdelingshoofd

ondermandaat van afdelingshoofd aan medewerk(st)ers

bevoegdheid

bijzondere instructies

toegestaan?

verleend aan

bijzondere instructies

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering Archiefverordening

 

Ja

Medewerkers archivering

 

AFDELING ONTWIKKELING

mandaat van college/burgemeester aan afdelingshoofd

 

ondermandaat van afdelingshoofd aan medewerk(st)ers

 

 

bevoegdheid

bijzondere instructies

toegestaan?

verleend aan

bijzondere instructies

 

 

 

 

 

Cluster ruimte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering Verordening VROM startersleningen Smallingerland 2008

 

Ja

Beleidsmedewerker vhv

 

Uitvoering Leegstandwet:

Verlenen vergunning voor tijdelijke verhuur

 

Ja

Idem

 

 

 

 

 

 

De bevoegdheid tot het elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten conform artikel 1.2.1. lid 1 en artikel 1.2.2. lid 2 van het Bro en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008.

 

Ja

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

 

 

 

 

 

 

Cluster grondzaken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserveren, optie en verkoop woningbouwkavels

- vastgestelde exploitatieopzet

- standaard verkoopvoorwaarden

Ja

Medewerkers grondzaken

 

Verkoop overhoekjes

- vastgestelde prijzen

  (50% van de m2 kavelprijs)

- standaard verkoopvoorwaarden

- tot 100 m2

Ja

Idem

 

Ingebruikgeving stukjes grond, tuin e.d.

- vastgestelde prijzen

- standaard voorwaarden

Ja

Idem

 

Het (preventief) aanschrijven bij woningontruiming ter voorkoming van plaatsing inboedel op de openbare weg (grondslag: APV)

Op basis van aangezegde ontruiming door deurwaarder.

Ja

 

Op basis van aangezegde ontruiming door deurwaarder.

Verhuur gemeentelijke gebouwen (excl. gebouwen onderwijs)

 

Ja

Idem

 

Verhuur ligplaatsen gemeentelijke havens

- vastgestelde prijzen

- standaard voorwaarden

Ja

Idem

 

Het verlenen van toestemming (voor opdrachten aan het Kadaster) tot splitsing van een perceel.

 

 

nee

 

 

Grondbedrijf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grasverpachtingen

 

Ja

Medewerkers grondzaken

 

 

 

 

 

 

Economische zaken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering marktverordening

M.u.v. opleggen sancties

Ja

Bedrijfscontactfunc-tionaris en marktmeester

M.u.v. opleggen sancties

Reserveren, optie en verkoop bedrijventerrein

- vastgestelde exploitatieopzet

- prijzen binnen vastgestelde 

  bandbreedte

- standaard verkoopvoorwaarden

Ja

Bedrijfscontact-funtionaris

- vastgestelde exploitatieopzet

- prijzen binnen vastgestelde 

  bandbreedte

- standaard verkoopvoorwaarden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFDELING OPENBARE WERKEN

mandaat van college/burgemeester aan afdelingshoofd

ondermandaat van afdelingshoofd aan medewerk(st)ers

bevoegdheid

bijzondere instructies

toegestaan?

verleend aan*

bijzondere instructies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

het beslissen over aanvragen om vergunning/ontheffing voor het leggen van kabels en leidingen in gemeente-grond

 

ja

1, 3

 

2

het beslissen over aanvragen om vergunning van nutsbedrijven voor het aanbrengen of hebben van kabels, buizen, putten, installaties en andere voorwerpen in of onder een weg

 

ja

1, 3

 

3

het beslissen over aanvragen voor het leggen van dammen, duikers e.d. in sloten in eigendom van c.q. beheer bij de gemeente

 

ja

1, 2

 

4

het beslissen over aanvragen om toestemming voor het dempen van een bermsloot

Na overleg met afd. Ontwikkeling voor vereiste van aanlegvergunning (bestemmingsplan).

ja

1, 4

Na overleg met afd. Ontwikkeling voor vereiste van aanlegvergunning (bestemmingsplan).

5

het beslissen over aanvragen om vergunning voor het hebben, maken of wijzigen van een uitrit naar de weg

Conform beleid.

ja

1, 2

Conform beleid.

6

het beslissen over aanvragen om een rioolaansluiting

Conform gemeentelijk rioleringsplan

ja

1, 14

Conform gemeentelijk rioleringsplan

7

het doen van verzoeken aan particu-lieren om aan te sluiten op het gemeenteriool

Idem

ja

1, 4

Idem

8

het beslissen over het doen van een vooraanschrijving tot aansluiting op het gemeenteriool

Idem

ja

1, 4

Idem

9

het doen van een verzoek aan een nutsbedrijf om een verlichtingsplan in een bestemmingsplan op te stellen met kostenopgave

 

ja

1, 4

 

10

het doen van een verzoek aan een nutsbedrijf om een advies, kostprijs-berekening en offerte uit te brengen voor de uitvoering van incidentele verlichtingsplannen

 

ja

1, 4

 

11

het beslissen en geven van informatie over kleine wijzigingen van de lokale openbare straatverlichting

mits in overeenstemming met vastgesteld beleid en passend binnen budget

ja

1, 4

mits in overeenstemming met vastgesteld beleid en passend binnen budget

12

het beslissen over het vervangen van lichtmasten

mits krediet beschikbaar is

ja

1, 4

mits krediet beschikbaar is

13

het beslissen over verzoeken tot het plaatsen van verwijsborden

mits in overeenstemming met door college vastgesteld plan en mits niet betrekking hebbend op nieuwe verwijssystemen

ja

1, 5

mits in overeenstemming met door college vastgesteld plan en mits niet betrekking hebbend op nieuwe verwijssystemen

14

het (tijdelijk) plaatsen van verkeerstekens op borden en het aanbrengen van verkeerstekens op het wegdek, op grond van het Besluit Administratieve Bepalingen voor het Wegverkeer

Afd. Ontwikkeling bevoegd voor het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen. Verder geen mandaat.

ja

1, 2

Afd. Ontwikkeling bevoegd voor het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen. Verder geen mandaat.

15

het beslissen over het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

m.u.v. ontheffing voor bijzondere transporten (is gemandateerd aan de RDW)

ja

1, 5

m.u.v. ontheffing voor bijzondere transporten (is gemandateerd aan de RDW)

16

het vragen van vrijblijvende adviezen, kostprijsberekeningen en offertes van vaste adviseurs, w.o. nutsbedrijven, cultuurmaatschappijen, architecten-bureaus e.d.

mits deze kosteloos kunnen worden verstrekt en niet leiden tot enige verplichting

ja

1, 7, 9

mits deze kosteloos kunnen worden verstrekt

17

het beslissen op verzoeken om ontheffing o.g.v. hoofdstuk 5, afdeling 3 APV Openbaar water

5.3.3 innemen ligplaats

5.3.4. aanleggen

5.3.11 verblijf in industriehaven

5.3.12 ligplaats aan laad- of losplaats

 

ja

1, 2, 6

 

18

het beslissen over verzoeken om privaatrechtelijke toestemming voor het kappen van bomen op gemeente-grond

Op basis van vastgesteld beleid, zoals groenstructuurplannen en notitie "bomen kennen geen grenzen".

ja

7, 8

Op basis van vastgesteld beleid, zoals groenstructuurplannen en notitie "bomen kennen geen grenzen".

19

het beslissen over aanvragen om kapvergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening

Idem

ja

7, 8

idem

20

het beslissen over het doen van een vooraanschrijving wegens overtre-ding van de kapvoorschriften van de Algemene Plaatselijke Verordening

Idem

ja

7, 8

idem

21

het beslissen over het doen van een vooraanschrijving en zo nodig over-gaan tot handhaving ter bestrijding van de iepziekte als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

 

ja

7, 8

 

22

het beslissen over de keuze van de (bouw)architect en adviseurs t.b.v. door het gemeentebestuur opge-dragen werken

 

nee

n.v.t.

 

23

Het beslissen over het verpachten van grasbermen

 

ja

1, 2

 

24

het aansluiten van gemeentelijke gebouwen, elektriciteits-, gas-, water- en rioolnet

mits krediet beschikbaar is

ja

9, 10, 11

mits krediet beschikbaar is

25

het inrichten van stemlokalen en het aanwijzen van daarmee belaste personen als bedoeld in artikel I 4 van de Kieswet

mits in overleg met het hoofd van de eenheid Burgerzaken

ja

9, 10

mits in overleg met het hoofd van de eenheid Burgerzaken

26

het beslissen over verzoeken tot ver-vanging en aanvulling van materialen in gemeentelijke gymnastiekzalen

mits binnen normering/onderhouds-fonds

ja

9, 11

mits binnen normering/onderhouds-fonds

*) de in deze afdelingstabel genoemde nummers verwijzen naar de volgende medewerkers:

1 = coördinator wegen en verkeer 9 = coördinator gebouwen

2 = opzichter wegen en verkeer 10 = opzichter bouwkundige werken

3 = werkvoorbereider/toezichthouder riolering 11 = bouwkundig medewerker

4 = beleidsmedewerker civieltechnische werken 12 = opzichter wijkbeheer

5 = werkvoorbereider/toezichthouder wegen en verkeer 13 = werkvoorbereider openbaar groen

6 = havenmeester 14 = beheerder gemeentelijke riolering

7 = coördinator groenvoorzieningen 15 = administratief medewerker

8 = opzichter groenvoorzieningen 16 = secretaresse

 

 

AFDELING PERSONEELSMANAGEMENT

mandaat van college/burgemeester aan afdelingshoofden/directieteam

ondermandaat van afdelingshoofd aan medewerk(st)ers

bevoegdheid

bijzondere instructies

toegestaan?

verleend aan

bijzondere instructies

 

 

 

 

 

 

1

Uitvoering geven aan Ambtenaren Reglement Smallingerland (ARS)

Na overleg/advies PM.

T.a.v. afdelingshoofd door lid directieteam.

T.a.v. directieleden door algemeen directeur.

M.u.v. onderstaande uitzonderingen:

Nee

 

 

2

Het aanstellen van medewerkers (ARS, hfst. 2) m.u.v. afdelingshoofden en directieleden.

Soza: binnen vastgestelde formatie.

Overige afdelingen: navrijgeven vacature door DT.

Nee

 

 

3

Verlenen van (gedeeltelijk) ontslag (ARS hfst. 8) mu.v. afdelingshoofden en directieleden.

M.u.v. 8.3, 8.6, 8.7, 8.13 en 8.15.

Nee

 

 

4

Toekennen schadevergoeding (ARS 15:1:23)

Tot € 500,-- en mits met instemming hoofd PM.

Nee

 

 

5

Toekennen gratificaties

Na toetsing DT.

Nee

 

 

6

Toekennen (tijdelijke) toelage

Tot max 12% door algemeen directeur

 

 

 

7

Niet of extra toekennen van periodiek

Op basis van beoordeling en na toetsing DT.

 

 

 

8

Verlenen/weigeren toestemming voor nevenwerkzaamheden

Door DT.

 

 

 

9

Uitvoering ARS hfst. 10a en 11a (bovenwettelijk WW en suppletie)

BAN PD

 

 

 

10

Akkoordverklaring declaraties

 

Ja

Hoofden van eenheden, opzichters en logistiek

 

11

Akkoordverklaring uitvoering

cafetariamodel

 

Ja

Hoofden van eenheden

 

AFDELING PUBLIEK

mandaat van college/burgemeester aan afdelingshoofd

ondermandaat van afdelingshoofd aan medewerk(st)ers

Bevoegdheid

bijzondere instructies

toegestaan?

verleend aan

bijzondere instructies

 

EENHEID BURGERZAKEN

1

Het bijhouden van de Basisregistratie Personen (BPR) en het verstrekken van inlichtingen, gewaarmerkte uittreksels en verklaringen uit de BPR

 

ja

1, 2, 3, 19

 

2

het afnemen van een verklaring op grond van artikel 2.8, tweede lid, sub e, van de Wet BRP

 

ja

1, 3

 

3

het aanwijzen van instellingen als bedoeld in artikel 2.40 van de Wet BRP

 

ja

1

 

4

het afhandelen van eerste inschrijvingen in de BRP

 

ja

1, 3

 

5

het behandelen van verzoeken als bedoeld in artikel 2.55 (inzage) van de Wet BRP

 

ja

1, 3

 

6

het schriftelijk vooraankondigen van en het beslissen tot ambtshalve aanpassen van persoonsgegevens in de BRP

 

ja

1, 3

 

7

het behandelen van en het beslissen op verzoeken als bedoeld in de artikelen 2.57 en 2.58 van de Wet BRP

 

ja

1, 3

 

8

het behandelen van en het beslissen op verzoeken om gegevens waarop artikel 3.21  van de Wet BRP van toepassing is

 

ja

1, 2, 3, 19

 

9

het in behandelen van en het beslissen op reisdocument aanvragen

 

ja

1, 2, 3, 19

 

10

het behandelen van en het beslissen op rijbewijs aanvragen

 

ja

1, 2, 3, 19

 

11

het registreren en doorsturen van een aanvraag 'verklaring omtrent het gedrag'

 

ja

1, 2, 3, 19

 

12

het legaliseren van handtekeningen en het waarmerken van documenten

 

ja

1, 2, 3, 19

 

13

het uitoefenen van de (zowel besluit-vormende als uitvoerende) taken van de burgemeester op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap, met inbegrip van de op grond van artikel 8 van de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap aan de burgemeester gemandateerde bevoegdheden

 

ja

1, 3

bij politiek- of beleidsgevoelige aan-gelegenheden: mits na overleg met het hoofd van de eenheid en de burgemeester

14

het afgeven van een bewijs van in leven zijn

 

ja

1, 2, 3, 19

 

15

de uitvoering en beheer van de begraafplaatsadministratie

 

ja

1, 2, 3, 19

 

16

het verlenen van uitstel van begraving of crematie als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de lijkbezorging

 

ja

1, 2, 3, 19

De medewerker is beëdigd als ambtenaar van de burgerlijke stand

17

het verlenen van verlof tot ontleding als bedoeld in artikel 68 van de Wet op de lijkbezorging

 

ja

1, 2, 3, 19

De medewerker is beëdigd als ambtenaar van de burgerlijke stand

18

het afgeven van een 'laissez passer' voor lijken als bedoeld in artikel 11 lid 1 van het besluit op de lijkbezorging

 

ja

1, 2, 3, 19

De medewerker is beëdigd als ambtenaar van de burgerlijke stand

19

alle beslissingen ter uitvoering van de artikelen 20 en 21 van de Wet op de lijkbezorging

 

ja

1, 2, 3, 19

 

20

het benoemen van leden en plv. leden van stembureaus op grond van artikel E4 van de Kieswet

 

ja

1

 

21

het voeren van correspondentie over het kiezersregister als bedoeld in hoofdstuk D van de Kieswet

 

ja

1

 

22

het verstrekken van inlichtingen uit het kiezersregister als bedoeld in hoofdstuk D van de Kieswet

 

ja

1

 

23

het afgeven van kiezerspassen en volmachtbewijzen als bedoeld in de artikelen K4 en L6 van de Kieswet

 

ja

1, 2, 3, 19

 

24

het in ontvangst nemen van processen-verbaal, verzegelde pakken en enveloppen als bedoeld in artikel N11 van de Kieswet

 

ja

1, 2, 3, 19

 

25

het overbrengen van processen-verbaal verzegelde pakken en enveloppen naar de voorzitter van het hoofdstembureau als bedoeld in artikel N12 van de Kieswet

 

ja

1, 2, 3, 19

 

26

het in ontvangst nemen van verklaringen van ondersteuning van kandidatenlijsten als bedoeld in artikel H4, derde lid, van de Kieswet

 

ja

1

 

27

het aanvragen van inlichtingen uit de justitiële documentatieregisters en de politie-administratie t.b.v. naturalisatie- en optieverzoeken

 

ja

1, 2, 3, 19

 

28

het organiseren van een periodieke naturalisatieceremonie

 

ja

1, 3

 

29

het aanwijzen van een locatie als huis der gemeente als bedoeld in artikel 5 lid 6 Regelement Burgerlijke Stand

 

ja

1, 3

De medewerker is beëdigd als ambtenaar van de burgerlijke stand

30

het inzage verlenen in adressenregistratie en gebouwenregistratie en het verstrekken van de daarin opgenomen gegevens als bedoeld in artikel 32, eerste lid ander a van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (Wbag)

 

ja

1, 2, 3, 19

 

 

EENHEID VERGUNNINGEN EN HANDHAVING

 

31

Het uitvoering geven aan een voorbereidingsprocedure op grond van hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), inclusief het houden van openbare zittingen

 

ja

4, 5, 6, 7, 10,11

 

 

32

Het buiten behandeling laten van een aanvraag om omgevingsvergunning met toepassing van artikel 4:5 Awb

 

Ja

4, 6, 10, 11

Het ondermandaat geldt voor de functies 6, 10 en 11 alleen als het vier-ogen-principe is toegepast

 

33

Het verlenen van omgevingsvergun-ningen en geïntegreerde besluiten op grond van hoofdstuk 2 en 3 van de Wabo

m.u.v. beschikkingen waartegen in de procedure zienswijzen zijn ingediend en procedures als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 onder a punt 3 van de Wabo

Ja

4, 6, 10, 11

m.u.v. beschikkingen waartegen in de procedure zienswijzen zijn ingediend en procedures als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 onder a punt 3 van de Wabo.

Het ondermandaat geldt alleen als het vier-ogen-principe is toegepast.

 

34

Het weigeren van omgevings-

vergunningen en geïntegreerde besluiten wegens strijd met de administratieve bepalingen van het Bouwbesluit

 

Ja

4, 6, 10, 11

Het ondermandaat geldt voor de functies 6, 10 en 11 alleen als het vier-ogen-principe is toegepast

 

35

Het verlenen van omgevings-vergunningen en geïntegreerde besluiten in afwijking van een welstandsadvies met voorbehoud

 

Ja

4, 6, 10, 11

Het ondermandaat geldt voor de functies 6, 10 en 11 alleen als het vier-ogen-principe is toegepast en het afwijken van het welstandsadvies overeenkomstig beleid of staande bestuurspraktijk is

 

36

Het verlenen van een omgevings-vergunning en geïntegreerde besluiten, waarvoor een procedure op grond van hoofdstuk 3 van de Wabo nodig is, in afwijking van een negatief welstandsadvies

Mandaat bij de uitgebreide procedure betreft alleen de gevallen waarin geen zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerpbesluit

Nee

 

 

 

37

Het ondertekenen van omgevingsvergunningen en geïntegreerde besluiten waarvoor een uitgebreide procedure op grond van artikel 3.10 van de Wabo nodig is, in afwijking van een negatief welstandsadvies, waar tegen het ontwerpbesluit zienswijzen zijn ingediend

 

Ja

4

 

 

38

Het weigeren van omgevings-vergunningen en geïntegreerde besluiten waarvoor een procedure op grond van hoofdstuk 3 van de Wabo nodig is

Mandaat bij de uitgebreide procedure betreft alleen de gevallen waarin geen zien zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerpbesluit

Nee

 

 

 

39

Het ondertekenen van een besluit tot weigering van een omgevings-vergunning waarvoor een uitgebreide voorbereidingsprocedure op grond van artikel 3.10 van de Wabo nodig is waar tegen het ontwerpbesluit zienswijzen zijn ingediend

 

Ja

4

 

 

40

Het intrekken van vergunningen waarvan langer dan de genoemde termijnen geen gebruik is gemaakte op grond van artikel 2.33 lid 2 sub a van de Wabo

 

Ja

4

 

 

41

Het intrekken van vergunningen op verzoek van de vergunninghouder op grond van artikel 2.33 lid 2 sub b van de Wabo

 

Ja

4, 6, 10, 11

Het ondermandaat geldt voor de functies 6, 10 en 11 alleen als het vier-ogen-principe is toegepast

 

42

Het, op verzoek van de aanvrager, terstond in werking laten treden van een beschikking na bekendmaking daarvan, op grond van artikel 6.2 van de Wabo, voor zover er uitsluitend sprake is van het slopen of verwijderen van asbesthoudend materiaal

 

Ja

4

 

 

43

Het verlenen van ontheffing van de bodemonderzoeksplicht op grond van artikel 2.1.5 lid 4 van de Bouwverordening

Voor zover uit de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart blijkt dat de locatie geschikt is voor het beoogde gebruik

 

Ja

4

Voor zover uit de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart blijkt dat de locatie geschikt is voor het beoogde gebruik

 

44

Het opleggen van nadere voorwaarden als bedoeld in artikel 1.29 van het Bouwbesluit bij een sloopmelding

 

Ja

4, 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwen (procedures ingediend tot 1 oktober 2010)

 

45

Het verlenen van een reguliere bouwvergunning overeenkomstig de voorschriften

 

Ja

4

 

 

46

Het verlenen van een lichte bouw-vergunning

 

Ja

4

 

 

47

Het verlenen van ontheffing voor het plaatsen van een erf- of terrein-afscheiding op grond van artikel 2.5.18 van de bouwverordening

 

Ja

4

 

 

48

Het weigeren van een lichte bouw-vergunning

 

Nee

 

 

 

49

Het weigeren van een reguliere bouwvergunning wegens strijd met de administratieve bepalingen van het Bouwbesluit

 

Ja

4

 

 

50

Het ondertekenen van een besluit tot weigering van een reguliere bouwvergunning anders dan wegens strijd met de administratieve bepalingen van het Bouwbesluit

Mandaat betreft alleen de ondertekeningsbevoegdheid

Ja

4

Ondermandaat betreft alleen de ondertekeningsbevoegdheid

 

51

Het verlenen van ontheffing op grond van artikel 1.11, eerste en tweede lid, van het Bouwbesluit

 

Ja

4

 

 

52

Het beoordelen van gelijkwaardigheid als bedoeld in artikel 1.5 van het Bouwbesluit

 

Ja

4

 

 

53

Het behandelen van zienswijzen m.b.t. een licht-vergunningplichtig bouwwerk (voor zover niet in strijd met het bestemmingsplan)

 

Ja

4, 11

 

 

54

Het intrekken van een bouwver-gunning op verzoek van vergunning-houder

 

Ja

 

 

 

55

Het intrekken van een bouwvergunning na 26 weken

 

Ja

4

Ondermandaat betreft alleen de ondertekeningsbevoegdheid

 

56

Het buiten behandeling laten van een aanvraag om bouwvergunning op grond van artikel 4:5 Awb

 

Ja

4, 11

 

 

57

Het aanhouden van een aanvraag om bouwvergunning i.v.m. coördinatie

 

Ja

4, 11

 

 

58

Het met ten hoogste zes weken verdagen van de beslissing over een aanvraag om bouwvergunning

 

Ja

4

 

 

59

Het verlenen van ontheffing van het bestemmingsplan op grond van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening

 

Ja

4

 

 

60

Het ondertekenen van een besluit tot verlening van ontheffing van het bestemmingsplan op grond van artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening

Mandaat betreft alleen de ondertekeningsbevoegdheid

Ja

4

ondermandaat betreft alleen de ondertekeningsbevoegdheid

 

61

Het verlenen van ontheffing van het bestemmingsplan op grond van artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening

 

Ja

 

 

 

62

Het ondertekenen van een besluit tot weigering van ontheffing van het bestemmingsplan op grond van artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening

Mandaat betreft alleen de ondertekeningsbevoegdheid

Ja

4

ondermandaat betreft alleen de ondertekeningsbevoegdheid

 

63

Het verlenen van een reguliere bouwvergunning in afwijking van een welstandsadvies met voorbehoud

 

Nee

 

 

 

64

Het verlenen van een reguliere bouwvergunning in afwijking van een negatief welstandsadvies

Mandaat betreft alleen de ondertekeningsbevoegdheid

Ja

4

ondermandaat betreft alleen de ondertekeningsbevoegdheid

 

65

Het verlenen of weigeren van toestemming bij een sloopmelding

 

Ja

4

 

 

66

Het verlenen van een sloopvergunning

m.u.v. (rijks)monumenten en zgn. MIP-panden

Ja

4

m.u.v. (rijks)monumenten en zgn. MIP-panden

 

67

Het weigeren van een sloopvergunning

Mandaat betreft alleen de ondertekeningsbevoegdheid

Ja

4

ondermandaat betreft alleen de ondertekeningsbevoegdheid

 

68

Het verlenen van een vergunning op grond van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)

 

Ja

4

 

 

Diversen

 

69

Het afhandelen van meldingen op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer

 

Ja

4, 5, 6, 7, 8

 

 

70

Het vragen van (aanvullende) onderzoeken op grond van artikel 1.11 van het Activiteitenbesluit milieubeheer

 

Ja

4

 

 

71

Het opleggen van maatwerk-voorschriften bij Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer

 

Ja

4, 5, 6, 7, 10, 11

Het ondermandaat geldt voor de functies 5, 6, 7, 10 en 11 alleen als het vier-ogen-principe is toegepast

 

72

Het beoordelen van bodem-, luchtkwaliteit-, externe veiligheid en geluidonderzoeken i.o.v. derden (i.v.m. aanvraag om omgevingsvergunning, bouwvergunning e.d.)

 

Ja

4, 5, 7, 11

voor zover belast met die specifieke taak

 

73

Het afhandelen van een gebruiksmelding op grond van het Bouwbesluit

 

Ja

4, 11, 20

 

 

74

Het opleggen van nadere voorwaarden na ontvangst van een gebruiksmelding op grond van het Bouwbesluit

 

Ja

4, 11

 

 

75

Het o.g.v. artikel 4.4.1 APV aanwijzen van buiten de weg gelegen plaatsen waar het verboden is opslag te plegen

 

Ja

4

 

 

76

Het doen uitgaan van een schriftelijke bevestiging van een controle op grond van de in hoofdstuk 5 van de Wabo genoemde wetten en besluiten en de APV voor zover geen overtredingen zijn geconstateerd

 

Ja

4, 5, 6, 8, 10, 12

 

 

77

Het doen uitgaan van eerste en tweede aanschrijvingen n.a.v. geconstateerde overtredingen tijdens een controle op grond van de in hoofdstuk 5 van de Wabo genoemde wetten en besluiten en de APV

 

Ja

4, 5, 6, 8, 10, 12

Het ondermandaat geldt voor de functies 5, 6, 8, 10 en 12 alleen als het vier-ogen-principe is toegepast. Het ondermandaat geldt voor de functies 10 en 12 bij meer complexe zaken alleen als een medewerker in de functie 5, 6 of 8 met de tekst van de aanschrijving heeft ingestemd

 

78

Het overgaan tot vooraanschrijving om een overtreding ongedaan te maken van de in hoofdstuk 5 van de Wabo genoemde wetten en besluiten en de APV

 

Ja

4, 5, 6, 8, 10, 12, 21

Het ondermandaat voor de functies 8, 12 en 21 geldt alleen voor zover het gaat om een aanschrijving op grond van de afdelingen 6, 6A en 6B van de Algemene plaatselijke verordening Smallingerland.

 

79

Het verlengen van een begunstigingstermijn

 

Ja

4

 

 

80

Het doen uitgaan van een invorderingsbeschikking nadat een dwangsom is verbeurd

 

Ja

4, 5, 6, 10

 

 

81

Het stilleggen van werkzaamheden die vallen onder de reikwijdte van de Wabo

 

Ja

4

 

 

82

Het opheffen van de stillegging van werkzaamheden die vallen onder de reikwijdte van de Wabo

 

Ja

4

 

 

83

Het overgaan tot aanschrijving tot het (geheel of gedeeltelijk) staken van het gebruik

 

Ja

4

 

 

84

Het opheffen van een (geheel of gedeeltelijk) gebruiksverbod

 

Ja

4

 

 

85

Het afhandelen van verzoeken om handhaving

 

Ja

4

 

 

86

Het vragen van vrijblijvende adviezen, kostprijsberekeningen en offertes van adviesbureaus

Voor zover deze kosteloos worden verstrekt en niet leidt tot enige verplichting

Ja

4, 5, 7, 9, 10, 11

Voor zover deze kosteloos worden verstrekt en niet leidt tot enige verplichting

 

87

Het geven van opdrachten voor bodemonderzoeken, akoestische onderzoeken e.d.

Voor zover budget aanwezig is

Ja

4

Voor zover budget aanwezig is

 

88

Het uitvoering geven aan een procedure tot vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder

 

Ja

4, 5, 6, 7

Voor zover belast met die specifieke taak

 

89

Het verlenen van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder (inclusief het ontwerpbesluit daarvoor)

Mandaat bij het besluit betreft alleen de gevallen waarin geen zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerpbesluit

Ja

4

ondermandaat bij het besluit betreft alleen de gevallen waarin geen zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerpbesluit

 

90

Het nemen van een gedoogbesluit voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan bij de bouw

 

Ja

4, 6, 10, 11

Het ondermandaat geldt voor de functies 6, 10 en 11 alleen als het vier-ogen-principe is toegepast

 

91

Het verstrekken van NME-subsidies

mits budget aanwezig is en tot ten hoogste € 500,--

Ja

4

mits budget aanwezig is en tot ten hoogste € 500,--

 

92

Het behandelen van aanvragen om subsidie in het kader van de Subsidieregeling stimulerings-maatregel duurzaamheid

mits budget aanwezig

Ja

4

mits budget aanwezig

 

93

Het verlenen van subsidie op grond van de Subsidieregeling Stimulerings-regeling Duurzaam Bouwen Drachtstervaart

mits budget aanwezig

Ja

4

Mits budget aanwezig

 

94

Het weigeren van subsidie op grond van de stimuleringsregeling duurzaam bouwen

Mandaat betreft alleen de ondertekeningsbevoegdheid

Ja

4

Ondermandaat betreft alleen de ondertekeningsbevoegdheid

 

95

Het verlengen van de uitvoeringstermijn van maatregelen in het kader van de Subsidieregeling voor gevels in het centrum van Drachten

 

Ja

4,

 

 

96

Het vaststellen van adressen

Inclusief het hernummeren en het omdraaien van hoofd- en nevenadres van een adresseerbaar object in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

ja

4, 11

 

 

97

Het samenvoegen van verblijfsobjecten in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 

Ja

4, 11

 

 

98

Het als gevolg van verbouw splitsen van een reeds in de BAG opgenomen gebouw in 1 of meer verblijfsobjecten

 

ja

4, 11

 

 

99

Het melden van start bouw in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 

ja

4, 12

 

 

100

Het melden van gebruiksgereed in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 

ja

4, 12

 

 

101

Het melden van bouwgereed in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 

ja

4, 12

 

 

102

Het melden van sloop afgerond in het kader van de basisregistraties adressen eb gebouwen )BAG)

 

ja

4, 12

 

 

103

Het melden van het geheel of gedeeltelijk verdwijnen van objecten door een calamiteit

 

ja

4, 11, 12

 

 

104

Het beslissen op een aanvraag om een ontheffing voor het stoken van vuur als bedoeld in artikel 5.5.1 van de APV

 

ja

4, 20

 

 

105

Het verlenen van een ontheffing voor het verbranden van afval buiten inrichtingen als bedoeld in artikel 10.63 lid 2 van de Wet milieubeheer

Voor zover het betreft het kleinschalig verbranden van landbouwafval

ja

4, 20

Voor zover het betreft het kleinschalig verbranden van landbouwafval

 

106

Het weigeren van een ontheffing voor het verbranden van afval buiten inrichtingen als bedoeld in artikel 10.63 lid 2 van de Wet milieubeheer

 

ja

4

 

 

107

Uitvoering van het Protocol fietsverwijdering Smallingerland

 

Ja

4

 

 

108

Het opleggen van een last onder dwangsom zoals bedoeld in afdeling 5.3.2 van de Awb

Voor zover het spoedeisende gevallen betreft

Ja

4

Voor zover het spoedeisende gevallen betreft

 

CLUSTER GEO-INFORATIE

109

Het vertegenwoordigen van de burgemeester bij de aanwijs van perceelsgrenzen bij aan- en verkoop van grond

 

ja

13, 17

 

 

110

Het beheer van de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 

ja

11, 13, 14, 15, 16

 

 

111

Het archiveren van een geconstateerd object

 

ja

11, 13, 14, 15, 16

 

 

112

Het constateren van een nieuw object

Inclusief vergunningvrije bouwwerken

ja

11, 12, 13, 14, 15, 16

 

 

113

Het archiveren van een bestaand object na constatering

 

ja

11, 13, 14, 15, 16

 

 

114

De heropname van een legitiem gegeven

 

ja

11, 13, 14, 15, 16

 

 

115

Het inmeten van geometrie in de BAG

 

ja

12, 17

 

 

116

Het verwerken van ingemeten geometrie

 

ja

11, 13, 14, 15, 16

 

 

117

Het verwerken van vastgestelde postcodes

 

ja

11, 13, 14, 15, 16

 

 

118

Het toetsen van brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wbag)

 

ja

11, 13, 14, 15, 16

 

 

119

Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers ingevolgde de Wbag

 

ja

11, 13, 14, 15, 16

 

 

120

Het inschrijven van aangewezen brondocumenten in het adressenregister en het gebouwenregister ingevolge artikel 10 eerste en tweede lid Wbag

 

ja

11, 13, 14, 15, 16

 

 

121

Het opnemen van gegevens in de adressenregistratie en gebouwenregistratie op basis van brondocumenten op grond van artikel 14A en 15 ingevolge artikel 11 van de Wbag

 

ja

11, 13, 14, 15, 16

 

 

122

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen als bedoeld in artikel 37 van de Wbag

 

ja

11, 13, 14, 15, 16

 

 

123

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van verzoeken als bedoeld in artikel 38 van de Wbag

 

ja

11, 13, 14, 15, 16

 

 

124

Het verwerken van meldingen en verzoeken als bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wbag

 

ja

11, 13, 14, 15, 16

 

 

125

Het inzage verlenen in de adressenregistratie en gebouwenregistratie en het verstrekken van de daarin opgenomen gegevens als bedoeld in artikel 32, eerste lid

onder a van de Wbag

 

ja

11, 13, 14, 15, 16

 

 

126

Het inschrijven van beperkingenbesluiten in een beperkingenregister op grond van artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb)

 

ja

13, 14, 15, 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) de in deze afdelingstabel genoemde nummers verwijzen naar de volgende medewerkers van de afdeling Publiek

1 = hoofd eenheid Burgerzaken

2 = medewerker frontoffice Burgerzaken

3 = medewerker backoffice Burgerzaken

4 = hoofd eenheid Vergunningen en handhaving

5 = beleidsmedewerker (milieu)

6 = juridisch beleidsmedewerker milieu

7 = milieutechnisch medewerker vergunningverlening

8 = milieutechnisch medewerker handhaving / toezichthouder gebruiksfase

9 = beleidsmedewerker (bouwen)

10 = juridisch medewerker bouwen

11 = technisch medewerker bwt

12 = technisch opzichter bwt / toezichthouder bouwfase

13 = coördinator cluster Geo-informatie

14 = applicatiebeheerder GIS

15 = medewerker geo-informatie

16 = informatiebeheerder datadistributie en GIS

17 = landmeetkundige of diens vervangers

19 = medewerker Publieksbalie

20 =administratief medewerker eenheid Vergunningen en handhaving

21 =buitengewoon opsporingsambtenaar

 

 

 

 

AFDELING REGON

mandaat van college/burgemeester aan afdelingshoofd

ondermandaat van afdelingshoofd aan medewerk(st)ers

bevoegdheid

bijzondere instructies

toegestaan?

verleend aan*

bijzondere instructies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

het uitbrengen van vrijblijvende offertes aan derde-partijen.

M.u.v. andere gemeenten.

Nee

 

 

2

het aangaan van overeenkomsten ter uitvoering van dienstverlening die tot het functiepakket van de afdeling behoort

M.u.v. andere gemeenten.

Nee

 

 

3

het besluiten tot toepassen van spoedeisende bestuursdwang bij overtreding van § 3 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen en § 4 Inzameling van bedrijfsafvalstoffen van de Afvalstoffenverordening en de daarop vastgestelde voorschriften.

Alleen voor zover spoedshalve, als bedoeld in artikel 5:24, zesde lid, van de Awb.

ja

beleidsmedewerker

 

4

Op schrift stellen en bekendmaken van de toepassing van bestuursdwang als bedoeld onder punt 3.

Eveneens op grond van artikel 5:24, zesde lid, van de Awb (zo spoedig mogelijk na feitelijke toepassing bestuursdwang).

Nee

 

 

AFDELING SAMENLEVINGSZAKEN

mandaat van college/burgemeester aan afdelingshoofd

ondermandaat van afdelingshoofd aan medewerk(st)ers

bevoegdheid

bijzondere instructies

toegestaan?

verleend aan

bijzondere instructies

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs

 

 

 

 

1

Besluiten op aanvragen om vergoeding leerlingenvervoer

Met inachtneming van de verordening leerlingenvervoer.

Ja

Adm. medewerker leerlingzaken

 

2.

Bepalen wijze, tijdstip en duur van de vergoeding leerlingenvervoer.

Idem.

Ja

Idem

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidies

 

 

 

 

3.

Besluiten op een verzoek om toekenning en vaststelling van structurele subsidies

Mits voorkomend op subsidiestaat en met uitzondering van subsidies boven

€ 50.000,--. Weigering voorbehouden aan het college.

Nee

 

 

4.

Besluiten op een verzoek om toekenning, vaststelling en verstrekking van incidentele subsidies

Op basis van subsidieverordening en vastgesteld beleid, tot een bedrag van € 5.000,--. Weigering na overleg met de portefeuillehouder.

Nee

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderopvang

5.

Het geven van een aanwijzing of een waarschuwing indien niet wordt voldaan aan kwaliteitsregels Wet kinderopvang

 

Nee

 

 

6.

Bekend maken voornemen tot het opleggen van bestuursdwang/last onder dwangsom

 

Nee

 

 

7.

Besluit om last onder bestuursdwang of last onder dwangsom op te leggen.

 

Nee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwet

 

 

 

 

8.

Besluiten op aanvragen, wijziging, intrekken en terugvorderen om een individuele jeugdhulpvoorziening

Art. 14 en 20 verordening jeugdhulp

Met inachtneming van de verordening jeugdhulp en de nadere regels

 

Ja

Coördinator jeugd- en gezinsteams en teamleider gebiedsteam 0 – 100 jaar

 

9.

Besluiten op aanvragen, wijziging, intrekken en terugvorderen om een individuele jeugdhulpvoorziening via een persoonsgebondenbudget

Art. 16 en 20 verordening jeugdhulp

Idem

Ja

Idem

 

10.

Het treffen van voorzieningen in spoedeisend geval

Art. 19 verordening jeugdhulp

 

Idem

Ja

Idem

 

11.

Artikel 2.4 Jeugdwet

 

 

 

 

a.

Het doen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming.

 

Ja

Idem

Wanneer de RvK en Coördinator niet tot overeenstemming komen heeft de coördinator overleg met de burgemeester.

b.

Bevoegdheid om de notificatie intake via de Collectieve opdracht routeer voorziening te ontvangen

 

 

Ja

Idem

De uitoefening van de machtiging geschiedt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en een bewerkers overeenkomst tussen het college van de gemeente Smallingerland. De bewerker neemt op grond van de bewerkers overeenkomst alle passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking

c.

Zorgmeldingen van de politie afhandelen via de Collectieve opdracht routeer voorziening

 

Ja

Idem

Idem

d.

Zorgmeldingen over vermoedens van kindermishandeling afhandelen via de Collectieve opdracht routeer voorziening

 

Ja

Idem

Idem

e.

Via de Collectieve opdracht routeer voorziening berichten versturen en noticifaties te ontvangen

 

Ja

Idem

Idem

f.

Via de Collectieve opdracht routeer voorziening berichten te versturen en notificaties te ontvangen in het kader van kinderbeschermingsmaatregelen

 

Ja

Idem

Idem

12.

Artikel 6.1.8 Jeugdwet

Indienen van een verzoek (bij rechter) tot verkrijging van een machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging voor gesloten jeugdhulp

 

Ja

Idem

 

13.

Artikel 6.1.10 Jeugdwet

Gehoord worden door de kinderrechter ingeval van verlenen machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging of ingeval van een vervallenverklaring ogv artikel 6.1.7 Jeugdwet

 

Ja

Idem

Coördinator beoordeelt of de aanwezigheid van de zorgverlener bij de hoorzitting noodzakelijk is

14.

Artikel 6.1.12 lid 5 Jeugdwet

Het verlenen van instemming aan jeugdhulpaanbieder tot schorsing/intrekking van de machtiging (ivm gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen)

 

Ja

Idem

 

15.

Artikel 6.1.12 lid 6 Jeugdwet

Het doen van mededeling (aan de Raad voor de Kinderbescherming) van het vervallen van de machtiging en van het besluit dat geen nieuwe machtiging wordt aangevraagd na afloop van de geldigheidsduur

 

Ja

Idem

 

Beschermd wonen en opvang

 

 

 

 

mandaat van college/burgemeester aan directeur van de dienst Welzijn van de gemeente Leeuwarden

ondermandaat van directeur van de dienst Welzijn van de gemeente Leeuwarden aan medewerk(st)ers

 

Bevoegdheid

 

bijzondere instructies

 

toegestaan?

 

verleend aan

 

bijzondere instructies

 

16.

De artikelen 2.3.2 t/m 2.3.6 en 2.3.8. t/m 2.3.10 en de artikelen 2.4.1. t/m 2.4.4. WMO 2015: het ontvangen van meldingen en het doen van onderzoek; het nemen van besluiten ook in spoedgevallen en het verstrekken van een pgb; en het verhaal van kosten.

Het mandaat geldt ook voor de bevoegdheden die zijn vastgesteld in verordeningen die een maatwerkvoorziening beschermd wonen en opvang betreffen.

 

 

Ja

medewerkers

 

 

17.

Het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten.

 

Het betreft niet het besluiten op bezwaarschriften en het voeren van rechtsgedingen. Rechtsgedingen omvat ook het instellen van een kort geding, de voeging in strafzaken, de instelling van beroep, het verzoek tot schorsing van een aangevochten beslissing of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Ja

medewerkers

 

 

 

 

 

 

 

Mandaat van college/burgemeester aan directeur/bestuurder regiecentrum Bescherming en Veiligheid Leeuwarden;

 

 

ondermandaat van directeur aan medewerk(st)ers

 

 

 

 

Bevoegdheid

 

bijzondere instructies

 

toegestaan?

verleend aan

 

bijzondere instructies

18.

Artikel 6.1.8. Jeugdwet

 

Indienen van een verzoek (bij de rechter) tot verkrijging van een spoedmachtiging voor gesloten jeugdhulp

 

Spoedmachtiging voor het indienen buiten kantooruren van een verzoek bij de rechter

 

Nee

 

 

19.

Artikel 6.1.10 Jeugdwet

 

Gehoord worden door de kinderrechter ingeval van verlenen spoedmachtiging

 

Volmacht/machtiging voor het ter zitting van de rechter optreden namens het college buiten kantooruren voor een spoedmachtiging

Ja

Medewerkers

Directeur beoordeelt of de aanwezigheid van een zorgverlener bij de hoorzitting noodzakelijk is

 

AFDELING SOCIALE ZAKEN

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk

bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Ondermandataris

Ondergemachtigde

Ondergevolmachtigde

A

 

 

 

 

A 1) Machtiging

Het vertegenwoordigen van de gemeente of het gemeentebestuur bij administratieve-, beroeps- en gerechtelijke procedures ( incl. zaken die met een verzoekschrift worden ingeleid) , bij (hoger) beroep, bij de behandeling van ( aanvragen voor) voorlopige voorzieningen en bij schorsingsverzoeken

 

Art.160 en 171 Gemeente-

Wet.

Burgemeester

BenW

Hoofd afdeling Sociale Zaken

 02 /03 /06 /07 /14

A 2) Mandaat

Het opstellen en ondertekenen van verweerschriften

 

Artikel 10:11 Awb

Burgemeester

BenW

Hoofd Afdeling Sociale Zaken

02 / 06

A 3) Volmacht

Het sluiten van overeenkomsten ter uitvoering van de onder rubriek B vermelde bevoegdheden alsmede het uitvoeren van de

daarvoor wettelijk verplichte voorbereidingshandelingen zoals de uitvoering van de van toepassing zijnde (Europese) aanbestedingsregels

 

Artikel 160 Gemeentewet;

De onder B genoemde bijzondere wetten

Besluit Bao

BenW

Hoofd Afdeling Sociale Zaken

02 / 06 / 14 / 16

A 4) Machtiging

Het vertegenwoordigen van de gemeente ter uitvoering van de in dit overzicht vermelde besluiten waaronder het tekenen van de overeenkomsten genoemd onder A3.

 

Art.171 Gemeente-

wet

Burgemeester

 

Hoofd afdeling Sociale Zaken

 02 / 06 / 14 / 16

A 5) Mandaat/volmacht

Het ( besluiten tot het ) voeren van rechtsgedingen ter vaststelling van betalingsverplichtingen van derden , dan wel ter ten uitvoerlegging van besluiten en rechtelijke uitspraken terzake , voorzover deze betalingsverplichtingen :

rechtens verband houden met de uitoefening van de onder rubriek B vermelde bevoegdheden , of

deze hun grond vinden in besluiten tot terugvordering die bekend zijn gemaakt voor 1 juli 1997 en de uitvoering van de ABW ( tot 1996 ) , Abw , Ioaw ,Ioaz betreffen , een en ander met uitzondering van het instellen van beroep.

 

Artikel 160 lid 1 onder f Gemeentewet; de onder B genoemde wetten en regelingen

BenW

Hoofd Afdeling Sociale Zaken

02

A 6) Mandaat/Machtiging

Het besluiten tot het treffen van conservatoire en executoriale maatregelen ter verkrijging van betaling van de onder A5) bedoelde vorderingenovereenkomsten ter uitvoering van de onder rubriek B vermelde bevoegdheden

 

Het wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-ning

BenW

Hoofd Afdeling Sociale Zaken

02

A 7) Mandaat / Machtiging

Het besluiten tot het voeren van een rechtsgeding ter bepaling van het bevoegde gemeentebestuur.

Artikel 12 Ioaw/Ioaz

Art. 42 Participatiewet

 B en W

Hoofd Afdeling Sociale Zaken

02

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk

bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Ondermandataris

Ondergemachtigde

Ondergevolmachtigde

A 8) Mandaat

Het doorzenden van geschriften of bezwaar- en beroepsschriften naar een tot behandeling bevoegd bestuursorgaan , onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender

 

Art: 2.3 lid 1; art 6.15 lid 1 en lid 2 Awb

B en W

Hoofd Afdeling Sociale Zaken

02 / 03

 

 

 

 

 

 

A 9 ) Mandaat

Het aan de afzender terugzenden van geschriften die voor de afdeling Sociale Zaken bestemd zijn en ook niet kunnen worden doorgezonden

 

Artikel 2.3 lid 2 Awb

B en W

Hoofd Afdeling Sociale Zaken

02 / 03

A 10) Mandaat

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie op grond van artikel 3 Wob betreffende de bestuurlijke aangelegenheid waarvan de uitvoering aan afdeling Sociale Zaken is op opgedragen met uitzondering het beslissen op bezwaarschriften

 

Art 3 Wob

Ben W

Hoofd Afdeling Sociale Zaken

02 / 06 / 14

 

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk

bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Ondermandataris

Ondergemachtigde

Ondergevolmachtigde

B 1 Participatiewet

( P-wet )

 

 

 

Opmerkingen:

Met in achtneming van de bepalingen van het controleplan

B 1.1 Mandaat

Het nemen van besluiten , waaronder ook die ter voorbereiding en ten uitvoerlegging daarvan , tot vaststelling en herziening van aanspraken en ( betalings-) verplichtingen , in een individueel geval , die voortvloeien uit de P-wet , met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

 

Verordeningen o.g.v art. 8,8a en 8b P-wetWWB Art. 43 e.v ; 58 e.v ; 61 e.v WWB Art.160 Gemeente-

wet

BenW

Hoofd afdeling Sociale Zaken

02 / 04 / 06 /07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

B 1.2 Mandaat / Machtiging

Het verrichten van overige werkzaamheden waaronder het nemen van besluiten , betrekking hebbend op een individueel geval , voor wat betreft de betaling van bijstand en de uitvoering van de inlichtingenplicht door derden en gegevensuitwisseling met derden.

 

Art. 45; 63 e.v ; 66 ; 67 P-wet

BenW

Hoofd Afdeling Sociale Zaken

02 / 06 / 07/ 12 / 13

B 1.3 Mandaat / machtiging 

Het indienen van een verslag over de uitvoering , inclusief een opgave van de door het college gemaakte kosten voorzien van een verklaring van de accountant en voorzien van een oordeel van de gemeente-raad over de uitvoering.

 

Art. 77 P-wet

Art. 213

Gemeentewet

B en W

Hoofd Afdeling Sociale Zaken.

02

 

 

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk

bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Ondermandataris

Ondergemachtigde

Ondergevolmachtigde

B 2 Besluit bijstandsverlening

zelfstandigen ( Bbz)

 

 

 

Opmerkingen:

Met in achtneming van de bepalingen van het controleplan

B 2.1 Mandaat

Het nemen van besluiten , waaronder ook die ter voorbereiding en ten uitvoerlegging daarvan , tot vaststelling en herziening van aanspraken en ( betalings-) verplichtingen , in een individueel geval , die voortvloeien uit de Bbz 2004, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

 

Art. 35 e.v ; 44 e.v ;

Bbz 2004; Art.160 Gemeente-

wet

BenW

Hoofd afdeling Sociale Zaken

06 / 07/ 08 / 09 / 11 / 12

B 2.3 Mandaat / Machtiging

Het verrichten van overige werkzaamheden waaronder het nemen van besluiten , betrekking hebbend op een individueel geval , voor wat betreft de betaling van bijstand en de uitvoering van de inlichtingenlicht door derden en gegevensuitwisseling met derden

 

Art. 45; 63 e.v ; 66 ; 67 P-wet

Art.18 t/m 34 Bbz

BenW

Hoofd Afdeling Sociale Zaken

02 / 06 / 07 / 12 / 13

B 2.3 Mandaat / machtiging

Het indienen van de verantwoordingsinformatie bedoeld in artikel 58a van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

 

Art. 58 Bbz

Art. 58a Bbvpg

B en W

Hoofd Afdeling Sociale Zaken

02

 

 

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk

bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Ondermandataris

Ondergemachtigde

Ondergevolmachtigde

B 3 Wet Inkomensvoorziening

oudere en gedeeltelijk

arbeidsongeschikte werkloze

werknemers ( Ioaw)

 

Wet Inkomensvoorziening

oudere en gedeeltelijk

arbeidsongeschikte werkloze

gewezen zelfstandigen (Ioaz)

 

 

 

 

Opmerkingen:

Met in achtneming van de bepalingen van het controleplan

B 3.1 Mandaat

Het nemen van besluiten , waaronder ook die ter voorbereiding en ten uitvoerlegging daarvan , tot vaststelling en herziening van aanspraken en ( betalings-) verplichtingen , in een individueel geval , die voortvloeien uit de Ioaz en Ioaz, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

 

Art.15, 20a en 25 Ioaw / Ioaz ;

BenW

Hoofd afdeling Sociale Zaken

02/ 04 / 06 / 07 / 08 / 09 / 11 / 12

B 3.2 Mandaat / Machtiging

Het verrichten van overige werkzaamheden waaronder het nemen van besluiten , betrekking hebbend op een individueel geval , voor wat betreft de betaling van de uitkering en de uitvoering van de inlichtingenplicht door derden en gegevensuitwisseling met derden

Art. 21 e.v , 44 e.v. Ioaw / Ioaz ;

BenW

Hoofd Afdeling Sociale Zaken

02 / 06 / 07 / 12 / 13

B 3.3 Mandaat / Machtiging

Het indienen van een ( voorlopig) verslag over de uitvoering , inclusief een opgave van de door het college gemaakte kosten voorzien van een verklaring van de accountant en voorzien van een oordeel van de gemeenteraad over de uitvoering.

 

Art 54 Ioaw,

Art. 213 gemeentewet

Art. 54 Ioaz

 

 

02

 

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk

bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Ondermandataris

Ondergemachtigde

Ondergevolmachtigde

B 4 Wet Kinderopvang ( Wk ) c.a.

 

 

 

 

Opmerkingen:

Met in achtneming van de bepalingen van het controleplan

B.4.1 Mandaat

Het nemen van besluiten , waaronder ook die ter voorbereiding en ten uitvoerlegging daarvan , tot vaststelling , herziening van aanspraken op tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang in een individu-eel geval en van (betalings) verplichtingen ,die voortvloeien uit de toepassing van de Wk en de plaatselijke verordening met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Art.160 Gemeentewet. Artikel 3 t/m8 Wet Kinderopvang gemeente Smallingerland

Artikel 72. Lid 1 onder c Wk

BenW

Hoofd afdeling Sociale Zaken

02/06/07/11

B 4.2 Mandaat

Het nemen van besluiten , waaronder ook die ter voorbereiding en ten uitvoerlegging daarvan , tot vaststelling , herziening en intrekking van aanspraken op tegemoet-komingen in de kosten van kinderopvang in een individueel geval en van (betalings-) verplichtingen die voortvloeien uit het besluit van burgemeester en wethouders van 27 maart 2008 betreffende sociaal medisch geïndiceerde kinderopvang met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften.

Art. 160 Gemeentewet; Besluit BenW d..d 27-3-08

Beleid sociaal en medisch geïndiceerden en Kinderopvang 2005

BenW

Hoofd Afdeling Sociale Zaken

02 / 06 / 07 / 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk

bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Ondermandataris

Ondergemachtigde

Ondergevolmachtigde

B 5 Wet inburgering nieuwkomers

( Win) .

 

 

 

 

Opmerkingen:

Met in achtneming van de bepalingen van het controleplan

B.5.1 Mandaat

Het nemen van besluiten tot vaststelling van aanspraken en (betalings) verplichtingen in een individueel geval , waaronder besluiten tot tenuitvoerlegging daarvan , verband houdende met de toepassing van de Win , met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften.

Art.160 Gemeentewet. Artikel 2 t/m 8 , 18 , 19 en 20 Win

BenW

Hoofd afdeling Sociale Zaken

02/06/07/11

 

 

 

 

 

 

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk

bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Ondermandataris

Ondergemachtigde

Ondergevolmachtigde

B 6 Wet maatschappelijke

ondersteuning ( Wmo 2015 )

Wmo

Gem.veror-dening Wmo

 

 

Opmerkingen:

Met in achtneming van de bepalingen van het controleplan

B 6.1 Mandaat/machtiging

Het nemen van besluiten , waaronder ook die ter voorbereiding en ten uitvoerlegging daarvan , tot vaststelling en herziening van aanspraken en ( betalings-) verplichtingen en zonodig terugvordering van financiële bijdragen , in een individueel geval , die voortvloeien uit de Wmo , met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften .

 

M.b.t :

Maatwerkvoorzieningen

Toekennen van gehandicaptenparkeerkaarten

Aanwijzen van gehandicaptenparkeerplaatsen

Verlenen ontheffing parkeerverbod en voor het (in)rijden in het voetgangersgebied.

 

 

 

Art. 2.3.1 t/m 2.3.10 Art. 2.4.1 t/m 2.4.3.

Wmo 2015

BenW

Hoofd afdeling Sociale Zaken

06 / 07 / 10 / 11

B 6.2 Mandaat / Machtiging

Het verrichten van overige werkzaamheden waaronder het nemen van besluiten , betrekking hebbend op een individueel geval , voor wat betreft de uitvoering van de inlichtingenlicht door derden en gegevensuitwisseling met derden

 

Artikel 2.5.1 en 2.5.2

Art. 5.1.3, art. 5.2.1 , art. 5.2.5 lid 2 , art. 5.3.2 t/m art.5.3.6 Art. 5.4.1 Wmo

2015

BenW

Hoofd Afdeling Sociale Zaken

06 / 07 / 10 / 11

 

 

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk

bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Ondermandataris

Ondergemachtigde

Ondergevolmachtigde

B 7 Wet bescherming

persoonsgegevens ( Wbp) 

 

 

 

 

 

B 7.1 Mandaat/machtiging

Verstrekken inlichtingen omtrent de van melding vrijgestelde gegevensverwer-kingen ( art. 30 lid 3 )

 

Art. 30 lid

3Wbp;

 

BenW

Hoofd afdeling Sociale Zaken

02/ 06 / 14

B 7.2 Mandaat / Machtiging

Het besluiten tot inzage in het dossier , het besluiten van verbetering , aanvulling en afscherming van gegevens opgenomen in het dossier.

Het doen van opgave van derden aan wie mededeling van correctie is gedaan.

 

Art 35 ;

Art 36 ; art 38 lid 2 Wbp.

BenW

Hoofd Afdeling Sociale Zaken

02 / 06 / 14

 

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk

bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Ondermandataris

Ondergemachtigde

Ondergevolmachtigde

B 8 Overig

 

 

 

 

B 8.1 Mandaat/machtiging

Verzenden van brieven die een zuiver informatief karakter hebben

Gemeente

wet

BenW

Hoofd afdeling Sociale Zaken

Alle medewerkers van Soza

B 8.2 Mandaat / Machtiging

Geven van toestemming deelname aan studiebijeenkomsten en congressen.

 

Gem. verordening

BenW

Hoofd Afdeling Sociale Zaken

-

 

 

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk

bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Ondermandataris

Ondergemachtigde

Ondergevolmachtigde

B 9 Wet sociale werkvoorziening

( Wsw)

 

 

 

 

B 9.1 Mandaat / Machtiging

Het indienen van een ( voorlopig) verslag over de uitvoering , inclusief een opgave van de door het college gemaakte kosten voorzien van een verklaring van de accountant en voorzien van een oordeel van de gemeenteraad over de uitvoering. 

Art. 13 lid 4 en 14 lid 1

Wsw

BenW

Hoofd afdeling Sociale Zaken

02/ 05

 

Overzicht functionarissen afdeling Sociale Zaken

 

01: Hoofd afdeling sociale zaken

02: Hoofd bedrijfseenheid

03 :Medewerker bezwaar en beroep

04 : Medewerker verhaal

05 : Financieel medewerker

06 : Hoofd uitkeringseenheid

07 : Kwaliteitsmedewerker

08 : Senior backoffice

09 : Senior frontoffice

10 : Senior WMO

11 : Consulent

12 : Senior bestandsbeheerder

13 : Bestandsbeheerder

14 : Senior beleidsmedewerker

15 : Beleidsmedewerker inkomen

16 : Beleidsmedewerker re-integratie

17 : Financieel beleidsmedewerker

 

 

 • ·

  pag. 3, 11 en 35 – 48 = gewijzigd/toegevoegd bij eerste herziening

 • ·

  pag. 19, pnt. 10 en 11 gewijzigd bij tweede herziening.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, het hoofd van de afdeling BFA als heffingsambtenaar en voor wat betreft het verlenen van ondermandaat door de afdelingshoofden op 17 december 2009,

Burgemeester en wethouders,

secretaris, burgemeester,

Leendert Maarleveld Bert Middel

Hoofd afdeling BFA, heffingsambtenaar, Hoofd afdeling Openbare werken, Hoofd afdeling Samenlevingszaken,

Wobbe de Haan Obbo Been Elisabeth Pietersma

Hoofd afdeling Bestuursondersteuning, Hoofd afdeling Personeelsmanagement, Hoofd afdeling Sociale zaken,

Bert Nijsingh Martin Schomper Marijke de Vries

Hoofd afdeling Interne Zaken, Hoofd afdeling Publiek, Hoofd afdeling Regon

Ger Vries Jitze Postema Foky van der Veen

Hoofd afdeling Ontwikkeling,

Pieter Mulder