Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent Nadere regels Jeugdhulp Smallingerland 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent Nadere regels Jeugdhulp Smallingerland 2015
CiteertitelNadere regels Jeugdhulp Smallingerland 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Smallingerland/CVDR341791/CVDR341791_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-201819-03-2019nieuwe regeling

12-12-2017

gmb-2018-11182

2062163

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent Nadere regels Jeugdhulp Smallingerland 2015

Het college van de burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland,

 

Gelet op de Verordening jeugdhulp Smallingerland 2015,

 

Besluit

 

Vast te stellen de Nadere regels Jeugdhulp Smallingerland 2015

1. Begripsbepalingen

De Verordening jeugdhulp Smallingerland 2015 wordt verder aangeduid met 'de Verordening'.

2. Vrij toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen

In artikel 5, lid 2 van de Verordening is opgenomen dat het college bij nadere regeling vaststelt welke vrij toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen beschikbaar zijn. Dit zijn voorzieningen, waarnaar het jeugd- en gezinsteam kan verwijzen in en waarvoor geen beschikking nodig is. In het kader van de Verordening worden hiermee niet de basisvoorzieningen (zoals kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang, onderwijs, sportverenigingen, speeltuinverenigingen, e.d.) bedoeld; het gaat om de meer specifieke, op jeugdhulpvragen gerichte voorzieningen, zoals

 • Informatie- en thema bijeenkomsten, cursussen, trainingen, acties met een preventief karakter;

 • Toegang en toeleiding en lichte generalistische ondersteuning door de gebiedsteams jeugd en gezin en het gebiedsteam 0 tot 100.

3. Individuele jeugdhulpvoorzieningen

In artikel 6, lid 2 van de Verordening is opgenomen dat het college bij nadere regeling vaststelt welke individuele jeugdhulpvoorzieningen beschikbaar zijn. Dit zijn voorzieningen die aangevraagd moeten worden en waarvoor een beschikking van het gebiedsteam jeugd en gezin nodig is. De individuele voorzieningen zullen in het algemeen opgenomen zijn in het ondersteuningsplan. Op de website van de gemeente wordt het overzicht van aanbieders van de jeugdhulpvoorzieningen, waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten, gepubliceerd. Hieronder volgt een algemene opsomming van individuele jeugdhulpvoorzieningen; dit is geen uitputtende lijst.

Het gaat hierbij om de volgende voorzieningen:

 • Gespecialiseerde ambulante hulp

 • (Dag)behandeling

 • Diagnostiek / deskundigenadvies

 • Pleegzorg / tijdelijke gezinsvervanging

 • Crisisdienst

 • Crisisopvang

 • Residentiële opvang

 • Gesloten jeugdzorg / jeugdzorg+

 • Veilig thuis

 • Jeugdbescherming

 • Jeugdreclassering

 • Jeugd AWBZ* extramuraal (begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging)

 • Vervoer indien dit verbonden is aan de individuele jeugdhulpvoorzieningen

 • Basis Jeugd GGZ

 • Specialistische Jeugd GGZ

 • Landelijke aanbod gericht op zeer specifieke (kleine) doelgroepen.

4. Bepalen van de omvang en noodzaak van de ureninzet

Voor het bepalen van de noodzaak en omvang van de inzet van jeugdhulp wordt het afwegingskader uit hoofdstuk 4 van de CIZ indicatiewijzer 7.1 gehanteerd. De betreffende tekst is opgenomen in de bij de Nadere regels behorende bijlage.

5. Persoonsgebonden budget (pgb)

 • 1.

  In artikel 16, lid 3 van de Verordening is opgenomen dat het college bij nadere regeling bepaalt de bedragen per uur en de wijze waarop tot dit bedrag wordt gekomen.

   

  Voor professionele zorg wordt het laagste tarief, waarvoor de jeugdhulpvoorziening beschikbaar is op de markt, gehanteerd.

  De uurtarieven voor formele hulp, zoals opgenomen in de jaarlijks vastgestelde Tarieventabel PGB Gemeente Smallingerland , zijn van toepassing.

   

 • 2.

  In artikel 16, lid 4 van de Verordening is opgenomen dat het college bij nadere regeling bepaalt onder welke voorwaarden en tegen welk tarief de persoon aan wie een pgb wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk.

   

  De uurtarieven voor informele hulp, zoals opgenomen in de jaarlijks vastgestelde Tarieventabel PGB Gemeente Smallingerland, zijn van toepassing. Deze bedragen zijn inclusief bijbehorende kosten, zoals werkgeverslasten, reiskosten, etc.

   

  Indien de betreffende zorgverlener kan aantonen dat

  • hij/zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als zorgverlenende instantie;

  • hjj/zij staat ingeschreven in het BIG register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg en geen familie of aanverwante is;

  • een zelfstandige zonder personeel (zzp-er) is, die beschikt over een VAR-verklaring van de Belastingdienst en geen familie of aanverwante is.

  zijn de tarieven op basis van het gestelde onder 4.1. van toepassing.

Bijlage 1 bij artikel 4 Nadere regels verordening jeugdhulp gemeente Smallingerland 2015, gewijzigd en vastgesteld op 12 december 2017

 

Uit de CIZ-indicatiewijzer 7.1

Richtlijnen ten aanzien van gebruikelijke zorg van ouders voor kinderen met een normaal ontwikkelingsprofiel in verschillende levensfasen van het kind in relatie tot AWBZ-zorg

 

Kinderen van 0 tot 3 jaar

 • hebben bij alle activiteiten verzorging van een ouder nodig;

 • ouderlijk toezicht is zeer nabij nodig;

 • zijn in toenemende mate zelfstandig in bewegen en verplaatsen;

 • hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling;

 • hebben begeleiding en stimulans nodig bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid;

 • hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.

 

Kinderen van 3 tot 5 jaar

 • kunnen niet zonder toezicht van volwassenen. Dit toezicht kan binnenshuis korte tijd op gehoorafstand (bijv. ouder kan was ophangen in andere kamer);

 • hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling;

 • hebben begeleiding en stimulans nodig bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid;

 • kunnen zelf zitten, en op gelijkvloerse plaatsen zelf staan en lopen;

 • hebben hulp, toezicht, stimulans, zindelijkheidstraining en controle nodig bij de toiletgang;

 • hebben hulp, toezicht, stimulans en controle nodig bij aan- en uitkleden, eten en wassen, in- en uit bed komen, dag- en nachtritme en dagindeling bepalen;

 • hebben begeleiding nodig bij hun spel en vrijetijdsbesteding;

 • zijn niet in staat zich zonder begeleiding in het verkeer te begeven;

 • hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.

   

Kinderen van 5 tot 12 jaar

 • kinderen vanaf 5 jaar hebben een reguliere dagbesteding op school, oplopend van 22 tot 25 uur/week;

 • kunnen niet zonder toezicht van volwassenen. Dit toezicht kan op enige afstand (bijv. kind kan buitenspelen in directe omgeving van de woning als ouder thuis is);

 • hebben toezicht, stimulans en controle nodig en vanaf 6 jaar tot 12 jaar geleidelijk aan steeds minder hulp nodig bij hun persoonlijke verzorging zoals het zich wassen en tanden poetsen;

 • hebben hulp nodig bij het gebruik van medicatie;

 • zijn overdag zindelijk, en 's nachts merendeels ook; ontvangen zo nodig zindelijkheidstraining van de ouders/verzorgers;

 • hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling;

 • hebben begeleiding en stimulans nodig bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid;

 • hebben begeleiding van een volwassene nodig in het verkeer wanneer zij van en naar school, activiteiten ter vervanging van school of vrije tijdsbesteding gaan;

 • hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.

 

Kinderen van 12 tot 18 jaar

 • hebben geen voortdurend toezicht nodig van volwassenen;

 • kunnen vanaf 12 jaar enkele uren alleen gelaten worden;

 • kunnen vanaf 16 jaar een dag en/of een nacht alleen gelaten worden;

 • kunnen vanaf 18 jaar zelfstandig wonen;

 • hebben bij hun persoonlijke verzorging geen hulp en maar weinig toezicht nodig;

 • hebben bij gebruik van medicatie tot hun 18e jaar toezicht, stimulans en controle nodig;

 • hebben tot 18 jaar een reguliere dagbesteding op school/opleiding;

 • hebben begeleiding en stimulans nodig bij ontplooiing en ontwikkeling (bv. huiswerk of het zelfstandig gaan wonen);

 • hebben begeleiding en stimulans nodig bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid;

 • hebben tot 17 jaar een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.