Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent instructie gemeentesecretaris (Instructie voor de Gemeentesecretaris Smallingerland 2011)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent instructie gemeentesecretaris (Instructie voor de Gemeentesecretaris Smallingerland 2011)
CiteertitelInstructie voor de Gemeentesecretaris Smallingerland 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Instructie voor de Gemeentesecretaris Smallingerland 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2019nieuwe regeling

11-06-2019

gmb-2019-160195

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent instructie gemeentesecretaris (Instructie voor de Gemeentesecretaris Smallingerland 2011)

Overwegende dat:

 • -

  op grond van artikel 103 lid 1 Gemeentewet de secretaris het college, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde staat;

 

 • -

  op grond van artikel 103 lid 2 Gemeentewet het college in een instructie nadere regels over de taak en bevoegdheden van de secretaris stelt;

 

 • -

  deze instructie aansluit op de door het college vastgestelde regels over de ambtelijke organisatie op grond van artikel 160 lid 1onder c Gemeentewet, te weten het Organisatiebesluit Smallingerland 2019;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland van d.d. 7 juni 2019 zaaknummer 43475.

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende Instructie voor de Gemeentesecretaris Smallingerland 2019:

Artikel 1 Algemene ondersteuning

 • 1.

  De gemeentesecretaris draagt zorg als eerste adviseur en als hoofd van de ambtelijke organisatie voor een goede en doelmatige ondersteuning van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies en doet dat op een onafhankelijke wijze zowel gevraagd als ongevraagd.

 • 2.

  De gemeentesecretaris is het aanspreekpunt voor de griffier in contacten tussen de raad of zijn leden met de ambtelijke organisatie als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder c, van de Gemeentewet.

Artikel 2 Ondersteuning burgemeester en wethouders

 • 1.

  De gemeentesecretaris draagt zorg voor:

  • a.

   een goede voorbereiding van de vergaderingen van burgemeester en wethouders;

  • b.

   de voor de uitoefening van hun functie benodigde informatievoorziening aan de leden van burgemeester en wethouders;

  • c.

   een gedegen en tijdige advisering aan burgemeester en wethouders;

  • d.

   een snel en adequaat verloop van voor het proces van besluitvorming noodzakelijke procedures en het bevorderen van een voortvarende uitvoering van de besluiten van burgemeester en wethouders;

  • e.

   en is aanwezig in de vergaderingen van burgemeester en wethouders en heeft daarin een adviserende stem;

  • f.

   het vastleggen van door burgemeester en wethouders genomen besluiten in een besluitenlijst en het bijhouden van een presentielijst.

 • 2.

  Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de ondersteuning van de burgemeester en de door hem of door burgemeester en wethouders ingestelde commissies.

Artikel 3 Ondersteuning burgemeester

 • 1.

  De gemeentesecretaris staat de burgemeester zowel in de hoedanigheid van bestuurlijk coördinator als van bestuursorgaan terzijde.

 • 2.

  De gemeentesecretaris bevordert hiertoe samen met de burgemeester een goede afstemming tussen de bestuursorganen enerzijds en het ambtelijk apparaat anderzijds.

 • 3.

  De Gemeentesecretaris is de burgemeester behulpzaam bij de bewaking van het functioneren van burgemeester en wethouders als collegiaal bestuur.

Artikel 4 Vervanging

 • 1.

  De Gemeentesecretaris wordt bij diens afwezigheid vervangen door een door burgemeester en wethouders aangewezen Loco-gemeentesecretaris.

 • 2.

  Deze instructie is ook op de vervanger van de Gemeentesecretaris van toepassing.

Artikel 5 Gemeentesecretaris als bestuurder

De Gemeentesecretaris is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Artikel 6 Overleg met de burgemeester en de griffier

 • 1.

  De Gemeentesecretaris voert periodiek overleg met de burgemeester.

 • 2.

  De Gemeentesecretaris voert periodiek overleg met de griffier, onder andere in het reguliere driehoeksoverleg met de burgemeester.

Artikel 7 Slotbepaling, Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de Gemeentesecretaris voor zoveel nodig overleg met het burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Deze instructie kan worden aangehaald als "Instructie voor de Gemeentesecretaris Smallingerland 2019"

 • 3.

  Deze instructie treedt in werking met ingang op1 juli 2019.

 • 4.

  De "Instructie voor de Gemeentesecretaris Smallingerland 2011" wordt per 1 juli 2019 ingetrokken

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 11 juni 2019.

De secretaris,

Jelmer Mulder

De burgemeester,

Jan Rijpstra

Toelichting op de Instructie gemeentesecretaris Smallingerland 2019

 

Voor de instructie van de gemeentesecretaris is op 17 april 2019 via een ledenbrief een nieuw model van de instructie gemeentesecretaris verschenen. De instructie is gedeeltelijk afgestemd op het model van de VNG omdat een aantal artikelen van het VNG model zijn opgenomen in het organisatiebesluit.

 

Alle artikelen opgenomen in de huidige instructie van de gemeentesecretaris zijn verwerkt in de nieuwe instructie.

 

Artikel 1. Algemene ondersteuning, Artikel 2. Ondersteuning burgemeester en wethouders en Artikel 3. Ondersteuning burgemeester zijn een uitwerking van artikel 103 Gemeentewet.

 

Artikel 4. Vervanging is een uitwerking van artikel 106, eerste lid Gemeentewet

 

Artikel 5. Gemeentesecretaris als bestuurder, Artikel 6. Overleg met de burgemeester en de griffier en Artikel 7. Slotbepalingen. Spreekt voor zich.