Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent regels op het water Veenhoopfestival (Regels op het water Veenhoopfestival 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent regels op het water Veenhoopfestival (Regels op het water Veenhoopfestival 2019)
CiteertitelRegels op het water Veenhoopfestival 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijbehorende kaart Veenhoopfestival 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Smallingerland/CVDR270517/CVDR270517_6.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-2019nieuwe regeling

09-07-2019

gmb-2019-173735

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent regels op het water Veenhoopfestival (Regels op het water Veenhoopfestival 2019)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland;

 

overwegende dat er de afgelopen jaren sprake was van stelselmatig overlast vanaf pontons tijdens het Veenhoopfestival en de overlast en klachten elk jaar verder zijn toegenomen,

 

dat het ter voorkoming en beperking van deze overlast en voor een beheersbaar en ordelijk verloop van het festival, wenselijk is om voor 2019 nadere regels te stellen,

 

gelet op artikel 5:25, tweede lid, artikel 5:25A , zesde en achtste lid, artikel 5:26 en artikel 5:27A van de Algemene plaatselijke verordening Smallingerland 2013 (hierna: Apv),

 

op basis waarvan het college een gebied kan aanwijzen waar een aanleg- en ankerverbod geldt en nadere regels kan vaststellen met betrekking tot het aanleggen, ankeren of ligplaats innemen,

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit met nadere regels:

 

Regels op het water Veenhoopfestival 2019

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 

a.

organisator:

organisator evenement Veenhoopfestival 2019

b.

ponton:

vaartuig zonder eigen aandrijving

c.

aanleggen:

zoals bedoeld in artikel 1.1 onder n in samenhang met artikel 5:25A, eerste lid Apv, te weten het afmeren en vervolgens doen of laten liggen van een vaartuig aan of op een oever aan de oeverbescherming, aan of op een natuurlijke of voor dit doel aangebrachte voorziening of aan een ander vaartuig, voor een recreatief verblijf op of in de omgeving van het vaartuig gedurende ten hoogste drie achtereenvolgende dagen of gedeelten daarvan aan dezelfde plaats;

d.

ligplaats innemen:

zoals bedoeld in artikel 1.1 onder o Apv, te weten het afmeren en vervolgens doen of laten liggen van een vaartuig aan of op de oever, aan de oeverbescherming, aan of op een natuurlijke voor dat doel aangebrachte voorziening, of aan een ander vaartuig, anders dan voor het aanleggen.

e.

ankeren:

zoals bedoeld in artikel 1.1 onder p Apv, te weten het doen of laten liggen van een vaartuig anders dan aan of op de oever, aan de oeverbescherming, aan of op een natuurlijke of een voor dit doel aangebrachte voorziening of aan een ander vaartuig;

 

Artikel 2 Aanwijzing gebied

 • 1.

  Het college wijst het gebied aan de Kromme Ie, het Grytmansrak, de Wide Ie en deel van het Polderhoofdkanaal, zoals nader aangegeven op bijbehorende kaart, Bijlage 1, aan als:

  • a)

   ligoever, zoals bedoeld in artikel 5:25, tweede lid en artikel 5:27A Apv, voor alle soorten vaartuigen, met uitzondering van pontons, gedurende de periode van donderdag 25 juli 2019 tot en met maandag 29 juli 2019;

  • b)

   gebied waar het verboden is om met een ponton aan te leggen, te ankeren of ligplaats in te nemen zoals bedoeld in artikel 5:25, eerste lid en artikel 5:25A, zesde lid Apv, gedurende de periode van maandag 22 juli 2019 tot en met maandag 29 juli 2019 en

  • c)

   gebied waar

   • -

    het verboden is om met een ponton aan te leggen, te ankeren of ligplaats in te nemen zoals bedoeld in artikel 5:25, eerste lid en artikel 5:25A, zesde lid Apv, gedurende de periode van maandag 22 juli 2019 tot en met maandag 29 juli 2019 en

   • -

    voor het aanleggen, ankeren en ligplaats innemen nadere regels en aanwijzingen gelden zoals bedoeld in artikel 5:25A, achtste lid en artikel 5:26, eerste lid Apv, gedurende de periode van donderdag 25 juli 2019 tot en met maandag 29 juli 2019.

 • 2.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor de woonschepen die ten tijde van de inwerkingtreding van dit besluit reeds aanwezig waren in het aangewezen gebied en de vaartuigen van eigenaren met een eigen aanlegsteiger bij de woning of het bedrijf.

Artikel 3 Afmetingen vaartuig, aanmelding en toewijzing plaats

 • 1.

  Het is verboden om in het aangewezen gebied en gedurende de periode zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a en c, aan te leggen, te ankeren of ligplaats in te nemen met een vaartuig langer dan 15 meter.

 • 2.

  Het is verboden om in het aangewezen gebied en gedurende de periode zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a en c, aan te leggen, te ankeren of ligplaats in te nemen, in strijd met de volgende regels:

  • a)

   De schipper meldt zich direct bij aankomst bij de organisator;

  • b)

   De schipper legt alleen aan, ankert alleen of neemt alleen ligplaats in op die plek die hem door de organisator wordt toegewezen;

  • c)

   De organisator wijst de plek aan waar mag worden aangelegd, geankerd of een ligplaats mag worden ingenomen, mits er naar zijn oordeel nog voldoende ruimte is. De organisator houdt daarbij rekening met het type vaartuig en de duur van aanleggen, ligplaats innemen of ankeren;

  • d)

   Op verzoek van de organisator geeft de schipper, middels een formulier, zijn naam, de naam van het vaartuig, de afmetingen van het vaartuig, de naam en adres van de eigenaar, het voorgenomen tijdstip van vertrek en het aantal te verwachten aanwezige personen op het vaartuig;

  • e)

   De organisator verstrekt een sticker aan de schipper. De sticker moet zodanig op het vaartuig worden geplakt, dat deze zichtbaar is vanaf de oever;

  • f)

   De schipper is verantwoordelijk voor alle opvarenden op het vaartuig en is eerste aanspreekpunt voor de politie, hulpdiensten, de gemeentelijke medewerkers en de organisator;

  • g)

   Alle aanwijzingen van politie en gemeentelijke handhavers met betrekking tot het aanleggen, ankeren of ligplaats innemen, verandering of gebruik van de aanlegplaats, ankerplaats of ligplaats, dienen direct te worden opgevolgd.

Artikel 4 Maximale duur

In verband met de start van het Skûtsjesilen, is het verboden om in het aangewezen gebied, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a en c op maandag 29 juli 2019 om 10:00 uur een vaartuig aangelegd of geankerd te hebben of daarmee ligplaats in te (blijven) nemen. Alle vaartuigen moeten op deze dag vóór 10:00 uur zijn verwijderd.

Artikel 5 Overige regels op het water

Het is verboden om in het aangewezen gebied en gedurende de periode, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a en c:

 • a)

  op het vaartuig vuur te stoken;

 • b)

  apparatuur, waarbij het niet gebruikelijk is dat deze op een vaartuig aanwezig is, waaronder een waterkanon en laserapparatuur, aan boord aanwezig te hebben;

 • c)

  gedurende het Veenhoopfestival meer geluid op het vaartuig te produceren dan het geluidsniveau van het festival;

 • d)

  de natuurlijke behoefte te doen buiten de daarvoor bestemde toiletvoorzieningen;

Artikel 6 inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Regels op het water Veenhoopfestival 2019.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2019.

Het college van burgemeester en wethouders,

de loco-secretaris

K. Eekma

de burgemeester

J. Rijpstra

Bijlage 1, Bijbehorende kaart Regels op het water Veenhoopfestival 2019