Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent elektronische publicatie (Verordening elektronische publicatie Smallingerland 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent elektronische publicatie (Verordening elektronische publicatie Smallingerland 2019)
CiteertitelVerordening elektronische publicatie Smallingerland 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 139 van de Gemeentewet
 5. artikel 147 van de Gemeentewet
 6. artikel 149 van de Gemeentewet
 7. artikel 176, eerste lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2019nieuwe regeling

02-07-2019

gmb-2019-206352

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent elektronische publicatie (Verordening elektronische publicatie Smallingerland 2019)

De raad van de gemeente Smallingerland;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 mei 2019, nr. GV 41860;

 

 

gelet op de artikelen 2:14, tweede lid, 3:12, eerste lid en afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 139, 147 juncto 149 en 176, eerste lid van de Gemeentewet,

 

 

overwegende dat het wenselijk is om regels te stellen over het digitaal publiceren van bekendmakingen, mededelingen, kennisgevingen of andere berichtgevingen en

gelet op de door de gemeenteraad op 6 november 2018 aangenomen motie inzake bekendmaking van besluiten,

 

 

B E S L U I T

 

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening elektronische publicatie Smallingerland 2019

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  gemeentebestuur: ieder bevoegd orgaan van de gemeente;

 • -

  publicatie: vorm van berichtgeving die niet gericht is tot één of meer geadresseerden, maar tot een meer onbepaalde groep, waaronder in elk geval bekendmaking, mededeling en kennisgeving van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Artikel 2 Elektronische uitgifte

 • 1.

  Het gemeentebestuur geeft een elektronisch Gemeenteblad uit.

 • 2.

  Het elektronisch Gemeenteblad wordt uitgegeven via Overheid.nl op internetadres www.officielebekendmakingen.nl.

 • 3.

  Het elektronisch Gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe de noodzaak bestaat.

 • 4.

  Indien elektronische uitgifte van het Gemeenteblad op de in het tweede lid voorziene wijze geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, voorziet het gemeentebestuur in een vervangende uitgave of andere wijze van publicatie.

Artikel 3 Publicatiemiddel

 • 1.

  Publicatie vindt uitsluitend plaats in het elektronisch Gemeenteblad, tenzij bij of krachtens de wet voor publicatie van enig document uitdrukkelijk een ander publicatiemiddel is voorgeschreven.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, kan het gemeentebestuur naast de elektronische publicatie of naast een bij of krachtens de wet voorgeschreven publicatiemiddel ook op een andere wijze publiceren, als dit noodzakelijk is voor een zo groot mogelijk bereik richting potentieel geïnteresseerden.

Artikel 4 Doorverwijzing en afschriften

 • 1.

  Op de website van de gemeente Smallingerland wordt doorverwezen naar het elektronisch Gemeenteblad.

 • 2.

  Aan een ieder wordt op zijn verzoek een papieren afschrift van de berichtgeving in het elektronisch Gemeenteblad verstrekt tegen ten hoogste de kosten van het maken van een zodanig afschrift. De Legesverordening is hierop van toepassing.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt op 1 september 2019 in werking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening elektronische publicatie Smallingerland 2019.

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd in zijn vergadering van 2 juli 2019.

voorzitter,

J. Rijpstra

griffier,

G.J. Fokkema 

Toelichting

 

Algemeen

 

De Wet elektronische bekendmakingen (Web) regelt de elektronische toegankelijkheid van de regelgeving van de overheid. Sinds 1 januari 2013 zijn gemeenten al verplicht om algemeen verbindende voorschriften (avv), zoals verordeningen, op internet in geconsolideerde vorm te publiceren via de invoermodule: Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR).

 

Sinds 1 januari 2014 verplicht de Web tot het rechtsgeldig bekendmaken van avv's in het elektronisch Gemeenteblad. Dit betekent dat publicatie in een huis-aan-huisblad en het ter inzage leggen van deze besluiten niet meer nodig is voor een rechtsgeldige bekendmaking.

 

Naast de wettelijke plicht die al geldt voor de bekendmaking van dit type besluit, is het aan te bevelen om ook over te gaan tot elektronisch publiceren in het Gemeenteblad voor alle overige berichtgeving, zoals kennisgevingen en mededelingen van vergunningaanvragen en meldingen.

 

Ten eerste kan daarmee een betere digitale dienstverlening worden gerealiseerd.

Door plaatsing in het elektronisch Gemeenteblad wordt het overgrote deel van de publicaties op een centrale plaats vindbaar en kunnen deze ook gemakkelijker elektronisch worden doorzocht. Via een attenderingsservice van Overheid.nl kunnen geïnteresseerden bovendien een digitaal abonnement op de elektronische publicaties nemen om zo op de hoogte te blijven van belangrijke berichtgevingen in hun buurt.

Daarnaast kunnen kosten worden bespaard, doordat er niet meer standaard gepubliceerd hoeft te worden in een huis-aan-huisblad.

 

Deze verordening is bedoeld om alle vormen van publicatie zo veel mogelijk onder te brengen in het elektronisch Gemeenteblad. In ieder geval voor zover dit wettelijk of vanuit de jurisprudentie mogelijk is.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1

De definitie van gemeentebestuur is overgenomen uit artikel 5 Gemeentewet, zodat wordt aangesloten bij de definitie in artikel 139 Gemeentewet.

Daarbij kan het dus gaan om de raad, het college en de burgemeester als bevoegd orgaan van de gemeente.

 

De definitie van publicatie is opgenomen als verzamel begrip om de verschillende vormen van publicaties daaronder te laten vallen, zoals bekendmakingen, kennisgevingen, mededelingen en andere berichtgevingen, waaronder aankondigingen van openbare vergaderingen in het gemeentehuis.

 

In afdeling 3.6 van de Awb wordt specifiek voor besluiten geregeld hoe deze moeten worden bekendgemaakt en hoe van bepaalde besluiten mededeling moet worden gedaan.

 

Voor alle duidelijkheid worden de begrippen bekendmaking, kennisgeving en mededeling hieronder nader toegelicht.

 

Bekendmaking

Bekendmaking is een vereiste voor inwerkingtreding van besluiten (artikel 3:40 Awb).

Dat is uitputtend geregeld in formele wetten als de Bekendmakingswet, Gemeentewet, Awb, e.d. en kan niet in een gemeentelijke verordening worden geregeld.

 

In artikel 3:42, tweede lid Awb is bepaald dat de bekendmaking van besluiten van algemene strekking, zoals beleidsregels en plannen, moet plaatsvinden in een overheidsblad,

een dag-,nieuws- of huis-aan-huisblad of op andere geschikte wijze. Gemeenten hebben daar dus een keuze in. Elektronische bekendmaking mag volgens dit artikel echter alleen plaatsvinden via een elektronisch uitgegeven overheidsblad, zoals het elektronisch Gemeenteblad.

 

Met deze verordening wordt daar nadere invulling aan gegeven en wordt vastgelegd dat bekendmakingen via het elektronisch Gemeenteblad plaatsvinden.

 

Mededeling en kennisgeving

Een mededeling of kennisgeving is in tegenstelling tot bekendmaking, geen vereiste voor de werking van een besluit. Voor dit onderscheid is gekozen om te voorkomen dat aan te veel verschillende belanghebbenden een besluit bekend zou moeten worden gemaakt. Met als risico dat als bekendmaking niet aan iedereen gelijktijdig gebeurt, er onzekerheid kan ontstaan over de vraag wanneer het besluit in werking is getreden en wanneer de bezwaar- of beroepstermijn eindigt. Dit is ongewenst.

 

Mededeling en kennisgeving zien op diverse vormen van openbaarmaking van besluiten maar ook van andere documenten, die erop is gericht dat alle potentieel belanghebbenden daar effectief kennis van kunnen nemen. Het gaat hier o.a. om aanvragen voor beschikkingen, ontwerpplannen, ontwerpbesluiten, besluiten die tot stand komen met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, mededelingen van bijvoorbeeld verzoeken van aankoop van grond, etc.

 

Doel is dus niet de inwerkingtreding van een besluit, maar om ervoor te zorgen dat potentieel belanghebbenden of geïnteresseerden effectief kennis kunnen nemen van het bericht, bijvoorbeeld om zienswijzen in te dienen of te wijzen op de mogelijkheden van bezwaar en beroep.

 

De Awb kent specifiek een mededelingsplicht voor belanghebbenden die bij de voorbereiding van een besluit betrokken zijn geweest (art. 3:43 Awb). Daarnaast kent art. 3:44 Awb een speciale regeling voor het mededelen van een besluit dat de procedure van afd. 3.4 Awb (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) heeft doorlopen.

Op mededelingen en kennisgevingen op grond van art. 3:12, eerste lid, onderdeel a Awb, is art. 2:14, tweede lid Awb van toepassing. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft in meerdere uitspraken geconcludeerd dat mededelingen en kennisgevingen via internet een geschikte wijze van publiceren van een (ontwerp)besluit kan zijn, maar dat uitsluitend elektronisch publiceren alleen kan als dit in een gemeentelijke verordening is vastgelegd. Zie de uitspraak van de ABRvS van 31 juli 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:539) en van 15 augustus 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BX4675 / BX4676).

 

Met deze verordening wordt het uitsluitend elektronisch publiceren zoals bedoeld in art. 2:14, tweede lid Awb, mogelijk gemaakt.

 

Artikel 2

 

Eerste t/m derde lid

In overleg met VNG en IPO heeft het Ministerie van BZK voor het elektronisch bekendmaken via hun werkmaatschappij KOOP de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) ontwikkeld.

 

GVOP is een applicatie die gemeenten helpt bij het bekendmaken van hun besluiten in een eigen elektronisch Gemeenteblad op https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Het GVOP is ook voor andere bekendmakingen, mededelingen, kennisgevingen en andere berichtgevingen te gebruiken. Op termijn wordt gebruikmaking van de GVOP zelfs wettelijk verplicht.

 

De gemeente sluit aan bij het GVOP en dit betekent automatisch aansluiting bij de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP). Met DROP kunnen documenten tegelijkertijd bekend worden gemaakt en geconsolideerd.

 

Vierde lid

Dit ziet op de omstandigheid dat het elektronisch Gemeenteblad niet uitgegeven kan worden. Het gemeentebestuur heeft dan de mogelijkheid te voorzien in een vervangende uitgave of publicatie op andere wijze. Bijvoorbeeld bij het bekendmaken van noodbesluiten en –verordeningen.

 

 

Artikel 3

 

Eerste lid

In dit artikel is de kern van de verordening vastgelegd.

 

Uitgangspunt is dat publicaties in het elektronisch Gemeenteblad plaatsvinden. Publicatie in het elektronisch Gemeenteblad vindt plaats als in een wettelijke regeling bijvoorbeeld de termen “publicatie in een van overheidswege uitgegeven blad” of op "andere geschikte wijze" gebruikt worden.

 

Dit artikel kan echter niet de verplichte publicatie in een bepaald medium, zoals een huis-aan-huisblad of de Staatscourant, vervangen. Als in een wettelijke bepaling staat opgenomen dat kennisgeving slechts in een ‘dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad’ plaatsvindt dan moet de kennisgeving hierin plaatsvinden.

 

Voorbeelden van wettelijke bepalingen die zich verzetten tegen uitsluitend publicatie in het elektronisch Gemeenteblad zijn:

 

 • -

  art. 1.9 Activiteitenbesluit (beschikking met maatwerkvoorschriften: verplichte kennisgeving in dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad);

 • -

  art. 78 Onteigeningswet (verplichte kennisgeving in Staatscourant en in dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad);

 • -

  artikel 7.17 Wet milieubeheer (milieu-effectrapportage: verplichte kennisgeving in Staatscourant en kennisgeving in dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad);

 • -

  artikel 26 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (verkeersbesluit: verplichte bekendmaking in Staatscourant);

 • -

  art. 7 Wet voorkeursrecht gemeenten (besluit tot aanwijzing: verplichte bekendmaking van de terinzagelegging in Staatscourant en in dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad);

 • -

  de Wet ruimtelijke ordening (Wro), o.a. art. 3. 8 lid 1 en 3. De Wro schrijft bijvoorbeeld voor dat de mededeling van de vaststelling van een bestemmingsplan moet plaatsvinden in de Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Voor algemeen verbindende voorschriften (o.a. verordeningen) is per 1 januari 2014 de wettelijke verplichting voor elektronisch bekendmaken vastgelegd in artikel 139 Gemeentewet.

 

Tweede lid

Verder kunnen er gevallen zijn, waarbij het verstandig is om niet te volstaan met elektronische publicatie, maar daarnaast ook op een andere wijze te publiceren. Het gemeentebestuur zal daarbij telkens een belangenafweging moeten maken. Dat kan op voorhand niet worden bepaald.

 

Uitgangspunt blijft elektronische publicatie, zodat alle officiële, wettelijk verplichte publicaties op een centrale plaats te vinden zijn (in het elektronisch Gemeenteblad). Echter, bij wijze van uitzondering kan er daarnaast ook publicatie in een andere vorm plaatsvinden. Dit om er zeker van te zijn dat een bepaalde doelgroep wordt geïnformeerd, die mogelijk niet via de digitale weg bereikt wordt. Dit moet dan worden gezien als een vorm van extra service aan het publiek. Bijvoorbeeld bij personen die geen toegang hebben tot internet of die deze toegang in theorie wel hebben, maar daar niet gemakkelijk hun weg in kunnen vinden. Deze groep zal ook bereikt moeten worden.

 

Om verwarring te voorkomen, bijvoorbeeld over het tijdstip van inwerkingtreding of aanvang van de bezwaar-of beroepstermijn bij besluiten, zal er daarbij wel altijd worden verwezen naar de rechtsgeldige publicatie in het elektronisch Gemeenteblad of in een ander medium.

 

Artikel 4

 

Eerste lid

Op de website van de gemeente wordt wat betreft bekendmakingen en kennisgevingen verwezen naar het elektronisch Gemeenteblad. Dit sluit plaatsen van informatie op de website niet uit. Zoals hierboven ook aangegeven onder de toelichting op artikel 3, is het daarbij wel van belang aan te geven dat het niet om de officiële publicatie gaat en duidelijk te vermelden waar deze dan wel te vinden is.

 

Tweede lid

Er kan altijd een papieren versie van een digitale publicatie worden opgevraagd. Dit tegen betaling van de kosten van het maken van een afschrift.

 

Artikel 5

Dit artikel spreekt voor zich.