Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent het aanwijzen van medewerkers belastingen (Besluit aanwijzing medewerkers belastingen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent het aanwijzen van medewerkers belastingen (Besluit aanwijzing medewerkers belastingen)
CiteertitelBesluit aanwijzing medewerkers belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit aanwijzing medewerkers belastingen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-201901-07-201901-01-2020nieuwe regeling

01-10-2019

gmb-2019-264803

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent het aanwijzen van medewerkers belastingen (Besluit aanwijzing medewerkers belastingen)

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1  

De volgende gemeenteambtenaren:

 

  • 1.

    de medewerk(st)ers van team Belastingen, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen;

  • 2.

    de medewerk(st)ers van team Belastingen, belast met de invordering van gemeentelijke belastingen;

  • 3.

    de teammanagers van alle teams binnen de gemeentelijke organisatie;

 

zijn gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet (medewerkers belastingen).

Artikel 2  

Het aanwijzingsbesluit van november 2018, Besluit aanwijzing medewerkers belastingen, wordt ingetrokken.

Artikel 3  

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 juli 2019.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing medewerkers belastingen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland.

Drachten, 1 oktober 2019

De secretaris,

De burgemeester,