Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Besluit van de Teammanager Belastingen van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent mandaat beschikkingsbevoegdheden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de Teammanager Belastingen van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent mandaat beschikkingsbevoegdheden
CiteertitelMandaat beschikkingsbevoegdheden
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-201901-07-2019nieuwe regeling

01-10-2019

gmb-2019-264852

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de Teammanager Belastingen van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent mandaat beschikkingsbevoegdheden

De teammanager Belastingen, in de hoedanigheid van gemeenteambtenaar ex artikel 231, tweede lid, onderdeel b Gemeentewet;

B E S L U I T ;
 • 1.

  De senior medewerker Waardering Onroerende Zaken van team Belastingen te mandateren namens hem op te treden bij alle handelingen terzake van de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken.

 • 2.

  De gecertificeerde WOZ-taxateur te mandateren namens hem op te treden bij alle handelingen terzake van de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken.

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2019.

Drachten, 1 oktober 2019.

De teammanager Belastingen voornoemd,

TOELICHTING OP DE WETSARTIKELEN  

behorende bij de mandaatsbesluiten van de teammanager Belastingen.

 

Algemeen

 • A.

  Ten aanzien van de Heffing en Invordering van gemeentelijke belastingen vinden de bepalingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing.

  Alle bevoegdheden in deze wetten die aan de inspecteur c.q. ontvanger zijn opgedragen en die noodzakelijk zijn om:

  • 1.

   de omvang van het verschuldigde belastingbedrag te kunnen vaststellen, zoals het inwinnen van inlichtingen en uitreiken van een eventueel aangiftebiljet e.d.;

  • 2.

    de aanslag of nota uit te kunnen reiken van een eventueel aangiftebiljet e.d.;

  • 3.

    de inning van het verschuldigde bedrag;

  • 4.

    het verlenen van uitstel van betaling en

  • 5.

    het verzenden van een aanmaning

 

worden voor zover voor u van toepassing aan u overgedragen.

 

Niet overgedragen worden de bevoegdheden van

 

 • B.

  De Algemene wet inzake rijksbelastingen:

  artikel 25: het doen van een uitspraak op een ingediend bezwaarschrift.

 

 • C.

  De Invorderingswet 1990:

  • 1.

   artikel 12: het uitvaardigen van een dwangbevel bij het in gebreke blijven van de belastingschuldige na het verzenden van een aanmaning;

  • 2.

   artikel 19: het doen van een vordering op derden die van de belastingschuldige tegoeden onder zich hebben of deze uitkeringen of afdrachten moeten doen;

  • 3.

   artikel 25: het verlenen van uitstel van betaling. Hiertoe wel bevoegd nadat de belastingschuld aan de belastingschuldige bekend gemaakt, doch niet meer bevoegd nadat de dwanginvordering (uitvaardigen van het dwangbevel) is aangevangen;

  • 4.

   artikel 49: aansprakelijkstelling bij beschikking van erfgenamen van de belastingschuldige;

  • 5.

   artikel 51: leggen van conservatoir beslag onder aansprakelijkgestelden.