Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent het Besluit tot het aanwijzen van vergunninghouderszones en het stellen van regels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent het Besluit tot het aanwijzen van vergunninghouderszones en het stellen van regels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning
CiteertitelBesluit tot het aanwijzen van vergunninghouderszones en het stellen van regels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenFormfulier parkeervergunning centrumbewoners 2020 Formulier bestaande vergunningszones 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

20-11-2019

gmb-2019-308556

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent het Besluit tot het aanwijzen van vergunninghouderszones en het stellen van regels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2020;

 

 

BESLUIT:

 

 

De volgende regels vast te stellen voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning.

Artikel 1 Gebiedbepaling

 • 1.

  Op bijlage 1 zijn de secties aangewezen, waarvoor (bezoekers-)vergunningen worden uitgegeven voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen en parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2.

  Het college kan besluiten secties toe te voegen of te schrappen.

Artikel 2 Soorten vergunningen

Het college onderscheid in deze regeling de volgende soorten vergunningen:

 • a.

  Bewoners- en/bedrijvenvergunning;

 • b.

  bezoekersvergunning bewoners/bedrijven;

 • c.

  vergunning betaald parkeren maaiveld;

 • d.

  vergunning betaald parkeren garage.

Artikel 3 Venstertijden vergunningen

Op de belanghebbendenplaatsen mag geparkeerd worden met een vergunning op maandag t/m zaterdag vanaf 09.00 uur tot 21.00 uur, met uitzondering van de Houtzaagmolen en Korenmolen, waar maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur met een vergunning geparkeerd mag worden.

Artikel 4 Vergunningprocedure

 • 1.

  Voor het indienen van een aanvraag moet gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier, zoals opgenomen als bijlage 2.

 • 2.

  Lopende vergunningen worden jaarlijks voorafgaand aan een nieuw kalenderjaar voor één jaar verlengd.

 • 3.

  Aanvragen die worden ingediend voor 1 november van het voorafgaande jaar worden afgehandeld, zoals aangegeven in artikel 6, lid 1.

 • 4.

  Aanvragen die na 1 november worden ingediend worden afgehandeld, zoals aangegeven in artikel 6, lid 3.

Artikel 5 Maximaal aantal uit te geven (bezoekers-)vergunning

 • 1.

  Op bijlage 3 is per sectie het maximaal aantal uit te geven vergunningen aangegeven.

 • 2.

  Op bijlage 4 is per sectie het maximaal aantal uit te geven bezoekersvergunningen aangegeven.

Artikel 6 Prioritering uitgifte vergunningverlening

 • 1.

  Vergunningen worden jaarlijks verleend met in achtneming van het maximaal aantal uit te geven vergunningen op basis van de volgende prioritering:

  • a.

   1e vergunning bewoners/bedrijven uit de betreffende sectie;

  • b.

   1e vergunning bewoners/bedrijven uit aangrenzende secties indien daar de maximum capaciteit is overschreden;

  • c.

   2e vergunning bewoners/bedrijven uit de betreffende sectie;

  • d.

   2e vergunning bewoners/bedrijven uit aangrenzende secties indien daar de maximum capaciteit is overschreden;

  • e.

   1e vergunning bewoners van het gebied betaald parkeren;

  • f.

   3e vergunning bewoners/bedrijven uit de betreffende sectie;

  • g.

   3e vergunning bewoners/bedrijven uit aangrenzende secties indien daar de maximum capaciteit is overschreden;

  • h.

   2e vergunning bewoners van het gebied betaald parkeren.

 • 2.

  Het college bepaald voor welk sectie een vergunning wordt toegekend aan de bewoners uit het gebied betaald parkeren (lid 1, sub e en h).

 • 3.

  Als na uitgifte op basis van prioritering het maximum nog niet is bereikt kunnen resterende aanvragen van bewoners/bedrijven in behandeling worden genomen;

 • 4.

  Indien de aanvrager de mogelijkheid heeft om op eigen terrein te parkeren komt deze niet in aanmerking voor een 1e vergunning. Onder "eigen terrein" wordt ook begrepen een parkeerplaats behorend bij een woning in een woongebouw en een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Artikel 7 Vergunning

 • 1.

  De vergunning wordt op kenteken verleend en geldt voor het plaatsen van één auto.

 • 2.

  Op de vergunning kan maximaal 1 kenteken worden opgenomen.

 • 3.

  Wijziging van kenteken moet worden gemeld.

Artikel 8 Bezoekersvergunning

 • 1.

  Aan een bewoner/bedrijf kan maximaal één bezoekersvergunning worden verleend.

 • 2.

  De bezoekersvergunning wordt verleend voor dezelfde sectie, tenzij binnen die sectie geen capaciteit meer beschikbaar is. In dat geval bepaald het college in welke andere sectie de bezoekersvergunning wordt verleend.

Artikel 9 Vergunning betaald parkeren maaiveld

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkend verzoek een vergunning betaald parkeren maaiveld verlenen voor het parkeren op alle betaald parkeerplaatsen op maaiveld niveau in het centrumgebied van Drachten.

 • 2.

  De bovengrens voor het aantal jaarlijks te verstrekken vergunningen bedraagt 100.

 • 3.

  De vergunning betaald parkeren is alleen geldig voor het op de vergunning geregistreerde kenteken. Maximaal kan op de vergunning betaald parkeren 1 kenteken worden geregistreerd.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Drachten, 20 november 2019

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders

Secretaris,

burgemeester,

Bijlage 1 Vergunninghoudersgebieden en gebied betaald parkeren

Bijlage 2 Aanvraagformulier parkeervergunning

Het aanvraagformulier is bovenaan deze pagina aan de linkerkant te downloaden.

Bijlage 3 Maximaal aantal uit te geven vergunningen per sectie

Sectie

Omschrijving

Maximaal aantal uit

te geven

vergunningen

KNO-001

HBS straat

17

KNO-002

Torenstraat

20

KNO-003

Vogelzang

22

KNO-004

Lijsterstraat

16

KNO-005

Beter Wonen

28

KNO-007

Van Haersmasingel

17

KNO-008

Houtlaan

16

KNO-010

Ooievaarstraat

12

 

 

 

KZO-001

De Meent

37

KZO-002

De Wier

18

KZO-003

Terrein De Wier

38

KZO-005

De Groene Zoom

8

KZO-006

Het Heem

18

KZO-007

De Kamp

19

KZO-008

De Singel

17

KZO-009

Vallaatsterend

16

KZO-010

Smelne Stee

70

KZO-011

Burefen/Hornleger

14

KZO-012

Burgemeester Wuiteweg

22

 

 

 

KZW-001

Dienweg Zuiderbuurt

10

KZW-002

JG van Blomstraat

17 (i.v.m. bedrijven)

KZW-003

Pier Panderstraat Oost

15 (i.v.m. school)

KZW-004

Treslingstraat

7

KZW-005

Bruins Slotstraat Oost

32

KZW-006

JM Houwenstraat Noord

16

KZW-007

JM Houwenstraat Zuid

25

KZW-008

Gauke Boelensstraat I

40

KZW-009

Gauke Boelensstraat II

12

KZW-010

Eize Bosstraat

4

KZW-011

Pier Panderstraat West

16

KZW-012

Bruin Slotstraat West

14

KZW-013

Tjalling Wagenaarstraat

8

KZW-014

Korenmolen

20

KZW-015

Houtzaagmolen

32

KZW-017

Moleneind ZZ

13

 

 

 

KNW-001

Oudeweg Zuid

20

KNW-002

Oudeweg Noord

21

KNW-003

Schoolstraat

0

KNW-004

Handwerkerszijde

18

Bijlage 4 Maximaal aantal uit te geven bezoekersvergunningen (bezoekersschijf)

Sectie

Omschrijving

Maximaal aantal uit

te geven

bezoekersvergunningen

KNO-001

HBS straat

22

KNO-002

Torenstraat

25

KNO-003

Vogelzang

20

KNO-004

Lijsterstraat

20

KNO-005

Beter Wonen

35

 

 

 

KNO-007

Van Haersmasingel

28

KNO-008

Houtlaan

21

 

 

 

KNO-010

Ooievaarstraat

15

KZO-001

De Meent

46

KZO-002

De Wier

22

KZO-003

Terrein De Wier

0

KZO-005

De Groene Zoom

10

KZO-006

Het Heem

22

KZO-007

De Kamp

23

KZO-008

De Singel

12

KZO-009

Vallaatsterend

20

KZO-010

Smelne Stee

87

KZO-011

Burefen/Hornleger

18

KZO-012

Burgemeester Wuiteweg

28

 

 

 

KZW-001

Dienweg Zuiderbuurt

0

KZW-002

JG van Blomstraat

12

KZW-003

Pier Panderstraat Oost

38

KZW-004

Treslingstraat

9

KZW-005

Bruins Slotstraat Oost

31

KZW-006

JM Houwenstraat Noord

29

KZW-007

JM Houwenstraat Zuid

32

KZW-008

Gauke Boelensstraat I

50

KZW-009

Gauke Boelensstraat II

15

KZW-010

Eize Bosstraat

6

KZW-011

Pier Panderstraat West

20

KZW-012

Bruin Slotstraat West

18

KZW-013

Tjalling Wagenaarstraat

11

KZW-014

Korenmolen

24

KZW-015

Houtzaagmolen

38

 

 

 

KZW-017

Moleneind ZZ

16

KNW-001

Oudeweg Zuid

24

KNW-002

Oudeweg Noord

27

KNW-003

Schoolstraat

0

KNW-004

Handwerkerszijde

23