Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent de heffing en invordering van schutstalgelden (Verordening schutstalgelden 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent de heffing en invordering van schutstalgelden (Verordening schutstalgelden 2020)
CiteertitelVerordening schutstalgelden 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening schutstalgelden 2019.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 229a van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201901-01-2021nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-308618

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent de heffing en invordering van schutstalgelden (Verordening schutstalgelden 2020)

De raad der gemeente Smallingerland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2019;

 

gelet op de artikelen 229, lid 1 aanhef en onder a en b en 229a van de Gemeentewet;

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen de volgende VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN SCHUTSTALGELDEN 2020

Artikel 1 Aard van de heffing

 • 1.

  Voor het opbrengen en geleiden van vee uit de weide van een ander dan de eigenaar of houder van dat vee of van de openbare weg naar een door burgemeester en wethouders aangewezen schutstal, onverschillig of deze schutstal wordt bereikt, wordt een recht geheven.

 • 2.

  Voor het bewaren en voederen van vee, dat naar een schutstal is gebracht, wordt eveneens een recht geheven.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de eigenaar of houder van het in artikel 1 omschreven vee.

Artikel 3 Tarief

Het tarief is vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 4 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende nota waarop het verschuldigde bedrag is vermeld. Burgemeester en wethouders stellen het model van de nota vast.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

De rechten moeten worden betaald vóórdat het geschutte of in bewaring gestelde vee wordt afgegeven aan de eigenaar of houder.

Artikel 6 Overgangsrecht

De “Verordening schutstalgelden 2019”, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 11 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het artikel 7, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening schutstalgelden 2020.

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd

in zijn vergadering van 10 december 2019,

griffier,

voorzitter,

Bijlage 1 Tarieventabel 2020, behorende bij de “Verordening schutstalgelden 2020”

 

1.

 

Het in artikel 1, eerste lid, bedoelde recht bedraagt

a. voor een paard of een rund per stuk

€ 51,30

b. voor elk ander soort vee per stuk

€ 22,00

2.

Het in artikel 1, tweede lid bedoelde recht bedraagt per etmaal of gedeelte daarvan:

a. voor een paard of een rund per stuk

€ 22,00

b. voor elk ander soort vee per stuk

€ 11,00

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 10 december 2019.

 

De griffier van de gemeente Smallingerland,