Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sociale Dienst Oost Achterhoek

Beleidsregels collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen gemeente Berkelland 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSociale Dienst Oost Achterhoek
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregels collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen gemeente Berkelland 2020
CiteertitelBeleidsregels collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen 2020 gemeente Berkelland
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

19-12-2019

bgr-2019-1062

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen gemeente Berkelland 2020

Het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek;

Gelet op het bepaalde in de Participatiewet;

 

BESLUIT:

 

De Beleidsregels Collectieve Zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen gemeente Berkelland 2020 vast te stellen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en niet nader omschreven staan, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   De Wet: de Participatiewet;

  • b.

   Dagelijks Bestuur: het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek;

  • c.

   Belanghebbende: de rechtmatig in Nederland verblijvende alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwden van 18 jaar of ouder die op het moment van aanvraag woonplaats heeft in de gemeente Berkelland en als zodanig ingeschreven staat in de Basis Registratie Personen (BRP) en die zichzelf heeft aangemeld voor een Collectieve Zorgverzekering (CZ) bij een verzekeraar waarmee de gemeente Berkelland een overeenkomst heeft gesloten.

  • d.

   IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  • e.

   IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  • f.

   Bbz: Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004;

  • g.

   Niet uitkeringsontvanger: de persoon aan wie het Dagelijks Bestuur geen uitkering voor het levensonderhoud verstrekt op grond van de wet, de IOAW, de IOAW of het Bbz.

  • h.

   Inkomen: het inkomen zoals bedoeld in artikel 32 en 33 van de wet exclusief de vakantietoeslag over dit inkomen;

  • i.

   Vermogen: vermogen zoals bedoeld in artikel 34 van de wet;

  • j.

   Bijstandsnorm: de norm zoals bedoeld in artikel 5 onder c van de wet;

  • k.

   Verzekeraar: de rechtspersoon die verzekeringsproducten levert voor zorgkosten en met wie de gemeente Berkelland een overeenkomst heeft gesloten voor het aanbieden van verzekeringsproducten onder voor de belanghebbenden gunstige voorwaarden;

  • l.

   Pensioengerechtigde leeftijd: de datum waarop het AOW-pensioen ingaat.

Artikel 2 Categorie belanghebbenden Collectieve zorgverzekering

De belanghebbende heeft recht op de collectieve zorgverzekering als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Belanghebbende kan op het moment van aanvraag niet beschikken over een inkomen dat hoger is dan 130% van de bijstandsnorm.

 • 2.

  Belanghebbende voert een zelfstandige huishouding.

Artikel 3 Aanvraagprocedure

 • 1.

  De aanmelding voor de collectieve zorgverzekering gebeurt via de website Gezondverzekerd.nl.

 • 2.

  Wanneer inwoners zich hebben aangemeld via Gezondverzekerd.nl, worden inwoners vooraf getoetst aan de hand van de gestelde inkomensnormen.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur stelt achteraf, middels onderzoek ter controle van rechtmatige aanmelding en acceptatie door verzekeraar van niet-uitkeringsontvangers, steekproefsgewijs het inkomen vast.

 • 4.

  Indien tijdens het onderzoek zoals bedoeld in lid 3 blijkt dat het inkomen meer bedraagt dan de gestelde bijstandsnorm, stopt het Dagelijks Bestuur per direct de categoriale bijstand en kan het ten onrechte verstrekte bedrag van belanghebbende teruggevorderd worden.

Artikel 4 Categoriale bijzondere bijstand voor de premie aanvullende verzekering

 • 1.

  De gemeente draagt vanuit de categoriale bijzondere bijstand bij aan de premie aanvullende verzekering.

 • 2.

  Belanghebbenden die bij een verzekeraar een basis- en aanvullende zorgverzekering afsluiten, ontvangen een tegemoetkoming in de premie op deze basisverzekering en/of aanvullende verzekering.

 • 3.

  De tegemoetkoming voor de premie van de Collectieve Zorgverzekering wordt direct doorbetaald aan de verzekeraar, zodat belanghebbenden maandelijks een lagere premie betalen.

 • 4.

  Belanghebbenden die een verzekering afsluiten met het pakket GarantVerzorgd 3 ontvangen categoriale bijzondere bijstand voor het eigen risico.

Artikel 5 Periode van toekenning en instroommoment

 • 1.

  De categoriale bijzondere bijstand wordt voor niet-uitkeringsgerechtigden na aanmelding en toelating door verzekeraar per jaar toegekend tot de pensioengerechtigde leeftijd.

 • 2.

  Inwoners die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken worden voor het nieuwe ingangsjaar gecontroleerd aan de hand van het inkomen (pensioen) op de gestelde inkomensgrens per gemeente.

 • 3.

  In het beëindigingsonderzoek van de uitkering Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz wordt gecontroleerd of de inwoner nog recht heeft op de Collectieve zorgverzekering. Wanneer dit niet het geval is, wordt de inwoner afgemeld.

 • 4.

  Instroom in de Collectieve zorgverzekering is jaarlijks mogelijk op 1 januari. Tussentijdse instroom in de collectieve regeling is mogelijk voor verzekerden die al bij één van de verzekeraars als verzekerde zijn aangesloten en in het lopende jaar tot de doelgroep gaan behoren van de collectieve regeling tussen de gemeente Berkelland en de verzekeraar.

 • 5.

  Tevens kunnen inwoners gedurende het jaar worden toegelaten, wanneer ze onder de bijzondere bepalingen vallen. Deze worden door de verzekeraar vastgesteld.

Artikel 6 Bijzondere bepalingen

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur van de SDOA kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, als toepassing daarvan tot ongewenste situaties leidt.

 • 2.

  Als de bijstand ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend, kan het Dagelijks Bestuur het besluit tot toekenning herzien en de ten onrechte verleende bijstand van de belanghebbende terugvorderen met toepassing van artikel 58 van de wet.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels gaan in per 1 januari 2020.

 • 2.

  Paragraaf 1 van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid in 2015 en volgende jaren vervallen.

 • 3.

  Deze beleidsregels worden aangeduid als: ‘Beleidsregels collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen 2020’

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, gehouden op 19 december 2019,

De voorzitter,

J.B.M. Hoenderboom

De secretaris,

T.A. Beijer