Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Verordening op de vertrouwenscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de vertrouwenscommissie
CiteertitelVerordening op de vertrouwenscommissie Son en Breugel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2015Onbekend

18-12-2014

Onbekend

02.13350

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de vertrouwenscommissie

 

 

De raad van de gemeente Son en Breugel;

gezien het voorstel van het seniorenconvent van 4 december 2002, bijlage nr.: 74 - 2002;

gelet op de artikelen 61 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21 november 2001 inzake Procedureregels bij burgemeestersbenoemingen;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende “Verordening op de vertrouwenscommissie Son en Breugel”.

Begripsomschrijvingen

Artikel 1.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De commissie: de vertrouwenscommissie;

 • b.

  De Commissaris: de Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant.

   

Artikel 2 Samenstelling

 • 1.

  De commissie verschaft zich door tussenkomst van de Commissaris de door haar nodig geachte informatie over kandidaten.

 • 2.

  De commissie voert gesprekken met de door de Commissaris geselecteerde kandidaten en eventueel andere op de lijst van sollicitanten voorkomende kandidaten, die hetzij zich uit eigener beweging tot de commissie hebben gewend, hetzij door de commissie worden uitgenodigd.

 • 3.

  De commissie kan weigeren sollicitanten die zich bij haar hebben gemeld, maar niet in het overleg met de Commissaris zijn geselecteerd, te ontvangen.

 • 4.

  Bij de beoordeling van de kandidaten laat de commissie zich leiden door de profielschets, zoals deze is vastgesteld door de gemeenteraad.

 • 5.

  De commissie bepaalt haar standpunt over de geschiktheid van de door haar ontvangen kandidaten. Zij brengt schriftelijk verslag uit aan de raad en de Commissaris. Zij doet het verslag aan de raad vergezeld gaan van een concept-aanbeveling van tenminste twee kandidaten die naar haar oordeel voor de benoeming in aanmerking komen. De commissie vermeldt daarbij ten aanzien van iedere kandidaat de motieven die tot haar oordeel hebben geleid en geeft een beredeneerde volgorde van de kandidaten aan.

 

Artikel 3 Taak en bevoegdheden

 • 1.

  De commissie wordt samengesteld uit leden van alle in de raad vertegenwoordigde fracties, waarbij geldt per fractie één lid.

 • 2.

  Plaatsvervangende leden worden niet benoemd. Het lidmaatschap is persoonlijk.

 • 3.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter.

 • 4.

  Bij verhindering van de voorzitter kiest de commissie uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.

 • 5.

  De commissie wordt in haar taak bijgestaan door de griffier, die belast is met het secretariaat van de commissie. De griffier is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

 • 6.

  Het college van burgemeester en wethouders kan een wethouder uit zijn midden aanwijzen, die als adviseur van de commissie optreedt. Deze adviseur is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

 

Artikel Artikel 4 Werkwijze

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  Van elke vergadering wordt door de voorzitter tenminste vier dagen tevoren aankondiging gedaan aan de leden van de commissie. Hiervan kan afgeweken worden indien de commissie hier unaniem mee instemt.

 • 3.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 

Artikel 5
 • 1.

  De commissie vergadert niet indien niet tenminste de helft van de leden aanwezig is.

 • 2.

  Elk lid heeft één stem.

 • 3.

  Het standpunt, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, wordt met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, vijfde lid, bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

 • 4.

  Het gevoelen van de minderheid wordt in het verslag aan de raad kenbaar gemaakt indien de minderheid daarom verzoekt.

 • 5.

  Bij staking der stemmen over het uit te brengen standpunt, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in de volgende vergadering, dan worden geen opvattingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag aan de raad opgenomen.

 

Artikel 6
 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten.

 • 2.

  Alle stukken voor de commissie worden aan het privé-adres van de voorzitter gericht en op het secretariaat bewaard.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan, worden vanaf het secretariaat verzonden.

 

Artikel 7
 • 1.

  De voorzitter nodigt in overleg met de commissie kandidaten uit voor een gesprek met de commissie.

 • 2.

  De plaats en het tijdstip voor een gesprek worden zodanig gekozen, dat voorkomen wordt dat sollicitanten hierdoor bekend worden of tijdens het bezoek aan de commissie met elkaar in contact komen.

 

Artikel 8 Geheimhouding

 • 1.

  De leden van de commissie hebben volstrekte geheimhoudingsplicht omtrent hetgeen direct of indirect aan hen als lid van de commissie ter kennis is gekomen.

 • 2.

  Deze geheimhoudingsplicht geldt ook tegenover de leden van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders, met uitzondering van het bepaalde in artikel 2, vijfde lid.

 • 3.

  Deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens het bestaan van de commissie als na ontbinding van de commissie.

 • 4.

  De geheimhoudingsplicht geldt ook voor de griffier en de adviseur.

 • 5.

  Schending van de geheimhoudingsplicht is strafbaar op grond van artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht.

 

Ontbinding commissie

Artikel 9
 • 1.

  De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag, volgende op die waarop aan het gemeentebestuur is bekend gemaakt dat in de vacature is voorzien.

 • 2.

  De voorzitter van de commissie draagt er zorg voor dat alsdan alle stukken, die de commissie onder zich heeft, onverwijld worden vernietigd dan wel, wanneer zij door derden aan haar zijn toevertrouwd, onverwijld aan de afzender worden geretourneerd.

 • 3.

  Alle kopieën van de stukken genoemd in het tweede lid van dit artikel, worden eveneens vernietigd door de zorg van de voorzitter van de commissie.

Artikel  

 

Slotbepalingen

Artikel 10

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie, met inachtneming van de geldende Procedureregels bij burgemeestersbenoemingen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 11

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening op de vertrouwenscommissie Son en Breugel.

Artikel 12

Deze verordening treedt in werking op 5 februari 2003.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 18 december 2002.