Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Subsidieverordening bijdrage zwemonderwijs

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening bijdrage zwemonderwijs
CiteertitelSubsidieverordening bijdrage zwemonderwijs
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2016Nieuw

17-03-2016

Gemeenteblad 30 maart 2016

16.1166

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Son en Breugel;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 maart 2016,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet ;

overwegende dat;

gelet op de persoonlijke veiligheid van in Son en Breugel woonachtige minderjarigen, de zwemvaardigheid wordt gestimuleerd door aan de ouder(s) een bijdrage beschikbaar te stellen voor het behalen van zwemdiploma B

B E S L U I T :

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

Ouder: ouder of verzorgende van een in Son en Breugel op grond van de Basisregistratie personen (BRP) ingeschreven minderjarige.

Zwemdiploma: het op naam en datum door het Nationaal Platform Zwembaden uitgereikte Nationale Zwemdiploma.

Subsidie: een eenmalige door het college te bepalen bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het behalen van het Zwemdiploma B.

Aanvraag: een schriftelijk, digitaal of mondeling verzoek voor een subsidie, voorzien van het bankrekeningnummer en verblijfsadres van de ouder.

Toekenning: besluit om een bijdrage beschikbaar te stellen.

Artikel 2: Subsidie

 • 1.

  Op basis van deze verordening kunnen aanvragen worden ingediend voor een subsidie.

 • 2.

  De subsidie wordt toegekend op basis van het behalen van het officiële Zwemdiploma B.

 • 3.

  Binnen 6 maanden na het behalen van Zwemdiploma B dient een aanvraag te worden ingediend.

 • 4.

  Binnen 4 weken na toekenning vindt uitbetaling van de subsidie plaats.

Artikel 3: Aanvraag

 • 1.

  De aanvraaggegevens worden vastgelegd op een door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  Een aanvraag kan worden gedaan nadat Zwemdiploma B is behaald.

Artikel 4: Aanvullende bepalingen

 • 1.

  Het college behoudt zich het recht voor om het te overhandigen Zwemdiploma in te nemen en te controleren op echtheid.

 • 2.

  Nadat controle op echtheid heeft plaatsgevonden stuurt het college het Zwemdiploma retour naar de ouder.

Artikel 5: Afwijking verordening

 • 1.

  In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college;

 • 2.

  Het college kan in individuele gevallen van een of meer verplichtingen van deze verordening ontheffing verlenen.

 • 3.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de ouder afwijken van deze verordening wanneer strikte toepassing daarvan niet redelijk of onbillijk wordt geacht.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2016.

Artikel 7: Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Subsidieverordening bijdrage zwemonderwijs".

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 17 maart 2016 .

 

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier, De voorzitter,

Frans den Hengst. Hans Gaillard.