Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Verordening marktgeld 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening marktgeld 2017
CiteertitelVerordening marktgeld 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 229 eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Nieuwe regeling

10-11-2016

Gemeenteblad 1201, 21 december 2016

16.11054

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening marktgeld 2017

De raad van de gemeente Son en Breugel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2016, bijlage

nr.: 69 – 2016;

gelet op het bepaalde in artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen :

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2017.

(verordening marktgeld 2017)

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam van marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats, als bedoeld in artikel 1 van de “Marktverordening Son en Breugel 2005” op het voor het houden van de wekelijkse markt bestemde terrein, daaronder begrepen de diensten die met de standplaats verband houden.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, die een standplaats inneemt c.q. van degenen op wiens naam de vergunning is gesteld.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

Het marktgeld wordt geheven naar het aantal strekkende meters frontbreedte openbare grond.

Artikel 4 Tarieven

Het marktgeld bedraagt:

 • 1.

  voor elke dag of gedeelte daarvan dat de standplaats wordt ingenomen € 1,74 per strekkende meter;

 • 2.

  voor vergunninghouders € 19,08 per strekkende meter per kwartaal.

Artikel 5 Belastingtijdvak

 • 1.

  Voor dagplaatsen is het belastingtijdvak gelijk aan een dag.

 • 2.

  Voor vaste standplaatsen is het belastingtijdvak gelijk aan een kalenderkwartaal.

   

Artikel 6 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of ander schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingplichtige bekend gemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet:

 

 • 1.

  Het marktgeld als bedoeld in artikel 4 onder 1. worden voldaan als volgt:

 • -

  ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • -

  ingeval de kennisgeving schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

 • 2.

  Het marktgeld per kwartaal als bedoeld in artikel 4 onder 2. wordt geheven door middel van een schriftelijke kennisgeving en moet vooraf worden voldaan binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

Het marktgeld is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgeld.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2016” van 5 november 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgeld 2017”.

 

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 10 november 2016

DE RAAD VOORNOEMD,

 

de griffier de voorzitter,

Frans den Hengst Hans Gaillard