Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Legesverordening 2017 en tarieventabel 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening 2017 en tarieventabel 2017
CiteertitelLegesverordening 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201701-01-2018Wijziging tarieventabel

18-05-2017

Gemeenteblad 1431, 24 mei 2017

Legesverordening 16.11052 Tarieventabel: 17.7933
01-01-201701-01-2018Wijziging tarieventabel

20-03-2017

Gemeenteblad 1332, 23 maart 2017

Legesverordening 16.11052 Tarieventabel: 17.4494
01-01-201701-01-2018Wijziging tarieventabel

09-02-2017

Gemeenteblad 1309, 27 februari 2017

Legesverordening 16.11052 Tarieventabel: 17.9
01-01-2017Nieuwe regeling

10-11-2016

Gemeenteblad 1207, 21 december 2016

Legesverordening 16.11052 Tarieventabel: 16.16329

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2017 en tarieventabel 2017

De raad van de gemeente Son en Breugel ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2016, bijlage nr.: 69 – 2016; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

Vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van de (n)e dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de (n)e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten;

het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Persoonlijke vrijstellingen

 • 1.

  a. de leges genoemd in de tarieventabel onder hoofdstuk 1, a en b en hoofdstuk 2 worden niet geheven voor de in het openbaar belang afgegeven stukken en verstrekte inlichtingen aan openbare besturen, ambtenaren en instellingen;

  • b.

   de leges genoemd in hoofdstuk 2 worden niet geheven voor zover de daarbij vermelde stukken worden afgegeven aan politieke groeperingen die in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd, zulks tot ten hoogste 6 exemplaren per politieke groepering;

  • c.

   de leges genoemd in de tarieventabel in hoofdstuk 2 onder e en g worden niet geheven:

 • 1.

  voor zover het betreft de exemplaren van de raads- en commissiebijlagen welke op initiatief van en door of vanwege het college van burgemeester en wethouders worden verstrekt aan belangstellenden, teneinde het deze mogelijk te maken de vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies aan de hand van die bijlagen te volgen;

 • 2.

  de exemplaren van de raads- en commissiebijlagen, welke in het gemeentehuis worden afgehaald teneinde het mogelijk te maken de vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies aan de hand van die bijlagen te volgen.

  • d.

   de leges genoemd in de tarieventabel in hoofdstuk 8 worden niet geheven voor het van gemeentewege behulpzaam zijn bij het raadplegen van de onder het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken door rijks- en provinciale ambtenaren in de uitoefening van hun functie.

Zakelijke vrijstellingen

 • 2.

  a. leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  stukken of handelingen, welke ambtshalve of ter voldoening aan wettelijke voorschriften kosteloos worden afgegeven of verricht;

 • 2.

  inlichtingen, opgaven, handelingen of stukken, welke met vergunning van het college van burgemeester en wethouders worden verstrekt, verricht of afgegeven ten behoeve van rechtstreeks gebruik voor het algemeen belang dienende voorlichting over de gemeente, haar organen en instellingen.

  • b.

   de leges genoemd in hoofdstuk 6, onder 1, worden niet geheven indien de hulp, met vergunning van het college van burgemeester en wethouders wordt verleend bij nasporingen welke plaatshebben uitsluitend voor een wetenschappelijk doel of het algemeen belang;

  • c.

   diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

  • d.

   diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, van de Wabo;

  • e.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wabo, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald in geval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

2.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van de verordening, indien de wijzigingen:

van zuiver redactionele aard zijn;

een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

4. onderdeel 1.4.2 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen);

5. hoofdstuk 6 (verstrekking op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

6. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

7. hoofdstuk 16 (kansspelen); een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van leges.

Artikel 12. Overgangsbepaling

 • 1.

  De artikelen en tarieventabel van de “Legesverordening 2016” van 5 november 2015, (laatstelijk gewijzigd op 12 mei 2016) wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Indien het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (Kamerstukken I 2015/2016, 34358 (R2065), nr. A), tot wet is of wordt verheven en artikel I van die wet in werking treedt, wordt in artikel 2, onder nummering van de bestaande tekst tot eerste lid, een tweede lid toegevoegd, luidende:

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

4.Indien artikel 10.8, onderdeel B, van de Wet natuurbescherming in werking treedt, worden de onderdelen 2.3.12 en 2.3.13 van de bij deze verordening behorende tarieventabel vervangen door:

2.3.12 Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van een Natura 2000-gebied)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 212,69

2.3.13 Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 212,69

5.De op grond van het vierde lid vervangen onderdelen blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel 13, derde lid, onder b, bedoelde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid is de datum van ingang van de heffing van:

  • a.

   artikel 12, derde lid, het tijdstip waarop het in dat lid genoemde wetsvoorstel tot wet is of wordt verheven en artikel I van die wet in werking treedt.

  • b.

   artikel 12, vierde lid, het tijdstip waarop artikel 10.8, onderdeel B, van de Wet natuurbescherming in werking treedt.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2017”.

 

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 10 november 2016

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier de voorzitter,

 

Frans den Hengst Hans Gaillard

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017

TITEL 1 Algemene dienstverlening 2

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 2

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 2

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 3

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen 3

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister 4

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens 4

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken 4

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie 4

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 5

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief 5

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 5

Hoofdstuk 12 Leegstandwet 5

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie 6

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen 6

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet 6

Hoofdstuk 16 Kansspelen 6

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie 6

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer 7

Hoofdstuk 19 Kinderopvang 7

Hoofdstuk 20 Diversen 7

TITEL 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 9

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 9

Hoofdstuk 2 Schetsplan / Conceptaanvraag omgevingsvergunning / Verzoek principebesluit 9

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 10

Hoofdstuk 4 Vermindering 17

Hoofdstuk 5 Teruggaaf 17

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning 18

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 18

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 18

Hoofdstuk 9 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving 19

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking 19

TITEL 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 20

Hoofdstuk 1 Horeca 20

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 20

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven 20

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte 20

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening 20

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening 20

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 21

 

TITEL 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in trouwzaal of aangewezen locatie op:

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

€348,50

1.1.1.2

maandag (mits dit een werkdag is) om 9.00 en 9.30 uur

€0,00

1.1.1.3

maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur

€581,00

1.1.1.4

maandag tot en met zaterdag vóór 9.00 uur en na 21.00 uur en op zondagen en feestdagen

€581,00

1.1.1.5

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op eigen locatie naar keuze op:

 

1.1.1.5.1

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

€428,00

1.1.1.5.2

maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur

€663,50

1.1.1.5.3

maandag tot en met zaterdag vóór 9.00 uur en na 21.00 uur en op zondagen en feestdagen

€663,50

1.1.1.6

Als het huwelijk wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand uit een andere gemeente, worden alle tarieven als genoemd in 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.5.3 verhoogd met

€203,50

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een eenvoudig huwelijk of registratie van een partnerschap in de trouwzaal op:

 

1.1.3.1

maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur

€170,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5

een trouwboekje of partnerschapboekje indien er op maandag om 9.00 en 9.30 een voltrekking van een huwelijk plaatsvindt of een registratie van een partnerschap als bedoeld in 1.1.1.2

€35,20

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in alle andere gevallen

€0,00

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€19,60

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.9.1

Het tarief voor het toezenden buiten de grenzen van Nederland van een schriftelijk aangevraagd stuk als bedoeld in artikel 1.1.9 wordt verhoogd met

€7,00

1.1.10

Het tarief bedraagt voor een annulering of wijziging voor het voltrekken van een huwelijk of registreren van een partnerschap zonder plausibele reden

€72,00

1.1.11

Indien de in 1.1.10 bedoelde annulering of wijziging zonder plausibele reden is, en een week of korter voor de huwelijksvoltrekking is, dan bedraagt het tarief

€116,00

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€64,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€51,45

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€64,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€51,45

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€64,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€51,45

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€51,45

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€50,65

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€28,60

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€47,55

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€38,95

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met

€34,10

1.3.5

Bij de afgifte van een rijbewijs worden, indien aan de aanvrager al eerder een rijbewijs werd verstrekt, welke document bij de aanvraag niet of niet compleet kan worden overlegd en de aanvraaggegevens van dat document moeten worden geraadpleegd, worden de verschuldigde leges verhoogd met

€22,40

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens via de balie of de webwinkel, per verstrekking

€7,30

1.4.2.1.1

tot het schriftelijk aan derden toezenden van inlichtingen uit de basisregistratie personen

€14,40

1.4.2.1.2

VERVALLEN per 1-1-2017

 

1.4.2.2

VERVALLEN per 1-1-2017

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid van de Regeling basisregistratie personen en artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen

€7,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke Basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€19,60

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€0,23

 

 

 

met een maximaal per bericht van

€5,00

 

 

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€22,50

 

 

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€5,00

 

 

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€22,50

 

 

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1 , 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€4,50

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

1.7.1.1

een afschrift van een gemeentebegroting

€66,00

 

 

1.7.1.2

een afschrift van de jaarrekening

€66,00

 

 

1.7.1.3

een afschrift van de burgerjaarverslag

€46,80

 

 

1.7.1.4

een afschrift van de Kadernota

€66,00

 

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

 

 

1.7.2.1.1

een exemplaar van het verslag van een raadsvergadering

€1,35

 

 

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€31,60

 

 

1.7.2.2.2

op de bijlagen behorende bij de raadsvergaderingen

€95,60

 

 

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 

 

 

1.7.3.1.1

op de verslagen van de vergaderingen van de raadscommissies per commissie

€31,60

 

 

1.7.3.1.2

op de bijlagen behorende bij de vergaderingen van de raadscommissies

€95,60

 

 

1.7.4

Indien het aangevraagde als bedoeld in deze hoofdstuk digitaal wordt toegestuurd dan bedraagt het tarief per pagina

€0,60

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.8.1.1

VERVALLEN per 1-1-2017 (een hypothecair bericht object)

 

 

 

1.8.1.1.1

VERVALLEN per 1-1-2017 (wijzigen of omzetten gegarandeerde hypothecaire geldlening)

 

 

 

1.8.1.2

een kadastraal bericht object

€16,40

 

 

1.8.1.3

een kadastraal bericht persoon

€16,40

 

 

1.8.1.4

een uittreksel kadastrale kaart

€16,40

 

 

1.8.1.5

informatie over de bodemkwaliteit

€62,20

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€5,90

 

 

1.8.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van, of uittreksel uit, het gemeentelijk beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€5,90

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

 

1.9.1

een verklaring omtrent het gedrag

 

 

 

1.9.2

een bewijs van in leven zijn (afgegeven door ambtenaar)

€7,30

 

 

1.9.2.1

een bewijs van in leven zijn (internationaal en afgegeven door ABS)

€12,90

 

 

1.9.3

een legalisatie van een handtekening

€7,30

 

 

1.9.4

een uittreksel basisregistratie personen

€7,30

 

 

1.9.5

een bewijs van Nederlanderschap

€7,30

 

 

1.9.6

een gewaarmerkt kopie van (persoons) documenten

€7,30

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€19,60

 

 

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:

 

 

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

1.10.3

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.10.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een urgentiebeschikking in het kader van de “Urgentieverordening gemeente Son en Breugel 2016”

€45,00

 

 

1.11.2

Het bepaalde in artikel 1.11.1 is niet van toepassing op of namens statushouders als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder h, van de “Urgentieverordening gemeente Son en Breugel 2016” ingediende verzoeken om een urgentiebeschikking

 

 

 

1.11.3

De in artikel 1.11.1. bedoelde leges worden gerestitueerd als de urgentie wordt verleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€121,50

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

 

1.13

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

 

 

1.14

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.15.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet.

€24,80

 

 

1.15.1.1

een vergunning op grond van artikel 2.31 van de Apv tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés en dergelijke inrichtingen, geldig voor één etmaal

€13,00

 

 

1.15.1.2

een verlof of ontheffing ingevolge de Drank- en Horecaverordening

€10,80

 

 

1.15.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 38,00

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€56,50

 

 

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€56,50

 

 

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€34,00

 

 

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan twaalf maanden

€226,50

 

 

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan twaalf maanden, voor de eerste kansspelautomaat

€226,50

 

 

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€136,00

 

 

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

 

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een vergunning of een instemmingsbesluit ten behoeve van het leggen, instandhouden en opruimen van kabels en toebehoren voor openbare nutsvoorzieningen en of telecommunicatie- of omroepnetwerken:

 

 

 

1.17.1.1

voor een melding voor het leggen, instandhouden en opruimen van kabels en leidingen

€372,29

 

 

1.17.1.1.1

Het tarief genoemd in 1.17.1.1 voor werkzaamheden op alle soorten grond wordt per strekkende meter sleuf voor variabele kosten vermeerderd met

€1,79

 

 

1.17.1.2

in de categorie huisaansluitingen geldt een onderverdeling op basis van de lengte van de sleuf en wel als volgt:

 

 

 

1.17.1.2.1

minder dan 25 meter

€0,00

 

 

1.17.1.2.2

vanaf 25 meter tot en met 100 meter

€187,50

 

 

 

vermeerderd met variabele kosten, per strekkende meter van:

€0,92

 

 

1.17.1.2.3

groter dan 100 meter

€375,00

 

 

 

vermeerderd met variabele kosten, per strekkende meter van:

€0,87

 

 

1.17.1.2.4

In afwijking van het genoemde in subonderdeel 1.18.1.2 bedraagt het tarief onafhankelijk de lengte van de sleuf in “maagdelijke terrein”

€375,00

 

 

 

vermeerderd met variabele kosten, per strekkende meter van:

€1,19

 

 

1.17.1.3

Onverminderd de vaste tarieven genoemd in 1.17.1.1 t/m 1.17.1.2.4 is, voor werkzaamheden op alle soorten grond, aanvullend een projectbegroting vereist indien de sleuf meer dan 2.500 m1 is en buiten de bebouwde kom ligt.

De projectbegroting wordt door de gemeente opgesteld van de kosten voor de te voeren procedure. Deze, door de aanvrager te betalen, kosten worden inclusief onderbouwing, voorafgaand aan de aanvraagbehandeling, schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager. Indien een begroting is uítgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

 

 

 

 

voor de blauwe zone (parkeerduurbeperking) in het centrum van Son

€15,80

 

 

 

voor de overige ontheffingen

€35,00

 

 

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€35,00

 

 

1.18.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€50,80

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 19 Kinderopvang

 

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang:

 

 

 

1.19.1.1

voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau bij onderzoek voor aanvang exploitatie

€ 780,00

 

 

1.19.1.2

voor nieuwe gastouders (via gastouderbureau) bij onderzoek voor aanvang exploitatie

€ 513,50

 

 

1.19.1.3

voor peuterspeelzalen bij onderzoek voor aanvang exploitatie

€ 424,50

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 20 Diversen

 

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

1.20.1.1

een fotokopie van tekeningen, kaarten en dergelijke met een oppervlakte van:

 

 

 

 

groter dan formaat A4, doch kleiner dan formaat A2

€5,90

 

 

 

formaat A2 of groter, doch kleiner dan formaat A0

€8,70

 

 

 

formaat A0 of groter

€13,00

 

 

1.20.1.2

afschriften en kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

 

 

per pagina op papier van formaat A4

€0,35

 

 

 

per pagina op papier van een ander formaat

€0,55

 

 

1.20.1.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een afschrift van het bepaalde in onderdeel 1.20.1.1 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.20.1.1, per afschrift

€5,45

 

 

1.20.1.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een afschrift van het bepaalde in onderdeel 1.20.1.2 digitaal wordt verstrekt bedraagt het tarief per pagina van A4 formaat

€0,30

 

 

1.20.2

Leges als bedoeld in subonderdelen 1.20.1 worden niet geheven voor zover het verstrekken van maximaal 10 afschriften of kopieën betreft.

 

 

 

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

1.20.3.1

een ontheffing voor het in, op, boven of over de weg aanbrengen of hebben van voorwerpen als bedoeld in artikel 2.10 van de Apv

€25,40

 

 

1.20.3.2

een exemplaar van de Apv van de gemeente

€26,80

 

 

1.20.3.3

een standplaatsvergunning, als bedoeld in artikel 5.19 van de Apv, geldig voor:

 

 

 

1.20.3.3.1

één dag

€16,00

 

 

1.20.3.3.2

één week of gedeelte daarvan, langer dan één dag

€25,40

 

 

1.20.3.3.3

zes maanden en langer, doch korter dan twaalf maanden

€66,80

 

 

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van de Brandbeveiligingsverordening van de gemeente

€9,70

 

 

1.20.5

VERVALLEN per 1-1-2017 (aanvraag nadeelcompensatie)

 

 

 

1.20.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag omwisselen van de in bruikleen zijnde afvalcontainer huishoudelijke afvalstoffen

€12,20

 

 

1.20.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van een vervangend pasje voor de ondergrondse afvalcontainer bestemd voor huishoudelijke afvalstoffen

€11,20

 

 

1.20.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking, voor zover daarvoor niet elders in deze titel een tarief is opgenomen.

€155,50

 

 

 

 

 

 

 

TITEL 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

 

2.1.1.1

bouwkosten:

 

 

 

 

de totale bouwkosten, vermeerderd met 21% omzetbelasting, bepaalt volgens het door het college van B&W vastgestelde “Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen van de bouwlegestoets”, van het ROEB, jaar 2017 (in de bijlage 1 weergegeven) zoals deze laatstelijk is vervangen of gewijzigd, of,

 

 

 

 

voor zover deze ontbreekt of ontoereikend is,

 

 

 

 

de aanneemsom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of,

 

 

 

 

voor zover deze ontbreekt,

 

 

 

 

een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, of,

 

 

 

 

voor zover deze ontbreekt,

 

 

 

 

de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Schetsplan / Conceptaanvraag omgevingsvergunning / Verzoek principebesluit

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

2.2.1

voor het in behandeling nemen van een schetsplan of de conceptaanvraag omgevingsvergunning welke betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en/of c, van de wabo bedraagt

€209,00

 

 

2.2.2

Indien voor het schetsplan of de conceptaanvraag omgevingsvergunning meer dan twee keer advies van het ruimtelijke kwaliteitsteam dient te worden ingewonnen, worden de in het subonderdeel 2.2.1 genoemde bedrag, per advies, verhoogd met

€106,00

 

 

2.2.3

Indien voor het schetsplan of de conceptaanvraag omgevingsvergunning een advies van de “Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen” omtrent agrarische dan wel agrarisch verwante bedrijfsactiviteiten noodzakelijk is, wordt het in subonderdeel 2.2.1 genoemde bedrag verhoogd met advieskosten van dit bureau.

 

 

 

2.2.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een principebesluit van het college of zij al dan niet bereid is voor bedoeld bouwproject een ontheffingsprocedure te doorlopen als bedoeld in artikel 3.10 of 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening, dit met uitzondering van de procedure ingevolge artikel 2.12, lid 1 onder 8.2 van de Wabo, bedraagt

€1.180,00

 

 

2.2.5

Indien een in behandeling genomen schetsplan / conceptaanvraag om een omgevingsvergunning niet verder kan worden behandeld omdat het plan feitelijk eerst een verzoek tot het verkrijgen van een principebesluit van het college, overeenkomstig subonderdeel 2.2.4, blijkt te zijn, wordt van de geheven leges, mits reeds betaald, van het tarief als vermeld in de subonderdelen 2.2.1 een teruggaaf verleend van

100%

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

 

2.3.1.0.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

2.3.1.0.1.1

Ingeval de bouwkosten minder dan € 10.000,00 bedragen:

€ 425,38

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.0.1.2

ingeval de bouwkosten € 10.000,00 maar minder dan € 200.000,00 bedragen:

€ 425,38

 

 

 

vermeerderd met 3,974% van de bouwkosten boven de

 

 

 

 

€ 10.000,00, tot een maximaal tarief van

€ 7.975,81

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.0.1.3

ingeval de bouwkosten € 200.000,00 maar minder dan € 1.000.000,00 bedragen:

€ 7.975,81

 

 

 

vermeerderd met 1,994% van de bouwkosten boven de

 

 

 

 

€ 200.000,00, tot een maximaal tarief van

€ 23.927,44

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.0.1.4

ingeval de bouwkosten € 1.000.000,00 maar minder dan € 5.000.000,00 bedragen:

€ 23.927,44

 

 

 

vermeerderd met 1,795 % van de bouwkosten boven de

 

 

 

 

€ 1.000.000,00, tot een maximaal tarief van

€ 95.709,75

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.0.1.5

ingeval de bouwkosten € 5.000.000,00 maar minder dan € 15.000.000,00 bedragen:

€ 95.709,75

 

 

 

vermeerderd met 1,277 % van de bouwkosten boven de

 

 

 

 

€ 5.000.000,00, tot een maximaal tarief van

€ 223.322,76

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.0.1.6

ingeval de bouwkosten € 15.000.000,00 maar minder dan € 50.000.000,00 bedragen:

€ 223.322,76

 

 

 

vermeerderd met 0,578 % van de bouwkosten boven de

 

 

 

 

€ 15.000.000,00, tot een maximaal tarief van

€ 425.376,70

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.0.1.7

ingeval de bouwkosten € 50.000.000,00 of meer bedragen:

€ 425.376,70

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwactiviteiten omgevingsvergunningvrij

 

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning tijdens behandeling ervan omgevingsvergunningvrij blijkt te kunnen worden uitgevoerd, bedraagt het tarief

€212,69

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra welstandstoets

 

 

 

2.3.1.2

Indien voor de aanvraag om een omgevingsvergunning meer dan twee keer advies van het ruimtelijke kwaliteitsteam dient te worden ingewonnen, worden de in de subonderdelen 2.3.1 genoemde bedragen, per advies, verhoogd met

€106,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies agrarische commissie

 

 

 

2.3.1.3

Indien voor de aanvraag om een omgevingsvergunning een advies van de “Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen” omtrent agrarische dan wel agrarisch verwante bedrijfsactiviteiten noodzakelijk is, wordt het in subonderdeel 2.3.1 genoemde bedrag verhoogd met advieskosten van dit bureau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

 

2.3.1.4

VERVALLEN PER 1-1-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

 

2.3.1.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot herziening, wijziging of uitwerking van een uitbreidings- en of bestemmingsplan ten behoeve van de realisering van een uitsluitend of in overwegende mate individueel bouwplan, bedraagt

€7.099,00

 

 

2.3.1.5.1

Het tarief in subonderdeel 2.3.1.5 wordt verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkende uit de begroting die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing hiervan wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

2.3.1.5.2

De overeenkomstig het bepaalde onder 2.3.1 berekende bedragen worden, indien de omgevingsvergunning wordt verleend met toepassing van artikel 83 en volgende van de Wet Geluidhinder, verhoogd met het bedrag aan leges ingevolge de provinciale legesverordening zoals dat voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is meegedeeld en blijkt uit een begroting die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing hiervan geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van het bedrag aan leges ingevolge de provinciale legesverordening, aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

2.3.1.5.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een herziening, wijziging of uitwerking van een uitbreidings- en of bestemmingsplan waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, bedraagt

 

 

 

 

Dit bedrag wordt verhoogd met een bedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkende uit de begroting die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing hiervan wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

2.3.1.5.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het geldende bestemmingsplan dan wel de geldende beheersverordening als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3 van de Wabo, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, bedraagt

€1.179,00

 

 

2.3.1.5.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om af te wijken van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 2 van de Wabo, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, bedraagt

€425,38

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanlegactiviteiten

 

 

 

2.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€425,38

 

 

2.3.2.1

Indien de vergunning wordt verleend met toepassing van een artikel 2.12 van de Wabo (binnenplanse, kleine buitenplanse en tijdelijke afwijking) wordt het onder 2.3.2 genoemde bedrag verhoogd met

€212,69

 

 

2.3.2.2

Indien de vergunning wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3 van de Wabo (buitenplanse afwijking/ projectbesluit) wordt het onder 2.3.2 genoemde bedrag verhoogd met

€7.099,00

 

 

2.3.2.3

Het in subonderdeel 2.3.2 genoemde bedrag wordt verhoogd met advieskosten van een op het gebied van landbouw, bosbouw, landschap. Ecologie en of ruimtelijke ordening deskundig extern bureau, ingeval van gecompliceerde aanvragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planologische gebruiksactiviteiten

 

 

 

2.3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, of,

 

 

 

 

indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) met bouwactiviteiten

€212,69

 

 

2.3.3.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) zonder bouwactiviteiten

€425,38

 

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking) met bouwactiviteiten

€212,69

 

 

2.3.3.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking) zonder bouwactiviteiten

€425,38

 

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€7.099,00

 

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€212,69

 

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€212,69

 

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€212,69

 

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€212,69

 

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€212,69

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4

VERVALLEN per 1-1-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

2.3.5

Indien ten behoeve van een aanvraag om een omgevingsvergunning een brandweertechnisch advies noodzakelijk is, wordt het onder subonderdeel 2.3.1 genoemde bedrag verhoogd met het hiervoor geldende tarief:

 

 

 

 

voor bouwwerken, die uitsluitend tot woning dienen dan wel hieraan dienstbaar zijn

€70,20

 

 

 

voor overige bouwwerken

€420,50

 

 

2.3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.1 onder d van de Wabo

€257,50

 

 

2.3.5.1.1

Het tarief genoemd in subonderdeel 2.3.5.1 en onderdeel 3.6 wordt vermeerderd met een toeslag, afhankelijk van de gebruiksoppervlakte, als hieronder aangegeven:

 

 

 

2.3.5.1.1.1

tot 100 m2

€172,50

 

 

2.3.5.1.1.2

van 100 m2 tot 500 m2

€172,50

 

 

 

het tarief genoemd in 2.3.5.1.1.2 wordt vermeerderd met per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 100 m2

€1,02

 

 

2.3.5.1.1.3

van 500 m2 tot 2.000 m2

€579,50

 

 

 

het tarief genoemd in 2.3.5.1.1.3 wordt vermeerderd met per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 500 m2

€0,58

 

 

2.3.5.1.1.4

van 2.000 m2 tot 5.000 m2

€1.454,00

 

 

 

het tarief genoemd in 2.3.5.1.1.4 wordt vermeerderd met per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 2.000 m2

€0,17

 

 

2.3.5.1.1.5

van 5.000 m2 tot 50.000 m2

€1.963,00

 

 

 

het tarief genoemd in 2.3.5.1.1.5 wordt vermeerderd met per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 5.000 m2

€0,03

 

 

2.3.5.1.1.6

50.000 m2 en meer

€3.243,00

 

 

 

het tarief genoemd in 2.3.5.1.1.6 wordt vermeerderd met per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 50.000 m2

€0,02

 

 

2.3.5.1.1.7

VERVALLEN PER 1-6-2014

 

 

 

2.3.5.1.1.8

VERVALLEN PER 1-6-2014

 

 

 

2.3.5.1.1.9

VERVALLEN PER 1-6-2014

 

 

 

2.3.5.1.1.10

VERVALLEN PER 1-6-2014

 

 

 

2.3.5.1.1.11

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in subonderdeel 2.3.5.1.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk voor een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken) dan bedraagt het tarief een percentage van de genoemde tarieven in 2.3.5.1.1. Dit percentage bedraagt

15%

 

 

2.3.5.1.1.12

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in subonderdeel 2.3.5.1.1 betrekking heeft op tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning als bedoeld in subonderdeel 2.3.5.1.1 dan bedraagt het tarief een percentage van de genoemde tarieven in 2.3.5.1.1. Dit percentage bedraagt voor:

 

 

 

 

uitbreiding van de inrichting

100%

 

 

 

met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding

 

 

 

 

gewijzigd gebruik van de gehele inrichting

50%

 

 

 

gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting

50%

 

 

 

met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte

 

 

 

2.3.5.2

Het tarief bedraagt voor een verklaring van een overdracht van de gebruiksvergunning aan de nieuwe gebruiker

€66,40

 

 

2.3.5.3

Het tarief bedraagt voor een ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.5, tweede lid van Brandbeveiligingsverordening 2009

€66,40

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

 

2.3.6

VERVALLEN per 1-1-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

 

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk In gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€425,38

 

 

2.3.7.1

In gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo

€425,38

 

 

 

 

 

 

 

 

Asbesthoudende materialen

 

 

 

2.3.7.2

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

2.3.8

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitweg/inrit

 

 

 

2.3.9

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kappen

 

 

 

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van artikel 2.1, eerste lid onder b van de Wabo, alsmede een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:10 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€26,60

 

 

 

 

 

 

 

 

Opslag van roerende zaken

 

 

 

2.3.11

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten of handeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

 

2.3.12

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€212,69

 

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€212,69

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

2.3.13

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€212,69

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere activiteiten

 

 

 

2.3.14

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€212,69

 

 

2.3.14.1.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€212,69

 

 

2.3.14.1.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten::

€212,69

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

2.3.15

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling rapportages en archeologie

 

 

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld:

 

 

 

2.3.16.1.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport: de advieskosten van het deskundig extern bureau, welke de gemeente heeft ingeschakeld.

 

 

 

2.3.16.1.2

voor de beoordeling van een geluidrapport: de advieskosten van het deskundig extern bureau, welke de gemeente heeft ingeschakeld.

 

 

 

2.3.16.1.3

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport: de advieskosten van het deskundig extern bureau, welke de gemeente heeft ingeschakeld.

 

 

 

2.3.16.2

Onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk bedraagt, op het gebied van archeologie, het tarief

 

 

 

2.3.16.2.1

voor het beoordelen van een Programma van eisen, bureauonderzoeken, booronderzoeken, proefsleuvenonderzoeken, opgravingsonderzoek, evaluatierapporten:

 

 

 

 

de advieskosten van het deskundig extern bureau, welke de gemeente heeft ingeschakeld.

 

 

 

2.3.16.2.2

voor het houden van toezicht op archeologisch veldonderzoek:

 

 

 

 

de advieskosten van het deskundig extern bureau, welke de gemeente heeft ingeschakeld.

 

 

 

2.3.16.3.3

voor overige archeologisch gerelateerde werkzaamheden:

 

 

 

 

de advieskosten van het deskundig extern bureau, welke de gemeente heeft ingeschakeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies

 

 

 

2.3.17

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

2.3.17.1

Indien ten behoeve van een aanvraag om een omgevingsvergunning externe advieskosten worden gemaakt, wordt het bij subonderdeel 2.3.1 genoemde bedrag verhoogd met de externe kosten welke de gemeente maakt ten behoeve van de behandeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit bedrag, blijkende uit de begroting die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld, wordt voorafgaande aan het in behandeling nemen aan de aanvrager meegedeeld. Voor de toepassing hiervan wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

2.3.18

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€231,00

 

 

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.19

Werkzaamheden tijdens aanvraag

 

 

 

2.3.19.1

Indien er werkzaamheden plaatsvinden die omgevingsvergunningplichtig zijn en die betrekking hebben op een aanvraag om een omgevingsvergunning, worden de tarieven/bedragen overeenkomstig de subonderdelen uit Hoofdstuk 3 verhoogd met

100%

 

 

2.3.19.1.1

Indien er sprake is van een bouwwerk genoemd in categorie 4.1, 4.2, 4.4 en 4.5 uit de Roeb-lijst dan worden de leges genoemd in 2.3.19.1 niet geheven.

 

 

 

2.3.20

Werkzaamheden voorafgaand aan aanvraag

 

 

 

2.3.20.1

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op werkzaamheden die omgevingsvergunningplichtig zijn en welke reeds zijn gestart dan wel zijn voltooid, dan worden de tarieven/bedragen overeenkomstig de subonderdelen uit Hoofdstuk 3 verhoogd met

100%

 

 

2.3.20.1.1

Indien er sprake is van een bouwwerk genoemd in categorie 4.1, 4.2, 4.4 en 4.5 uit de Roeb-lijst dan worden de leges genoemd in 2.3.20.1 niet geheven.

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

 

2.4.1

Indien het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een, daarop hebbend schetsplan of een conceptaanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in subonderdeel 2.2.1 en waarover positief is geoordeeld, wordt van de ter zake van het schetsplan of conceptaanvraag omgevingsvergunning geheven leges in mindering gebracht op de leges van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in subonderdeel 2.3.1

100%

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

2.5.1

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het wijzigen van een eerder ingediend en dus vergelijkbaar project, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is, met dien verstande dat het verschil niet minder mag bedragen dan de minimale tarieven van de te wijzigen activiteiten in het project.

 

 

 

 

Het vorenstaande vindt geen toepassing indien er sprake is van een geheel ander project of indien de afwijking(en) zodanig van aard is/zijn, niet zijnde ondergeschikt van aard, dat naar omstandigheden beoordeeld in feite van een nieuw project sprake is.

 

 

 

2.5.2

Indien van een verleende omgevingsvergunning geen gebruik wordt gemaakt en deze door de vergunninghouder of diens rechtsopvolger, binnen 12 maanden na verlening van de vergunning evident wordt ingetrokken, wordt van de geheven leges, mits reeds betaald, van het tarief als vermeld in subonderdeel 2.3.1, een teruggaaf verleend van

50%

 

 

 

maar niet onder of gelijk aan een bedrag van

€425,38

 

 

2.5.2.1

Indien van een verleende omgevingsvergunning geen gebruik wordt gemaakt en deze door de vergunninghouder of diens rechtsopvolger, later dan 12 maanden na verlening van de vergunning evident wordt ingetrokken, wordt van de geheven leges, van het tarief als vermeld in subonderdeel 2.3.1, een teruggaaf verleend van

20%

 

 

2.5.3

Indien een in behandeling genomen aanvraag om een omgevingsvergunning welke nog niet ontvankelijk bevonden is of nog niet getoetst is op ontvankelijkheid en deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt van de geheven leges, van het tarief als vermeld in de subonderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, een teruggaaf verleend tot een bedrag van

€212,69

 

 

2.5.4

Indien een in behandeling genomen aanvraag om een omgevingsvergunning welke ontvankelijk is bevonden, voor het nemen van een besluit tot verlenen of weigeren, evident wordt ingetrokken, wordt van de geheven leges, van het tarief als vermeld in subonderdeel 2.3.1, een teruggaaf verleend van

50%

 

 

 

maar niet onder of gelijk aan een bedrag van

€425,38

 

 

2.5.5

Indien de gevraagde omgevingsvergunning niet wordt verleend, wordt van de geheven leges, van het tarief als vermeld in subonderdeel 2.3.1, een teruggaaf verleend van

50%

 

 

 

maar niet onder of gelijk aan een bedrag van

€425,38

 

 

2.5.6

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

2.5.6.1

Van de leges verschuldigd op grond van de subonderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 0,00

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

2.7

VERVALLEN per 1-1-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€7.099,00

 

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen, herzien of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€7.099,00

 

 

2.8.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.8.1 en 2.8.2, indien voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag externe kosten gemaakt worden, worden deze kosten in rekening gebracht bij de aanvrager.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

 

 

 

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 

 

 

2.10.1

een toestemming ingevolge van artikel 4 aanhef en onderdeel b van het Besluit niet aangewezen luchtvaartterreinen voor het opstijgen van een luchtballon op een niet als luchtvaartterrein aangewezen terrein

€66,40

 

 

 

een toestemming ingevolge van artikel 3 aanhef en onderdeel c van het Besluit niet aangewezen luchtvaartterreinen voor het landen en opstijgen van een helikopter op een niet als luchtvaartterrein aangewezen terrein

€66,40

 

 

2.10.2

een brandveiligheidkeuring van een voertuig voor de verkoop van warme spijzen

€113,50

 

 

2.10.3

inlichtingen uit brandrapporten van plaatsgehad hebbende branden, alsmede inlichtingen over brandschade of andere vormen van hulpverlening door de brandweer

€86,20

 

 

2.10.4

het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning

€15,60

 

 

2.10.5

het verkrijgen van een exemplaar van de bouwverordening van de gemeente

€123,00

 

 

2.10.6

ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van gronden of bouwwerken als bedoeld in artikel 3.7, vierde lid van de Wet ruimtelijke ordening (ontheffing verbodsbepaling voorbereidingsbesluit)

€162,00

 

 

2.10.7

een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking, voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

€162,00

 

 

 

 

 

 

 

TITEL 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€95,80

 

 

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 en 2.28a van de Algemene Plaatselijke Verordening

€95,80

 

 

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.31 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€72,00

 

 

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

€72,00

 

 

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€72,00

 

 

3.1.6

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€72,00

 

 

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€19,80

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

 

 

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

 

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

3.3.1.1

tot het verlenen of verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

 

 

3.3.1.1.1

voor een escortbedrijf

€224,50

 

 

3.3.1.1.2

voor andere prostitutiebedrijven dan bedoeld in subonderdeel 3.3.1.1.1

€767,50

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

 

3.4

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

 

 

3.5

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen indien een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening ten behoeve van het gebruik van een in dit artikel omschreven inrichting, niet zijnde een bouwwerk.

€224,50

 

 

3.6.1

Het tarief genoemd in onderdeel 3.6 wordt vermeerderd met

 

 

 

 

een oppervlakte van

 

 

 

3.6.1.1

tot 100 m2

€172,50

 

 

3.6.1.1.1

van 100 m2 tot 500 m2

 

 

 

 

het tarief genoemd in 3.6.1.1.1 wordt vermeerderd met per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 100 m2

 

 

 

3.6.1.1.2

van 500 m2 tot 2.000 m2

 

 

 

 

het tarief genoemd in 3.6.1.1.2 wordt vermeerderd met per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 500 m2

 

 

 

3.6.1.1.3

van 2.000 m2 tot 5.000 m2

 

 

 

 

het tarief genoemd in 3.6.1.1.3 wordt vermeerderd met per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 2.000 m2

 

 

 

3.6.1.1.4

van 5.000 m2 tot 50.000 m2

 

 

 

 

het tarief genoemd in 3.6.1.1.4 wordt vermeerderd met per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 5.000 m2

 

 

 

3.6.1.1.5

50.000 m2 en meer

 

 

 

 

het tarief genoemd in 3.6.1.1.5 wordt vermeerderd met per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 50.000 m2

 

 

 

3.6.2

Indien een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.6 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een inrichting, niet zijnde een bouwwerk, ten behoeve van een evenement (gebruiksduur maximaal vier weken) dan bedraagt het tarief

15%

 

 

 

van het tarief genoemd in subonderdeel 3.1.1

 

 

 

3.6.3

Indien een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.6 betrekking heeft op wijziging dan wel uitbreiding van betreffende vergunning dan bedraagt het tarief

 

 

 

3.6.3.1

bij uitbreiding van de inrichting het tarief genoemd in 3.6.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

 

 

3.6.3.2

bij gewijzigd gebruik van de gehele inrichting 50 % van het tarief genoemd in 3.6.1.

 

 

 

3.6.3.3

bij gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting 50 % van het tarief genoemd in 3.6.1. met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€157,50

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2016, 9 februari 2017, 21 maart 2017 en 18 mei 2017,

 

De griffier van de gemeenteraad van Son en Breugel,

Frans den Hengst