Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening afkoppelen hemelwater
CiteertitelSubsidieverordening afkoppelen hemelwater
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201705-03-2019nieuwe regeling

22-06-2017

Gemeenteblad 1434, 26 juni 2017

16.12570

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

 

 

 

De raad van de gemeente Son en Breugel;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2017, bijlage nr. : 35 – 2017;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat;

 • ·

  het afkoppelen van hemelwaterafvoer van het gemengde rioleringsstelsel in verschillende wijken in onze gemeente bijdraagt aan een verbetering van de scheiding van vuil en schoon water;

 • ·

  de gemeenteraad op 10 oktober 2016 het gemeentelijk rioleringsplan en de hemelwaterverordening heeft vastgesteld;

 • ·

  inwoners gestimuleerd moeten worden om de afvoer van hemelwater af te koppelen van het gemengd rioolstelsel;

 • ·

  inwoners met een subsidie gestimuleerd kunnen worden om dit te doen.

 • ·

  Het gewenst is om de piekbelasting op het gemengd riool te beperken.

B E S L U I T :

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Bestaand schoon verhard oppervlak: het oppervlak (daken, wegen, verharde terreinen), aanwezig ten tijde van inwerkingtreding van deze verordening, waarvan het hemelwater dat tot afstroming komt als schoon kan worden aangemerkt;

 • b.

  Gemengd rioolstelsel: gecombineerde afvoer van afvalwater en hemelwater in één riool (niet op locaties waar al een gescheiden systeem of drukriolering is);

 • c.

  Hemelwaterstelsel: rioolstelsel waarmee alleen hemelwater kan worden ingezameld;

 • d.

  Stedelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater;

 • e.

  Afkoppelen: Het onderbreken van de afvoer van op verhard oppervlak vallend hemelwater naar een gemengd rioolstelsel. Het hemelwater wordt nuttig gebruikt of via infiltratie in de bodem gebracht;

 • f.

  Infiltratie: hemelwater dat van schoon verhard oppervlak de bodem in trekt;

 • g.

  Groen dak: dakoppervlak dat bedekt is met begroeiing en een minimaal waterbergend vermogen heeft van 15 liter per m2;

 • h.

  Hemelwater: water dat in vaste of vloeibare toestand op de aarde valt.

Artikel 2: Doel

 • 1.

  Met deze subsidieverordening wordt beoogd het afkoppelen van hemelwaterafvoer van verhard oppervlak door het verstrekken van subsidies te stimuleren;

 • 2.

  Uiteindelijk moet 100% van het verharde oppervlak in onze gemeente zijn afgekoppeld.

Artikel 3: Aanvrager

Voor subsidie komen in aanmerking rechtspersonen of natuurlijke personen die eigenaar zijn van een in Son en Breugel gelegen schoon verhard oppervlak aangesloten op het gemengd rioolstelsel.

Artikel 4: De te subsidiëren activiteiten

Een éénmalige subsidie wordt verleend voor:

 • 1.

  het afkoppelen van bestaand schoon verhard oppervlak in het bestaand stedelijk gebied met een bestaande afvoer van het hemelwater naar een gemengd rioolstelsel;

 • 2.

  Het vervangen van bestaande daken door groene daken in het bestaand stedelijk gebied met een bestaande afvoer van het hemelwater naar een gemengd rioolstelsel;

 • 3.

  Er wordt geen subsidie verstrekt voor projecten waarbij afkoppeling door de gemeente wordt gerealiseerd;

Artikel 5: Subsidievereisten

Om in aanmerking te komen voor subsidie wordt schoon verhard oppervlak afgekoppeld van het gemengd rioolstelsel en;

 • a.

  wordt het hemelwater voor nuttige doeleinden gebruikt of;

 • b.

  wordt het hemelwater ter plaatse in de bodem ingebracht.

Artikel 6: Subsidie

 • 1.

  Er wordt een subsidie verstrekt van € 300,- per perceel voor het afkoppelen van daken en verhardingen.

 • 2.

  De subsidie wordt pas aangevraagd en verstrekt, nadat dat de afkoppeling, overeenkomstig de technische bepalingen in artikel 9, heeft plaatsgevonden.

 • 3.

  Het college kan jaarlijks een subsidieplafond vaststellen.

Artikel 7: Aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag wordt ingediend op een door het college vastgesteld formulier

 • 2.

  Bij de aanvraag worden de volgende gegevens ingediend:

  • a.

   Bewijs dat alle hemelwaterafvoer op het perceel is losgekoppeld van het gemengde riool, dan wel, indien er geen gescheiden rioolstelsel aanwezig is, een bewijs dat de achterkant en indien van toepassing de zijkant van de woning is afgekoppeld;

  • b.

   Een kadastrale tekening van de situatie met daarop ingetekend welk verhard oppervlak wordt afgekoppeld en op welke locatie dit wordt verwerkt;

  • c.

   Een opgave over de aard en omvang van het af te koppelen verhard oppervlak of te realiseren groen dak en de bestemming van het afgekoppelde water;

Artikel 8: Verstrekking

 • 1.

  De subsidie wordt door burgemeester en wethouders verstrekt door middel van een beschikking tot subsidievaststelling;

 • 2.

  Aan de beschikking tot subsidievaststelling gaat geen beschikking tot subsidieverlening vooraf;

 • 3.

  De uitbetaling van de subsidie geschiedt in één termijn, binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt;

 • 4.

  Per perceel wordt slechts 1 keer subsidie verstrekt.

Artikel 9: Technische verplichtingen

 • 1.

  Indien een groen dak wordt toegepast is het de verantwoordelijkheid van de aanvrager om te zorgen voor een deugdelijke constructie die voldoet aan de bouwvoorschriften.

 • 2.

  De ontluchting van het gemengd rioolstelsel moet worden gewaarborgd. Wanneer een leiding wordt afgekoppeld moet een bypass worden gemaakt voor de ontluchting van het gemengde rioolstelsel met bijvoorbeeld een ontluchtingsput.

Artikel 10: Controle werkzaamheden en terugvordering subsidie

 • 1.

  Het college voert steekproefsgewijs controle uit op de daadwerkelijke afkoppeling.

 • 2.

  Als blijkt dat de afkoppeling niet heeft plaatsgevonden of ongedaan is gemaakt, vordert het college de verleende subsidie terug.

 • 3.

  Als toekomstige regelgeving of toekomstige feitelijke omstandigheden aanleiding geven tot het weer aankoppelen van de afvoer van hemelwater, wordt de subsidie niet teruggevorderd.

Artikel 11: Afwijking verordening

 • 1.

  In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college;

 • 2.

  Het college kan in individuele gevallen van een of meer verplichtingen van deze verordening ontheffing verlenen.

 • 3.

  Het college kan afwijken van het bepaalde in deze verordening als strikte naleving daarvan tot onbillijkheden leidt.

Artikel 12: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2017.

Artikel 13: Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Subsidieverordening afkoppelen hemelwater”.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 22 juni 2017

 

DE RAAD VOORNOEMD,

 

De griffier, De voorzitter,

Frans den Hengst. Hans Gaillard.