Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2018
CiteertitelVerordening precariobelasting 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening precariobelastingen 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019Nieuwe regeling

09-11-2017

Gemeenteblad 1692, 14 december 2017

Corsanummer 17.0010083

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening precariobelasting 2018

De raad van de gemeente Son en Breugel ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2017, bijlage nr.: 56 - 2017;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2018.

(Verordening precariobelasting 2018)

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  Jaar : een kalenderjaar.

  Dag : een etmaal.

 • 2.

  Onderdelen van eenheden van tijd en afmeting worden voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “precariobelasting” wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen op, boven of onder voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Artikel 3 Belastingplicht

De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen op, boven of onder voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen op, boven of onder voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

Artikel 4 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een kalenderoverschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarieven

Het tarief bedraagt voor:

 • 1.

  Terrassen

  Het op of boven een terras hebben van stoelen, tafels, banken, tochtschermen, bloem- of plantenbakken en andere voorwerpen per m2 in gebruik genomen openbare grond per jaar € 15,15

 • 2.

  Tijdelijke terrasuitbreidingen tijdens met name genoemde evenementenUitbreidingen van de hiervoor onder 1. genoemde terrassen ter gelegenheid van kermis, jaarmarkt, liederentafelfestival en Koningsdag, per m2 € 5,91

 • 3.

  Tijdelijke terrasuitbreidingen tijdens overige evenementen Uitbreidingen tijdens andere evenementen dan genoemd in lid 2, per m2 per dag € 5,91

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

 • 1.

  De precariobelasting wordt berekend naar de oppervlakte van het gemarkeerde gebied, welke oppervlakte door de gemeente in overleg met de belastingplichtige wordt bepaald.

 • 2.

  Het tarief van € 5,91 per m2 als genoemd in artikel 5, lid 2, geldt éénmalig en is onafhankelijk het aantal evenementen en de tijdsduur hiervan dat uitbreiding van het terras plaatsvindt. Berekening van de verschuldigde belasting vindt plaats naar het hoogste aantal m2 waarop het terras op enig moment als bedoeld in artikel 5, lid 2 is uitgebreid.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid geldt voor terrasuitbreidingen als bedoeld in artikel 5, lid 3 per evenement een tarief van € 5,91 per m2 per dag.

Artikel 7 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van gebruik van gemeentegrond indien uit andere hoofde betaling aan de gemeente moet plaatsvinden.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De precariobelasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de belasting als bedoeld in artikel 5, lid 1 verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt bestaat aanspraak op ontheffing voor de belasting als bedoeld in artikel 5, lid 1 voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de precariobelasting worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2017” van 10 november 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening precariobelasting 2018”.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 november 2017.

DE RAAD VOORNOEMD,

De voorzitter, Hans Gaillard

De griffier, Frans den Hengst