Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Algemene inspraakverordening gemeente Son en Breugel 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene inspraakverordening gemeente Son en Breugel 2006
CiteertitelAlgemene inspraakverordening gemeente Son en Breugel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 149 Gemeentewet en art. 3:10 e.v. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2006Nieuwe regeling

29-06-2006

De Brug, 12 juli 2006

06.0007732, 06.0007914 (toel.)

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene inspraakverordening gemeente Son en Breugel 2006

De raad van de gemeente Son en Breugel;

 

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 juni 2006, bijlage nr. : 46 - 2006;

 

 

gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen de volgende Algemene inspraakverordening gemeente Son en Breugel 2006: 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;

 • b.

  inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven;

 • c.

  beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid.

 • d.

  bestuursorgaan: een orgaan van een rechtspersoon, die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed.

 • e.

  Belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Artikel 2 Onderwerp van inspraak

 • 1

  Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.

 • 2

  De inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht.

 • 3

  Geen inspraak wordt verleend:

  • a.

   ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;

  • b.

   indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

  • c.

   indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

  • d.

   inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijk dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;

  • e.

   indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

  • f.

   indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

Artikel 3 Inspraakgerechtigden

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

Artikel 4 Inspraakprocedure

 • 1

  Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 • 2

  Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen.

Artikel 5 Eindverslag

 • 1

  Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op.

 • 2

  Het eindverslag bevat in elk geval:

  • a.

   een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;

  • b.

   een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;

  • c.

   een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.

 • 3

  Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar.

Artikel 6 Intrekking oude verordening

De verordening 'Algemene inspraakverordening 1988' vastgesteld 29 september 1988 vastgesteld wordt ingetrokken per de in artikel 7 genoemde datum.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2006.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Algemene inspraakverordening gemeente Son en Breugel 2006'.