Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Faciliteitenregeling wethouders 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFaciliteitenregeling wethouders 2003
CiteertitelFaciliteitenregeling wethoudersgemeente Son en Breugel 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 44

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-200301-12-200301-07-2007Nieuwe regeling

17-12-2003

03.0016955

Tekst van de regeling

Intitulé

Faciliteitenregeling wethouders 2003

FACILITEITENREGELING WETHOUDERS GEMEENTE SON EN BREUGEL 2003

De raad der gemeente Son en Breugel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2003,

bijlage nr.: 70 - 2003;

gelet op artikel 44 van de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit wethouders;

                                                                     B ES L U I T:

vast te stellen de volgende "Faciliteitenregeling wethouders gemeente Son en Breugel 2003".

Artikel 1 PC of fax in bruikleen

Aan de wethouder wordt op zijn verzoek een pc of laptop in bruikleen ter beschikking gesteld. In beginsel vindt de beschikbaarstelling plaats aan het begin van de ambtsperiode.

 

De wethouder kan in plaats van de bruikleenconstructie ook kiezen voor aankoop van een pc of laptop op basis van de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de pc - privéregeling voor het gemeentepersoneel.

Artikel 2  

De totale kosten van pc of laptop inclusief randapparatuur mogen niet meer bedragen dan het bedrag dat fiscaal hiervoor wordt vastgesteld. (Op dit moment € 2.269,00 per drie jaar).

Artikel 3  

De bruikleenperiode loopt in principe samen met de ambtsperiode van de wethouder.

Afschrijving vindt in principe plaats in vier jaren. De wethouder ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de gemeente. Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

Artikel 4  

Bij tussentijds ontslag van de wethouder eindigt de bruikleen.

Artikel 5  

De wethouder heeft bij het einde van de bruikleen de mogelijkheid om de pc of laptop en eventuele randapparatuur:

 • a.

  in te leveren bij de gemeente;

 • b.

  tegen boekwaarde over te nemen. Als de afschrijvingstermijn van vier jaren volledig is verstreken kan deze tegen de symbolische restwaarde van € 1,00 worden overgenomen.

Artikel 6  

De wethouder kan voor de levering van de pc of laptop naar eigen keuze een willekeurige leverancier kiezen. Van de te leveren configuratie stelt deze een offerte op.

De aan te schaffen configuratie dient te voldoen aan de eisen die daarvoor van gemeentewege door systeembeheer worden gesteld. Levering en tenaamstelling van de factuur geschiedt op naam van de gemeente.

Artikel 7  

Eventuele kosten van service en onderhoud evenals kleine reparaties komen voor rekening van de wethouder.

Artikel 8  

De eventuele kosten van aansluiting op en abonnementskosten van internet komen voor rekening van de wethouders.

Artikel 9 Cursussen en congressen

De wethouders kunnen voor rekening van de gemeente deelnemen aan cursussen en congressen die voor de uitoefening van hun ambt wenselijk dan wel noodzakelijk zijn.

Beoordeling van dergelijke verzoeken vindt plaats door de burgemeester.

Artikel 10 Onkostenvergoeding

De wethouder ontvangt voor de overige kosten die verband houden met het ambt de maximum onkostenvergoeding zoals aangegeven in artikel 25 van het Rechtspositiebesluit wethouders.

Artikel 11 Reiskosten

 • 1

  De ten behoeve van het wethouderswerk gemaakte kosten in verband met het reizen buiten het grondgebied van de gemeente worden vergoed.

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde vergoeding betreft:

  • a.

   bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een (trein)taxi: een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte reiskosten;

  • b.

   bij gebruik van een eigen motorvoertuig een vergoeding per kilometer overeenkomstig het bedrag genoemd in artikel 2 van de Reisregeling Binnenland.

Artikel 12 Verblijfkosten

De in redelijkheid noodzakelijk gemaakte verblijfkosten ter zake van reizen buiten het grondgebied van de gemeente worden vergoed tot ten hoogste de bedragen vastgesteld bij of krachtens het Reisbesluit binnenland.

Artikel 13 Buitenlandse dienstreis

Indien de wethouder in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maakt, worden de in redelijkheid noodzakelijk gemaakte reis- en verblijfskosten vergoed.

Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist.

Artikel 14 Spaarloonregeling

De wethouder met een pseudo-werknemerstatus kan op aanvraag deelnemen aan de voor het gemeentepersoneel geldende spaarloonregeling.

Artikel 15 Mobiele telefoon

Als van gemeentewege een mobiele telefoon wordt verstrekt waarvan de kosten voor rekening van de gemeente worden genomen dan dient op de wethouders onkostenvergoeding een korting te worden toegepast van 9%.

Artikel 16 Verzekeringen

Voor de wethouders zijn er van gemeentewege drie verzekeringen afgesloten:

 

Ongevallen-verzekering

Deze verzekering heeft een 24 uurs dekking over de gehele wereld. De helft van de premie voor deze verzekering wordt voor rekening van de gemeente genomen. Zelf dient de wethouder € 2,72 per maand te betalen. Het bedrag wordt van de maandelijkse wedde ingehouden. Verzekerde bedragen; € 63.529,00 bij overlijden; € 79.411,00 maximaal bij blijvende invaliditeit.

 

Politiek molestverzekeringHet betreft hier een verzekering tegen schade als gevolg van agressie, intimidatie, vandalisme die wethouders (of de burgemeester) kan op lopen tijdens de uitoefening van hun functie. De premie wordt volledig voor rekening van de gemeente genomen.

 

College beschermingspolisDeze verzekering bestaat uit twee componenten:

 

RechtsbijstandHet betreft hier een verzekering voor juridisch advies en of rechtsbijstand in geval van een strafrechtelijke vervolging in de uitoefening van de functie, civiel rechtelijke aanspraken van derden, schade als gevolg van fysiek geweld door derden, het voeren van verweer tegen aanspraken van derden voortvloeiend uit bestuurdersaansprakelijkheid.

 

BestuurdersaansprakelijkheidWethouders of burgemeester die middels een raadsbesluit een bestuurlijke functie bekleden bij een rechtspersoon staan bloot aan het risico van hoofdelijke en persoonlijke aansprakelijkheid. Dit kan leiden tot verlies van het privé-vermogen. Deze verzekering geldt voor burgemeester en wethouders die middels een raadsbesluit een of meerdere bestuurlijke functies bekleden bij een rechtspersoon met een balanstotaal tot € 1.000.000,-

De premie komt geheel voor rekening van de gemeente.

Artikel 17  

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de burgemeester na overleg met de commissie voor Algemene Zaken.

Artikel 18  

Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 december 2003.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 17 december 2003.

 

DE RAAD VOORNOEMD,

 

De griffier,                   De voorzitter,

 

mr. F. den Hengst     drs. J.F.M. Gaillard.