Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Overgangsverordening loonkostensubsidie in- en doorstroombanen en WIW-dienstbetrekkingen Son en Breugel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOvergangsverordening loonkostensubsidie in- en doorstroombanen en WIW-dienstbetrekkingen Son en Breugel
CiteertitelOvergangsverordening loonkostensubsidie in- en doorstroombanen en WIW-dienstbetrekkingen Son en Breugel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2005Nieuwe regeling

26-05-2005

De brug, circa 8 juni 2005

05.0006370

Tekst van de regeling

Intitulé

Overgangsverordening loonkostensubsidie in- en doorstroombanen en WIW-dienstbetrekkingen Son en Breugel

De raad van de gemeente Son en Breugel;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ijlage nr.: 36 - 2005;

 

gelet op en de Invoeringswet Wet werk en bijstand;

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen de "Overgangsverordening loonkostensubsidie in- en doorstroombanen en WIW-dienstbetrekkingen Son en Breugel"

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Verordening en uitvoeringsbesluiten: de Subsidieverordening Arbeidsmarktbeleid gemeente Son en Breugel, het uitvoeringsbesluit instroom en doorstroombanen en het uitvoeringsbesluit loonkostensubsidie werkervaringsplaatsen WIW.

  • b.

   Reïntegratieverordening: de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Son en Breugel.

  • c.

   WIW: Wet Inschakeling Werkzoekenden

  • d.

   I/D-besluit: Besluit In- en Doorstroombanen

  • e.

   'Buitendorpse werknemers': de werknemers waarvoor Son en Breugel nu een loonkostensubsidie betaalt op grond van de WIW of het i/d-besluit maar die niet in Son en Breugel woonachtig zijn.

  • f.

   Het college: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Son en Breugel.

  • g.

   Werknemer: personen met een WIW-dienstverband of een dienstverband in het kader van het Besluit In- en Doorstroombanen.

 • 2

  De begripsbepalingen van de Wet Werk en Bijstand, de Algemene wet bestuursrecht en de Reïntegratieverordening zijn op deze verordening van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 2 Subsidieduur voor bestaande gevallen

 • 1

  De subsidie voor werkgevers, die op 31 december 2003 op grond van de verordening en uitvoeringsbesluiten van toepassing was, blijft gehandhaafd tot 1 januari 2006 onder de voorwaarden voor die subsidie op grond van de verordening en uitvoeringsbesluiten en de andere toepasselijke regelgeving zoals die golden op 31 december 2003.

 • 2

  Als door het college is vastgesteld dat de werknemer niet behoort tot de doelgroep voor een loonkostensubsidie als bedoeld in de Reïntegratieverordening, of als om een andere reden aansluitend geen subsidie mogelijk is op grond van de Reïntegratieverordening, eindigt de subsidie niet eerder dan zes maanden na het besluit daartoe door het college

 • 3

  De loonkostensubsidie voor de zogenaamde 'buitendorpse werknemers' wordt beëindigd per 1 januari 2006. Het college zal onderzoek doen naar de reïntegratiemogelijkheden van deze buitendorpse werknemers en de benodigde informatie voor 1 juli 2005 aan de gemeente waarin deze werknemers wonen overdragen.

 • 4

  De subsidie kan op een eerder moment worden beëindigd als niet langer aan de voorwaarden zoals die golden op 31 december 2003 wordt voldaan.

Artikel 3 Afbouwregeling

 • 1

  Voor de gevallen waarop gedoeld wordt in artikel 2 lid 2 van deze verordening zal een afbouwregeling gelden. Tijdens de duur van de afbouwregeling zal de gemeente inspanningen leveren om de betreffende werknemer te begeleiden naar regulier werk.

 • 2

  De afbouwregeling ziet er als volgt uit:In 2006 wordt nog 85% betaald van de hoogte van de subsidie voor de betreffende werknemer in 2005In 2007 wordt nog 70% betaald van de hoogte van de subsidie voor deze betreffende werknemer in 2005In 2008 wordt nog 50% betaald van de hoogte van de subsidie voor deze betreffende werknemer in 2005In 2009 vindt geen loonkostensubsidie meer plaats.

   

Artikel 4 Overgang naar nieuwe subsidiesystematiek

 • 1

  Na afloop van de subsidie op grond van deze overgangsverordening kan het college besluiten aansluitend subsidie te verlenen op grond van de Reïntegratieverordening als het college voorafgaand aan de hand van onderzoek heeft vastgesteld dat de belanghebbende hiervoor in aanmerking komt.

 • 2

  De periode waarover de subsidie, als bedoeld in het eerste lid, kan worden verstrekt gaat in op de datum met ingang waarvan de subsidie op grond van de Reïntegratieverordening wordt verstrekt.

   

Artikel 5 Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden

 • 1

  Indien toepassing van deze verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt kan het college afwijken van de bepalingen in deze verordening.

 • 2

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

Artikel 6 Nadere regels

Het college is bevoegd om nadere regels te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening.

Artikel 7 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2005.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Overgangsverordening loonkostensubsidie in- en doorstroombanen en WIW-dienstbetrekkingen Son en Breugel".

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 26 mei 2005.

 

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier, De voorzitter,

 

 

mr. F. den Hengst drs. J.F.M. Gaillard

 

Toelichting 1 Toelichting

Algemeen

Op 1 januari 2004 is de Wet werk en bijstand (WWB) in werking getreden. Gelijktijdig zijn de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) en het Besluit in- en doorstroombanen (i/d-besluit) ingetrokken.

 

De WIW en het i/d-besluit boden ons onder meer de mogelijkheid om bijvoorbeeld langdurig werklozen maatschappelijk nuttig werk te laten verrichten met behulp van het subsidiëren van hun loonkosten. Wij hadden dit nader geregeld in de Subsidieverordening Arbeidsmarktbeleid gemeente Son en Breugel, het uitvoeringsbesluit instroom en doorstroombanen en het uitvoeringsbesluit loonkostensubsidie werkervaringsplaatsen WIW. Ook deze regelgeving is met de komst van de WWB vervallen.

In het overgangsrecht van de WWB is geregeld dat besluiten genomen op grond van de WIW of het i/d-besluit beschouwd kunnen worden als besluiten genomen op grond van de WWB. Wel dienen deze besluiten voor 1 januari 2006 materieel in overeenstemming te worden gebracht met de WWB. Met andere woorden: de loonkostensubsidies van de huidige WIW- en i/d-medewerkers dienen gebaseerd te worden op de voorzieningen die onze reïntegratieverordening biedt.

 

Deze overgangsverordening regelt de voortgang en de overgang van de loonkostensubsidies voor arbeidsplaatsen, die op de dag voor het vervallen van de verordening en uitvoeringsbesluiten werden verstrekt.

 

Deze bestaande gevallen zullen overigens allemaal individueel beoordeeld worden op de mogelijkheden die er zijn om uit te stromen naar regulier werk of werk in een meer beschermde omgeving zoals een WSW-dienstverband, dan wel voortzetting van het dienstverband al dan niet met ondersteunende loonkostensubsidie van de gemeente. We streven hierbij maatwerk na afgestemd op de financiële en individuele mogelijkheden van werknemer, werkgever en gemeente.

 

De reïntegratieverordening zal tijdig worden aangepast zodat het benodigde maatwerk kan worden geleverd.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Er is afgezien van een uitvoerige lijst van definities. De definities van de Wet werk en bijstand, de Algemene wet bestuursrecht en de Reïntegratieverordening zijn van toepassing.

 

Om de overgangsverordening leesbaar te maken, worden verkorte titels voor de bestaande verordeningen en uitvoeringsbesluiten gehanteerd.

Artikel 2

De subsidies voor loonkosten die op de dag voor het vervallen van de verordening en uitvoeringsbesluiten werden verstrekt blijven uiterlijk gehandhaafd tot 1 januari 2006.

 

Voor 1 juli 2005 zal aan de werkgever en/of de gesubsidieerde werknemer, op basis van een objectief, onafhankelijk en deskundig advies, een passende reïntegratievoorziening worden aangeboden op grond van de Reïntegratieverordening. Dit kan ook een vorm van loonkostensubsidie betreffen. Werkgevers en werknemers zullen in dat geval aan de voorwaarden moeten voldoen die de Reïntegratieverordening daaraan stelt.

 

In het eerste half jaar van 2005 zullen onderzoeken plaatsvinden naar de mogelijkheden van de gesubsidieerde werknemers.

 

Indien op basis van het onderzoek en de criteria van de Reïntegratieverordening is vastgesteld dat er geen recht op subsidie bestaat, leidt dit in principe tot beëindiging van de bestaande subsidie. Dit geldt met name voor de volgende situaties:

- artikel 2 lid 2. In het geval van werknemers die niet aan de voorwaarden voldoen. Het kan hierbij gaan om een werknemer die (indien dat gebleken is uit onderzoek) met zijn arbeid zoveel loon kan vormen dat een reguliere baan meer passend is. Te denken valt dan aan een loonvormingspercentage van 80% of meer. Bij het beëindigen van de subsidie wordt de afbouwregeling uit artikel 3 gehanteerd.

- Artikel 2 lid 3. In dit lid wordt specifiek gedoeld op de buitendorpse I/D-medewerkers die, vanwege het feit dat zij niet in de gemeente Son en Breugel woonachtig zijn, niet onder de doelgroep van de Reïntegratieverordening vallen. Op grond van dit lid wordt de subsidie in die gevallen voortgezet tot 1 januari 2006. Zo wordt de werkgevers en werknemers een periode van tenminste 6 maanden geboden, waarin zij zich op de nieuwe situatie voor kunnen bereiden. Deze termijn komt overeen met de eisen die de Algemene wet bestuursrecht in het kader van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur stelt. De subsidie duurt dan niet langer dan zes maanden na het besluit tot beëindiging van de subsidie.

Artikel 3

Wij willen voorkomen dat in de betreffende gevallen werknemer of werkgever voor het blok wordt gezet. We zullen daarom de werknemer waarvan de loonkostensubsidie beëindigd zal worden tijdens de duur van de afbouwregeling begeleiden bij het reïntegreren (met de instrumenten uit de reïntegratieverordening). Bovendien zal de loonkostensubsidie zolang er sprake is van een dienstverband in stappen worden teruggebracht tot nul.

Artikel 4

Aansluitend op de beëindiging van de subsidie op grond van deze overgangsverordening kan de werkgever in aanmerking komen voor een nieuwe vorm van loonkostensubsidies op grond van de Reïntegratieverordening. Dat kan alleen indien dit op basis van het onderzoek is vastgesteld en is gebleken dat de werkgever en werknemer aan de criteria van de Reïntegratieverordening voldoen. In het reïntegratiebeleidsplan zal nader worden geregeld hoe lang de nieuwe vorm van loonkostensubsidie zal gelden.

Artikel 5

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 6

Voor de juiste uitvoering van de verordening kan het noodzakelijk zijn dat nadere uitvoeringsregels worden vastgesteld. Dit artikel geeft het college de bevoegdheid om dergelijke regels vast te stellen.

Artikel 7

Evenals de uitvoering van de WWB ligt de uitvoering van deze verordening bij het college.

Artikel 8

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 9

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.