Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Verordening huurtarieven gemeentelijke accommodaties 1989

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening huurtarieven gemeentelijke accommodaties 1989
CiteertitelVerordening huurtarieven gemeentelijke accommodaties 1989.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-198901-01-1989Nieuwe regeling.

23-02-1989

De Brug, circa 8 maart 1989

07.0005910

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening huurtarieven gemeentelijke accommodaties 1989

 

 

Artikel 1  

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder :

 • 1.

  accommodatie:terreinen, velden, kleedgebouwen, paviljoens, andere gebouwen en ruimten.

 • 2.

  buitensportaccommodatie:sportterrein(en) exclusief kleedgebouw, paviljoen of andere gebouwen en ruimten.

 • 3.

  binnensportaccommodatie:sporthal, sportzaal, exclusief vergader- en horecaruimten.

 • 4.

  overige accommodatie:alle gebouwen en ruimten niet zijnde een buiten- of binnensportaccommodatie.

 • 5.

  huurtarief:de vergoeding die voor het gebruik van een accommodatie betaald moet worden.

 • 6.

  getaxeerde waarde:de waarde van het gebouw zoals die door burgemeester en wethouders wordt bepaald.

 • 7.

  commerciële verhuur:de verhuring aan winst beogende instellingen en bedrijven die bedrijfsmatig worden gevoerd, danwel aan natuurlijke personen die met de door hun ontplooide activiteiten een dienovereenkomstig doel nastreven.

Artikel 2  

Burgemeester en wethouders verhuren de op de bijlage bij deze verordening genoemde accommodaties met inachtneming van de volgende bepalingen.

Artikel 3  

De bepaling van het huurtarief geschiedt als volgt :

 • 1.

  voor buitensportaccommodaties : een bedrag gelijk aan de voor rekening van de gemeente komende geraamde exploitatielasten met uitzondering van de op de exploitatie drukkende kapitaallasten, op jaarbasis.

 • 2.

  voor binnensportaccommodaties: het door de gemeenteraad jaarlijks in de gemeentebegroting vastgestelde stelsel van huurtarieven.

c. overige accommodaties: 10% van de getaxeerde waarde op jaarbasis met dien verstande dat bij meerdere ruimten in een gebouw toerekening plaatsvindt naar verhouding van het aantal m2.

Artikel 4  

Indien sprake is van commerciële verhuur, worden de voorwaarden waaronder verhuur plaatsvindt met inachtneming van minimaal een kostendekkend huurtarief door het college van burgemeester en wethouders afzonderlijk vastgesteld.

Artikel 5  

Het op grond van artikel 3 onder c. vastgestelde huurtarief wordt jaarlijks aangepast volgens het prijsindexcijfer zoals dat door de gemeenteraad in de gemeentebegroting voor dat jaar wordt gehanteerd.

Artikel 6  

 • 1

  In alle gevallen, waarin deze verordening niet of niet geheel voorziet, treffen burgemeester en wethouders de nodige voorzieningen.

 • 2

  Een beslissing als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt de commissies voor Burgerzaken en voor Financiën meegedeeld.

Artikel 7  

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening huurtarieven gemeentelijke accommodaties 1989".

 • 2

  De verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 1989.

Met ingang van 1 januari 1989 in te trekken de "Verordening huurtarieven gemeentelijke accommodaties 1979" vastgesteld bij besluit van 28 juni 1979 met dien verstande dat zij van kracht blijft voor de verhuringen die betrekking hebben op de jaren tot en met 1988.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 23 februari 1989.

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SON EN BREUGEL,

De secretaris, De voorzitter,

 

Bijlage 1  

Behorende bij de “Verordening huurtarieven gemeentelijke accommodaties 1989”.

Voor de navolgende accommodaties geldt de in deze verordening bepaalde huurwaarde- berekening.

BUITENSPORTACCOMMODATIES

- Hockeyvelden (gras) van sportcomplex “De Gentiaan” aan de Vlielandlaan; - Voetbalvelden van sportcomplex “Schuttersveld” aan de Europalaan; - Korfbalveld van het sportcomplex “Breugel” aan de Van Gentlaan; - Atletiekveld van sportcomplex “De Gentiaan” aan de Vlielandlaan; - Jeu de Boulesbaan van het complex “Schuttersveld” aan de Europalaan.

BINNENSPORTACCOMMODATIES

Sporthal “Apollo”, Europalaan. Sportzaal “De Bongerd”, Asteroïdenlaan.

OVERIGE ACCOMMODATIES

Paviljoen SBC Kleedaccommodatie SBC

Paviljoen HTC Kleedaccommodatie HTC

Paviljoen Tennisvereniging Son en Breugel Kleedaccommodatie Tennisvereniging Son en Breugel

Paviljoen Tennisvereniging Pieter Breugel Kleedaccommodatie Tennisvereniging Pieter Breugel

Kleedaccommodatie Atletiekvereniging Springbokken

Kleedaccommodatie Handbalvereniging Apollo (Van Gentlaan)

Kleedaccommodatie Corridor (Van Gentlaan)

VERENIGINGSGEBOUWEN, TE WETEN:

- Ruysdaelstraat 4a - Jupiterstraat 3b (Jarinogebouw) - Nieuwstraat 47 - Markt 1 (voormalig gemeentehuis) - Blokhut Europalaan - Kempenlaan 25

Peuterspeelzaalaccommodatie Isidorusstraat 2 Cultureel Centrum, Zandstraat 35 Vestzaktheater, Kerkstraat 2 Boerderij, Leeuwstraat 2 Braecklant, Amerikalaan 2 Openbare bibliotheek, Airbornestraat 1

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 februari 1989

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SON EN BREUGEL, De secretaris, De voorzitter,