Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening op de heffing en invordering van leges 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2012
CiteertitelDerde wijziging Legesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-201201-01-2013intrekking

06-03-2012

De Staphorster, 20-11-2012

12-7509
23-11-2011Nieuwe regeling

08-11-2011

De Staphorster, 22 november 2011

11-6736

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 10 van de Legesverordening 2012;

besluit de volgende wijzigingen op de legesverordening 2012 vast te stellen:

Artikel 1  

550px

Artikel 2  

De bepalingen die ingevolge artikel 1 vervallen of worden gewijzigd blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel 3, derde lid, bedoelde datum hebben voorgedaan.

Artikel 3  

  • 1

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de datum waarop het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416) in werking treedt. Indien deze verordening niet bekendgemaakt is op de dag voorafgaand aan deze datum, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking van de verordening.

  • 2

    In afwijking van het eerste lid treedt artikel 1 in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking van deze verordening.

  • 3

    De datum van ingang van de heffing is de datum waarop het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416) in werking treedt.

Artikel 4  

Deze verordening wordt aangehaald als: Derde wijziging Legesverordening 2012.

Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Staphorst van 6 maart 2012 

, burgemeester

, secretaris

 

Tarieventabel legesverordening 2012 1  

Download tarieventabel Legesverordening 2012

Tarieventabel berekening bouwkosten 2012 2  

Download tarieventabel berekening bouwkosten 2012