Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Raadsbesluit tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRaadsbesluit tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand
CiteertitelRaadsbesluit tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147, lid 1.
 2. Wet werk en bijstand, art. 8.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-05-2012Intrekking

13-12-2011

De Staphorster, 17-04-2012

12-6997
01-01-2012Nieuwe regeling

13-12-2011

De Staphorster, 27-12-2011

11-6787

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsbesluit tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand

De raad van de gemeente Staphorst; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2011

gelet op gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 8, van de Wet werk en bijstand;

overwegende, dat intrekking van de Wet investeren in jongeren en wijziging van de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 het noodzakelijk maakt om de verordeningen die hun grondslag vinden in laatstgenoemde wet aan te passen en voorts dat het gewenst wordt geacht het bestaande gemeentelijk beleid als vastgelegd in deze verordeningen zoveel mogelijk in stand te laten, in afwachting van toekomstige wetgeving die de gemeentelijke sociale zekerheid betreft;

B E S L U I T

vast te stellen het Raadsbesluit tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand.

Artikel I Wijziging Re-integratieverordening WWB

 • A

  Voor hoofdstuk 4 met de titel ‘Slotbepalingen’ wordt een nieuw hoofdstuk 3A ingevoegd die luidt als volgt: Regelingen in verband met de wijzigingen in de WWB en intrekking van de WIJ per 1 januari 2012. In dit hoofdstuk paragraaf worden de hierna volgende artikelen ingevoegd.

 • B

  Artikel 15a wordt ingevoegd met als opschrift: Wijziging betekenis begrippen. Artikel 15a luidt als volgt:

  • 1.

   Waar in deze verordening de begrippen ‘alleenstaande’, ‘alleenstaande ouder’ en ‘gezin’ worden gebruikt, hebben deze vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als in artikel 4 van de wet.

  • 2.

   Waar in deze verordening wordt gesproken van ‘gehuwde(n)’ of ‘gehuwdennorm’ hebben deze begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als ‘gezin’, bedoeld in artikel 4, respectievelijk ‘gezinsnorm’, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet.

 • C

  Artikel 15b wordt ingevoegd met als opschrift: Afwijkende bepalingen voor jongeren.

  Artikel 15b luidt als volgt:

  In afwijking van hetgeen in deze verordening is bepaald, kunnen de volgende voorzieningen bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b van de wet niet worden ingezet voor de arbeidsinschakeling van belanghebbenden jonger dan 27 jaar:

  a. onbeloonde additionele arbeid als bedoeld in artikel 10a van de wet;

  b. de voorzieningen bedoeld in artikel 31, vijfde lid van de wet.

Artikel II Wijziging Toeslagenverordening WWB

 • A

  Voor Hoofdstuk 4 met de titel ‘Slotbepalingen’ wordt een nieuw hoofdstuk 3A ingevoegd die luidt als volgt: Regelingen in verband met de wijzigingen in de WWB en intrekking van de WIJ per 1 januari 2012. In dit hoofdstuk worden de hierna volgende artikelen ingevoegd.

 • B

  Artikel 6a wordt ingevoegd met als opschrift: Wijziging betekenis begrippen. Artikel 6a luidt als volgt:

  • 1.

   Waar in deze verordening de begrippen ‘alleenstaande’, ‘alleenstaande ouder’ en ‘gezin’ worden gebruikt, hebben deze vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als in artikel 4 van de wet.

  • 2.

   Waar in deze verordening wordt gesproken over ‘gehuwde(n)’ of ‘gehuwdennorm’ hebben deze begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als ‘gezin’, bedoeld in artikel 4, respectievelijk ‘gezinsnorm’, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet.

 • C

  Artikel 6b wordt ingevoegd met als opschrift: Wijziging verwijzingenArtikel 6b luidt als volgt:

  • 1.

   Waar in deze verordening wordt verwezen naar artikel 21, onderdeel a, van de wet, moet voor die verwijzing vanaf 1 januari 2012 worden gelezen: artikel 20, eerste lid, onderdeel b, van de wet.

  • 2.

   Waar in deze verordening wordt verwezen naar artikel 21, onderdeel b, van de wet, moet voor die verwijzing vanaf 1 januari 2012 worden gelezen: artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de wet.

  • 3.

   Waar in deze verordening wordt verwezen naar artikel 21, onderdeel c, van de wet, moet voor die verwijzing vanaf 1 januari 2012 worden gelezen: artikel 21, eerste lid, van de wet.

 • D

  Artikel 6c wordt ingevoegd met als opschrift: Intrekking WIJArtikel 6c luidt als volgt:

  • 1.

   De verlaging bedoeld in artikel 28 van de wet bedraagt 20 procent van de gehuwdennorm;

  • 2.

   Aan het bepaalde in het eerste van artikel 6 wordt geen toepassing gegeven in de periode dat een verlaging in verband met schoolverlating wordt toegepast als bedoeld in het eerste lid.

Artikel III Wijziging Maatregelenverordening WWB

 • A

  Voor Hoofdstuk 5 met de titel ‘Slotbepalingen’ wordt een nieuw hoofdstuk 4A ingevoegd die luidt als volgt: Regelingen in verband met de wijzigingen in de WWB en intrekking van de WIJ per 1 januari 2012. In dit hoofdstuk worden de hierna volgende artikelen ingevoegd.

 • B

  Artikel 13a wordt ingevoegd met als opschrift: Wijziging betekenis begrippen. Artikel 13a luidt als volgt:

  • 1.

   Waar in deze verordening de begrippen ‘alleenstaande’, ‘alleenstaande ouder’ en ‘gezin’ worden gebruikt, hebben deze vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als in artikel 4 van de wet.

  • 2.

   Waar in deze verordening wordt gesproken over ‘gehuwde(n)’ of ‘gehuwdennorm’ hebben deze begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als ‘gezin’, bedoeld in artikel 4, respectievelijk ‘gezinsnorm’, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet.

 • C

  Artikel 13b wordt ingevoegd met als opschrift: Onvoldoende meewerken aan plan van aanpak

  Artikel 13b luidt als volgt:

  Onder ‘gedragingen die de inschakeling in de arbeid belemmeren’ als bedoeld in artikel 8, lid 1 sub e wordt vanaf 1 januari 2012 mede verstaan: het onvoldoende meewerken aan het opstellen, uitvoeren dan wel evalueren van een plan van aanpak.

 • D

  Artikel 13c wordt ingevoegd met als opschrift: Intrekking WIJ

  Artikel 13c luidt als volgt:

  Een verlaging op grond van gedragingen, benoemd in deze verordening, kan eveneens worden toegepast op de bijzondere bijstand die aan belanghebbenden op grond van artikel 12, van de wet, wordt verstrekt.

Artikel IV Wijziging verordening Langdurigheidtoeslag

 • A

  Voor artikel 5 met de titel ‘inwerkingtreding’ wordt een nieuw artikel 4A ingevoegd die luidt als volgt: Regelingen in verband met de wijzigingen in de WWB en intrekking van de WIJ per 1 januari 2012. In dit artikel worden de hierna volgende artikelen ingevoegd.

 • B

  Artikel 4a wordt ingevoegd met als opschrift: Wijziging betekenis begrippen. Artikel 4a luidt als volgt:

  • 1.

   Waar in deze verordening de begrippen ‘alleenstaande’, ‘alleenstaande ouder’ en ‘gezin’ worden gebruikt, hebben deze vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als in artikel 4 van de wet.

  • 2.

   Waar in deze verordening wordt gesproken over ‘gehuwde(n)’ of ‘gehuwdennorm’ hebben deze begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als ‘gezin’, bedoeld in artikel 4, respectievelijk ‘gezinsnorm’, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet.

Artikel V Inwerkingtreding en geldingsduur

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Staphorst van 13 december 2011.

, voorzitter

, griffier

 

Toelichting 1