Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Regeling categoriale bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling categoriale bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten
CiteertitelRegeling categoriale bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 2. Wet werk en bijstand, art. 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201220-09-2018Nieuwe regeling.

24-01-2012

De Staphorster, 14-02-2012

12-6973

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling categoriale bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Het college van de gemeente Staphorst

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Wet werk en bijstand;

overwegende dat het wenselijk is oudere, chronische zieken en gehandicapte inwoners die op het sociaal minimum zijn aangewezen een tegemoetkoming te bieden voor verborgen bestaanskosten;

besluit vast te stellen de volgende:

Regeling categoriale bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten 

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1

  Met deze regeling wordt beoogd een jaarlijkse bijdrage van € 150,00 per huishouden te verstrekken aan chronisch zieken en gehandicapten en aan personen van 65 jaar en ouder, die een inkomen hebben op of vlak boven het bijstandsniveau;

 • 2

  De bijdrage wordt geacht een éénmalige jaarlijkse tegemoetkoming te zijn in de meerkosten waar deze doelgroep per huishouden als gevolg van ziekte, handicap of ouderdomsgebreken mee te maken heeft.

Artikel 2 Algemene voorwaarden

 • 1

  Deze regeling is gebaseerd op artikel 35, 1e en 3e lid van de Wet werk en bijstand.

 • 2

  De bepalingen zoals vermeld in de Wet werk en Bijstand zijn onverkort van toepassing op deze regeling;

 • 3

  Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient men te behoren tot de volgende doelgroep:a. Personen die gebruik maken van langdurige thuiszorg of;b. Personen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen tegen een percentage van 80-100% of;c. Personen die een voorziening ontvangen op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten of;d. Personen die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart of; e. Personen van 65 jaar of ouder.

 • 4

  Indien recht bestaat op de langdurigheidtoeslag vervalt het recht op deze regeling;

 • 5

  Onder huishouden wordt verstaan de alleenstaande, alleenstaande ouder en gezin die een zelfstandige bewoning voeren;

 • 6

  Onder zelfstandige bewoning wordt verstaan een woning waarvoor huursubsidie kan worden verkregen, dan wel een door de eigenaar zelf of zijn gezin bewoonde woning;

 • 7

  Belanghebbende dient zijn inkomenspositie te bewijzen door salarisspecificaties, uitkeringsspecificaties of bank-/giroafschriften dan wel jaaropgaven of belastingopgaven;

 • 8

  Zelfstandigen dienen de inkomenspositie te bewijzen door het overleggen van de jaarcijfers over het jaar voorafgaande aan het jaar van de aanvraag;

 • 9

  De noodzaak van het gebruik maken van langdurige thuiszorg moet worden aangetoond met een besluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), waarin is vastgesteld dat langer dan 6 maanden thuiszorg nodig is;

 • 10

  Belanghebbende dient bij arbeidsongeschiktheid een nog geldende beslissing van het Uitvoeringinstituut werknemersverzekeringen te overleggen waarin een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80-100% is vastgesteld.

Artikel 3 Inkomen en vermogen

 • 1

  Bij de vaststelling van de draagkracht, als bedoeld in artikel 35, 1e lid WWB, geldt dat in beschouwing wordt genomen:a. 0% van het inkomen boven de bijstandsnorm tot een maximum van 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm en b. 100% van het inkomen vanaf 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, alsmede tegoeden op bank/girorekeningen en spaarrekeningen voor zover dit het geldende vrij te laten bescheiden vermogen te boven gaat (artikel 34, 3e lid WWB).

 • 2

  In afwijking van de vermogensbepalingen in de WWB blijft bij de vaststelling van de draagkracht vermogen verbonden in een eigen woning buiten beschouwing;

 • 3

  Bepalend voor het recht en de draagkracht is de inkomenspositie per huishouden op de datum van aanvraag;

 • 4

  Wanneer de belanghebbende alleen informatie kan verstrekken omtrent zijn bruto inkomen, zal dit inkomen door de gemeente worden herleid tot een netto inkomen.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1

  Voor het aanvragen van categoriale bijzondere bijstand gelden dezelfde vereisten als voor het aanvragen van individuele bijzondere bijstand;

 • 2

  Aanvragen dienen te worden ingediend bij de afdeling sociale zaken van de gemeente Staphorst;

 • 3

  De aanvraag dient te worden ingediend middels de door de gemeente Staphorst ontworpen aanvraagformulieren.

Artikel 5 Verslaglegging

Via het jaarlijks op te stellen beleidsverslag wordt verantwoording afgelegd door de afdeling sociale zaken aan het college, respectievelijk de raad van de gemeente Staphorst.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze regeling.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Regeling categoriale bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten”.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 01-01-2012 onder gelijktijdige intrekking van de op 20-12-2005 vastgestelde “Regeling categoriale bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten”.

Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Staphorst van 24 januari 2012

, burgemeester.

, secretaris.