Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening Langdurigheidtoeslag Wet Werk en Bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Langdurigheidtoeslag Wet Werk en Bijstand
CiteertitelVerordening langdurigheidtoeslag Wet werk en bijstand gemeente Staphorst
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1 sub c.
 2. Wet werk en bijstand, art. 30.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201201-01-2015Nieuwe regeling.

25-09-2012

De Staphorster, 23-10-2012

ADV/12-7409

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Langdurigheidtoeslag Wet Werk en Bijstand

De raad van de gemeente Staphorst;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Staphorst van 21 augustus 2012, nr. ADV/12-7409;

gelet op artikel 8 eerste lid sub c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;

B E S L U I T

vast te stellen de

Verordening Langdurigheidtoeslag Wet Werk en Bijstand

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst;

  b. de raad: de gemeenteraad van Staphorst;

  c. de wet: de WWB;

  d. peildatum: de datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag ontstaat;

  e. inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 WWB. In afwijking hiervan wordt een bijstandsuitkering voor de beoordeling van het recht op langdurigheidstoeslag gezien als inkomen.

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1

  Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de wet komt in aanmerking voor de langdurigheidtoeslag de belanghebbende die gedurende een onafgebroken periode van 36 maanden aangewezen is geweest op een inkomen dat niet hoger is als 100% van de voor hem geldende bijstandsnorm en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de wet.

 • 2

  Niet voor de langdurigheidtoeslag komt in aanmerking de uitkeringsgerechtigde die gedurende de in het eerste lid genoemde periode meer dan € 1.500,00 aan neveninkomsten heeft ontvangen.

 • 3

  Niet voor de langdurigheidtoeslag komt in aanmerking de belanghebbende die een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgt als genoemd in de WSF 2000.

Artikel 3 Hoogte van de toeslag

De langdurigheidtoeslag bedraagt een percentage van de op 1 januari in enig jaar geldende bijstandsnorm. De percentages zijn voor:

a. gehuwden: 40%

b. alleenstaande ouders: 35%

c. alleenstaanden: 30%

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2012 onder gelijktijdige intrekking van de op 22-09-2009 vastgestelde verordening langdurigheidtoeslag Wet werk en bijstand.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening langdurigheidtoeslag Wet werk en bijstand gemeente Staphorst.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 25-09-2012.

, voorzitter

, griffier

 

Toelichting 1