Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2013
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening marktgelden 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-201201-01-2014intrekking

06-11-2012

De Staphorster, 26-11-2013

13-8422
21-11-2012nieuwe regeling

06-11-2012

De Staphorster, 20-11-2012

12-7509

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2013

De raad van de gemeente Staphorst;

gelezen het voorstel van het college van 2 oktober 2012;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2013

 

Artikel 1 Aard van de belasting

Terzake van het innemen van een standplaats op een daartoe van gemeentewege bestemd marktterrein wordt onder de naam marktgelden een recht geheven overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld, als bedoeld in artikel 1, wordt geheven van degene die op de markt een standplaats inneemt.

Artikel 3 Grondslag

Grondslag voor de heffing is het aantal strekkende meters ingenomen ruimte of het aantal dozen, kratten e.d.

Artikel 4 Tarief

 • 1

  het marktgeld bedraagt € 9,35 per strekkende meter ingenomen ruimte voor de jaarmarkt Staphorst;

 • 2

  het marktgeld voor de maandmarkt IJhorst bedraagt € 2,85 per strekkende meter ingenomen ruimte voor een vaste standplaats en € 3,35 per strekkende meter ingenomen ruimte voor een losse standplaats;

 • 3

  het marktgeld voor de wekelijkse markt te Staphorst bedraagt: € 1,25 per strekkende meter ingenomen ruimte voor een vaste standplaats en € 1,80 per strekkende meter ingenomen ruimte voor een losse standplaats;

 • 4

  een gedeelte van een meter wordt voor een hele meter gerekend;

 • 5

  in afwijking van lid 2 bedraagt het marktgeld voor de aanvoer van pluimvee, eenden of ander gevogelte en konijnen per krat, e.d. € 1,00;

 • 6

  voor de toepassing van dit artikel wordt het voor de belastingplichtige voordeligste tarief aangehouden.

Artikel 5 Wijze van heffen

 • 1

  Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende nota, kennisgeving of ander schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 • 2

  Het college stelt de modellen van de in het eerste lid bedoelde bescheiden vast.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

Het marktgeld moet bij vooruitbetaling worden voldaan op het tijdstip waarop een standplaats wordt ingenomen.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1

  De Verordening marktgelden 2012 van 8 november 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dat na die van de bekendmaking.

 • 3

  In afwijking in zoverre van het in voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 5

  Deze verordening kan worden aangehaald als de 'Verordening marktgelden 2013'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 6 november 2012,

, voorzitter.

, griffier.