Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening cliëntenparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de Verordening cliëntenparticipatie maatschappelijke ondersteuning 2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning, art. 11
  2. Wet Maatschappelijke Ondersteuning, art. 12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-201301-01-2018Artikel 5, opsomming aangepast

28-05-2013

De Staphorster, 18-06-2013

13-7968
26-06-2013nieuwe regeling

28-05-2013

De Staphorster, 18-06-2013

13-7968

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst

 

 

Artikel 1 Begrippen

A.  Cliëntenparticipatie maatschappelijke ondersteuning: De gestructureerde wijze waarop de gemeente de (vertegenwoordigers van) belanghebbenden betrekt in de vorming, uitvoering en evaluatie van beleid in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo);

B.  De Wmo-raad: De in deze gemeente actief zijnde (vertegenwoordigers van) betrokkenen, vallend onder de in de Wmo genoemde prestatievelden, die door de gemeente Staphorst zijn aangewezen om betrokken te worden bij de vorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke Wmo-beleid;

C.  Raad: De gemeenteraad van de gemeente Staphorst;

D.  College: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst;

E.  Wethouder: De verantwoordelijk wethouder voor het uitvoeren van de Wmo.

Artikel 2 Doelstelling

De cliëntenparticipatie maatschappelijke ondersteuning heeft de volgende doelstelling: Bewerkstelligen dat belanghebbenden bij de Wmo (zonodig met behulp van vertegenwoordigers) betrokken zijn bij de voorbereiding, de uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wmo beleid.

Artikel 3 Beleidsterreinen

Het integrale gemeentelijke beleid met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning bestaande uit:

1.  De voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van de Wmo-beleidsregels, het beleidsplan en de uitvoering van de zorg die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt.

2.  Voornemens, beleid, activiteiten of evaluaties van de gemeente Staphorst gericht op het brengen van samenhang in het beleid op de 10 prestatievelden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Artikel 4 Werkwijze

1.  De Wmo-raad adviseert en informeert gevraagd en ongevraagd het college en de raad over het beleid en de uitvoering van de wet en de daarmee samenhangende regelingen.

2.  De Wmo-raad kan tevens overgaan tot het uitbrengen van gevraagd of ongevraagd advies wanneer (zorg)instellingen/organisaties van buiten de gemeente Staphorst beleidsmaatregelen treffen waarvan ruime delen van de Staphorster bevolking rechtstreeks de gevolgen ondervinden.

3.  De Wmo-raad  kan besluiten direct te adviseren aan (delen van) de bevolking.

4.  Het college vraagt het Wmo-raad tijdig om advies bij onderwerpen van de in artikel 3 genoemde beleidsterreinen.

5.  Het advies wordt, behoudens spoedeisende zaken, minimaal vijf weken voordat de besluitvorming plaatsvindt gevraagd.

6.  Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk één week na de eerst volgende Wmo-raad-vergadering nadat advies is gevraagd, wordt door de Wmo-raad geadviseerd. Het advies wordt schriftelijk uitgebracht en is met redenen omkleed.

7.  De Wmo-raad kan zich ten behoeve van zijn adviserende taak laten informeren en adviseren door derden.

8.  De Wmo-raad kan leden van het college en gemeentelijke functionarissen uitnodigen om nader uitleg te laten geven over voorliggende voorstellen of onderwerpen. De Wmo-raad kan betrokken afdelingen verzoeken informatie te verschaffen.

9.  Het advies van de Wmo-raad wordt met het advies van B&W aan de gemeenteraad gezonden. De Wmo-raad ontvangt gelijktijdig een afschrift van de aan de gemeenteraad gezonden stukken.

10.  Indien burgemeester en wethouders in een voorstel aan de gemeenteraad afwijken van het advies van de Wmo-raad, wordt dit gemotiveerd bij dit voorstel vermeld.

11.  De Wmo-raad ontvangt na besluitvorming in de raad van het college (verantwoordelijk ambtenaar) uitsluitsel over de uitkomst(en) en de wijze waarop het advies van de Wmo-raad is meegenomen.

12.  De adviezen van de Wmo-raad zijn openbaar. Deze worden in ieder geval geplaatst op de pagina van de Wmo-raad van de gemeentelijke website.

13.  Tussen de wethouder en de Wmo-raad vindt minimaal twee maal per jaar overleg plaats, waarvoor beide partijen onderwerpen kunnen agenderen. Indien één van de partijen een extra overleg wenst, dan wordt dit verzoek zo mogelijk op korte termijn ingewilligd. Het overleg vindt plaats onder wisselend voorzitterschap van de Wmo-raad en de wethouder.

14.  Wethouder en voorzitter van de Wmo-raad hebben twee maal per jaar een voortgangsoverleg.

15.  Van de voortgangsoverleggen en daaruit volgende afspraken met de Wmo-raad doet het college van B&W binnen maximaal drie weken schriftelijke verslag (in concept) aan de Wmo-raad. Het college geeft binnen maximaal zes weken schriftelijk aan wat met de adviezen is of zal worden gedaan.

16.  Voor iedere bijeenkomst van de Wmo-raad is er overleg met de contactambtenaar, welke is aangewezen door het college, o.a. over de agendering.

17.  De Wmo-raad maakt aan het eind van elk kalenderjaar een werkplan en stelt een verslag samen over de werkzaamheden van het afgelopen jaar. Verslag en werkplan worden uiterlijk 31 maart ter informatie toegezonden aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad.

18.  De vergaderingen van de Wmo-raad zijn openbaar, tenzij de aard van de aangelegenheid zich naar het oordeel van de Wmo-raad tegen openbaarheid verzet. Het besluit om te komen tot een besloten vergadering wordt genomen op basis van een meerderheid van stemmen (helft plus één) van de aanwezige platformleden.

19.  Van een besloten (deel van een) vergadering wordt een vertrouwelijk (deel)verslag gemaakt.

20.  De Wmo-raad kan in een besloten vergadering geheimhouding opleggen. Geheimhouding over het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd; Geheimhouding kan eveneens worden opgelegd door de voorzitter van de Wmo-raad.

21.  De Wmo-raad vervult ook een algemene taak: het positief beïnvloeden van de beeldvorming over mensen met een functiebeperking en het stimuleren van de sociale, financiële en fysieke toegankelijkheid van voorzieningen in de gemeente Staphorst. Hiertoe verzorgt de Wmo-raad voorlichting en communicatie richting diverse doelgroepen.

Artikel 5 Samenstelling

1.  Leden van de Wmo-raad (eventueel met uitzondering van de onafhankelijke voorzitter) wonen in de gemeente Staphorst en worden benoemd door het college van B&W op voordracht van de Wmo-raad. Zij functioneren in de Wmo-raad zonder last of ruggespraak.

2.  De Wmo-raad wordt samengesteld uit (vertegenwoordigers van) belanghebbenden/doelgroepen vallend onder de in de Wmo genoemde prestatievelden. De Wmo-raad streeft ernaar dat zijn leden een evenredige afspiegeling zijn van de Staphorster bevolking.

3.  Wanneer een lid van de Wmo-raad zijn/haar sociale functie, op grond waarvan hij/zij zitting heeft in de Wmo-raad, niet meer bekleedt, zal het betreffende lid ook zijn lidmaatschap van de Wmo-raad beëindigen. Deze beëindiging treedt in werking vanaf de eerstvolgende Wmo-raad vergadering die volgt op de beëindiging van de sociale functie.

4.  De leden van de Wmo-raad zijn benoemd voor een periode van drie jaar. Na deze periode zijn zij aftredend en herbenoembaar. De leden zijn voor maximaal twee periodes benoembaar.

5.  Gemeenteraadsleden, collegeleden en ambtenaren van de gemeente Staphorst mogen geen deel uitmaken van de Wmo-raad.

6.  Ondernemers die werkzaam zijn en/of economische belangen hebben binnen een Wmo-prestatieveld kunnen niet deelnemen aan de Wmo-raad.

7.  De Wmo-raad bestaat uit maximaal 15 deelnemers (plus een onafhankelijke voorzitter)

8.  De voorzitter van de Wmo-raad:

a. fungeert als onafhankelijk en technisch voorzitter;

b. heeft een adviserende stem in de Wmo-raad en evenals de secretaris geen stemrecht.

c. wordt gekozen door een commissie waarin deelnemers van de Wmo-raad en medewerkers van de gemeente vertegenwoordigd zijn en wordt benoemd door het college.

9.  De Wmo-raad kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.

10.  Wanneer één der leden langdurig afwezig is vanwege ziekte of andere oorzaak, kan dit lid, na toestemming van de Wmo-raad en het College, zich laten vervangen.

Artikel 6 Faciliteiten

1.  De Wmo-raad wijst uit haar eigen midden of van buiten een secretariële medewerker aan.

2.  Burgemeester en wethouders stellen aan de Wmo-raad zodanige financiële middelen ter beschikking dat de Wmo-raad redelijkerwijs in staat kan worden geacht om in het kader van de uitvoering van deze verordening haar taken uit te voeren.

3.  Voor niet - reguliere activiteiten kan het Wmo-raad bij burgemeester en wethouders een projectsubsidie aanvragen.

4.  De Wmo-raad kan voor haar publicitaire activiteiten -in overleg- gebruik maken van de pagina voor gemeentelijk nieuws in ‘de Staphorster’.

5.  De financiële middelen worden jaarlijks aangevraagd op basis van een raming, opgesteld door de wmo-raad, welke jaarlijks voor 1 mei wordt ingediend.

6.  Bij de subsidieaanvraag is de Algemene Subsidieverordening Gemeente Staphorst van toepassing.

Artikel 7 Klachten

De Wmo-raad wordt periodiek geïnformeerd over aantal, aard en afdoening van de klachten, die betrekking hebben op maatschappelijke ondersteuning. Dit onderwerp is een vast agendapunt in het periodiek overleg met de portefeuillehouder Wmo.

Artikel 8 Slotbepalingen

1.  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning beslist het college van burgemeester en wethouders in overleg met de Wmo-raad.

2.  Deze verordening treedt de 8e dag na publicatie in werking.

3.  De verordening ‘Cliëntenparticipatie Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Staphorst’ vastgesteld bij raadsbesluit van 25 september 2007 wordt ingetrokken.

4.  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening cliëntenparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst’.