Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdelen a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-201401-01-2016Nieuwe regeling

04-11-2014

Gemeenteblad 2014 nr. 12

14-9303

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015

De raad van de gemeente Staphorst;

 

gezien het voorstel van het college van 29 september 2014;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaatsen in de woonkernen Staphorst, Rouveen, IJhorst.

 • b.

  particulier graf: een graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken.

 • c.

  algemeen graf: een graf, in eigendom van de gemeente, bestemd tot het doen begraven en begraven houden van lijken van overledenen.

 • d.

  eigen urnengraf: een graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen begraven en begraven houden van urnen/asbussen, bevattende de as van overledenen.

 • e.

  rechthebbende: de natuurlijke persoon, die het uitsluitend recht heeft verkregen tot het doen begraven of het doen bijzetten in een eigen graf of een eigen urnengraf.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden de rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van het gebruik of de diensten, dan wel degene te wiens behoeve het gebruik of de diensten worden aangevraagd of verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven: voor het begraven van het lijk (de lijken) van één of meer kind(eren), dan wel van één of meer doodgeboren of als levenloos aangegeven kind(eren), dat (die) tegelijk in dezelfde grafruimte wordt (worden) begraven met de bij of kort na de bevalling overleden moeder.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerst lid, van de Invorderingswet 1990 moeten:

  • a.

   de rechten worden betaald op het tijdstip, waarop de bedoelde gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur wordt uitgereikt;

  • b.

   de rechten worden betaald indien bedoelde gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur wordt toegezonden, binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving, nota of andere schriftuur.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college

 • 1.

  Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten;

 • 2.

  Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening indien de wijzingen van zuiver redactionele aard zijn.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening lijkbezorgingsrechten 2014 van 5 november 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2015”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 4 november 2014,

J.D. Alssema, voorzitter

J. van Hoppe, griffier

Lijkbezorgingsrechten 2015

Uitgifte graven (urnen)

Uitgifte per graf 1 diep voor 30 jaar

€ 1.015,00

Uitgifte per graf 1 diep voor 50 jaar

€ 1.690,00

Uitgifte per graf 1 diep voor onbepaalde tijd

€ 6.765,00

Bij uitgifte van meer dan 1 graf (1 diep, naast elkaar) wordt het tarief vermenigvuldigd met het aantal uit te geven graven.

 

Uitgifte per graf 2 diep voor 30 jaar

€ 2.030,00

Uitgifte per graf 2 diep voor 50 jaar

€ 3.380,00

Uitgifte per graf 2 diep voor onbepaalde tijd

€ 13.530,00

Bij uitgifte van meer dan 1 graf (2 diep, naast elkaar) wordt het tarief vermenigvuldigd met het aantal uit te geven graven.

 

Verlengen termijn begraafrechten

Verlengen grafrecht 1 graf 1 diep (met 10 jaar) per graf

€ 339,00

Verlengen grafrecht 1 graf 1 diep (met 20 jaar) per graf

€ 678,00

Verlengen grafrecht 1 graf 2 diep (met 10 jaar) per graf

€ 678,00

Verlengen grafrecht 1 graf 2 diep (met 20 jaar) per graf

€ 1.356,00

Begraven van een lijk

Begraven van een lijk 12 jaar en ouder

€ 480,00

Begraven van een lijk 1 tot 12 jr

€ 396,00

Begraven lijk 0 tot 1 jr

€ 201,00

Plaatsen van een urn

€ 201,00

Extra kosten begraven van een lijk tussen 17.00 – 09.00 uur

€ 100,00

Inschrijven en overschrijven rechthebbende

Op naam zetten of overschrijven:

1 graf 1 diep (per graf)

€ 21,50

1 graf 2 diep (per graf)

€ 43,00

Vergunning grafmonument

Een monument of een grondplaat niet breder dan:

50 centimeter

€ 57,00

Een monument breder dan 50 centimeter

€ 82,00

Een grondplaat of een ander soort grafbedekking,

breder dan 50 centimeter, dat één graf beslaat

€ 82,00