Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2016
CiteertitelVerordening rioolaansluitrecht 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-201501-01-2017Nieuwe regeling

10-11-2015

Gemeenteblad 2015 nr. 39

15-10296

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2016

De raad van de gemeente Staphorst;

 

gezien het voorstel van het college van 6 oktober 2015;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  onder gemeentelijke riolering verstaan, een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater en/of grondwater, in eigendom, beheer of in onderhoud bij de gemeente alsmede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater;

 • b.

  onder eigendom verstaan, een (on)gebouwde onroerende zaak of roerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;

 • c.

  onder aansluiting van een eigendom verstaan, het leggen door de gemeente van een buisleiding van het bestaande rioleringsstelsel, welke in beheer en onderhoud is van de gemeente, tot aan de perceelsgrens van het eigendom ten behoeve waarvan aansluiting geschiedt, ertoe dienende om ten behoeve van een eigendom een directe of indirecte lozing van het afvalwater mogelijk te maken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'eenmalig rioolaansluitrecht' wordt een recht geheven ter zake van het tot stand brengen van een aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor de aan te sluiten eigendommen € 3.877,00 per aansluiting die gemaakt moet worden voor de afvoer van het huishoudelijke- c.q. bedrijfsafvalwater van het eigendom.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten van de aanslag als bedoeld in artikel 5 worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Vrijstelling

De eigen bijdrage-regeling (rioolaansluitrecht) is van toepassing voor de gehele gemeente Staphorst, met uitzondering van de (bouw)percelen die zijn gelegen in de gemeentelijke uitbreidingsplannen voor woningbouw en/of industrie en die worden uitgegeven door of namens het gemeentelijke grondbedrijf. (Dit gebied is aangegeven op de bijgevoegde plattegronden).

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college.

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht.

Artikel 10 Overdracht bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening indien de wijzigingen van zuiver redactionele aard zijn.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2015’ van 4 november 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening rioolaansluitrecht 2016’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 10 november 2015,

T.C. Segers, voorzitter.

L.Randsdorp, griffier.

Bijlage 1 Kaartje IJhorst

Bijlage 2 Kaartje Rouveen

Bijlage 3 Kaartje Staphorst