Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2017
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, art. 15.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-201601-01-2018Nieuwe regeling

08-11-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 52

16-11251

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2017

De raad van de gemeente Staphorst;

gezien het voorstel van het college d.d. 4 oktober 2016;

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  GFT-afval: groente-, fruit- en tuinafval;

 • 2.

  restafval: huishoudelijk afval niet zijnde GFT-afval;

 • 3.

  bedrijfsafval: afval van beperkte omvang afkomstig van bedrijven niet zijnde huishoudelijk afval dan wel GFT-afval;

 • 4.

  mini-container: de vanwege de gemeente uitgezette ophaalbakken, waaronder city-bins, onderverdeeld in verschillende volumina;

 • 5.

  verzamelcontainer: de vanwege de gemeente geplaatste verzamelcontainers, die kunnen worden ontsloten door middel van chipkaarten;

 • 6.

  grof huishoudelijk afval: huishoudelijke afvalstoffen die met enige regelmaat in een huishouden vrijkomen, doch die te groot en/of te zwaar zijn om op dezelfde wijze als andere huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst te worden aangeboden;

 • 7.

  7.grof tuinafval: tuinafval dat met enige regelmaat in een huishouden vrijkomt, doch te groot en/of te zwaar is om op dezelfde wijze als GFT-afval aan de inzameldienst te worden aangeboden.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van het perceel. Bij gebruik door meer leden van een huishouden: een lid van een huishouden;

  • b.

   bij gebruik van delen van een perceel: degene die de delen van het perceel in gebruik heeft gegeven;

  • c.

   bij ter beschikking stellen voor volgtijdig gebruik: degene die het perceel voor volgtijdig gebruik ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De maatstaf van heffing is een vast bedrag per perceel en een vast bedrag per lediging.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  Het belastingbedrag bedraagt per perceel per jaar € 140,00.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in lid 1 bedraagt de belasting per lediging bij een:

containervolume

restafval

GFT-afval

- 240 liter

€ 9,21

€ 0,00

- 140 liter

€ 5,63

€ 0,00

- 80 liter

n.v.t.

€ 0,00

- 40 liter

n.v.t.

€ 0,00

Verzamelcontainer voor maximaal

 

 

- 40 liter restafval

€ 1,55 

n.v.t.

- 20 liter restafval

€ 0,78

n.v.t.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Per belastbaar feit kan afzonderlijk worden geheven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 5, lid 1, is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 5, lid 2, is verschuldigd na afloop van het belastingjaar of, zo dit eerder is, na beëindiging van de belastingplicht.

 • 3.

  Indien een belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in artikel 5, lid 1, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting, als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog voldoende kalendermaanden overblijven.

 • 5.

  Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald in maximaal twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt dat,

  • a.

   indien een machtiging tot automatische incasso is afgegeven, en het belastingbedrag € 20,00 of hoger is, de belasting zoals bedoelt in artikel 5, lid 1, en bij wege van aanslag geheven, moet worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen tenminste drie bedraagt. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. Wanneer het belastingbedrag lager is dan € 20,00 gelden de betaaltermijnen genoemd in lid 1.

  • b.

   Voor de belastingen zoals bedoelt in artikel 5, lid 2 geldt dat, wanneer de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, de aanslag(en) moeten worden betaald in drie termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. Wanneer het belastingbedrag lager is dan € 20,00 gelden de betaaltermijnen genoemd in lid 1.

 • 3.

  Indien de verschuldigde bedragen als genoemd in het tweede lid, tweemaal achtereen niet kunnen worden geïncasseerd vervalt de machtiging tot automatische incasso en gelden de betaaltermijnen zoals genoemd in het eerste lid.

 • 4.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, voorzover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

 • 5.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Vrijstellingen

Wegens het (in overleg) niet nakomen van de inzamelplicht wordt geen afvalstoffenheffing geheven van de gebruikers van de recreatiewoningen, die zijn gelegen op één van de onderstaande bungalow/recreatie parken:

 • 1.

  Vakantiepark ‘Striks Erve’, Heerenweg 72, 7955 PG IJhorst.

 • 2.

  Natuur-Recreatiepark ‘De Witte Bergen’, Paviljoensweg 1, 7955 PR IJhorst.

 • 3.

  Parc Landgoed ‘’t Veldhuijs’, Veldhuisweg 1, 7955 PP IJhorst.

 • 4.

  Bospark Reestervallei B.V., Veldhuisweg 4, 7955 PP IJhorst.

Artikel 11 Medisch afval

De belastingplichtige kan vermindering van afvalstoffenheffing aanvragen indien in zijn gezin extra huishoudelijke afvalstoffen ontstaan als gevolg van een medische indicatie.

Het verzoek om vermindering moet voor het einde van het belastingjaar worden aangevraagd onder overlegging van een recent medisch advies van een huisarts of medisch specialist.

Indien geen advies van de huisarts of medisch specialist kan worden overgelegd, moet met een eigen verklaring worden overgelegd waarbij op basis van redelijkheid wordt aangetoond dat gebruik moet worden gemaakt van materiaal dat medisch afval tot gevolg heeft, onder overlegging van aankoopnota’s of anderszins.

De te verlenen vermindering van de afvalstoffenheffing bedraagt per verbruiksperiode maximaal de helft van het aantal ledigingen van de container bestemd voor het restafval.

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om medisch advies in te winnen of periodiek om een recent medisch advies te verzoeken.

Artikel 12 Kwijtschelding

Zie regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Artikel 13 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening afvalstoffenheffing 2016' van 10 november 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening afvalstoffenheffing 2017'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 8 november 2016,

T.C. Segers, voorzitter.

L.Roest-Jonkers, griffier.