Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening op de heffing en invordering van leges 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2017
CiteertitelLegesverordening 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, lid 1 en lid 2, aanhef en onderdeel h
 2. Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-201701-01-201701-01-2018Tarieventabel, titel 1, hoofdstuk 3

10-01-2017

Gemeenteblad 2016 nr. 65

16-11542
07-12-201611-01-2017Tarieventabel, titel 1, hoofdstuk 2 en 3

06-12-2016

Gemeenteblad 2016 nr. 64

16-11464
01-12-201607-12-2016Nieuwe regeling

08-11-2016

Gemeenteblad 2016 nr. 51

16-11464

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2017

De raad van de gemeente Staphorst;

gelezen het voorstel van het college van 4 oktober 2016;

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ‘APV’: de actuele Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Staphorst;

 • f.

  ‘BRP’: Gemeentelijke Basisadministratie Personen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; één en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Geen leges zijn verschuldigd voor:

 • 1.

  mondeling verstrekte inlichtingen, tenzij dit in artikel 1 uitdrukkelijk anders is bepaald;

 • 2.

  stukken of inlichtingen, welke ambtshalve ter voldoening aan wettelijke of administratieve voorschriften worden afgegeven of gegeven;

 • 3.

  stukken, door ambtenaren benodigd tot het verkrijgen van pensioen en stukken, benodigd tot het verkrijgen van weduwen- en wezenpensioen uit tot dat doel ingestelde fondsen;

 • 4.

  stukken, welke ingevolge het Ambtenarenreglement kosteloos worden afgegeven;

 • 5.

  kwitanties van geldsommen en andere stukken, waarbij ontvangst of overneming van gelden of goederen wordt erkend of vermeld;

 • 6.

  bewijzen van onvermogen.

 • 7.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

1.De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur.

 • 2.

  Het verschuldigde bedrag wordt op de gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur vermeld.

 • 3.

  Het college stelt de modellen van de onder 1 genoemde bescheiden vast.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald:

  • a.

   op het tijdstip, waarop de in artikel 6 bedoelde gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur wordt uitgereikt.

  • b.

   ingeval de in artikel 6 bedoelde gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur wordt toegezonden, binnen 1 maand na de dagtekening van deze stukken.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.4 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdelen 1.4.5 en 1.4.6 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.8.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 15 (kansspelen);

één en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges ter secretarie en van rechten wegens verrichtingen van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2016’ van 10 november 2015 en wijziging van 12 juli 2016 worden ingetrokken met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór de in artikel 13 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de op grond van het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Indien het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (Kamerstukken I 2015/2016, 34358 (R2065), nr. A), tot wet is of wordt verheven en artikel I van die wet in werking treedt, wordt in artikel 2, onder nummering van de bestaande tekst tot eerste lid, een extra toegevoegd, luidende:

  • -

   Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeachte de leeftijd van de betrokken persoon.

 • 4.

  Indien artikel 10.8, onderdeel B, van de Wet natuurbescherming in werking treedt, wordt het onderdeel 2.3.11 van de bij deze verordening behorende tarieventabel vervangen door:

  2.3.11.1

  Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van een Natura 2000-gebied)

   

   

  Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

       

  € 359

  2.3.11.2

  Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten)

   

   

  Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

       

  € 359

 • 5.

  De op grond van het vierde lid vervangen onderdelen blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel 13, derde lid, onder b, bedoelde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid is de datum van ingang van de heffing van:

  • a.

   artikel 12, derde lid, het tijdstip waarop het in dat lid genoemde wetsvoorstel tot wet is of wordt verheven en artikel I van die wet in werking treedt.

  • b.

   Artikel 12, vierde lid, het tijdstip waarop artikel 10.8, onderdeel B, van de Wet natuurbescherming in werking treedt.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2017’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 8 november 2016,

T.C. Segers, voorzitter.

L.Roest-Jonkers, griffier.

Bijlage Tarieventabel leges

Indeling tarieventabel

 

Titel 1; Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet

Hoofdstuk 11 Leegstandswet

Hoofdstuk 12 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 13 Standplaatsen

Hoofdstuk 14 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 15 Kansspelen

Hoofdstuk 16 Kinderopvang

Hoofdstuk 17 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

 

Titel 2; Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Verhoging

Hoofdstuk 6 Teruggaaf

Hoofdstuk 7 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 8 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 9 Wijziging en herziening van het bestemmingsplan

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3; Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 5 Overige beschikkingen

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

TITEL 1; Algemene Dienstverlening

 

HOOFDSTUK 1 - Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk/registratie partnerschap (of een ceremoniële omzetting van een partnerschap in een huwelijk) in het gemeentehuis op andere tijd dan ingevolge artikel 4 van de wet van 23 april 1879, Stb. 72, zoals die wet is gewijzigd voor de kosteloze voltrekking, is bepaald op:

 

1.1.1.1

maandag vanaf 10.00 uur, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tijdens gewone kantooruren

€ 455,00

1.1.1.2

buiten de gewone kantooruren

€ 582,00

1.1.1.3

zaterdag vóór 12.00 uur

€ 1.300,00

1.1.1.4

zaterdag na 12.00 uur en op christelijke feestdagen of daarmee gelijkgestelde dagen, alsmede op dagen, waarop het gemeentehuis wegens bijzondere omstandigheden als nationale gedenk- en feestdagen enz. gesloten is

€ 1.696,00

1.1.1.5

voor het voltrekken van een huwelijk/registratie partnerschap op een alternatieve locatie, anders dan het gemeentehuis, wordt het in onderdeel 1.1.1.1 t/m 1.1.1.4 genoemde tarief verhoogd met

€ 55,50

1.1.1.6

voor het inhuren van ambtenaren als getuige, bij het voltrekken van een huwelijk/registratie, partnerschap per getuige

€ 27,45

1.1.1.7

voor het benoemen van een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand die elders al BABS is voor één dag

€ 50,50

1.1.1.8

voor het benoemen en beëdigen van een Ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor één dag

€ 151,50

1.1.1.9

voor een trouwboekje of duplicaat daarvan (kunststof)

€ 6,45

1.1.1.10

voor een trouwboekje of duplicaat daarvan (kunstleer)

€ 20,00

1.1.2

voor nasporing in de registers van de burgerlijke stand, voor elk halfuur of gedeelte daarvan

€ 20,00

1.1.3.

voor het kalligraferen van een kinderbijschrijving in een trouwboekje/boekje geregistreerd partnerschap bedragen de kosten

€ 8,90

1.1.4

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

HOOFDSTUK 2 - Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,45

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,45

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,45

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,45

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 50,65

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,60

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,55

 

HOOFDSTUK 3 - Rijbewijzen

1.3.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,95

1.3.2

tot het verstrekken van een duplicaat rijbewijs

€ 38,95

1.3.3

het tarief genoemd in 1.3.1. en 1.3.2 wordt bij een spoedaanvraag vermeerdert met

€ 34,10

1.3.4

tot het verstrekken van een rijbewijs, bij vermissing van het eerder aan de aanvrager uitgegeven rijbewijs,worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

€ 19,90

 

HOOFDSTUK 4 - Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,45

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 152,50

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 380,00

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 728,00

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 1.675,00

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 2.672,00

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het [wekelijks] verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente

€ 6,45

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 6,45

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 152,50

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 380,00

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 728,00

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 1.675,00

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 2.672,00

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 23,20

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,60

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

€ 10,10

 

HOOFDSTUK 5 - Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ n.v.t.

 

HOOFDSTUK 6 - Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wbp of een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wbp: de maximaal toelaatbare tarieven als genoemd in het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp.

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van het voorgaande onderdeel meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

HOOFDSTUK 7 - Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.2

voor een exemplaar van de gemeentebegroting

€ 69,60

1.7.3

bijlagen bij de gemeentebegroting

€ 47,25

1.7.4

voor een exemplaar van de gemeenterekening

€ 87,80

1.7.5

voor een exemplaar van een bedrijfsbegroting

€ 29,15

1.7.6

voor een exemplaar van de rekening van een bedrijf per gemeente

€ 34,80

1.7.7

voor een exemplaar van de Bouwverordening

€ 47,25

1.7.8

voor een exemplaar van de toelichting op de Bouwverordening

€ 35,45

1.7.9

voor een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 35,45

1.7.10

voor een exemplaar van een belastingverordening

€ 9,90

1.7.11

voor het verstrekken of maken van kaarten en tekeningen, dan wel kopieën of lichtdrukken daarvan,per formaat A6 (10½ x 15 cm)

€ 3,15

1.7.12

voor een duplicaat aanslagbiljet/woz-beschikking

€ 0,50

1.7.13

voor een abonnement op alle afschriften van openbare agenda´s inclusief bijlagen van de raad per kalenderjaar toegezonden

€ 139,15

1.7.14

voor een abonnement op alle afschriften van openbare agenda´s inclusief bijlagen van de raad per kalenderjaar afgehaald

€ 69,60

1.7.15

voor elke niet met name in deze verordening genoemde administratieve dienst

€ 3,85

 

HOOFDSTUK 8 - Overige publiekszaken

 

1.8

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,35

1.8.2

voor het ter legalisatie opzenden van een stuk of voor het waarmerken van stukken en het legaliseren van een handtekening

€ 6,45

1.8.3

voor het aanvragen van akten, uitreksels en andere stukken uit andere gemeenten of aan andere autoriteiten

€ 2,70

1.8.4

voor niet met name in deze verordening genoemde vergunning tot handelingen, waarvoor krachtens de wet, reglement of verordening van politie vergunning moet worden gevraagd, voorzover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat

€ 3,25

1.8.5

voor alle niet in deze verordening genoemde gunstige beschikkingen, van hetzij burgemeester en wethouders hetzij burgemeester, op verzoek

€ 3,70

1.8.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in de artikelen 29 en 32 van de Wet Persoonsregistratie

 

 

a. indien het afschrift bestaat uit ten hoogste 49 pagina's

€ 6,45

 

b. indien het afschrift bestaat uit 50 tot 100 pagina's

€ 32,50

 

c. indien het afschrift bestaat uit meer dan 100 pagina's

€ 48,80

1.8.7

De vergoeding voor het bericht dat op een andere gegevensdrager wordt verstrekt dan papier

€ 65,20

1.8.8

De vergoeding voor het bericht, bestaande uit een afschrift van een, vanwege de aard van de vastlegging, moeilijk toegankelijke registratie

€ 65,20

1.8.9

Indien voor hetzelfde bericht op grond van het eerste, tweede en derde lid meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd

€ 65,20

 

HOOFDSTUK 9 - Gemeentearchief

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed halfuur of gedeelte daarvan

€ 20,20

1.9.2

Dit recht is niet verschuldigd, indien de nasporing door de aanvrager zelf en met toestemming van de secretaris van de gemeente geschiedt voor een wetenschappelijk of filantropisch doel

 

 

HOOFDSTUK 10 - Huisvestingswet

n.v.t.

 

HOOFDSTUK 11 - Leegstandswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1 

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

€ 45,45

1.11.2

vervallen

 

 

HOOFDSTUK 12 - Gemeentegarantie

n.v.t.

 

HOOFDSTUK 13 - Standplaatsen

1.13

Voor een vergunning tot het innemen van een standplaats op openbare grond met een inrichting, dienende tot de uitoefening van straathandel, of met een inrichting dienende tot vermaak, per m² en per dag, of een gedeelte daarvan € 1,45 met een minimum van € 8,75

 

 

HOOFDSTUK 14 - Winkeltijdenwet

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

a. voor een ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet

€ 27,90

 

b. tot het verlenen van toestemming om een in het vorige onderdeel bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 17,30

 

c. tot het intrekken of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing

€ 17,30

 

HOOFDSTUK 15 - Kansspelen

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 17,30

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op kansspelen

 

 

Voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

 

Voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

 

En voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

 

Voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50

 

Voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

 

En voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.15.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in [artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening]

€ 57,90

 

HOOFDSTUK 16 - Kinderopvang

n.v.t.

 

HOOFDSTUK 17 - Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

€ 461,00

1.17.2

Het tarief genoemd onder 1.17.1 wordt verhoogd:

 

1.17.2.1

Met een bedrag per meter van;

€ 1,50

1.17.2.2

Het onder 1.17.2 vermelde bedraagt minimaal.

€ 37,50

1.17.2.3

Als er sprake is van een tracélengte van 1000 meter of meer, zijn de bepalingen 1.17.2.1 en 1.17.2.2 niet van toepassing. De leges bedoeld onder 1.17.1 worden in rekening gebracht. Daarnaast wordt een aparte projectovereenkomst met de aanvrager afgesloten, waarin de kosten voor de inzet van de toezichthouder worden vastgesteld.

 

1.17.3

Indien de aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur, buiten behandeling wordt gelaten wordt 25% van de leges zoals bedoeld onder 1.17.1 in rekening gebracht.

 

1.17.4

Als een aanvrager zijn aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening gebrachte kosten bedragen:

 

1.17.4.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan: 25% van de leges zoals bedoeld onder 1.17.1.

 

1.17.4.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken na het in behandeling nemen ervan: 40% van de leges zoals bedoeld onder 1.17.1.

 

1.17.4.3

Indien de aanvraag op verzoek van de gemeente wordt ingetrokken en binnen één maand gevolgd wordt door een nieuwe aanvraag die voldoet aan het advies, dan worden de leges zoals genoemd onder 1.17.2.1 en 1.17.2.2 in mindering gebracht op de verschillende leges voor de nieuwe aanvraag.

 

 

HOOFDSTUK 18 - Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb.459)

€ 30,00

1.18.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 30,00

1.18.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 112,50

1.18.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart bij vermissing of verlenging

€ 30,00

 

HOOFDSTUK 19 - Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.2

voor een vergunning tot het houden van een collecte, algemene inzameling of het aanbieden van intekenlijsten

€ 8,90

1.19.3

voor raadpleging van de kadastrale kaarten en/of object- en subjectgegevens van het kadaster per perceel

€ 8,90

1.19.4

voor het verstrekken van een kopie van een kadastraal plan

€ 3,50

1.19.5

Voor het doen van nasporingen in het gemeentelijke kadaster voor ieder daaraan besteed halfuur of gedeelte daarvan

€ 10,55

1.19.6

Voor het nummeren en paraferen van registers door de gemeente ten behoeve van de aanvrager, per register

€ 3,85

1.19.7

Voor het afgeven van een geleidebiljet voor het vervoer van ontplofbare stoffen, ingevolgde de wet Gevaarlijke Stoffen

€ 2,15

1.19.8

Voor een vergunning tot de verkoop van vuurwerk

€ 35,85

1.19.9

Voor een vergunning tot het aanbrengen van een opschrift, waaronder wordt verstaan een mededeling, afbeelding of beeldmerk, woorden en/of cijfers, welke voor het publiek zichtbaar zijn aangebracht, en die ten doel hebben commerciële reclame te maken

€ 59,30

1.19.10

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,65

1.19.20

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

1.19.21

per pagina op papier van A-4 formaat

€ 0,45

1.19.22

per pagina op papier groter dan A-4 formaat, tot en met A-3 formaat

€ 0,90

1.19.23

per pagina op papier groter dan A-3 formaat, tot en met A-0 formaat

€ 15,90

1.19.24

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.20 tot en met 1.19.23 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 15,90

1.19.25

de onder 1.19.20 tot en met 1.19.24 genoemde tarieven worden met een factor 1,5 vermenigvuldigd indien de verstrekking in kleur plaatsvindt.

 

1.19.26

Afschriften van stukken geleverd op een alternatief media anders als genoemd in de onderdelen 1.19.20 tot en met 1.19.24.

€ 23,25

1.19.27

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen.

€ 3,85

1.19.28

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina.

€ 0,65

 

TITEL 2; Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

HOOFDSTUK 1 – Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

Bouwkosten:

 

 

a. onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan het product van de normkosten voor het uit te voeren werk en de bruto-inhoud c.q. oppervlakte c.q. lengte van het bouwwerk conform de bij de Legesverordening 2017 behorende 'Tarieventabel berekening bouwkosten´.

 

 

b. (her)bouwkosten van agrarische gebouwen worden bepaald aan de hand van het taxatieboekje van BIM zoals dit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

c. Voor bouwwerken die niet passen binnen het regime van vaststelling van normatieve bouwkosten, zoals bedoeld in 2.1.1.2.a, geldt dat onder de bouwkosten wordt verstaan de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

HOOFDSTUK 2 - Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag Wabo

2.2

Het tarief bedraagt:

 

2.2.1

voor het in behandeling nemen van een verzoek om vooroverleg c.q. conceptaanvraag in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is.

€ 331,00

2.2.2

vervallen

 

2.2.3

n.v.t.

 

2.2.4

Indien een milieutoets vereist is om tot een uitspraak te komen, wordt het bedrag in artikel 2.2.1 verhoogd met:

€ 331,00

2.2.5

Indien de aanvraag genoemd onder artikel 2.2.1 betrekking heeft op plannen binnen beschermd dorpsgezicht worden de leges met 15% verhoogd.

 

 

HOOFDSTUK 3 - Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 2.500,00 bedragen:

€ 299,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 2.500,00 of meer bedragen doch minder dan € 25.000,00

€ 299,00

 

vermeerderd met 2,55 % van het bedrag, waarmee die bouwkosten de € 2.500,00 te boven gaan;

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 25.000,00 of meer bedragen doch minder dan € 50.000,00

€ 872,75

 

vermeerderd met 2,20 % van het bedrag, waarmee die bouwkosten € 25.000,00 te boven gaan;

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 50.000,00 of meer bedragen doch minder dan € 100.000,00

€ 1.422,75

 

vermeerderd met 2,20 % van het bedrag, waarmee die bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan;

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 100.000,00 of meer bedragen doch minder dan € 500.000,00

€ 2.522,75

 

vermeerderd met 2,00 % van het bedrag, waarmee die bouwkosten € 100.000,00 te boven gaan;

 

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 500.000,00 of meer bedragen

€ 10.522,75

 

vermeerderd met 1,90 % van het bedrag, waarmee die bouwkosten € 500.000,00 te boven gaan

 

2.3.1.1.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vervangen van een rieten dakbedekking is het tarief als genoemd in artikel 2.3.1.1.1 van toepassing

 

2.3.1.2

Welstandstoets

 

 

Voor beoordelingskosten van een omgevingsvergunning met de activiteit bouwen uit een oogpunt van welstand wordt een bedrag geheven. De hiervoor in rekening te brengen kosten bedragen:

 

2.3.1.2.1

van het deel van de bouwkosten, dat ligt tussen € 0 tot en met € 230.000 plus

4‰

2.3.1.2.2

van het deel van de bouwkosten, dat ligt tussen € 230.000 tot en met € 455.000 plus

0,8‰

2.3.1.2.3

van het deel van de bouwkosten, dat ligt tussen € 455.000 tot en met € 680.000 plus

0,4‰

2.3.1.2.4

van het deel van de bouwkosten dat de € 680.000 te boven gaat

0,2‰

2.3.1.2.5

Het minimumtarief bedraagt onafhankelijk van het bovenstaande per advies van de welstand voor: a) reguliere advisering, b) voorlopige advisering, c) adviezen over handhaving, d) adviezen over reclame, e) adviezen over erfinrichting, sloop- en kapvergunningen

€ 75,00

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.2 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 75,00

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.8

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan of bouwwerk waarvan het werk zonder de vereiste vergunning is begonnen of voltooid of een bouwwerk, welke in afwijking van de verleende vergunning is gebouwd, wordt het overeenkomstig artikel 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met

50%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een minimumbedrag van

€ 277,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 518,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, die gelijktijdig of als afzonderlijke onderdelen ingediend wordt, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking):

€ 377,00

2.3.3.1.1

In afwijking van hetgeen genoemd in artikel 2.3.3.1 bedraagt voor activiteiten, genoemd in bijlage 1 van deze legesverordening, waarbij de aanvraag betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking), het bij deze activiteit genoemde tarief.

 

2.3.3.2

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (buitenplanse kleine afwijking):

€ 758,00

2.3.3.3

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking) voor plannen bedraagt het tarief:

 

 

indien het bebouwde oppervlak ≤ 150 m² bedraagt

€ 5.552,00

 

indien het bebouwde oppervlak > 150 m² en ≤ 450 m² bedraagt

€ 9.255,00

 

indien het bebouwde oppervlak > 450 m² bedraagt

€ 12.957,00

 

Het bepaalde in artikel 2.3.3.3. vindt geen toepassing indien de met de afwijking gepaard gaande kosten krachtens artikel 6.4. van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 

2.3.3.4

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.23a van de Wabo (tijdelijke afwijking):

€ 377,00

2.3.3.5

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo (afwijking van exploitatieplan):

€ 998,00

 

Dit onderdeel vindt geen toepassing indien de met de ontheffing of de toetsing gepaard gaande kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 

2.3.3.6

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 558,00

 

Het tarief voor de weigering van een aanvraag tot een voorbereidingsbesluit zoals bedoeld in dit onderdeel bedraagt € 272,00 dan wel vindt restitutie plaats van 50% van reeds betaalde leges.

 

2.3.3.7

Indien de aanvraag genoemd onder 2.3.3 betrekking heeft op plannen binnen beschermd dorpsgezicht worden de leges met 15% verhoogd.

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking):

€ 377,00

2.3.4.1.1

In afwijking van hetgeen genoemd in artikel 2.3.4.1 bedraagt voor activiteiten, genoemd in bijlage 1 van deze legesverordening, waarbij de aanvraag betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking), het bij deze activiteit genoemde tarief.

 

2.3.4.2

Indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (buitenplanse kleine afwijking)  

€ 758,00

2.3.4.2.1

Indien een aanvraag genoemd in artikel 2.3.4.2 betrekking heeft op terrassen/winkeluitstallingen in de openbare ruimte bedraagt het tarief

€ 105,00

2.3.4.3

Indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking)

 

 

Indien het alleen een gebruikswijziging betreft waarbij de oppervlakte ≤ 450 m² bedraagt

€ 5.552,00

 

Indien het alleen een gebruikswijziging betreft waarbij de oppervlakte > 450 m² bedraagt

€ 9.255,00

 

Het bepaalde in artikel 2.3.4.2 vindt geen toepassing indien de met de afwijking gepaard gaande kosten krachtens artikel

 

 

6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald

 

2.3.4.4

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.23a van de Wabo (tijdelijke afwijking)

€ 331,00

2.3.4.5

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo (afwijking van exploitatieplan):

€ 998,00

2.3.4.6

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo (afwijking van provinciale regelgeving) :

€ 540,00

2.3.4.7

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo (afwijking van nationale regelgeving):

€ 540,00

2.3.4.8

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 558,00

 

Het tarief voor de weigering van een aanvraag tot een

 

 

voorbereidingsbesluit zoals bedoeld in dit onderdeel bedraagt € 272,00 dan wel vindt restitutie plaats van 50% van reeds betaalde leges.

 

2.3.4.9

Indien de aanvraag genoemd onder 2.3.4 betrekking heeft op plannen binnen beschermd dorpsgezicht worden de leges met 15% verhoogd.

 

2.3.4.10

Indien de aanvraag genoemd onder 2.3.4.2 betrekking heeft op het houden van een evenement.

€ 107,00

2.3.4.11

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

Indien een aanvraag zoals genoemd onder artikel 2.3.3 en 2.3.4 zonder de vereiste afwijking/vergunning of in afwijking van de vereiste afwijking/vergunning in gebruik is of er werkzaamheden worden verricht, wordt het overeenkomstig artikel 2.3.3 en 2.3.4 berekende bedrag verhoogd met

50%

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 323,00

 

vermeerderd met een toeslag voor een bouwwerk of inrichting met een gebruiksopper-vlakte van:

 

 

Categorie I ≤ 100 m²

€ 239,00

 

Categorie II 101 t/m 500 m²

€ 239,00

 

vermeerderd met € 1,19/m² boven de 100m²

 

 

Categorie III 501 t/m 2.000 m²

€ 715,00

 

vermeerderd met € 0,45/m² boven de 500m²

 

 

Categorie IV 2.001 t/m 5.000 m²

€ 1.390,00

 

vermeerderd met € 0,10/m² boven de 2.000m²

 

 

Categorie V 5.001 t/m 50.000 m²

€ 1.690,00

 

vermeerderd met € 0,03/m² boven de 5.000m²

 

 

Categorie VI > 50.000 m²

€ 3.040,00

 

vermeerderd met € 0,01/m² boven de 50.000m²

 

2.3.6

Sloopactiviteiten

 

2.3.6.1

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van monumenten of bouwwerken in een beschermd stads- of dorpsgezicht

€ 289,00

2.3.6.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo bedraagt het tarief

€ 289,00

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

Indien de aanvraag betrekking heeft op een sloopplan of bouwwerk waarvan de sloop zonder de vereiste vergunning is begonnen of voltooid of een bouwwerk, welke in afwijking van de verleende vergunning is gesloopt, wordt het overeenkomstig artikel 2.3.6 berekende bedrag verhoogd met

50%

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of <artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening> een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 67,00

2.3.8

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 51,00

2.3.9

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief (bij positief besluit):

€ 51,00

2.3.10

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente Staphorst, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 165,00

2.3.11

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 359,00

2.3.11.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 359,00

2.3.12

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief voor:

 

 

een advies of vvgb plicht op basis van een rapport ecologisch onderzoek

€ 225,00

 

advies in het kader van een bestemmingsplan

€ 338,00

2.3.13

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 61,00

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.15

Beoordelen onderzoeken

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van hoofdstuk 2.2, 2.3 en artikel 2.3.19 bedraagt het tarief indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een onderzoek wordt beoordeeld:

 

2.3.15.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemonderzoek

 

 

(verkennend bodemonderzoek, beoordeling nulsituatie en eindsituatie)

€ 338,00

2.3.15.2

Voor de beoordeling van een milieukundig bodemonderzoek (nader onderzoek)

€ 450,00

2.3.15.3

voor de beoordeling van een archeologisch bodemonderzoek

€ 330,00

2.3.15.4

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoek

€ 330,00

2.3.15.5

in het geval dat uit de beoordeling van een akoestisch onderzoek blijkt dat voor een procedure in het kader van de Wro nodig is dat een hogere grenswaarde procedure wordt gevolgd zoals bedoeld in de artikelen 82 tot en met 86 van de Wet Geluidhinder

€ 330,00

2.3.15.6

voor de beoordeling van een onderzoek Externe Veiligheid

€ 450,00

2.3.16

Advies en kosten externe adviseurs

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.16.3

Het verschuldigde bedrag genoemd in 2.3.3, 2.3.4, 2.3.19 en 2.9.1 wordt verhoogd indien er kosten door externe adviseurs moeten worden gemaakt voor werkzaamheden om de aanvraag te onderbouwen. Deze kosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag door of namens burgemeester en wethouders middels een kostenraming aan de aanvrager medegedeeld. De betreffende kosten worden 1 op 1 doorberekend.

 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

€ 540,00

2.3.17.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18

vervallen

 

2.3.19

Aanvraag principeverzoek herziening/wijziging bestemmingsplan

 

2.3.19.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een schriftelijk principeverzoek waarin een richtinggevende uitspraak van het college of de raad wordt gevraagd met betrekking tot de vraag of te zijner tijd medewerking wordt verleend aan een uitwerking, wijziging of herziening van een bestemmingsplan in de zin van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt dan wel procedure uit de Wabo:

€ 331,00

2.3.19.2

Indien een milieutoets vereist is om tot een uitspraak te kunnen komen wordt dit bedrag verhoogd met:

€ 331,00

 

Dit tarief wordt niet in rekening gebracht als op basis van vigerend ruimtelijk gemeentelijk-, provinciaal- of Rijksbeleid direct duidelijk is of anderszins genoegzaam bekend mag worden verondersteld dat deze medewerking wel of niet zal worden verleend.

 

2.3.19.3

Indien het verzoek genoemd onder 2.3.19.1 betrekking heeft op plannen binnen beschermd dorpsgezicht worden de leges met 15% verhoogd.

 

 

HOOFDSTUK 4 - Vermindering

2.4.1

Indien binnen zes maanden na vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2 een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend waarop het vooroverleg of conceptaanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges voor 50% in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

2.4.3

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvankelijk wordt ingediend bestaat aanspraak op vermindering van de voor de van toepassing zijnde activiteiten verschuldigde leges indien niet om aanvullende gegevens wordt verzocht, van:

10%

 

HOOFDSTUK 5 - Verhoging

vervallen

 

HOOFDSTUK 6 - Teruggaaf

2.6.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, gebruiks-, sloopactiviteiten of kapvergunning

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, gebruiks- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6, 2.3.7 en 2.3.9, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

60%

2.6.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, gebruiks-, of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, gebruiks-, of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze schriftelijke aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.6.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, gebruiks- of sloopactiviteit

 

2.6.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, gebruiks-, of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.6.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.6.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.6.4

Teruggaaf als gevolg van het niet in behandeling nemen van een omgevingsvergunning

 

 

Wanneer een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6, 2.3.7 en 2.3.9 niet in behandeling wordt genomen, wordt teruggaaf van de geheven leges verleend.

75%

2.6.5

Teruggaaf als gevolg van het melden in geval van sloop/bouwen

 

 

Indien binnen 2 dagen voor aanvang en 2 weken na voltooiing van de bouw- en/of sloopwerkzaamheden schriftelijk of digitaal melding is gedaan door middel van de meldingskaartjes van zowel de aanvang als het gereed zijn van de bouw/sloop, wordt een teruggaaf van € 60,00 voor de afzonderlijke activiteiten (genoemd in artikelen 2.3.1 en 2.3.6) van de geheven leges verleend.

 

2.6.6

De teruggaaf is niet van toepassing op de leges welstandstoets

 

 

HOOFDSTUK 7 - Intrekking omgevingsvergunning

n.v.t.

 

HOOFDSTUK 8 - Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.8

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een wijziging van een eerder ingediende omgevingsvergunning, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 2.3.1, met dien verstande dat zij niet minder dan € 28,00 zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuwe omgevingsvergunning sprake is.

 

 

HOOFDSTUK 9 - Wijziging en herziening van het bestemmingsplan

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een formele aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt:

 

2.9.1.2

indien het bebouwde oppervlakte ≤ 150 m² bedraagt

€ 5.552,00

2.9.1.3

indien het bebouwde oppervlakte > 150 m² en ≤ 450 m² bedraagt

€ 9.255,00

2.9.1.4

indien het bebouwde oppervlakte > 450 m² bedraagt

€ 12.957,00

2.9.1.5

indien het alleen een gebruikswijziging betreft waarbij de oppervlakte ≤ 500 m² bedraagt

€ 5.552,00

2.9.1.6

indien het alleen een gebruikswijziging betreft waarbij de oppervlakte > 500 m² bedraagt

€ 9.255,00

2.9.1.7

indien het enkel betreft:

 

 

- een wijziging van in reeds vigerende bestemmingsplannen opgenomen bebouwingsvlakken en/of maatvoeringsvlakken waarbij de totale oppervlakte met niet meer dan 15% toeneemt;

 

 

- een wijziging in reeds vigerende bestemmingsplannen opgenomen maatvoering (tot uiting komende in m², m³, hoogtematen, dakhellingen, dan wel vergelijkbaar) waarbij de afwijking van de desbetreffende ma(a)t(en) niet meer dan 15% bedraagt;

 

 

het tarief genoemd in artikel 2.9.1.2 is hierbij van toepassing.

 

2.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een formele aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.514,00

2.9.2.1

In afwijking van hetgeen genoemd in artikel 2.9.2 bedraagt voor activiteiten genoemd in bijlage 1 van deze legesverordening, waarbij de aanvraag betrekking heeft op het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, het bij deze activiteit genoemde tarief.

 

2.9.3

Indien de aanvraag genoemd onder 2.9.1 en 2.9.2 betrekking heeft op plannen binnen beschermd dorpsgezicht worden de leges met 15% verhoogd.

 

2.9.3.4

Voor het beoordelen van onderzoeken en/of het volgen van een hogere grenswaarde procedure die volgt uit hoofdstuk 9 zijn de leges zoals genoemd in de artikelen 2.3.15.1 tot en met 2.3.15.6 van toepassing

 

2.9.3.5

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

Indien een aanvraag zoals genoemd onder hoofdstuk 9 wordt ingediend waarbij de aanvraag een legalisatie betreft, worden de leges voor de betreffende aanvraag, zoals genoemd in hoofdstuk 9, verhoogd met

50%

 

HOOFDSTUK 10 - In deze titel niet benoemde beschikking

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 77,00

 

TITEL 3; Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

HOOFDSTUK 1 - Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 148,90

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 49,20

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 49,20

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet

€ 49,20

 

HOOFDSTUK 2 - Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Voor een vergunning tot het organiseren van een evenement op grond van artikel 2.25 van de APV

 

 

a. voor een A-evenement, volgens de criteria van het Evenementenbeleid

€ 523,00

 

b. voor een meerdaags A-evenement, volgens de criteria van het Evenementenbeleid

€ 606,00

3.2.1.1

a. voor een B-evenement, volgens de criteria van het Evenementenbeleid

€ 35,10

 

b. voor een commercieel B-evenement, volgens de criteria van het Evenementenbeleid

€ 165,65

 

HOOFDSTUK 3 - Prostitutiebedrijven

n.v.t.

 

HOOFDSTUK 4 - Splitsingsvergunning - woonruimte

n.v.t.

 

HOOFDSTUK 5 - Leefmilieuverordening

n.v.t.

 

HOOFDSTUK 6 - Brandbeveiligingsverordening

3.6.1

In behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een Gebruiksvergunning

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het in gebruik hebben of houden van tijdelijke inrichting, als bedoeld in artikel 2.1 van de Brandbeveiligingsverordening, voor een evenement waarbij:

 

 

- maximaal 500 personen aanwezig zijn

€ 84,50

 

- 501 t/m 2.000 personen aanwezig zijn

€ 113,70

 

- meer dan 2.000 personen aanwezig zijn

€ 227,40

 

- voor specifieke evenementen

€ 906,10

3.6.2

wijzigen van een gebruiksvergunning

 

 

Overschrijven op een andere naam voor het in behandeling nemen van een aanvraag, van degene op wiens naam de vergunning is gesteld of op aanvraag van zijn rechtverkrijgende, om overschrijving op naam van een ander dan degene op wiens naam de vergunning is gesteld

€ 111,00

3.6.3

wijzigen bestemming of uitbreiding bouwwerk

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk of inrichting in het geval al eerder een gebruiksvergunning werd verleend, geldt het basistarief genoemd in 3.6.1, waarbij geldt in geval van uitbreiding dat de toeslagen genoemd 3.6.1 berekend worden uitsluitend over de uitbreiding

 

 

HOOFDSTUK 7 - In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze titel een tarief is opgenomen

€ 77,00

  

Behorende bij raadsbesluit van 8 november 2016 

, voorzitter

 

, griffier