Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Handhavingverordening WWB, WIJ, Ioaw, Ioaz

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingverordening WWB, WIJ, Ioaw, Ioaz
CiteertitelHandhavingverordening WWB, WIJ, Ioaw, Ioaz
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147.
 2. Wet Werk en Bijstand (WWB), artikel 8a.
 3. Wet investeren in jongeren (WIJ), art. 12, lid 1c.
 4. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (Ioaw), art. 35, lid 1c.
 5. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), art. 35, lid 1c.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201001-05-2012Nieuwe regeling.

28-09-2010

De Staphorster, 19-10-2010

10-5602
01-10-2010Nieuwe regeling.

28-09-2010

De Staphorster, 19-10-2010

10-5602

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingverordening WWB, WIJ, Ioaw, Ioaz

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  a. het college: het college van burgemeester en wethouders van Staphorst

  b. de wet: de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet investeren in jongeren (WIJ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz);

  c. bijstand: de bijstand zoals genoemd onder artikel 5 onder a van de WWB;

  d. inkomensvoorziening: de inkomensvoorziening, bedoeld in artikel 24 van de WIJ;

  e. uitkering: de uitkering zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van de Ioaw en in hoofdstuk 2 van de Ioaz;

  f. benadelingsbedrag: het nettobedrag aan bijstand, inkomensvoorziening en uitkering dat ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend;

  g. inlichtingenplicht: de verplichtingen genoemd in artikel 17 van de WWB, artikel 44 van de WIJ, artikel 13 lid 1 Ioaw, artikel 13 lid 1 Ioaz en de artikelen 28, lid 2 en 29, lid 1 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI);

  h. de maatregelenverordening WWB: de verordening gebaseerd op artikel 8 lid 1 onderdeel b van de WWB;

  i. de maatregelenverordening Ioaw en Ioaz: de verordening gebaseerd op artikel 35 lid 1c van de Ioaw en artikel 35 lid 1c van de Ioaz;

  j. de maatregelverordening WIJ: de verordening gebaseerd op artikel 12 lid 1b van de WIJ;

  k. fraude: het verwijtbaar, ten onrechte of tot een te hoog bedrag ontvangen van een bijstandsuitkering als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen dan wel het ten onechte in het geheel niet verstrekken van inlichtingen.

  l. preventie: alle handelingen (o.a. voorlichting en communicatie, controle) die het college verricht om fraude te voorkomen.

  m. recidive: het binnen een periode van vijf jaar wederom verwijtbaar niet nakomen, of niet volledig nakomen van de inlichtingenplicht;

 • 2

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de wet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Hoofdstuk 2 Preventie

Artikel 2 Voorlichting en communicatie

Het college informeert de belanghebbende over de regelgeving en de daarin vervatte rechten en plichten die aan het aanvragen en ontvangen van bijstand, inkomensvoorziening en uitkering verbonden zijn.

Artikel 3 Controle

Het college onderzoekt door middel van controles, gesprekken met cliënten en validatie en verificatie van gegeven, de rechtmatigheid van een aanvraag, lopende uitkering/inkomensvoorziening of beëindiging. Op basis van deze onderzoeken neemt het college een besluit met betrekking tot de rechtmatigheid en de wederzijds tussen het college en de belanghebbende resterende verplichtingen en afhandeling daarvan.

Hoofdstuk 3 Bestrijding van misbruik

Artikel 4 Opleggen van een maatregel

Indien belanghebbende onjuiste, onvolledige dan wel geen inlichtingen heeft verstekt die van belang zijn of kunnen zijn voor de hoogte, de duur of de voortzetting van de bijstand, de inkomensvoorziening of uitkering, legt het college een maatregel op conform hetgeen hierover is bepaald in de maatregelenverordening, onverminderd de mogelijkheden tot terugvordering van de eventueel ten onrechte verstrekte bijstand.

Artikel 5 Justitiële aangifte

Indien het benadelingbedrag het bedrag overschrijdt, genoemd in de richtlijnen van het Openbaar Ministerie, wordt, onverminderd de mogelijkheid de bijstand, de inkomensvoorziening of uitkering te verlagen en de ten onrechte verstrekte bijstand, inkomensvoorziening of uitkering terug te vorderen, door of namens het colleges Proces-verbaal opgemaakt en per direct aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Hoofdstuk 4 Terugvordering

Artikel 6 Terugvordering

 • 1

  Het college vordert de kosten van bijstand, inkomensuitkering of uitkering terug, voor zover zich daartegen geen andere regelgeving verzet;

 • 2

  Het college stelt nadere regels vast omtrent de terugvordering van de kosten van bijstand, de inkomensvoorziening of uitkering, de kosten van invordering en de wettelijke rente.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 7 Uitzonderingssituaties

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de uitkeringsgerechtigde afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

Artikel 9 De inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2010 onder gelijktijdige intrekking van:

- de op 22-09-2009 vastgestelde Handhavingverordening WWB en WIJ

- de op 20-12-2005 vastgestelde Verordening terugvordering WWB

- de op 20-12-2005 vastgestelde Verordening verhaal WWB

- de op 20-12-2005 vastgestelde verordening krediethypotheek WWB.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Handhavingverordening WWB, WIJ, Ioaw, Ioaz”.