Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2008
CiteertitelRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de regeling Verruiming gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255.
 2. Gemeentewet, art. 255a.
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2011Nieuwe regeling

16-12-2008

De Staphorster, 23-12-2008

08-3283
01-01-2009Nieuwe regeling

16-12-2008

De Staphorster, 23-12-2008

08-3283

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2008

 

 

Artikel 1  

De Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is met inachtneming van de navolgende bepalingen van toepassing bij het beoordelen van aanvragen om kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen.

Artikel 2  

 • 1

  Kwijtschelding kan worden verleend op aanslagen ten name van natuurlijke personen voor belastingaanslagen in de privésfeer.

 • 2

  De aanvragen om kwijtschelding moeten worden ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 3

  Per belastingjaar hoeft slechts één aanvraagformulier om kwijtschelding te worden ingediend.

Artikel 3  

Kwijtschelding kan alleen worden verleend voor de volgende belastingen:a. afvalstoffenheffing, uitsluitend voor het vaste tarief en het bedrag van maximaal 13 ledigingen restafval 240 liter en 4 ledigingen GFT-afval 140 liter.b. rioolrechten.

Artikel 4  

 • 1

  De kwijtscheldingsnorm bedraagt 100%, dit in afwijking van artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 • 2

  Als peildatum voor de berekening van de kosten van het bestaan geldt het moment van indiening van de aanvraag om kwijtschelding.

Artikel 5  

Er wordt automatisch kwijtschelding verleend aan de volgende twee doelgroepen:1. Personen die de twee voorgaande jaren reeds volledige kwijtschelding hebben gekregen en die een WWB-uitkering ontvangen.2. Personen die de twee voorgaande jaren reeds volledige kwijtschelding hebben gekregen en die alléén een AOW-uitkering ontvangen.Wanneer daarvoor aanleiding bestaat kan in incidentele gevallen aan personen uit bovengenoemde doelgroep gevraagd worden om een kwijtscheldingsformulier in te vullen.

Artikel 6  

 • 1

  De regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen treedt in werking vanaf 1 januari 2008.

 • 2

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2008”.

 • 3

  Deze regeling treedt in plaats van de regeling “Verruiming gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid” vastgesteld op 19 december 1995.