Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening cliëntenparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de Verordening cliëntenparticipatie Gehandicaptenbeleid 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning, art. 11.
 2. Wet Maatschappelijke Ondersteuning, art. 12.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-10-200701-01-2018Nieuwe regeling

25-09-2007

De Staphorster, 16-10-2007

07-2058
24-10-2007Nieuwe regeling

25-09-2007

De Staphorster, 16-10-2007

07-2058

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst

 

 

Artikel 1 Begrippen

A. Cliëntenparticipatie maatschappelijke ondersteuning: De gestructureerde wijze waarop de gemeente de (vertegenwoordigers van) belanghebbenden betrekt in de vorming, uitvoering en evaluatie van beleid in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo);

B. Het Platform Wmo: De in deze gemeente actief zijnde (vertegenwoordigers van) betrokkenen, vallend onder de in de Wmo genoemde prestatievelden, die door de gemeente Staphorst zijn aangewezen om betrokken te worden bij de vorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke Wmo-beleid;

C. Raad: De gemeenteraad van de gemeente Staphorst;

D. College: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst;

E. Wethouder: De verantwoordelijk wethouder voor het uitvoeren van de Wmo.

Artikel 2 Doelstelling

De cliëntenparticipatie maatschappelijke ondersteuning heeft de volgende doelstelling: Bewerkstelligen dat belanghebbenden bij de Wmo (zonodig met behulp van vertegenwoordigers) betrokken zijn bij de voorbereiding, de uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wmo beleid.

Artikel 3 Beleidsterreinen

Het integrale gemeentelijke beleid met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning bestaande uit:

 • 1.

  De voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van de Wmo-beleidsregels, het beleidsplan en de uitvoering van de zorg die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt.

 • 2.

  Voornemens, beleid, activiteiten of evaluaties van de gemeente Staphorst gericht op het brengen van samenhang in het beleid op de 9 prestatievelden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Artikel 4 Werkwijze

 • 1

  Het Platform Wmo adviseert en informeert gevraagd en ongevraagd het college en de raad over het beleid en de uitvoering van de wet en de daarmee samenhangende regelingen.

 • 2

  Het college vraagt het Platform Wmo tijdig om advies bij onderwerpen van de in artikel 3 genoemde beleidsterreinen.

 • 3

  Het advies wordt, behoudens spoedeisende zaken, minimaal vijf weken voordat de besluitvorming plaatsvindt gevraagd.

 • 4

  Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk één week na de eerst volgende Platform-vergadering nadat advies is gevraagd, wordt door het Platform Wmo geadviseerd. Het advies wordt schriftelijk uitgebracht en is met redenen omkleed.

 • 5

  Het Platform Wmo kan zich ten behoeve van zijn adviserende taak laten informeren en adviseren door derden.

 • 6

  Het Platform Wmo kan leden van het college en gemeentelijke functionarissen uitnodigen om nader uitleg te laten geven over voorliggende voorstellen of onderwerpen. Het Platform Wmo kan betrokken afdelingen verzoeken informatie te verschaffen.

 • 7

  Het advies van het Platform Wmo wordt met het advies van B&W aan de gemeenteraad gezonden. Het Platform Wmo ontvangt gelijktijdig een afschrift van de aan de gemeenteraad gezonden stukken.

 • 8

  Indien burgemeester en wethouders in een voorstel aan de gemeenteraad afwijken van het advies van het Platform Wmo, wordt dit gemotiveerd bij dit voorstel vermeld.

 • 9

  De adviezen van het Platform Wmo zijn openbaar.

 • 10

  Tussen de wethouder en het Platform Wmo vindt minimaal twee maal per jaar overleg plaats, waarvoor beide partijen onderwerpen kunnen agenderen. Indien één van de partijen een extra overleg wenst, dan wordt dit verzoek zo mogelijk op korte termijn ingewilligd. Het overleg vindt plaats onder wisselend voorzitterschap van het Platform Wmo en de wethouder.

 • 11

  Van overleg en afspraken met het Platform Wmo doet het college van B&W binnen maximaal drie weken schriftelijke verslag (in concept) aan het Platform Wmo. Het college geeft binnen maximaal zes weken schriftelijk aan wat met de adviezen is of zal worden gedaan.

 • 12

  Periodiek, maar minstens vier keer per jaar, vindt overleg plaatst tussen het Platform Wmo en de contactambtenaar, welke is aangewezen door het college.

 • 13

  Het Platform Wmo maakt aan het eind van elk kalenderjaar een werkplan en stelt een verslag samen over de werkzaamheden van het afgelopen jaar, evenals een financieel verslag over dat jaar. De verslagen en het werkplan worden uiterlijk 31 maart ter informatie toegezonden aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad.

 • 14

  De vergaderingen van het Platform Wmo zijn openbaar, tenzij de aard van de aangelegenheid zich naar het oordeel van het Platform Wmo tegen openbaarheid verzet. Het besluit om te komen tot een besloten vergadering wordt genomen op basis van een meerderheid van stemmen (helft plus één) van de aanwezige platformleden.

 • 15

  Van een besloten (deel van een) vergadering wordt een vertrouwelijk (deel-)verslag gemaakt.

 • 16

  Het Platform Wmo kan in een besloten vergadering geheimhouding opleggen. Geheimhouding over het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd; Geheimhouding kan eveneens worden opgelegd door de voorzitter van het Platform.

 • 17

  Het Platform Wmo vervult ook een algemene taak: het positief beïnvloeden van de beeldvorming over mensen met een functiebeperking en het stimuleren van de sociale, financiële en fysieke toegankelijkheid van voorzieningen in de gemeente Staphorst. Hiertoe verzorgt het Platform Wmo voorlichting en communicatie richting diverse doelgroepen.

Artikel 5 Samenstelling

 • 1

  Leden van het Platform Wmo (eventueel met uitzondering van de onafhankelijke voorzitter) wonen in de gemeente Staphorst en worden benoemd door het college van B&W op voordracht van het Platform Wmo. Zij functioneren in het Platform Wmo zonder last of ruggespraak.

 • 2

  Het Platform Wmo wordt samengesteld uit (vertegenwoordigers van) belanghebbenden vallend onder de in de Wmo genoemde prestatievelden. Het Platform Wmo streeft ernaar dat zijn leden een evenredige afspiegeling zijn van de Staphorster bevolking.

 • 3

  Wanneer een lid van het Platform Wmo zijn/haar sociale functie, op grond waarvan hij/zij zitting heeft in het Platform Wmo, niet meer bekleedt, zal het betreffende lid ook zijn lidmaatschap van het Platform Wmo beëindigen. Deze beëindiging treedt in werking vanaf de eerstvolgende platform vergadering die volgt op de beëindiging van de sociale functie.

 • 4

  De leden van het Platform Wmo zijn benoemd voor een periode van drie jaar. Na deze periode zijn zij aftredend en herbenoembaar. De leden zijn voor maximaal twee periodes benoembaar.

 • 5

  Gemeenteraadsleden, collegeleden en ambtenaren van de gemeente Staphorst mogen geen deel uitmaken van het Platform Wmo.

 • 6

  Het Platform Wmo bestaat uit maximaal 15 deelnemers (plus een onafhankelijke voorzitter)

 • 7

  De voorzitter van het Platform Wmo:

  a. fungeert als onafhankelijk en technisch voorzitter;

  b. heeft een adviserende stem in het Platform Wmo.

  c. wordt gekozen door een commissie waarin deelnemers van het platform en medewerkers van de gemeente vertegenwoordigd zijn en wordt benoemd door het college.

 • 8

  Het Platform kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter en een penningmeester.

 • 9

  Wanneer één der leden langdurig afwezig is vanwege ziekte of andere oorzaak, kan dit lid, na toestemming van het Platform Wmo en het College, zich laten vervangen.

Artikel 6 Faciliteiten

 • 1

  Burgemeester en wethouders stellen tot 1 april 2008 een persoon aan het Platform Wmo beschikbaar voor secretariële werkzaamheden, daarna kan vanuit het Platform-Wmo of van buiten een secretariële medewerker worden aangewezen.

 • 2

  Burgemeester en wethouders stellen aan het Platform Wmo zodanige financiële middelen ter beschikking dat het Platform Wmo redelijkerwijs in staat kan worden geacht om in het kader van de uitvoering van deze verordening haar taken uit te voeren.

 • 3

  Voor niet - reguliere activiteiten kan het Platform Wmo bij burgemeester en wethouders een projectsubsidie aanvragen.

 • 4

  Het Platform Wmo kan voor haar publicitaire activiteiten -in overleg- gebruik maken van de pagina voor gemeentelijk nieuws in "de Staphorster".

 • 5

  De financiële middelen worden jaarlijks aangevraagd op basis van een begroting, welke jaarlijks voor 1 mei wordt ingediend.

 • 6

  Bij de subsidieaanvraag is de Algemene Subsidieverordening Gemeente Staphorst van toepassing.

Artikel 7 Klachten

Het Platform Wmo wordt periodiek geïnformeerd over aantal, aard en afdoening van de klachten, die betrekking hebben op maatschappelijke ondersteuning. Dit onderwerp is een vast agendapunt in het periodiek overleg met de portefeuillehouder Wmo.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning beslist het college van burgemeester en wethouders in overleg met het Platform Wmo.

 • 2

  Deze verordening treedt de 8e dag na publicatie in werking.

 • 3

  De "Verordening cliëntenparticipatie Gehandicaptenbeleid" vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2005 wordt ingetrokken.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening cliëntenparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst".

Toelichting 1 Verordening cliëntenparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst

Artikel 1 BegrippenIn dit artikel worden enkele begrippen, die gehanteerd worden in de verordening, toegelicht.

Artikel 2 Doelstelling en taak1. In dit lid wordt aangegeven met welke doelstelling het Platform Wmo is opgezet.2. Hier komt tot uitdrukking dat het Platform Wmo onafhankelijk is van College en Raad.Aan beide organen kunnen gevraagd en ongevraagd adviezen worden gegegeven.

Artikel 3 BeleidsterreinenHier wordt verwezen naar alle negen prestatievelden van de Wmo en de samenhang van deze negen prestatievelden. Het Platform Wmo richt zich op het totale gemeentelijke beleid van de Wmo. Het Platform Wmo wordt betrokken bij het gehele beleidstraject: voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie.

Artikel 4 Werkwijze

 • 1.

  Op basis van informatie anders dan vanuit het gemeentelijke apparaat kan het Platform Wmo het college en de raad adviseren of informeren.

 • 2.

  Om cliënten van Wmo inspraak te geven binnen het Wmo-beleid is het van belang dat het Platform Wmo in voorkomende zaken tijdig om advies gevraagd wordt.

 • 3.

  Het Platform Wmo kan middels advisering invloed uitoefenen op te nemen besluiten. Gezien de vergadercyclus van het Platform Wmo is het daarom wenselijk dat een advies minimaal 5 weken, voordat de besluitvorming staat geagendeerd, wordt gevraagd. Het Platform Wmo kan geen remmende factor zijn binnen de besluitvorming en zal zich flexibel opstellen in geval van spoedeisende zaken.

 • 4.

  Een advies zal uiteraard altijd gemotiveerd worden gegeven. Het Platform Wmo zal haar advies zo spoedig mogelijk uitbrengen. Dat wil zeggen: minimaal één week na de vergadering waarin het aangevraagde advies is besproken of, wanneer de complexiteit dit met zich meebrengt, zo spoedig mogelijk.

 • 5.

  Spreekt voor zich.

 • 6.

  Spreekt voor zich. Wel wordt hier de kanttekening gemaakt dat het Platform Wmo hiervan bij uitzondering gebruik van wil maken. Rekening wordt gehouden met werkdruk en belasting van het ambtelijk apparaat.

 • 7.

  Spreekt voor zich.

 • 8.

  Spreekt voor zich.

 • 9.

  Spreekt voor zich.

 • 10.

  Goed contact tussen het College en het Platform Wmo is noodzakelijk. Naast dit geformaliseerde overleg zal ook met de nodige regelmaat informeel overleg moeten plaatsvinden met de diverse leden van het College en de Raad.

 • 11.

  Dit lid waarborgt een zorgvuldige communicatie tussen College en Platform Wmo.

 • 12.

  Van dit lid wordt alleen gebruik gemaakt wanneer de ambtelijke ondersteuning eventueel niet meer beschikbaar is voor het Platform Wmo.

 • 13.

  Spreekt voor zich.

 • 14.

  Spreekt voor zich.

 • 15.

  Spreekt voor zich.

 • 16.

  Spreekt voor zich.

 • 17.

  Het Platform Wmo (h)erkent haar algemene taak. Om deze taak uit te voeren zal het Platform Wmo gebruik maken van diverse voorlichtings- en communicatiemethoden. Voorbeelden zijn spreekbeurten, krantenrubriek, thema-avonden, et cetera.

Artikel 5 Samenstelling

 • 1.

  Vanuit de Gemeentewet en de Wmo is het College het bevoegde orgaan om de leden van het Platform Wmo te benoemen. Benoemingen vinden plaats op voordracht van het Platform Wmo. Personen nemen op persoonlijke titel zitting in het Platform. Op grond daarvan nemen zij beslissingen zonder last of ruggespraak.

 • 2.

  De leden vertegenwoordigen de burgers van de gemeente. Het is daarom van belang te streven naar een samenstelling van het Platform waarin de cliënten (de belanghebbenden van de Wmo) zich herkennen en waardoor zij zich vertegenwoordigd voelen.

 • 3.

  Alhoewel alle leden van het Platform Wmo op persoonlijke titel zitting hebben in het Platform, zijn een aantal van de leden benoemd in het Platform op grond van hun sociale functie. Zodra deze sociale functie vervalt zal het betreffende lid zijn/haar lidmaatschap van het Platform Wmo vrijwillig beëindigen.

 • 4.

  Spreekt voor zich.

 • 5.

  Spreekt voor zich.

 • 6.

  Spreekt voor zich.

 • 7.

  Spreekt voor zich.

 • 8.

  Spreekt voor zich.

 • 9.

  Met het oog op de continuïteit en de slagkracht van het Platform Wmo kunnen leden van het Platform zich, bij langdurige afwezigheid, laten vervangen. Eén en ander na afstemming en goedkeuring van het College en het Platform Wmo.

Artikel 6 Faciliteiten

 • 1.

  De persoon die het platform Wmo gedurende het eerste jaar ondersteunt dient bij voorkeur een ambtenaar te zijn die betrokken is bij de uitvoering van de Wmo.

 • 2.

  De financiële middelen worden toegekend aan de hand van een jaarlijkse begroting (zie lid 5 van dit artikel)

 • 3.

  Spreekt voor zich.

 • 4.

  Spreekt voor zich.

 • 5.

  Dit lid staat in relatie met lid 2 van dit artikel.

 • 6.

  Bij de aanvraag van subsidie is de algemene subsidieverordening Gemeente Staphorst van toepassing. Het platform Wmo zal hiervan een exemplaar toegezonden krijgen.

Artikel 7 KlachtenOver de toepassing van dit artikel worden nadere afspraken gemaakt tussen de portefeuillehouder en het Platform Wmo.

Artikel 8 SlotbepalingenSpreekt voor zich.