Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening geurhinder en veehouderij 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij 2009
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. bronvermelding
  2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-200923-01-2013intrekking

27-10-2009

De Staphorster, 15-01-2013

12-7652
04-11-2009Nieuwe regeling

27-10-2009

De Staphorster, 02-03-2010

09-4674

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij 2009

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

bebouwde kom: het gebied dat als zodanig is aangemerkt door de gemeente Staphorst op grond van de Wegenverkeerswet;

de Streek: Het gebied ‘de Streek’ is gelegen binnen de grenzen van het beschermd dorpsgezicht. Dit zijn tevens de grenzen zoals gehanteerd in de gemeentelijke gebiedsvisies voor de Streek en gehanteerd in het bestemmingsplan ‘Oude Rijksweg-Gemeenteweg’;

veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij;

geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met V-Stacks, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid;

geurgevoelig object: zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij; odour units (ouE/m3; P98): Geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volume-eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003 “Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie”. In deze verordening wordt voor de geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie. Dat betekent dat de – met een verspreidingsmodel – berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden.

hoofdgebouw: een gebouw, dat op een bouwperceel in architectonisch opzicht dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken.

wooneenheid: een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden, niet zijnde inwoning.

inwoning: twee of meer huishoudens die één hoofdgebouw en/of wooneenheid bewonen met gemeenschappelijk gebruik van één of meerdere inpandige voorzieningen of (verblijfs)ruimten daarvan en waarbij deze één hoofdtoegang behoudt en de voorzieningen c.q. (verblijfs)ruimten onderling vrij toegankelijk zijn.

macrobenadering: Met de macrobenadering wordt bedoeld dat van één hoofdgebouw dat gesplitst is in één of meer wooneenheden wordt overgegaan naar het opheffen van een wooneenheid binnen het hoofdgebouw, waardoor het mogelijk wordt gemaakt om buiten het hoofdgebouw een nieuwe wooneenheid op te richten. In deze benadering blijft het aantal geurgevoelige objecten ten opzichte van de oorspronkelijke situatie gelijk.

Geurgebiedsvisie Gemeente Staphorst: Document waarin de afwegingen hebben plaatsgevonden voor het bepalen van andere vaste afstanden en waarden conform artikel 8 van de Wgv.

Artikel 2 Grondslag verordening

De grondslag van de verordening vindt zijn oorsprong in de Geurgebiedsvisie Gemeente Staphorst (projectnr. 176830, revisie 01, augustus 2009)

Artikel 3 Aanwijzing gebieden

Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 3, van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied: 'De Streek' en overige woonkernen binnen een bebouwde kom.

Artikel 4 Waarde voor de afstand

In afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet bedraagt de minimale afstand voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2 van deze verordening binnen de bebouwde kom 50 meter.

Artikel 5 Bewoning van karakteristieke of monumentale panden binnen een geurcirkel van 50 meter

Bewoning van, woningsplitsing van of inwoning in een karakteristiek dan wel monumentaal pand is mogelijk binnen 50 meter van een agrarische inrichting. Deze bewoning, woningsplitsing of inwoning is alleen mogelijk indien aan de andere milieunormen kan worden voldaan.

Artikel 6 Macrobenadering

Aan 'De Streek' is het toegestaan om van één hoofdgebouw dat gesplitst is in één of meer wooneenheden wordt overgegaan naar het opheffen van een wooneenheid binnen het hoofdgebouw, waardoor het mogelijk wordt gemaakt om buiten het hoofdgebouw een nieuwe wooneenheid op te richten onder de voorwaarden dat:

- de afstanden tussen een nieuwe woning en alle omliggende agrarische bedrijven niet afneemt ten opzichte van de huidige situatie;

- aan de andere milieunormen kan worden voldaan;

- na toepassing van dit artikel geen gebruik meer gemaakt kan worden van artikel 5.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de 'Verordening geurhinder en veehouderij”.

Artikel 8 In werking treding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 4 november 2009.