Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening inzake de winkeltijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de winkeltijden
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Staphorst
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de Verordening winkeltijden gemeente Staphorst 1997.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149.
 2. Winkeltijdenwet.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-200601-01-2015Nieuwe regeling

20-12-2005

De Staphorster, 27-12-2005

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de winkeltijden

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de Winkeltijdenwet; b. feestdagen : Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1

  Het college beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen 4 weken.

 • 2

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste 2 weken verdagen

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien: a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt; b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist; c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse; d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen; e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn; f. de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

 • 1

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b, van de wet gelden niet op, door het college aan te wijzen feestdagen.

 • 2

  Geen vrijstelling wordt verleend voor de zondagen.

 • 3

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

 • 1

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 0.00 en 16.00 uur.

 • 2

  Het college kan voor ten hoogste één winkel ontheffing verlenen.

 • 3

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden: a. de winkel dient gesloten te zijn op zondagen en op feestdagen na 22.00 uur en vòòr 19.00 uur; b. er dient uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.  

 • 4

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1

  Het college kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voorzover deze betrekking hebben op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag, ten behoeve van:a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard; b. het uitstallen van goederen.  

 • 2

  Geen ontheffing wordt verleend voor de zondag.

 • 3

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod van artikel 2, eerste lid, onder c van de wet.

 • 2

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 Toerisme

 • 1

  Het college kan op aanvraag een ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b en c van de wet, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente Staphorst. 

 • 2

  Een ontheffing kan slechts worden verleend voor kampwinkels op de in de gemeente aanwezige terreinen voor verblijfsrecreatieve doeleinden.  

 • 3

  Het college kan voorschriften verbinden aan de ontheffing.  

 • 4

  De ontheffing wordt geweigerd indien er geen sprake is van toeristische doeleinden als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a van de wet.

Artikel 11 Grensovergangen

niet opgenomen.

Artikel 12 In werking treden

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van haar bekendmaking. 

 • 2

  De Verordening winkeltijden gemeente Staphorst, vastgesteld bij raadsbesluit van 24 juni 1997 wordt ingetrokken.

Artikel 13 Overgangsbepaling

Voor de ontheffingen, verleend in de periode december tot de inwerkingtreding van deze verordening, geldt dat deze worden geacht te zijn verleend op grond van de nieuwe Verordening winkeltijden gemeente Staphorst.

Artikel 14 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening winkeltijden gemeente Staphorst'.