Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening langdurigheidtoeslag Wet Werk en Bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening langdurigheidtoeslag Wet Werk en Bijstand
CiteertitelVerordening Langdurigheidtoeslag Wet Werk en Bijstand gemeente Staphorst
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening langdurigheidtoeslag Wet werk en bijstand 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 36.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200901-01-2015Nieuwe regeling

22-09-2009

De Staphorster, 06-10-2009

09-4666
01-10-2009Nieuwe regeling

22-09-2009

De Staphorster, 06-10-2009

09-4666

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening langdurigheidtoeslag Wet Werk en Bijstand

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  a. college: het college van burgemeester en wethouders

  b. wet: de Wet werk en bijstand

  c. WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

  d. WSF 2000: Wet Studiefinanciering

  e. bijstandsnorm: de norm bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de wet

  f. uitkeringsgerechtigde: persoon bedoeld in artikel 1 onder o van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

  g. peildatum: de datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidtoeslag ontstaat.

 • 2

  In deze verordening wordt onder bijstandsnorm mede verstaan WIJ-norm.

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1

  Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de wet komt in aanmerking voor de langdurigheidtoeslag de belanghebbende die gedurende een onafgebroken periode van 36 maanden aangewezen is geweest op een inkomen dat niet hoger is als 100% van de voor hem geldende bijstandsnorm en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de wet.

 • 2

  Net voor de langdurigheidtoeslag komt in aanmerking de uitkeringsgerechtigde die gedurende de in het eerste lid genoemde periode meer dan € 1.500,00 aan neveninkomsten heeft ontvangen.

 • 3

  Niet voor de langdurigheidtoeslag komt in aanmerking de belanghebbende die een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgt als genoemd in de WSF 2000.

Artikel 3 Hoogte van de toeslag

De langdurigheidtoeslag bedraagt een percentage van de op 1 januari in enig jaar geldende bijstandsnorm. De percentages zijn voor:

a. gehuwden: 40%

b. alleenstaande ouders: 35%

c. alleenstaanden: 30%

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2009 onder gelijktijdige intrekking van de 27-01-2009 vastgestelde verordening langdurigheidtoeslag Wet werk en bijstand.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening langdurigheidtoeslag Wet werk en bijstand gemeente Staphorst.