Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Staphorst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Staphorst
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Staphorst 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Staphorst 2004.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005Nieuwe regeling

26-10-2004

De Staphorster, 16-11-2004

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Staphorst

 

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder: a. Doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen. b. Doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksplan

 • 1

  Het college zendt ieder jaar voor 1 december, te beginnen in het jaar 2005, een onderzoeksplan naar de raad en de rekenkamer(functie) van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven: a) het object van onderzoek b) de reikwijdte van het onderzoek c) de onderzoeksmethode d) doorlooptijd van het onderzoek e) de wijze van uitvoering

 • 3

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 3 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 4 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad en de rekenkamer(functie) aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2005.

 • 2

  Bij de inwerkingtreding van de verordening vervalt: de "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Staphorst", zoals vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 27 april 2004.

 • 3

  Deze verordening is referendabel.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Staphorst 2005".