Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening op de Veemarkt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de Veemarkt
CiteertitelVeemarkt verordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de Verordening op de Veemarkt 1923.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147.
 2. Gemeentewet, art. 149.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-200620-12-2019Nieuwe regeling

20-12-2005

De Staphorster, 27-12-2005

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de Veemarkt

 

 

Artikel 1  

Deze verordening verstaat onder vee: herkauwende en eenhoevige dieren en varkens.

Artikel 2  

De veemarkt wordt gehouden op de derde dinsdag in april.

Artikel 3  

De veemarkt wordt met uitsluiting van ieder ander terrein, gehouden te Staphorst, op de Gemeenteweg en de Bergerslag, van de spoorweg af tot aan de kerk van de Nederlandse Hervormde gemeente.

Artikel 4  

Voor de afzondering van in beslag genomen vee is uitsluitend bestemd de Stationsweg te Staphorst.

Artikel 5  

De aanvoer van vee mag uitsluitend geschieden des voormiddags tussen 8½ en 11 uur, met dien verstande, dat vee, aangevoerd langs toegangswegen, uitkomend op de straat te Staphorst tussen de in artikel 3 genoemde eindpunten, een half uur vóór de aanvang van de markt op het marktterrein aanwezig moet zijn. De markt moet om 3 uur des namiddags ontruimd zijn.

Artikel 6  

Het is verboden vee anders ter markt aan te voeren dan langs de overdekte lokaliteit, voor de met het onderzoek belaste veearts bestemd.

Artikel 7  

 • 1

  Ieder, die vee ter markt aanvoert, is verplicht het vee te voren te doen onderzoeken door de, door de gemeente aangestelde en ter markt aanwezigen veearts.

 • 2

  Het is verboden vee, dat niet te voren overeenkomstig het vorige lid van dit artikel veeartsenijkundig onderzocht is, ter markt te hebben of te houden.

Artikel 8  

 • 1

  Het is verboden runderen boven één jaar anders dan geleid en in groter getal dan twee tegelijk langs één toegang ter veemarkt aan te voeren.

 • 2

  Hij, die vee ter markt brengt, is verplicht zorg te dragen, dat de veearts het onderzoek naar behoren kan verrichten.

 • 3

  Ieder die vee aanvoert is verplicht, wanneer de veearts vee onderzoekt van iemand, die vóór hem vee aanvoert op een afstand van ten minste vijf meter van de lokaliteit, bedoeld in artikel 6 dezer verordening te wachten tot de keuring is afgelopen.

 • 4

  Later komenden nemen plaats in, na de eerder komende.

 • 5

  Het onderzoek geschiedt in volgorde van aankomst.

Artikel 9  

Dieren, die naar het oordeel van de met het onderzoek belaste veearts ziek of gevaarlijk zijn, worden ter markt niet toegelaten of met zijn toestemming geplaatst op het daartoe door het college aangewezen gedeelte van het marktterrein.

Artikel 10  

Een verscherpt markttoezicht treedt in wanneer en voor zover, en wordt gehandhaafd, zolang de inspecteur van de veeartsenijkundige dienst zulks bij het dreigen, optreden of heersen van een besmettelijke veeziekte nodig acht.

Artikel 11  

Ter plaatse, waar het onderzoek van vee geschiedt, zijn tot bijstand, respectievelijk ter beschikking van de met de keuring belaste veearts aanwezig: 1. de nodige marktbedienden; 2. de nodige middelen ter reiniging en ontsmetting; 3. een overdekte lokaliteit.

Artikel 12  

 • 1

  Het is verboden reeds gebruikt strooisel op de markt te brengen of van de markt weg te voeren.

 • 2

  Het wegvoeren van gebruikt strooisel geschiedt van gemeentewege.

Artikel 13  

Het is verboden, buiten noodzakelijkheid, dieren op het marktterrein te doden of aan bloedige operaties te onderwerpen of te doen onderwerpen.

Artikel 14  

Met de zorg voor de handhaving en met de opsporing van de overtredingen van deze verordening zijn belast de met de keuring belaste veearts, de marktbedienden, alsmede de ambtenaren van politie.

Artikel 15  

Overtreding van enige bepaling dezer verordening wordt gestraft met geldboete van ten hoogste € 250,-- of hechtenis van ten hoogste zes maanden.

Artikel 16  

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van haar bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de 'Verordening op de Veemarkt', vastgesteld bij raadsbesluit van 25 januari 1923 en gewijzigd bij raadsbesluit van 11 februari 1926 en 17 augustus 1934.