Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening Wet inburgering gemeente Staphorst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wet inburgering gemeente Staphorst
CiteertitelVerordening Wet inburgering gemeente Staphorst
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de Verordening Wet inurgering 2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet inburgering, art. 8.
 2. Wet inburgering, art. 19, lid 5.
 3. Wet inburgering, art. 23, lid 3.
 4. Wet inburgering, art. 35.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201014-12-2016Nieuwe regeling

15-12-2009

De Staphorster, 26-01-2010

09-4883

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wet inburgering gemeente Staphorst

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder:a. het college: het college van burgemeester en wethouders;b. de wet: de Wet inburgering;

 • 2

  De begripsomschrijvingen in de wet de daarop berustende regelingen zijn van toepassing op de begrippen die in deze verordening worden gebruikt.

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringplichtigen

 • 1

  Het college draagt er zorg voor dat de inburgeringplichtigen op een doeltreffende en doelmatige wijze worden geïnformeerd over hun rechten en plichten uit hoofde van de wet en over het aanbod van en de toegang tot inburgeringvoorzieningen.

 • 2

  Het college beoordeelt tenminste eens in de 2 jaren de doeltreffende en doelmatigheid van de informatieverstrekking aan de inburgeringplichtigen en rapporteert daarover aan de raad.

Hoofdstuk 2 Doelgroepen en samenstelling van de inburgeringvoorziening

Artikel 3 Bepalen van de doelgroepen

De groepen inburgeringplichtigen waaraan bij voorrang een inburgering-voorziening of taalkennisvoorziening kan worden aangeboden zijn (in willekeurige volgorde):a. aanwezigheid algemene bijstandsuitkering of een uitkering op grond van de sociale zekerheidswetten of sociale zekerheidsregelingen zoals aangewezen bij algemene maatregel van bestuur;b. afwezigheid van inkomsten uit werk van meer dan 12 uren per week;c. zorg voor minderjarige kinderen;d. eigen aanmelding, gemotiveerdheid.

Artikel 4 De samenstelling van de inburgeringvoorziening of taalkennisvoorziening

 • 1

  Het college stemt de inburgeringvoorziening, met uitzondering van de inburgeringvoorziening aan geestelijke bedienaren of taalkennisvoorziening, af op het startniveau en de vaardigheden, de persoonlijke omstandigheden en de maatschappelijke positie van de inburgeringplichtige;

 • 2

  Indien de inburgeringplichtige een voorziening gericht op arbeidsinschakeling wordt aangeboden draagt het college er zorg voor dat de inburgering-voorziening en de voorziening gericht op arbeidsinschakeling op elkaar worden afgestemd;

 • 3

  Een inburgeringvoorziening of een taalkennisvoorziening kan, naast datgene dat in de wet is geregeld, één of meer van de volgende onderdelen bevatten:a. trajectbegeleiding;b. maatschappelijke begeleiding;c. praktijkcomponent passend bij het niveau en persoonlijke situatie van de inburgeringplichtige.

Artikel 5 Persoongebonden budget

 • 1

  Het college kan de inburgeringplichtige een persoonsgebonden inburgering-budget verstrekken, waarmee de inburgeringplichtige zelf een inburgering-voorziening of taalkennisvoorziening kan organiseren.

 • 2

  Aan de verstrekking van het persoonsgebonden inburgeringbudget zijn de volgende voorwaarden verbonden:a. de kosten van de inburgeringvoorziening of taalkennisvoorziening moeten lager zijn dan € 6.000,-;b. de kosten van de inburgeringvoorziening of taalkennisvoorziening worden voldaan aan de instelling die de inburgeringvoorziening of taalkennis-voorziening verzorgt;c. de instelling waar de inburgeringvoorziening of taalkennisvoorziening ingekocht wordt, moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;d. de instelling verstekt eens per kwartaal door middel van een voortgangsrapportage informatie aan het college.

 • 3

  Van één of meerdere voorwaarden van het voorgaande lid kan het college ontheffing verlenen.

Artikel 6 De inning van de eigen bijdrage

 • 1

  De eigen bijdrage, bedoeld in artikel 23, tweede lid, van de wet wordt in ten hoogste 12 termijnen betaald;

 • 2

  Het college legt in de beschikking tot toekenning van een inburgering-voorziening of taalkennisvoorziening de termijnen van betaling vast. Als het college de eigen bijdrage wil verrekenen met de algemene bijstand, wordt dat in de beschikking vastgelegd.

Artikel 7 Opleggen van verplichtingen

Het college kan een inburgeringplichtige bij beschikking één of meer van de volgende verplichtingen opleggen:a. het deelnemen aan de aangeboden inburgeringvoorziening of taalkennis-voorziening;b. het deelnemen aan gesprekken;c. het deelnemen aan het inburgeringexamen of staatsexamen Nederlands als tweede taal I of II op het tijdstip dat door het college is bepaald;d. het melden indien door ziekte dan wel door andere omstandigheden niet aan de verplichtingen in de beschikking kan worden voldaan;e. het meewerken aan onderzoek om belastbaarheid te bepalen.

Hoofdstuk 3 Het vaststellen van een inburgeringvoorziening of taalkennisvoorziening

Artikel 8 De inhoud van de beschikking

Het besluit tot vaststelling van een inburgeringvoorziening of taalkennisvoorziening bevat in ieder geval:a. een omschrijving van de inburgeringvoorziening of taalkennisvoorziening, met inbegrip van de rechten en verplichtingen van de inburgeringplichtige;b. ingeval van een oudkomer: de datum waarop de termijn van start gaat waarbinnen het inburgeringexamen of staatsexamen Nederlands als tweedetaal I of II moet worden behaald, bedoeld in artikel 26 van de wet;c. de datum waarop het inburgeringexamen of staatsexamen Nederlands als tweede taal I of II moet zijn behaald;d. de termijnen en wijze van betaling van de eigen bijdrage.

Hoofdstuk 4 De bestuurlijke boete

Artikel 9 De hoogte van de bestuurlijke boetes voor de verschillende overtredingen

 • 1

  De bestuurlijke boete bedraagt maximaal € 250,- indien de inburgering-plichtige geen gehoor geeft aan de oproep, bedoeld in artikel 25, eerste of tweede lid van de wet of geen of onvoldoende medewerking verleent aan het onderzoek, bedoeld in artikel 25, vierde lid, van de wet. Bij deze bestuurlijke boete gelden voor herhaling van overtreding binnen 12 maanden de volgende schema’s voor opbouw van de boete:

  Verschijnen op oproep

   

  Gedraging

  Bestuurlijke boete

  1e keer niet verschijnen

  Waarschuwingsbrief en nieuwe afspraak

  2e keer niet verschijnen

  Bestuurlijke boete € 25,-

  3e keer niet verschijnen 

  Bestuurlijke boete € 100,-

  4e keer en vaker niet verschijnen

  Bestuurlijke boete € 250,- per keer

  Niet meewerken tijdens oproep

   

  Gedraging

  Bestuurlijke boete

  1e keer niet meewerken

  Waarschuwingsbrief en nieuwe afspraak

  2e keer niet meewerken

  Bestuurlijke boete € 100,-

  3e keer en vaker niet meewerken

  Bestuurlijke boete € 250 per keer

   

 • 2

  De bestuurlijke boete bedraagt maximaal € 500,- indien de inburgering-plichtige onvoldoende medewerking verleent aan de uitvoering van de voor hem vastgestelde inburgeringvoorziening of taalkennisvoorziening, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de wet of aan de bij verordening vastgestelde verplichtingen in het kader van deze voorziening, bedoeld in artikel 23, derde lid, van de wet. Bij deze bestuurlijke boete geldt voor herhaling binnen 12 maanden het volgende schema bij opbouw van de boete:

   

  Gedraging

  Bestuurlijke boete

  1e keer niet meewerken

  Gesprek en waarschuwingsbrief

  2e keer niet meewerken

  Bestuurlijke boete € 150,-

  3e keer niet meewerken

  Bestuurlijke boete € 500,- + stopzetten traject

   

 • 3

  De bestuurlijke boete bedraagt maximaal € 500,- indien de inburgering-plichtige niet binnen de in artikel 7, eerste lid, van de wet bedoelde termijn of binnen de door het college op grond van artikel 31, tweede lid, onderdeel a, van de wet verlengde termijn het inburgeringexamen of staatsexamen Nederlands als tweede taal I of II heeft behaald.

 • 4

  De bestuurlijke boete bedraagt maximaal € 1.000,- indien de inburgering-plichtige niet binnen de door het college op grond van artikel 32 of 33 van de wet vastgestelde termijn het inburgeringexamen of staatsexamen Nederlands als tweede taal I of II heeft behaald. Bij de bestuurlijke boetes als bedoeld in lid 3 en 4 geldt voor herhaling van overtreding binnen 12 maanden het volgende schema bij opbouw van de boete:

   

  Gedraging

  Bestuurlijke boete

  1e keer niet halen binnen termijn

  Waarschuwingsbrief + hersteltermijn

  2e keer niet halen binnen termijn

  Bestuurlijke boete € 250,-

  3e keer niet halen binnen termijn

  Bestuurlijke boete € 500,-

  4e keer en vaker niet halen binnen termijn

  Bestuurlijke boete € 1.000,- per keer

   

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010 onder gelijktijdige intrekking van de op 27 maart 2007 vastgestelde Verordening Wet inburgering gemeente Staphorst.

Artikel 12 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als: Verordening Wet inburgering gemeente Staphorst.

1 Verordening Wet inburgering

Algemene toelichting

De Wet inburgering (WI) trad op 1 januari 2007 in werking en kwam in de plaats van de Wet inburgering nieuwkomers (Win) en de verschillende oudkomersregelingen. De WI regelt de inburgeringplicht voor in beginsel alle vreemdelingen van 16 tot 65 jaar die duurzaam in Nederland willen en mogen verblijven.

Bij het invulling geven aan de inburgeringverplichting staat de eigen verantwoordelijkheid (ook in financiële zin) van de inburgeringplichtige centraal. De inburgeringplichtige kan naar eigen inzicht bepalen hoe hij zich wil voorbereiden op het inburgeringexamen. Aan de inburgeringverplichting is voldaan wanneer het inburgeringexamen is behaald (een resultaatsverplichting).

Gemeenten hebben in de WI een aantal belangrijke taken. Zo hebben gemeenten de opdracht om de inburgeringsplichtigen in de gemeente goed te informeren over de rechten en plichten die voortvloeien uit deze wet. Daarnaast kunnen gemeenten inburgering-plichtigen een inburgeringvoorziening aanbieden. Een inburgeringvoorziening leidt inburgeringsplichtigen toe naar het inburgeringexamen. Ook moeten gemeenten de inburgeringplicht van inburgeringsplichtigen handhaven. Het college moet een bestuurlijke boete opleggen als een inburgeringplichtige zich verwijtbaar niet houdt aan de ver-plichtingen die voor hem gelden.

Met ingang van 1 januari 2009 is de WI gewijzigd. Het gaat om de volgende wijzigingen:a. het college van burgemeester en wethouders krijgt de bevoegdheid om aan iedere inburgeringplichtige een inburgeringvoorziening aan te bieden. Deze wijziging heeft terugwerkende kracht tot en met 1 november 2007;b. het college krijgt de mogelijkheid om een inburgeringprogramma aan te bieden dat gericht is op het staatsexamen Nederland als tweede taal. Deze wijziging geeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2008;c. het college krijgt de bevoegdheid om in plaats van een inburgeringvoorziening een taalkennisvoorziening aan te bieden aan een inburgeringplichtige die een mbo-opleiding op niveau 1 of 2 volgt of gaat volgen. Deze wijziging werkt terug tot en met 1 september 2008;d. de gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat het college een inburgering-voorziening of taalkennisvoorziening kan vaststellen, zonder dat daar een procedure van aanbieden van een inburgeringvoorziening door het college en aanvaarding daar-van door de inburgeringplichtige aan vooraf hoeft te gaan. De inburgeringplichtige is direct verplicht medewerking te verlenen aan de uitvoering van de vastgestelde voorziening.

In deze verordening is de regeling neergelegd waarmee de gemeenteraad het college de bevoegdheid geeft inburgeringvoorzieningen en taalkennisvoorzieningen vast te stellen, zonder dat eerst een aanbod aan de inburgeringplichtigen wordt gedaan. Onderliggende verordening is ingericht op dit zogenaamde vaststellingstelsel.

De WI regelt de inburgeringplicht voor in beginsel alle onderdanen van derdelanden van 16 to 65 jaar die duurzaam in Nederland willen en mogen verblijven. Bij het invulling geven aan de inburgeringverplichting staat de eigen verantwoordelijkheid (ook in financiële zin) van de inburgeringplichtige centraal. De inburgeringplichtige kan naar eigen inzicht bepalen hoe hij zich wil voorbereiden op het inburgeringexamen. Aan de inburgeringverplichting is voldaan wanneer het inburgering-examen is behaald (een resultaatsverplichting).

Gemeenten hebben in de WI een aantal belangrijke taken Zo hebben gemeenten de opdracht om de inburgeringplichtigen in de gemeente goed te informeren over de rechten en plichten die voortvloeien uit deze wet. Daarnaast hebben gemeenten de taak aan inburgeringplichtigen die daarvoor op grond van de wet of het gemeentelijk beleid in aanmerking komen een inburgeringvoorziening aan te bieden. Een inburgeringvoorziening leidt inburgeringplichtigen toe naar het inburgeringexamen of het staatsexamen Nederlands als tweede taal. In plaats van een inburgeringvoorziening mogen gemeenten aan inburgeringplichtigen die een mbo-opleiding op niveau 1 of 2 volgen of gaan volgen een taalkennisvoorziening aanbieden.

Ook moeten gemeenten de inburgeringplicht van inburgeringplichtigen handhaven. Het college moet een bestuurlijke boete opleggen als een inburgeringplichtige zich verwijtbaar niet houdt aan de verplichtingen die voor hem gelden.

In verband met deze taken draagt de WI gemeenten op om bij verordening regels te stellen over de volgende onderwerpen:

Regels over de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen, ter zake van hun rechten en plichten uit hoofde van deze wet, alsmede van het aanbod van en de toegang tot inburgeringvoorzieningen (artikel 8 WI).Regels met betrekking tot het aanbieden van inburgeringvoorzieningen of taalkennisvoorzieningen en over de rechten en plichten van de inburgeringplichtige voor wie een inburgeringvoorziening of taalkennisvoorziening is vastgesteld (artikel 19, vijfde lid, en artikel 23, derde lid, WI).Het vaststellen van het bedrag van de bestuurlijke boete die voor de verschillende overtredingen kan worden opgelegd (artikel 35 WI).Bepalen dat het college een inburgeringvoorziening of taalkennisvoorziening kan vaststellen, zonder dat eerst een aanbod wordt gedaan )artikel 19a, eerste lid, WI).De bevoegdheid om een inburgeringvoorziening of taalkennisvoorziening direct vast te stellenArtikel 19a, eerste lid, WI geeft de bevoegdheid aan de gemeenteraad om bij verordening te bepalen dat het college een inburgeringvoorziening of taalkennisvoorziening niet aanbiedt aan een inburgeringplichtige, maar deze vaststelt. Indien de gemeenteraad van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, kan het college niet een voorziening aan een inburgeringplichtige aanbieden. De inburgeringplichtige is direct verplicht mee te werken aan de uitvoering van de vastgestelde voorziening (artikel 23, eerste lid, WI).Het vaststellingstelsel kan niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Het college kan pas inburgeringvoorzieningen en taalkennisvoorzieningen direct vaststellen als de gewijzigde WI in werking is getreden én de gemeentelijke verordening die deze bevoegdheid aan het college toekent van kracht is. De keuze van de gemeente Staphorst voor het vaststellingstelsel, leidt er toe dat het stelsel geldt voor alle inburgeringplichtigen die voor een voorziening in aanmerking komen. Het is niet mogelijk om voor bepaalde groepen te werken met het vaststellingstelsel en voor andere gropen met het aanbodstelsel.

Regels over de informatieverstrekking aan inburgeringplichtigenArtikel 8 WI bepaalt dat de gemeenteraad bij verordening regels vaststelt over de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen. Het gaat dan om informatie over de rechten en plichten uit hoofde van de WI en informatie over het aanbod van inburgeringvoorzieningen en de toegang tot die voorzieningen.

Regels met betrekking tot het vaststellen van inburgeringvoorzieningenHet uitgangspunt van de wet is de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringplichtige om te bepalen hoe hij zich voorbereidt op het inburgeringexamen. Gemeenten kunnen inburgeringsplichtigen ondersteunen door het vaststellen van een inburgeringvoorziening of taalkennisvoorziening. De gemeenteraad bepaalt welke groepen inburgeringplichtigen bij voorrang in aanmerking komen voor een voorziening. Deze keuze dient te berusten op objectieve criteria die in de verordening worden vastgelegd.Een inburgeringvoorziening leidt toe naar het inburgeringexamen of het staatsexamen Nederlands als tweede taal I of II. Het omvat mede het eenmaal kosteloos afleggen van een examen. De inburgeringplichtige is verplicht een eigen bijdrage van € 270,- te betalen voor een inburgeringvoorziening of taalkennisvoorziening. Een taalkennisvoorziening is gericht op de verwerving van de kennis van de Nederlands taal die noodzakelijk is voor het kunnen afronden van een mbo-opleiding op niveau 1 of 2 (artikel 19, derde lid, WI). Voor asielgerechtigde inburgeringplichtigen bestaat een inburgeringvoorziening of een taalkennis-voorziening ook uit maatschappelijke begeleiding (artikel 19, zesde lid, WI).De WI draagt de gemeenteraden op om bij verordening regels te stellen met betrekking tot het vaststellen van een inburgeringvoorzieningen of taalkennisvoorziening. In de wet is ook vastgelegd over welke onderwerpen in ieder geval regels moeten worden gesteld. Het gaat om dezelfde onderwerpen las bij het aanbieden van een inburgeringsvoorziening of taalkennisvoorziening (artikel 19a, tweede lid, onderdeel b, WI): - De procedure die door het college wordt gevolgd voor het vaststellen van inburgering-voorzieningen of taalkennisvoorzieningen (artikel 19, vijfde lid, onderdeel a, WI).- De criteria die worden gehanteerd bij het vaststellen van inburgeringvoorzieningen of taalkennisvoorzieningen (artikel 19, vijfde lid, onderdeel a, WI).- De vaststelling door het college van een passende inburgeringvoorziening of taalkennisvoorziening, met inbegrip van de totstandkoming en de samenstelling van de inburgeringvoorziening (artikel 19, vijfde lid, onderdeel b, WI).- De rechten en plichten van de inburgeringplichtige voor wie een inburgeringvoorziening of een taalkennisvoorziening is vastgesteld. Deze regels hebben in ieder geval betrekking op de inning van de eigen bijdrage door het college en de mogelijkheid van betaling in termijnen (artikel 23, derde lid, WI).

Het vaststellen van de bedrag van de bestuurlijke boete Artikel 35 WI draagt gemeenten op bij verordening de hoogte van de bestuurlijke boete vast te stellen die voor de verschillende overtredingen kan worden opgelegd. Artikel 34 van de wet bepaalt het bedrag dat ten hoogste als bestuurlijke boete kan worden opgelegd.

De procedure van het vaststellen van een inburgeringvoorziening of taalkennis-voorzieningHet vaststellen van een inburgeringvoorziening of taalkennisvoorzienig begint met het houden van de intake. In de intake wordt met de inburgeringplichtige gesproken over de voorziening die het college voor betrokkene geschikt acht. Er zijn vervolgens vier mogelijkheden:

In de intake blijkt dat het college aan de inburgeringplichtige geen voorziening wil verstrekken (bijvoorbeeld omdat betrokkene niet tot de prioritaire groepen behoort). Het college stelt geen voorziening vast en ka een handhavingbeschikking nemen (voor de oudkomer) of een kennisgeving afgeven voor een nieuwkomer. In de kennisgeving voor de nieuwkomer staat informatie over de termijn waarbinnen het inburgering-examen moet zijn behaald;De gemeente biedt een voorziening aan en de inburgeringplichtige is het hiermee eens. De gemeente neemt een beslissing;De inburgeringplichtige vindt de inburgeringvoorziening niet gepast en geeft aan zelf op een andere wijze aan de inburgeringplicht te zullen voldoen. Het college stemt hiermee in en neemt alleen een handhavingbeschikking (voor een oudkomer) of een kennisgeving (voor een nieuwkomer);Het college acht een inburgeringvoorziening geschikt maar de inburgeringplichtige wil deze voorziening niet. Het college heeft de mogelijkheid om de inburgeringvoorziening vast te stellen, tegen de zin van betrokkene in.Het verschil met het aanbodstelsel schuilt in de laatste mogelijkheid. Een gemeente die het aanbodstelsel hanteert is als ze een aanbod doet afhankelijk van de medewerking van de inburgeringplichtige. De inburgeringplichtige kan immers het aanbod aanvaarden maar ook afwijzen. In het vaststellingstelsel is de gemeente Staphorst niet afhankelijk van de instemming met de passende voorziening van de inburgeringplichtige.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1 BegripsomschrijvingenOmschrijvingen van de begrippen die worden gebruikt in respectievelijk de Wet inburgering, het Besluit inburgering en de Regeling inburgering zijn ook van toepassing op deze verordening.

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigenDe gemeente heeft als taak de inburgeringsplichtigen in haar gemeente goed te informeren over de rechten en plichten die voortvloeien uit de Wet inburgering. De wet laat gemeenten vrij om zelf te bepalen op welke wijze de informatievoorziening aan de inburgeringsplichtigen wordt georganiseerd. Wel bepaalt artikel 8 WI dat de gemeenteraad bij verordening regels vaststelt over de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen, ter zake van hun rechten en plichten uit hoofde van deze wet, alsmede van het aanbod van en de toegang tot inburgeringvoorzieningen.Overeenkomstig de rolverdeling tussen raad en college, stelt de raad in dit artikel de kaders vast voor een adequate informatievoorziening aan de inburgeringplichtigen. Het college is belast met de organisatie van de informatie-verstrekking en legt daarover (periodiek) verantwoording af aan de raad.Het tweede lid verplicht het college de raad periodiek te rapporteren over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de informatieverstrekking aan de inburgeringplichtigen.

Artikel 3 Bepalen van de doelgroepenIn dit artikel is gebruik gemaakt van de bevoegdheid in artikel 19a, eerste lid, WI om bij verordening te bepalen dat het college een inburgeringvoorziening of taalkennisvoorziening kan vatstellen. Op grond van artikel 19a, tweede lid, onderdeel b juncto artikel 19, vierde lid, onderdeel a, WI moet de gemeenteraad bij verordening regels stellen die worden gehanteerd bij het vaststellen van een inburgeringvoorziening. Dit artikel vormt de uitwerking van deze verplichting. In dit artikel wordt de gemeente opgedragen om vast te stellen ten aanzien van welke groepen inburgeringplichtigen bij voorrang een inburgeringvoorziening kan worden vastgesteld.Dit artikel regelt dat voor de groepen die de raad heeft aangewezen, het college bij voorrang een inburgeringvoorziening vast stelt. Dit betekent dat het college de ruimte heeft om in bepaalde gevallen ook een inburgeringvoorziening vast te stellen voor inburgeringplichtigen die niet behoren tot de groepen die de raad heeft aangewezen. Om te voorkomen dat inburgeringplichtigen die behoren tot de groepen die de raad heeft aangewezen aan deze aanwijzing een recht gaan ontlenen op het krijgen van een voorziening, bepaalt dit artikel dat het college voor de groepen die hij aanwijst een inburgeringvoorziening kan vaststellen.De gemeente Staphorst wijst de volgende vier groepen aan:- uitkeringsgerechtigden- parttimers die 12 uur of minder werken- verzorgenden van minderjarige kinderen- goed gemotiveerde inburgeraars wat kan blijken uit eigen aanmelding

Artikel 4 De samenstelling van de inburgeringvoorziening of taalkennisvoorzieningIn de verordening dienen regels te worden gesteld met betrekking tot de vaststelling door het college van een passende inburgeringvoorziening of taalkennisvoorziening, met inbegrip van de totstandkoming en samenstelling van de inburgeringvoorziening (artikel 19, vijfde lid, onderdeel b, WI). In dit artikel worden de kaders vastgesteld waarbinnen het college de opdracht heeft voor iedere inburgeringplichtige die daarvoor in aanmerking komt, een op de persoon toegesneden voorziening samen te stellen.In het eerste lid wordt aangegeven op welke wijze het college een passende inburgeringvoorziening of taalkennisvoorziening moet vaststellen. Bij het bepalen van de passendheid van een inburgeringvoorziening, kunnen de volgende factoren een rol spelen:- De kennis van de inburgeringplichtige van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving en zijn of haar leercapaciteit.- De maatschappelijke rol die de inburgeringplichtige vervult of gaat vervullen in de Nederlandse samenleving. Daarbij kan worden gedacht aan het verrichten van betaalde arbeid of het opvoeden van kinderen.- De persoonlijke situatie van de inburgeringplichtige. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan eventuele zorgtaken die de inburgeringplichtige moet vervullen.De samenstelling van de inburgeringvoorziening voor geestelijke bedienaren wordt geregeld bij ministeriële regeling. Gemeenten hebben dus niet de mogelijkheid om de inburgeringvoorziening die zij aan geestelijke bedienaren aanbieden naar eigen inzicht vorm te geven.De Wet inburgering bepaalt dat de inburgeringvoorziening gecombineerd moet worden met een voorziening gericht op arbeidsinschakeling (re-integratie-voorziening) als een inburgeringvoorziening wordt vastgesteld voor een inburgeringplichtige die bijstandgerechtigd is of een uitkering ontvangt op grond van een andere sociale zekerheidswet of sociale zekerheidsregeling én die verplicht is om arbeid te verkrijgen of te aanvaarden (artikel 20, eerste lid WI). Uitgangspunt is wel, zo blijkt uit artikel 129, derde lid, van de wet, dat een inburgeringvoorziening ten behoeve van een uitkeringsgerechtigde inburgering-plichtige niet wordt vastgesteld, indien dat diens arbeidsinschakeling belemmert.Het tweede lid van artikel 4 van de verordening draagt het college op om er voor te zorgen dat de inburgeringvoorziening wordt afgestemd op de re-integratievoorziening. Aangezien deze voorzieningen in het kader van de uitkeringverstrekking op grond van sociale zekerheidswetten of –regelingen ook door andere partijen dan het college (kunnen) worden verstrekt, zal het college afspraken moeten maken met de verantwoordelijke uitvoerder.Het derde lid regelt de bijkomende faciliteiten die het college als onderdeel van de inburgeringvoorziening of taalkennisvoorziening kan opnemen. In de wet is geregeld waaruit een inburgeringvoorziening in ieder geval moet bestaan: een cursus die toeleidt naar het inburgeringexamen of staatsexamen Nederlands als tweede taal I of II en het eenmaal kosteloos afleggen van het desbetreffende examen (artikel 19, tweede lid, WI).Een van de onderdelen van een voorzienig kan maatschappelijke begeleiding zijn. Maatschappelijke begeleiding is ondersteuning van de inburgeraar bij het realiseren van praktische voorzieningen, de introductie in de directe woonomgeving, participatie in maatschappelijke verbanden, functioneren in de samenleving en het inburgeringtraject. Voor asielgerechtigde inburgeringplichtigen (oud- én nieuwkomers) is maatschappelijke begeleidng een verplicht onderdeel van de inburgeringvoorziening of de taalkennisvoorziening op grond van artikel 19, vijfde lid, WI.Trajectbegeleiding kan een ander onderdeel van de voorziening zijn. Traject-begeleiding is het ondersteunen van de inburgeraar bij het doorlopen van het plan van aanpak voor de inburgeringvoorziening of taalvoorziening en zal vooral van belang zijn bij inburgeringplichtigen die geen inburgeringvoorziening in combinatie met een voorziening gericht op arbeidsinschakeling krijgen. Bij re-integratievoorzieningen vormen dergelijke faciliteiten reeds een vast onderdeel. Ook kan gedacht worden aan een stage.Ten overvloede wordt gewezen op het feit dat het inburgeringexamen ook een praktijkgericht deel omvat, waarin de praktische (taal)vaardigheden worden getoetst. Het is vanzelfsprekend dat bij de samenstelling van de inburgering-voorziening ook rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van deze vaardigheden. Daarbij zal de inzet van duale trajecten een belangrijke rol vervullen.

Artikel 5 Persoonsgebonden budgetHet is mogelijk om inburgeringplichtigen een persoonsgebonden inburgering-budget (PIB) te geven. Het PIB is een geschikt instrument om invulling te even aan meer maatwerk en meer eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringplichtige. Een inburgeringplichtige kan daartoe een verzoek indienen bij het college. Het verzoek moet worden vergezeld van een inburgering-programma dat hij heeft opgesteld. De gemeente beoordeelt of een inburgeringplichtige in aanmerking komt voor een persoonlijk inburgeringbudget. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur van de inburgeringplichtige. In het tweede lid zijn de voorwaarden opgesomd die van toepassing zijn bij het persoonsgebonden inburgeringbudget.

Artikel 6 De inning van de eigen bijdrageIn de verordening moeten regels worden gesteld die betrekking hebben op de inning van de eigen bijdrage van de inburgeringplichtige door het college en de mogelijkheid van betaling in termijnen (artikel 23, derde lid, WI). De hoogte van de eigen bijdrage is vastgelegd in de wet en bedraagt € 270,-. Dit bedrag kan bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd (artikel 23, tweede lid, WI). In dit artikel van de verordening wordt geregeld dat de inburgeringplichtige het recht heeft de eigen bijdrage in een aantal termijnen te betalen. Artikel 24, eerste lid, WI maakt het bij inburgeringsplichtigen die algemene bijstand ontvangen mogelijk dat het college de eigen bijdrage verrekent met deze uitkering. Als het college wil overgaan tot verrekening, moet dat worden vastgelegd in de beschikking tot toekenning van de inburgeringvoorziening.Als de inburgeringplichtige een uitkering van het UWV ontvangt, kan het college het UWV verzoeken de eigen bijdrage te verrekenen met of in te houden op de uitkering van het UWV (artikel 24, tweede lid, WI). In dit geval int het UWV de eigen bijdrage ten behoeve van de gemeente. Deze wijze van verrekening geschiedt door het UWV en niet door de gemeente, en wordt dus niet in deze verordening geregeld.

Artikel 7 Opleggen van verplichtingenDit artikel vormt de uitwerking van artikel 23, derde lid, WI dat bepaalt dat de gemeenteraad bij verordening regels stelt over de rechten en plichten van de inburgeringplichtige voor wie een inburgeringvoorziening is vastgesteld. Dit artikel geeft de bevoegdheid aan het college om de verplichtingen die in het artikel worden genoemd aan inburgeringsplichtigen in het kader van een inburgeringvoorziening of taalkennisvoorziening op te leggen. Het college legt in de beschikking tot de vaststelling van de voorziening deze verplichtingen vast.

Artikel 8 De inhoud van de beschikkingHet besluit tot het toekennen van een inburgeringvoorziening of taalkennisvoorziening is een beschikking. Dit betekent dat de inburgeringplichtige de mogelijkheid heeft tegen dit besluit in bezwaar en beroep te gaan. In dit artikel wordt geregeld welke onderwerpen in ieder geval in de beschikking moeten worden neergelegd.In de beschikking zullen de vastgestelde inburgeringvoorziening en de daaraan verbonden rechten en plichten van de inburgeringplichtige nauwkeurig moeten worden vermeld (onderdeel a). De inburgeringplichtige is verplicht zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van de inburgeringvoorziening of de taalkennisvoorziening (artikel 23, eerste lid, WI). Handhaving hiervan is alleen mogelijk als de verplichtingen van de inburgeringplichtige duidelijk zijn omschreven en aan de betrokkene (onder andere door middel van de beschikking) bekend zijn gemaakt.Onderdeel b heeft betrekking op beschikkingen voor oudkomers. Indien het college een inburgeringvoorziening of een taalkennisvoorziening vaststelt voor een oudkomer, dan moet het college in de betreffende beschikking ook de dag opnemen waarop de termijn van handhaving van de inburgeringplicht van start gaat (artikel 22, tweede lid, juncto artikel 26 WI). Binnen vijf jaar ná deze datum moet de betreffende oudkomer het inburgeringexamen hebben behaald. Het college kan zelf bepalen wanneer de termijn van handhaving van de inburgeringplicht van start gaat. Het ligt voor de hand om deze termijn in te laten ingaan.De termijn waarbinnen een inburgeringplichtige het inburgeringexamen moeten hebben behaald, ligt vast in de wet (artikel 7, eerste lid, WI). In de beschikking hoeft (en kan) van deze termijn alleen melding worden gemaakt (onderdeel c).Onderdeel d bepaalt dat in de beschikking moet worden vastgelegd in hoeveel termijnen de eigen bijdrage kan worden betaald en op welke wijze de betaling plaatsvindt (al dan niet op basis van verrekening met de bijstandsuitkering). Dit is geregeld in artikel 5 van de verordening.

Artikel 9 De hoogte van de bestuurlijke boetes voor de verschillende overtredingenArtikel 35 WI draagt de gemeenteraad op bij verordening de hoogte van de bestuurlijke boete vast te stellen die voor de verschillende overtredingen kan worden opgelegd. In artikel 34 WI zijn voor de verschillende overtredingen de maximumbedragen van de bestuurlijke boete vastgelegd.De gemeente Staphorst heeft deze boetebedragen in haar verordening overgenomen. In de vier leden is naast het maximumbedrag ook de recidive geregeld. Om te kunnen spreken van een herhaling van een overtreding, moeten de overtredingen zich binnen een termijn van 12 maanden voordoen. De verhoogde boetebedragen ingeval van herhaling van de overtreding mogen uiteraard niet hoger zijn dan de maximumbedragen die in artikel 34 WI worden genoemd.De boetebedragen die in de verordening zijn opgenomen zijn géén gefixeerde bedragen. Het college zal bij elke overtreding de bestuurlijke boete moeten afstemmen op de ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten. Bovendien moet het college daarbij ook zonodig rekening houden met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd (artikel 38, tweede lid, WI). Deze bepaling brengt met zich mee dat het college bij elke op te leggen bestuurlijke boete zal moeten nagaan of gelet op de individuele omstandigheden van de betrokken inburgeringplichtige.Bij de uitvoering van een gecombineerde reïntegratie- en inburgeringvoorziening kan het voorkomen dat dezelfde gedraging (bijvoorbeeld het niet voldoen aan een oproep om te verschijnen en gegevens te verstrekken) zowel aanleiding kan zijn voor het opleggen van een bestuurlijke boete als voor het verlagen van de bijstand (een maatregel op grond van artikel 18, tweede lid, Wet werk en bijstand) of het opleggen van een boete of maatregel op grond van een andere sociale zekerheidswet of – regeling. Artikel 37 WI bevat een regeling voor deze samenloop. In dit artikel wordt bepaald dat het college in dat geval géén bestuurlijke boete kan opleggen.In het eerste lid zijn de boetes vastgelegd voor het niet gehoor geven aan een oproep of niet meewerken aan het onderzoek naar de inburgeringplicht of de samenstelling van de voorziening,. De oproep heeft niet het karakter van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het rechtsgevolg van de oproep is niet de verplichting om medewerking te verlenen. Die vloeit rechtstreeks voort uit de wet.In de schema’s is de recidive geregeld. In het eerste schema is de hoogte van de bestuurlijke boete voor het herhaaldelijk niet verschijnen op de intake geregeld. In het tweede schema is de hoogte van de bestuurlijke boete voor het herhaaldelijk verzetten van een afspraak of intake geregeld. In het derde schema is de hoogte van de bestuurlijke boete voor het herhaaldelijk niet meewerken aan het onderzoek geregeld.In het tweede lid is de maximale boete voor het niet meewerken aan het realiseren van de inburgering vastgelegd. De inburgeringplichtigen moeten voldoen meewerken aan de uitvoering van de voorziening.Als de inburgeringplichtige niet binnen de voor hem geldende termijn het inburgeringexamen heeft behaald, dan legt het college hem een bestuurlijke boete op. De maximumboete die kan worden opgelegd, is neergelegd in artikel 9, derde lid, van de verordening. Op grond van artikel 32 WI moet het college in de boetebeschikking een nieuwe termijn vaststellen waarbinnen de inburgering-plichtige alsnog het inburgeringexamen moet behalen. Als de inburgering-plichtige ook binnen deze nieuwe termijn het inburgeringexamen niet heeft behaald, maakt het vierde lid het mogelijk dat het college een hogere boete vaststelt.In het vierde lid van artikel 9 is de mogelijkheid voor gemeenten om de bestuurlijke boete te verhogen van maximaal € 500,- naar maximaal € 1.000,- benut (artikel 34, onderdeel d, WI) Het betreft het geval dat de inburgeringplichtige bij herhaling niet voldoet aan de verplichting binnen de gestelde termijn het inburgeringexamen te behalen. In dit geval al in de boetebeschikking een nieuwe termijn moeten worden opgenomen waarbinnen de inburgeringplichtige het inburgeringexamen moet behalen. Als de inburgering-plichtige ook binnen deze (derde) termijn het inburgeringexamen niet heeft behaald, kan het college wederom een hogere bestuurlijke boete opleggen. De maximumboete wordt in beginsel opgelegd bij de vierde keer en alle hierop volgende overschrijdingen van termijnen door de inburgeringplichtige.

Artikel 10 HardheidsclausuleArtikel 10 bepaalt dat het college in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager kan afwijken van de bepalingen van deze verordening. Dus niet van de wettelijke bepalingen. Dit afwijken kan alleen ten gunste van de inburgeringplichtige. Deze gevallen moeten bijzondere gevallen zijn. Het gebruik van de hardheidsclausule moet een uitzondering zijn. Het college moet in verband met precedentwerking dan ook duidelijk aangeven waarom in een bepaalde situatie van de verordening wordt afgeweken. Regelmatig gebruik van de hardheidsclausule zal moeten leiden tot aanpassing van de verordening.

Artikel 11 InwerkingtredingDe verordening treedt in werking vanaf 1 januari 2010. Dit artikel regelt gelijktijdig ook dat de oude verordening wordt ingetrokken.

Artikel 12 CiteertitelDit artikel spreekt voor zich.