Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

3e wijziging van de Legesverordening 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling3e wijziging van de Legesverordening 2017
Citeertitel3e wijziging van de Legesverordening 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  3. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-201719-12-2017Legesverordening: art. 1, art. 4, art. 12 en art. 13. Tarieventabel, titel 1: art. 1.4.6. Tarieventabel, titel 2: art. 2.1.1.1, art. 2.1.1.2, art. 2.3.7, art. 2.3.8, art. 2.3.9, art. 2.3.10, art. 2.3.11.1, art. 2.3.11.2, art. 2.3.3.4, art. 2.3.19 en art. 2.4.1

06-06-2017

gmb-2017-108348

ADV/17 - 11798

Tekst van de regeling

Intitulé

3e wijziging van de Legesverordening 2017

De raad van de gemeente Staphorst;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 02-05-2017

 

Gelet op:

Het voorstel van het college alsmede artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de

 

Inhoudende:

 

Artikel 1  

 

De legesverordening 2017 wordt als volgt gewijzigd:

 

In artikel 1, onder c, wordt na ‘volgende kalendermaand’ ingevoegd, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is.

 

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

 

Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1’ geplaatst.

Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeachte de leeftijd van de betrokken persoon.

 

C. In artikel 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 

artikel 4 lid 2 wordt vervangen door:

diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 

D. Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

 

Lid 3 komt te vervallen.

Lid 4 komt te vervallen.

 

E. Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

 

Lid 2 wordt vernummerd naar lid 3.

Lid 2 wordt als volgt:

De tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017, bijlage 1 behorende bij de Legesverordening (leges bestemmingsplan buitengebied) alsmede de tarieventabel berekening bouwkosten worden bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad.

Lid 3 wordt als volgt:

De datum van ingang van de heffing is gelijk aan de datum inwerkingtreding van de verordening.

 

De tarieventabel leges, Titel 1 Algemene Dienstverlening de volgende wijzigingen door te voeren:

 

F. het tarief voor artikel 1.4.6 (Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen te wijzigen in € 7,50

 

De tarieventabel leges, Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning de volgende wijzigingen door te voeren:

G. Artikel 2.1.1.1 als volgt te vervangen:

Aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

H. Artikel 2.1.1.2 c als volgt te vervangen:

Voor bouwwerken die niet passen binnen het regime van vaststelling van normatieve bouwkosten, zoals bedoeld in 2.1.1.2.a, geldt dat onder de bouwkosten wordt verstaan de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

Artikel 2.3.7 als volgt te vervangen:

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

J. Artikel 2.3.8 als volgt te vervangen:

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

K. Artikel 2.3.9 als volgt te vervangen:

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of [artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief (bij positief besluit), onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

L. Artikel 2.3.10 als volgt te vervangen:

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

M. Artikel 2.3.11.1 als volgt te vervangen:

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

N. Artikel 2.3.11.2 als volgt te vervangen:

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

O. Het tarief bij artikel 2.3.3.4 te wijzigen in € 331,00 (gelijk aan artikel 2.3.4.4).

 

P. Artikelen 2.3.19 genoemd in Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning te wijzingen in vooroverleg/conceptaanvraag herziening/wijziging bestemmingsplan.

 

Q. Artikel 2.4.1 van Hoofdstuk 4 Vermindering als volgt te vervangen:

 

Indien binnen zes maanden na de gemeentelijke uitspraak op een verzoek tot vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2 een aanvraag om een omgevingsvergunning of formeel verzoek tot uitwerking, wijziging of herziening van het bestemmingsplan wordt ingediend waarop het vooroverleg of conceptaanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges voor 50% in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3 dan wel formeel verzoek tot uitwerking, wijziging of herziening van het bestemmingsplan wordt ingediend bedoeld in hoofdstuk 9.

 

 

Artikel II  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, welke dag tevens de datum van ingang van de heffing is, met dien verstande dat de bepalingen die in gevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Staphorst van 06-06-2017

, voorzitter

, griffier